Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» icon

Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
НазваШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Дата16.07.2012
Розмір87.7 Kb.
ТипДокументи

Шановний(а) п. ____________________________________


Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 15 - 16 вересня 2011 р. відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем формування та реалізації конкурентної політики.

Організатори запрошують вчених, спеціалістів, підприємців до участі у конференції.


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Почесний голова комітету

Бобало Ю.Я. – ректор Національного університету “Львівська політехніка”, д.т.н., професор.


Співголови комітету:

 • Коломієць І.Ф. – Голова Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, д.е.н., професор;

 • Кузьмін О.Є. – директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор.


Заступники:

 • Пика Я. – ректор економічного університету ім. К. Адамецького в Катовіце, д.е.н., професор;

 • Ліманський А. – ректор Сілезької вищої школи ринкового управління та іноземних мов, д.е.н., професор;

 • Мигул І. – ректор Українського вільного університету у Мюнхені, д.е.н., професор;

 • Лагутін В.Д. - завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., професор.


Члени комітету:

 • Алєксєєв І.В. – завідувач кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 • Загородній А.Г. – завідувач кафедри ОА, проректор Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., професор;

 • Захарчин Г.М. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, д.е.н., професор;

 • Кашуба О. М. – Голова представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України у Львівській області, радник голови Держкомпідприємництва України.

 • Козик В.В. – завідувач кафедри ЕПІ Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., професор;

 • Крикавський Є.В. - завідувач кафедри МЛ Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 • Петрович Й.М. – професор кафедри МО Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 • Савчук В.С. – заступник голови Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, к.е.н.;

 • Тивончук І.О. – професор кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 • Чухрай Н.І. – завідувач кафедри МО Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова

 • Поплавська Ж.В. – завідувач кафедри ТПЕ Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.


Заступники:

 • Данилович-Кропивницька М.Л. – доцент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;

 • Малиновський Ю.В. – ст. викладач кафедри ТПЕ Націо-нального університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;

 • Пушак Г.І. – доцент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;

 • Колодій Ю.С. – асистент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”.


Секретар комітету

 • Скребець І.В. – асистент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”.

ПРОБЛЕМАТИКА


На конференції планується робота за напрямами:

 • формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;

 • механізми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств;

 • вітчизняний та зарубіжний досвід управління у сфері конкуренції;

 • реформування ринків, що перебувають у стані природної монополії;

 • законодавчо-нормативні аспекти регулювання економічної конкуренції;

 • економічна безпека підприємства у системі економічної конкуренції.
^

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Заявку на участь, тези доповідей, підготовлені однією з робочих мов конференції, та документи про оплату необхідно подати до оргкомітету не пізніше 16 травня 2011 року.

^ Вимоги до оформлення і подання тез:

 • тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12, інтервал – 1, абзацний відступ – 5 мм. Поля: ліве – 18 мм, праве – 25 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 27 мм.

 • структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3) – справа великими літерами. Нижче – назва установи. Через два інтервали – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним); через два інтервали – текст, перелік літератури не обов’язковий.

Тези, заявку учасника (за поданим взірцем) та відсканований оригінал документа про оплату участі у конференції надсилати електронною поштою ( всі перелічені документи прохання надсилати окремими файлами).

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Під час роботи конференції автори можуть подати оргкомітету роздруковані тексти статей в двох примірниках обсягом 6-8 сторінок формату А4 підготовлених в редакторі WORD for WINDOWS: гарнітура Times New Roman Cyr, Основний текст: шрифт 11, інтервал 1,1, відступи: зовнішнє - 2,5 см, внутрішнє - 2,3 см, зверху - 2,5 см, знизу - 3,5 см. Поля дзеркальні. Колонтитули: зверху 1,6 см, знизу - 3,2 см. Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку зліва вказується УДК (напівжирний шрифт). Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі назва статті великими літерами (шрифт 14, напівжирний) по центру. Назва статті подається як українською так і англійською мовою. Наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ) та рік написання). Через рядок - анотація українською та англійською мовами (не більше 60 слів, додатковий відступ 1см). Під кожною з анотацій – ключові слова відповідно українською та англійською мовами. Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення).

Заголовки таблиць розміщують по центру (шрифт 11 напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифта для набору текстів у таблиці - 10.

Формули нумерують в круглих дужках праворуч тексту.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт. Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). У тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.

Структура статей повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003р. №7-05/1, а саме повинна містити частини: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших досліджень.

На першій сторінці статті повинні бути підписи автора (авторів) і керівника підрозділу чи наукового керівника. Крім того, необхідно подати дві рецензії (внутрішню і зовнішню), завірені належним чином. Авторам з інших ВНЗ необхідно подавати лист-прохання керівника організації про опублікування статті на ім’я проректора з наукової роботи д.х.н., професора Піха З.Г., витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про розгляд публікації і її рекомендацію до друку та довідку про автора.

Після завершення конференції статті будуть опубліковані у науковому виданні "Вісник Національного університету "Львівська політехніка" «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що входить у перелік затверджених ВАК України.Зразок структури статті:

УДК:

ДУМА І. Я.

Національний університет „Львівська політехніка”


^ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


© Дума І.Я.


Анотація

Annotation


Текст

Література:^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові ____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада__________________________

Організація (установа) ________________________________________

Службова адреса _____________________________________________

Домашня адреса ______________________________________________

Контактний телефон, факс _____________________________________

E-mail ______________________________________________________

Планую (потрібне вказати)

- виступити (з пленарною доповіддю, з секційною доповіддю);

- взяти участь як слухач;

- лише публікація тез, статей.

Назва доповіді ________________________________________________

Назва статті __________________________________________________

Готель бронювати (потрібне вказати):

 • так , 14-15.09 ; 15-16.09 ; 16-17.09 .

 • ні .
ОРГВНЕСОК


Для участі в роботі конференції необхідно зробити організаційний внесок у розмірі:

 • 100 грн. – дистанційна участь (включає лише публікацію тез доповідей та пересилання збірника тез автору);

 • 250 грн. – безпосередня участь у конференції та опублікування тез;

 • 55 Ђ – участь у конференції та опублікування тез для іноземних учасників;

 • 25 грн. – вартість однієї сторінки публікації у фаховому виданні.

Кошти перерахувати на рахунок Громадської організації „Розвиток громади”:

ЄДРПОУ 35854452

р/р 26003000003636,

в ПАТ "Укрсоцбанк",

МФО 300023

У призначенні платежу вказати "За участь в конференції" та прізвище учасника.

Оригінал платіжного доручення необхідно пред'явити при реєстрації.

Організаційні внески буде використано на часткове покриття витрат, пов'язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, публікацією матеріалів, виданням фахової літератури та проведенням культурної програми.

Запрошення з програмою конференції надсилатимуться лише тим особам і організаціям, від яких до 16 травня 2011 р. будуть отримані грошові внески.


Адреса для надсилання тез, статей, заявок, копій платіжних доручень:


e-mail: tpeinem@gmail.com
^ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК


Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ) НУ “Львівська політехніка” (IV навчальний корп., к. 302),

т. (032) 258-25-39, факс (032) 258-22-10.

контактні особи:

Гнатів Олександра Ярославівна – з організаційних питань ((032) 258-25-39);

Малиновський Юрій Володимирович – з питань поселення (067-712-91-32);

Скребець Ірина Володимирівна – з питань опублікування тез та статей (067-277-39-69).

^ Національний університет

"Львівська політехніка"


Кафедра теоретичної та прикладної економіки


Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України


Львівська обласна державна адміністрація


Економічний університет ім. К. Адамецького, Катовіце (РП)


Сілезька вища школа ринкового управління

та іноземних мов, Катовіце (РП)


Український вільний університет, Мюнхен (ФРН)


ІІ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


"Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"


Інформаційний лист


Львів

15-16 вересня 2011 р.

Схожі:

Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconФ (Держ.) Угода № про підготовку фахівців у Національному університеті “Львівська політехніка” за замовленням державного підприємства (організації)
Національному університеті “Львівська політехніка” за замовленням державного підприємства (організації)
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Мета співбесіди з математики оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для навчання у...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Мета співбесіди з математики оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для навчання у...
Шановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПро заходи пожежної безпеки в Національному університеті " Львівська політехніка" м. Львів 2010 інструкція
Ця інструкція поширюється на територію, будинки, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні та інші приміщення самоврядованного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи