Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» icon

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Скачати 89.99 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Дата16.07.2012
Розмір89.99 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки», присвяченій 35-річчю кафедри менеджменту, що відбудеться 30-31 жовтня 2012 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

На конференції будуть працювати такі секції:

 1. Теорія людського капіталу та її вплив на аграрну економіку.

 2. Сучасні проблеми маркетингового управління в аграрній сфері економіки.

 3. Формування нової парадигми управління аграрними підприємствами.

 4. Організація та підвищення ефективності аграрного виробництва в умовах соціально-економічних трансформацій.

 5. Інформаційно-комунікативне забезпечення агробізнесу.

 6. Міжнародна агроекономічна інтеграція.

 7. Державне управління та місцеве самоврядування у забезпеченні розвитку сільських територій.

 8. Правове забезпечення зайнятості сільського населення.

 9. Розвиток аграрної сфери: погляд студентської молоді*.

* У роботі дев'ятої секції приймають участь тільки студенти, які можуть подавати лише тези доповідей.


Робочі мови конференції

українська, російська, польська, англійська.


Умови участі у конференції

Для участі у конференції Вам необхідно до 1 жовтня 2012 р. надіслати на поштову та електронну адресу (назва файлу повинна відповідає прізвищу автора українською мовою) оргкомітету необхідні матеріали:

1) заявку на участь (форма додається);

^ 2) текст статті або тез доповіді;

3) рецензію (на статтю)*;

4) копію квитанції про оплату**:

100 грн для учасників, які подають тези доповідей; 70 грн + вартість публікації матеріалів (за кожну повну або неповну сторінку) для учасників, які подають статті.

* На тези доповідей рецензію наукового керівника подають лише студенти.

** У цю суму включено вартість одного примірника збірника тез доповідей конференції або збірника статей, програму конференції, сертифікат учасника конференції та пересилку. Додатковий примірник збірника тез доповідей коштує 30 грн, збірника статей – 50 грн.


Вимоги до оформлення тез

Обсяг – 1-3 повних сторінки (не нумеруються)

Шрифт – 14pt Times New Roman

Інтервал – 1,5 (полуторний)

Поля – 20 мм з усіх боків

Перший рядок – УДК

Другий – ^ Назва доповіді

Третій – прізвище та ініціали автора (авторів)

Четвертий – установа, яку представляє автор (та курс навчання для студентів)

П’ятий – порожній

Шостий – текст доповіді

Усі рисунки виконуються у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word (Microsoft Office 2003). Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation.


Вимоги до оформлення статей

Матеріали конференції будуть опубліковані у «Наукових працях Полтавської державної аграрної академії», який включений до Переліку фахових видань з економічних наук згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. Збірник статей може бути отриманий під час реєстрації чи висланий поштою.

 1. Рукопис має бути роздрукованим у двох примірниках на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 6-20 стор.

 2. Обов’язкові структурні елементи статті:

 • індекс УДК,

 • назва статті,

 • прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),

 • анотації (українською та англійською мовами),

 • текст статті,

 • література.

Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК №63 від 26.01.2008. Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

 1. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.

 2. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням):

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1)

 1. До статей додається рецензія доктора наук відповідного напрямку.

 2. Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

 3. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

 4. ^ Вартість публікації 25 грн. за 1 сторінку статті.

Увага!

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, виконані з порушенням вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та вимог оргкомітету до написання та оформлення статей. Роботи, не представлені у встановлений термін, – не розглядаються, оргвнесок – не повертається!

Порядок роботи конференції:

30.10.2012 р.

8.30- 9.50 – реєстрація учасників (корпус №4)

10.00-12.20 – пленарне засідання

12.20-13.00 – перерва на каву

^ 13.00-17.00 – секційні засідання

31.10.2012 р.

10.00-12.00 – підбиття підсумків конференції

12.00-16.00 – екскурсія містом

16.00 – вечір у колі друзів


ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»

Прізвище ____________________________________

Ім’я та по батькові ____________________________

Науковий ступінь _____________________________

Вчене звання ________________________________

Місце роботи (навчання) _______________________

П.І.П., вчене звання, науковий ступінь, місце роботи наукового керівника (для студентів, аспірантів і здобувачів) ________________________

Посада ______________________________________

Поштова адреса (індекс) _______________________

Телефон (код) / факс __________________________

E-mail ______________________________________

Тема доповіді ________________________________

Номер секції _________________________________

Потреба в готелі; гуртожитку ТАК / НІ (потрібне підкреслити) (проживання за власний рахунок)

Бажання придбати додатковий збірник тез/статей

(позначити кількість екземплярів)

Планую виступити (потрібне підкреслити):

 • з доповіддю (до 15 хвилин);

 • з інформацією (до 5 хвилин);

 • не планую особисто брати участь і прошу надіслати мені збірник.

Підпис ______________


Витрати на проїзд і харчування – за власний рахунок учасників конференції.

^ Кошти (організаційний внесок та вартість публікації матеріалів) надсилати на рахунок:

 • якщо перерахунок коштів відбувається через ПриватБанк, зазначати реквізити:

Одержувач: Сазонова Тетяна Олександрівна, номер картрахунку 6762462057415413

^ Призначення платежу: «плата за участь у конференції», своє прізвище;

 • якщо перерахунок коштів відбувається через інші фінансові установи, зазначати реквізити:

Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк

^ Найменування банку: ПАТ КБ ПриватБанк

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу:

«плата за участь у конференції», своє прізвище, Сазоновій Тетяні Олександрівні, номер картрахунку 6762462057415413

^ МАТЕРІАЛИ надсилати за адресою:

Кафедра менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

телефон (0532)502522,

E-mail: konf2012_pdaa@ukr.net


^ Матеріали можуть бути передані особисто: 4 корпус, каб. 488а (кафедра менеджменту).


Відповідальний секретар
Сазонова Тетяна Олександрівна


моб. (066)9609281


Транспортне сполучення

Проїзд по м. Полтава до місця проведення конференції:

 • від Південного залізничного вокзалу (тролейбусами № 1, 4, 9 або маршрутним таксі у напрямі центру до зупинки «Майдан незалежності»);

 • від Київського залізничного вокзалу (тролейбусом №1 або маршрутним таксі у напрямі центру до зупинки «Університет»);

 • від центрального автовокзалу – автобусом, тролейбусом або маршрутним таксі «Кільцевий» до зупинки «Майдан незалежності» або «Університет».

^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут
економіки і бізнесу


Факультет економіки та менеджменту


Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка


Бєлгородська державна сільськогосподарська академія (Росія)


Жешовський університет (Польща)


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»


30-31 жовтня 2012 року

м. Полтава

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»
Яка відбудеться 22-23 квітня 2014 року на базі Полтавської державної аграрної академії
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи