Типи ролей у родинному дискурсі icon

Типи ролей у родинному дискурсі
Скачати 101.98 Kb.
НазваТипи ролей у родинному дискурсі
Дата16.07.2012
Розмір101.98 Kb.
ТипДокументи

Типи ролей у родинному дискурсі

Оксана Проценко (Суми, Україна)

У статті розглянуто рольові парадигми у родинному дискурсі, що залежать від статі та віку, подається опис та аналіз соціальних та особистісних ролей.

Ключові слова : родина, дискурс, роль, стать, вік, соціальна роль, особистісна роль.

The article deals with the role paradigm in the family discourse, that depends on the gender and age; social and personal roles are described and analyzed.

Key words : family, discourse, role, gender, age, social role, personal role.

Людина є біосоціальною істотою. Життєва модель обов'язково включає репертуар психологічних ролей. Ролі як функціональні одиниці соціальної поведінки людини є одними з основних соціальних функцій особистості, вони є втіленням мети соціально значущої діяльності та поведінки людини, отже дуже тісно пов'язані з смислом життя. Психологічна роль неможлива без уявлення людини про себе як про суб'єкта ролі, а отже система ролей має істотне значення у формуванні "Я"- концепції особистості [10].

Слово "роль" походить від латинського слова rotulus, що буквально означає паперовий згорток, тобто рулон паперу, на якому записаний текст сценічної ролі для актора. Театральна роль - це перш за все текст, а також система дій, що їх театральній актор має говорити і здійснювати в драматичному дійстві [2: 45]. Про близькість змісту понять роль і особистість свідчать дані сучасної психолінгвістики, психосемантики, семіотики тощо, згідно з якими свідомість людини, її досвід мають природу, близьку до природи тексту. В структурному психоаналізі вважається, що несвідоме людини структуроване як текст і може описуватися лінгвістичними закономірностями.

Не може бути ролі без "спостерігача". Немає ролі без групи, як не може бути короля без почту придворних, актора без глядачів. Навіть якщо йдеться про уявну роль, то мається на увазі "уявний партнер" (ним може бути навіть власне децентроване "Я" людини). Отже, роль завжди має на увазі "когось", тобто групу, для якої ця роль грається (як крайній варіант, "групою" може вважатись і один партнер зі спілкування)[9: 51].

Роль - це засіб функціональної включеності в групу. У кожній групі людина може грати і кілька ролей. За наявності у особистості декількох групових ролей у одній і тій ж групі одна роль завжди буває основною. Інші ролі є побічними, але й вони здебільшого пов'язані з мікрогрупами, угрупованнями, підгрупами, що утворюються всередині групи.

Існують стереотипні уявлення про рольову поведінку, які можуть залежати від статі, віку, тощо.

Концепція рольової поведінки базується на „двох спостереженнях: (1) певна особа може діяти та навіть відчувати себе в різних ситуаціях і позиціях досить по-різному; (2) або ж різні особи можуть поводитися досить подібно в подібних взаємовідносинах” [11: 233]. Соціальна психологія, яка вивчає закономірності колективної поведінки і взаємодії людей один з одним, використовує поняття ролі для опису стандартних форм і способів поведінки, які систематично повторюються [5: 1]. Стать і вік універсально використовуються у суспільстві як основа рольового прищеплення.

Приклад № 1

'Calm down, Carol,' Arnie ordered in a low voice. 'You're upsetting Donna.'

'Don't patronise me!' she screamed. 'I'm not a child.'

'Stop behaving like one, then, and pull yourself together,' he said in a quiet but firm voice. 'You're upsetting Donna and embarrassing our guests.'

'That's all you care about - your daughter, your son and your bloody ex-wife!' she shrieked, completely out of control.(Pamela Evans)

Приклад № 2

'You wouldn't treat me like this if you were a real man,' we heard Pauline say.

Then there was a crash as he threw her to the floor, snarling, 'I'll show you a real man.' ( Richard McCann)

Приклад № 3

'Pa's in the meadow,' he said to Anne. 'He wants to come home. Someone's told him about the old age pensions and he's decided he's no longer a burden on us.'

'I never said he couldn't come before,' she said sharply. 'Don't put it about that I was too mean to have your father here.'(Diane Pearson)

В першому прикладі чоловік у спілкуванні з дружиною відводить їй роль Дитини, яку вона собі вербально приписує, але не хоче визнавати «'Don't patronise me! I'm not a child». Інтенція чоловіка «Stop behaving like one» з акцентом на неозначений займенник «one» стверджує його впевненість в рольовому припущенні в поданому комунікативному акту. Роль чоловіка є роллю Заступника чи Порадника, що підтверджується імперативними конструкціями «Stop behaving», «Рull yourself together». Складність ситуації в даному випадку полягає в тому, що вказана роль чоловіка як Порадника/Заступника задовольняє його, але не дружину, яка не входить в коло його Підзахисних «'That's all you care about - your daughter, your son and your bloody ex-wife!».

Приклад № 2 направлений на стереотипність рольових поведінок залежних від статі. Конфліктність ситуації зумовлюється різним світосприйняттям чоловіка та дружини, оскільки „вербальна та невербальна частини спілкування реалізуються тільки в контексті індивідуального та соціального досвіду людини” [3: 100]. В баченнях дружини справжній чоловік - це справедлива, розсудлива, добра людина; в баченнях чоловіка дефініція «a real man»- фізично сильна, агресивна людина, яка доводить істинність своїх поглядів не за допомогою логіки, а за допомогою сили.

В третьому прикладі чоловік та дружина обговорюють батька чоловіка, який нарешті наважився переїхати жити у сім'ю сина, бо матиме пенсію. Стереотипність рольової поведінки старої людини полягає в тому, що стара безпомічна людина – це тягар «a burden on us».

Та велика кількість ролей, які виконують люди в суспільстві, визначається розмаїттям соціальних груп, видів діяльності й відносин, в які введена особистість. Однак жодна роль не вичерпує цілком особистість — людина протягом свого життя виконує безліч ролей, однак постійне виконання однієї ролі чи кількох ролей сприяє їх закріпленню.

Людина грає в своєму житті багато ролей, всі вони досить різні і за характером, і за змістом. Всі ролі можна розділити на 2 великі групи: соціальні та особистісні. Члени родинного спілкування вступають у взаємовідносини та виконують певні ролі стосовно один одного.

Соціальні ролі, закріплені переважно в матрицях соціальної взаємодії людей у вигляді рольових експектацій і, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи: ситуативні та групові. Ситуативними є ролі повністю обмежені конкретною буденною ситуацією, тобто вони виникають і завершуються в межах ситуації.

'So what?' Anne said, slumped against the pillows with a melting bar of chocolate staining the sheets. 'Pigs have babies every day. Let her get on with it.'

'But there's something you have to do for them, and I don't know what it is.'

'If I were a pig,' Anne said indolently, ' all I'd want anyone to do would be to leave me alone to get on with the revolting business by myself.' (Monica Dickens)

Прикладом ситуативної ролі є роль «свині»; донька у розмові з матір’ю асоціює себе зі свинею і говорить, що на її місці хотіла б, щоб її залишили у спокої «If I were a pig, all I'd want anyone to do would be to leave me alone to get on with the revolting business by myself». Подана ситуативна роль зникає одразу, як тільки припиняється розмова про опорос.

Групові соціальні ролі пов'язані не лише з соціальною ситуацією, а і з соціальною групою (або з суспільством в цілому) і місцем особистості в ній. Групові ролі номінально існують протягом тривалого відрізку часу і не обмежуються соціальною ситуацією, але в цій ситуації актуалізуються [4: 128] .

За межами ситуації групові ролі залишаються, як правило, в латентному вигляді. Прикладом є професійні ролі, від яких за межами професійної ситуації людина може повністю звільнятися (наприклад, вдома або на відпочинку). Правда, професійні ролі (як і інші соціальні ролі) за рівнем значущості інколи далеко виходять за межі ситуації і групи і набувають характеристик життєвих ролей.

"Pop, listen to me. Mrs. Austin's house was vandalized and she has no place to stay. I told her she and the kids could stay here."

Jock's fork fell onto his plate with a clatter. "Over my dead body."

Wade straightened. "Okay, Pop. You're forcing my hand. This is my house, my land and I say they stay."

"You gonna throw that in my face, are you?"

"I don't want to, but nothing else gets through to you…"

"Pop, all I'm asking is for you to be civil." (Linda Warren)

В поданому фрагменті дорослий син розмовляє з батьком, намагається його переконати допомогти людині, у якої ймовірно проблеми з законом, але той не хоче навіть спробувати якось розв'язати проблему. Небажання вступатися за знайому сина батько експлікує в короткій фразі «Over my dead body», що викликає агресію з боку сина «You're forcing my hand. This is my house, my land and I say they stay». Використання присвійного займенника «my» у трикратному повторі є намаганням сина маніпулювати рішенням батька, але останній не піддається, відповідаючи розділовим питанням «You gonna throw that in my face, are you?». Інтенція сина «Pop, all I'm asking is for you to be civil» говорить про те, що групова роль нецивільної людини, людини – офіцера вийшла за межі ситуації та вже майже стала життєвою роллю.

Особистісні ролі, на відміну від соціальних, визначаються не лише ситуацією і групою, соціальними нормами і функціями, а пов'язані з особистісними детермінантами, перетворюючись на соціально-психологічну характеристику особистості [1: 35]. Ці ролі також залежать від рольових експектацій, але останні формуються не лише як результат функціонування суспільних і групових норм, а й під впливом рольової поведінки індивіда, тобто мають переважно особистісну детермінованість. Їх також можна розділити на дві підгрупи: міжособистісні і життєві.

Міжособистісні ролі визначаються системою значущих стосунків, тобто взаємодією особистості зі значущим оточенням індивіда. Міжособистісні ролі - це не лише соціальні ролі, що склалися в ситуації міжособової взаємодії, а стиль поведінки (можливо, навіть стиль життя), що проявляється в цих стосунках [8: 357]. Але від характерологічних властивостей особистісні ролі відрізняються тим, що проявляються в соціальній поведінці, їх неможливо повністю відокремити від соціального контексту. Ці ролі актуалізуються в певних соціально-психологічних і життєвих ситуаціях, в конкретних системах значущих соціальних стосунків, залишаючись латентними за межами цих ситуацій і стосунків. Відносна незалежність особистості від міжособистісних ролей проявляється, зокрема, в тому, що людина здатна відмовитись від них, хоча це буває досить важко зробити під тиском сформованих експектацій.

Приклад № 1

'Well, let's forget it, there's good kids,' Arthur said, avoiding the heavy father role, which he only played when no one was there, and putting on the jocose parent. 'A little less necrology, and a little more going to put away the bicycles which sprawl in the drive and hazard all-comers…' (Monica Dickens)

Приклад № 2

'Let's go and watch. I'll come if you will.'

'Well, keep your mouth shut if you do,' Arthur said. 'You can put up the jumps, but for God's sake, keep out of the way.'

'Of course, Daddy', Ellen said meekly… (Monica Dickens)

В першому прикладі батько у спілкуванні з дітьми проявляє повагу до них, любов, використовуючи іменник «kids» в поєднанні з якісним прикметником «good» в якості звертання. Використання імперативної конструкції «Let's forget it» аргументується далі «A little less necrology, and a little more going to put away the bicycles which sprawl in the drive and hazard all-comers». Тобто батько грає роль доброго Друга, Порадника у випадку, коли присутні сторонні комуніканти, навіть якщо останні виконують роль спостерігачів.

Інший приклад доводить, що без спостерігачів батько приймає образ голови родини і це проявляється у його вербальному спілкуванні з донькою: конструкції з наказовим способом «Keep your mouth shut», «Keep out of the way», згадування релігійної тематики «For God's sake».

Отже, міжособистісні ролі батька в поданих двох прикладах у спілкуванні з дітьми залежать від наявності чи відсутності сторонніх комунікантів .

Життєвими є особистісні ролі, які людина грає все життя, або, принаймні, протягом значного життєвого періоду чи стадії. Один раз виникнувши, життєві ролі не зникають, хоча можуть трансформуватися, набувати або втрачати значущості, атрофуватися (вторинний рольовий дефіцит). В останньому випадку вони можуть переходити в "тіньову", неусвідомлювану зону особистості. Такі життєві ролі не відмирають повністю, навіть якщо вони не активізуються в жодній життєвій ситуації, а залишаючись в латентному вигляді, продовжують здійснювати вплив на життя людини [6]. Ролі можуть зразу формуватися як тіньова, неусвідомлювана особистісна зона, так і не отримавши достатнього розвитку (первинний рольовий дефіцит, або рольова недостатність) [7: 274]. При цьому деякі важливі особистісні потреби залишаються незадоволеними. Життєві ролі, як правило, пов'язані не з однією соціально-психологічною чи життєвою ситуацією, а переходять від ситуації до ситуації, поширюючись часом на всі сфери життя індивіда.

Приклад № 1

"When yer've finished hanging out the wash put them flowers in water for Ma," Ally told her sister shortly. "That's if yer've the strength."

"Don't you talk ter me like that, our Ally—" Betsy began but Edie cut her short. (Audrey Howard )

Приклад № 2

"Right, Jack, get Magic harnessed, will yer, an' you, Betsy, 'elp 'im to cast off. Ma, you look after Pa, me an' Jack an' Betsy will get us ter Liverpool." (Audrey Howard )

Приклад № 3

"We can't leave Pa on 'is own so Ma must stay wi' 'im," she announced as the tunnel came into view, "and someone 'as to walk Magic across. Betsy, you'll 'ave ter steer." (Audrey Howard )

У всіх трьох прикладах молода жінка ( для когось донька, для когось сестра) дає накази родині, корегує роботу сім'ї : тобто життєва роль поданого комуніканта – це роль Голови родини. Роль домінування вербально експліцитно виражена у використанні імперативних конструкцій «Рut them flowers in water for Ma», дієслів з модальним значенням «You'll 'ave ter steer», синтаксично коротких чітких синтагм «Get Magic harnessed».

Отже, коли кожен із членів родини виконує певну роль і ця роль не викликає дисонансу, конфліктні ситуації не виникають і невід'ємною передумовою для «здорового» функціонування сім'ї, здатності її членів розв'язувати щоденні побутові проблеми, виходити з непередбачених кризових ситуацій є вміння членів родини розподіляти ролі між собою.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Блатнер А. Ролевая динамика: Всеобъемлющая теория психологии / А. Блатнер // Психодрама и современная психотерапия. - 2002. - № 1. - С. 32-39.

 2. Горностай П. П. Диагностика и коррекция ролевых конфликтов / П.П.Горностай // Журнал практического психолога. - 1999. - № 1. - С. 44-51.

 3. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистическое исследование / А.А.Залевская. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 206 с.

 4. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама / Д.Киппер. - М.: Независ. фирма "Класс", 1993. – 224 с.

 5. Кон И.С. Люди и роли / И.С.Кон // Новый мир. - 1970. -№ 12. - С.168-191.

 6. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама / Г.Лейтц, Я.Л.Морено; [пер. с нем. А.М.Боковикова]. - М.: Изд. гр. "Прогресс", "Универс", 1994.- 352 с.

 7. Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ / С.Р.Мадди. - СПб.: Речь, 2002.- 539 с.

 8. Морено Я. Психодрама / Я.Морено; [пер. с англ. Г.Пимочкиной, Е.Рачковой]. - М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001.- 468 с.

 9. Титаренко Т. М. Жизненный мир личности: этапы становления Т.М.Титаренко // Философ. и социол. мысль. М. - 1991. -N 1. – С. 49-58

 10. Шибутани Т. Социальная психология / Т.Шибутани; [пер. с англ. В.Б.Ольшанского]. - М.: Прогресс, 1969.- 535 с.

 11. Turner R.H. Role Theory / R.H.Turner // Handbook of Sociological Theory (Jonathan H. Turner ed.). - New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2002. – P. 233-54.

Список ілюстративних джерел

1. Dickens Monica The Winds of Heaven / M.Dickens. – London: Penguin Books, 1977.– 240 p.

2. Evans Pamela A Song in Your Heart / P.Evans.- London : Headline Book Publishing,1998. – 378p.

3. Howard A. Painted Highway / A. Howard. – London : Hodder and Stoughton, 2003. – 442 p.

4. McCann Richard Just a Boy / R.McCann. – London : Ebury Press, 2005. – 210p.

5. Pearson Diane The Marigold Field / D.Pearson. – London : Corgi Books,1982. – 320p.

6. Warren Linda All Roads Lead to Texas / L.Warren. – London : Mills & Boon, 2005. – 380 p.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Оксана Проценко – аспірант кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

Наукові інтереси : дискурсивні дослідження.

Схожі:

Типи ролей у родинному дискурсі iconСтатус емотивної лексики у політичному дискурсі
Розуміння дискурсу як комунікативного явища, яке охоплює соціальний, культурний, психологічний та інші типи контексту, а також специфіку...
Типи ролей у родинному дискурсі iconУдк 811. 111’ Мовчання як силенціальний ефект
У статті йдеться про статус комунікативного мовчання, типи, витоки, значущість та маркери його позначення у художньому дискурсі....
Типи ролей у родинному дискурсі iconКвантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі
Основну увагу звернено на їх роль у формуванні дискурсивної зв’язності та цільності. Аналізується участь квантитативно-квалітативних...
Типи ролей у родинному дискурсі iconРеалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
У статті йдеться про особливості реалізації відвертості в дискурсі сімейного спілкування, який базується на аспекті добровільного...
Типи ролей у родинному дискурсі iconЗатверджую
Тверді та аморфні тіла. Типи твердих тіл (ідеальні монокристали, монокристали з дефектами, полікристали). Типи міжатомної взаємодії...
Типи ролей у родинному дискурсі iconЗатверджую
Тверді та аморфні тіла. Типи твердих тіл (ідеальні монокристали, монокристали з дефектами, полікристали). Типи міжатомної взаємодії...
Типи ролей у родинному дискурсі iconОксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В статті мова йде про імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі, яке відбувається за допомогою порушення комунікативних...
Типи ролей у родинному дискурсі iconЗатверджую ректор С. В. Мельничук “ ” 2012 р
Тверді та аморфні тіла. Типи твердих тіл (ідеальні монокристали, монокристали з дефектами, полікристали). Типи міжатомної взаємодії...
Типи ролей у родинному дискурсі iconЗатверджую ректор С. В. Мельничук “ ” 2012 р
Тверді та аморфні тіла. Типи твердих тіл (ідеальні монокристали, монокристали з дефектами, полікристали). Типи міжатомної взаємодії...
Типи ролей у родинному дискурсі iconКиєво-могилянська академія”
Тема Сутність та поняття товару в системі маркетингу. Типи ринків та типи попиту. (лекцій 2 години)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи