О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей icon

О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей
НазваО. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей
Дата16.07.2012
Розмір90.1 Kb.
ТипДокументи

УДК 81’373,47:316,286

Проценко О.В.

ЗВЕРТАННЯ В ДИСКУРСІ СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

У статті йдеться про звертання як засіб вираження адресованості мовлення в дискурcі спілкування батьків та дітей.

Ключові слова: дискурс, спілкування батьків та дітей, омовлення звертання.

В статье «Обращение в дискурсе общения родителей и детей» речь идет об обращении как способе адресованости речи в дискурсе общения родителей и детей.

Ключевые слова : дискурс, общение родителей и детей, вербализация обращения.

The article of O.V.Protsenko "Address in the communication of parents and children" deals with the address as a means of language addressing in the discourse of parents and children communication.

^ Key words: discourse, communication of parents and children, verbalization of address.

Увага до особистісного аспекту використання мови суттєво збільшилася за останні десятиріччя у всіх дисциплінах, що так чи інакше пов'язані з мовою – не лише у лінгвістиці, але й у психології, соціології, філософії, етнографії, культурології, теорії комунікації, лінгводидактиці [7, 106].

В руслі сучасних антропоцентричних досліджень інтерес до мовної особистості як стрижневого об'єкта лінгвістичних досліджень неминуче переносить акценти з мовної системи на продукти комунікативної діяльності – дискурси [4, 114].

На думку С.О. Сухих та В.В. Зеленської, типи дискурсу виступають як комунікативно-прагматичні зразки мовленнєвої діяльності, що протікає у певній соціальній сфері, тобто вони представляють свої власні сфери спілкування, які характеризуються набором деяких взаємообумовлених перемінних складових. До них відносяться соціальні норми і конвенції, ситуативний контекст, соціальні відносини і ролі мовців, ступінь знайомства співрозмовників, склад учасників комунікації, рівень формальності. Соціальні сфери, відповідно, умовно можна розбити на дві групи: формальну і неформальну. Неформальна сфера характеризується особистісним характером спілкування, зв'язаним іноді з відхиленням від діючих у суспільстві норм, невимушеністю, неофіційністю спілкування, високим ступенем знайомства, симетричними соціальними стосунками [9, 72].

Центральною ланкою в побутовому дискурсі є спілкування в сім’ї, основними типами якого є матримоніальний дискурс (спілкування “чоловік – жінка”), парентальний дискурс (спілкування “батьки – діти”), дискурс сіблінгів (спілкування “брати – сестри”).

Відсутність жорсткого сценарію комунікації, часової й протокольної регламентованості, порядку передачі комунікативних ходів, відносна свобода індивідуальних поведінкових та мовленнєвих проявів, відносно вільний вибір теми спілкування та організації комунікативного простору значним чином впливають на вибір мовних та немовних засобів спілкування [8, 96].

Дискурс спілкування батьків та дітей вивчається сучасними дослідниками. Проте, незважаючи на дослідження парентального дискурсу, у лінгвістичних роботах не проводилося комплексного вивчення звертання як засобу вираження адресованості мовлення в спілкуванні батьків та дітей.

Дана стаття присвячена вивченню вербалізації звертання в парентальному дискурсі.

^ Метою статті є окреслення мовленнєвих особливостей вираження звертання серед дітей та батьків.

Предметом дослідження виступає звертання як засіб адресованості мовлення, а безпосередньо об'єктом статті є дискурс спілкування батьків та дітей.

Звертання – граматично незалежний та інтонаційний відокремлений компонент речення чи більш складного синтаксичного цілого, що позначає особу або предмет, до якого безпосередньо звернена мова того, хто говорить або пише. Звертання буває поширене і непоширене, до його складу може входити прикладка або ціле підрядне речення, що підпорядковується основному компоненту звертання. Як граматично незалежний компонент речення звертання має вільну позицію у ньому, може стояти на початку , всередині і в кінці речення. Якщо звертання вживається як окреме висловлювання, що виражає емоційно забарвлені спонукання до якоїсь дії або почуття радості, докору, осуду тощо, то воно становить еквівалент речення або особливий тип речення – вокативне [2, 369].

У загальному розумінні зверненість (за М.М.Бахтіним), адресованість (за О.П.Воробйовою), адресатність (за В.І.Карабаном) є іманентною характеристикою мовлення, оскільки означає спрямованість, орієнтованість мовлення, будь-якого його вияву в комунікативній ситуації на реального чи уявного реципієнта. З цього випливає, що кожна форма реалізації мови експліцитно й імпліцитно звернена до адресата (М.М.Бахтін).

Явище звертання, різні аспекти його вивчення привертають пильну увагу лінгвістів, розвідки яких ґрунтуються на матеріалі багатьох мов, в англійській мові це питання вивчали М.А.Олікова, Р.Браун, Г.Гільман, М.Форд.

Звертання розглядається в сучасних дослідженнях у новому аспекті, коли пріоритетними є реляції, що випливають із глобальної дихотомії “суспільство й мова”. Такі взаємозалежності, як суспільство й мова, суспільство й система форм звертання, мова й система форм звертання, комунікант і система форм звертання, комунікант і мова унаочнюють двоїстість природи феномена звертання – соціальну та мовну. Ця характеристика має для самого явища звертання далекосяжні наслідки. Вона, з одного боку, робить його тією чи іншою мірою об’єктом дослідження всіх наук, що вивчають будь-які інтеракції людей, а з іншого, – є джерелом розвитку та постійних змін самого явища звертання [6, 3].

Звертання розглядається як основний вербальний засіб вираження адресованості. Вживання форм звертання детермінується низкою чинників, які за своєю природою належать до різних аспектів: біологічного, соціального, мовного. Сукупність чинників і обставин, що впливають на функціонування форм звертання, створює комунікативну ситуацію, яка розглядається в широкому розумінні як соціальний контекст існування форм звертання.

Найхарактернішими видами звертання серед батьків та дітей є лексичні одиниці «Mother» (приклад № 1), «Father» (приклад № 2).

Приклад № 1 (Розмова між дорослою донькою та матір'ю, в якій мати розповідає, що вона познайомилася з чудовим чоловіком.)

"So I had a cup of tea, and one of those cakes that look better than they taste. And I met such a nice man," she told Miriam. "He was sitting at my table, and we talked. He was fat and gentle, and looked rather neglected. He sells beds. He was charming, I thought ."

"Really, mother..…" ( Monica Dickens )

Приклад № 2 (Спілкування між батьком та донькою, де донька, звертаючись до батька, повідомляє про прихід гостя.)

" It is Mr Lamont, father. "

"Aye, so I heard…." ( Jessica Stirling )

Оскільки учасники парентального дискурсу добре знають один одного, то характерними особливостями цього типу дискурсу є високий ступінь спонтанності організації спілкування, ситуативна залежність, відносна суб’єктивність у вирішенні загальноціннісних побутових проблем і, як результат, порушення логіки, вільне оперування структурними, лексико-граматичними та стилістичними засобами оформлення висловлювань [8,96]. Тобто для парентального дискурсу характерним є використання різних розмовних похідних форм від «Mother» та «Father», які утворюються за допомогою суфіксу «у». Прикладом є комунікативні акти між матір'ю та сином (приклад № 1) та батьком і сином (приклад № 2). В першому прикладі син використовує розмовну форму звертання для того, щоб попроситися зайти до кімнати.

Приклад № 1

"Can I come in, mummy? "

"Come in. " ( W.S.Maugham )

В другому прикладі поряд зі звертанням «daddy» один із учасників парентального дискурсу звертається до іншого, використовуючи комбінацію прикметник-іменник зі стилістично забарвленим прийомом оксюморону. Використання розмовної форми звертання і стилістично забарвленого звертання вказують на духовну близькість учасників комунікації.

Приклад № 2

"All right, daddy, " cried Roger.

"A pair of damned chatterboxes, that is what you are. "

She heard Roger's voice again.

"Well, good night, old boy." ( W.S.Maugham )

Для парентального дискурсу характерним є використання розмовних похідних форм звертання від «Mother» та «Father», що не мають жодних суфіксів. Такі форми звертання виступають як засіб експлікації емотивних конотацій висловлювання. В першому прикладі донька звертається до матері на «Mam», таким чином висловлюючи згоду з її реплікою. Інший приклад показує використання донькою звертання «Da» до батька, підкреслюючи відносну свободу від поведінкових та мовленнєвих проявів.

Приклад № 1

"Three awa' an' two to go, " she said, firmly. "Kate, away an' waken Betsy; there is a good girl. "

"Yes, Mam, " Kate said, and for the first time that morning, smiled. ( Jessica Stirling)

Приклад № 2

"Da! " she said. "Daddy? "

Eyebrows, lashes, most of his hair had gone. His lips drew back in a grimace that parodied a smile. He peered down at her.

"It is me; Mirrin. " (Jessica Stirling )

Омовлення звертання зверненого до батьків й використаного дитиною молодшого віку характеризується використанням дитячого варіанту нейтральних лексичних одиниць «Mother» та «Father». Як приклад розглянемо розмову батька та доньки шкільного віку, в якій вона звертається до батька, використовуючи слово «Рара» та вихваляючи його.

"Papa, Papa, " screamed Franny. "Oh, you are so smart, my Papa. There is nobody in the world as smart as you! " ( Mary Stolz)

Лексичні одиниці, на кшталт «dear», «darling», доволі часто вживаються в спілкуванні батьків та дітей з метою управління комунікативним процесом з огляду на поетапне розгортання комунікативного акту. Прикладом виступає розмова матері та сина, де спочатку син звертається до матері, використовуючи «darling» для того, щоб утішити її, а потім вони міняються ролями й мати звертається до сина «darling» та утішає його.

"Mummy, what's the matter? Why are you crying? "

"But you're a little boy. "

^ He came over to her and sitting on the side of her bed took her in his arms.

"Darling, don't cry. I wouldn't have told you if I'd thought it was going to upset you. After all, it had to happen sooner or later. "

"But so soon. So soon. It makes me feel so old."

"Not you, darling. Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety." (W.S.Maugham)

Для того щоб заспокоїти доньку, мати використовує звертання «dear» в іншому прикладі і таким чином реалізує принцип кооперації в процесі спілкування.

"Why are you never in the place we agree to meet? " Miriam asked in her clear, level voice, as they drove away from Marble Arch, round which she had driven two or three times before she found her mother, waiting in the wrong place.

"I forget, dear, " Louise said placidly…. ( Monica Dickens )

Звертання на зразок «Mr.», «Mrs.», «Sir», «Miss» не є характерним для спілкування дітей та батьків, але інколи такі звертання використовують не для того, щоб показати формальність, а з іронічним підтекстом, що імплікують жарт. Прикладом виступає розмова матері та доньки, в якій мати звертається до доньки, називаючи її «Miss» та іронічно жартуючи про те, якою вона буде втомленою після роботи.

"Aye, " Flora declared. "We'll see if you are as bright at the day's end, miss. "

"Hard work, " said Mirrin, "never killed Kelly's donkey. "

"Huh! " said Flora Stalker, then, relenting, gave Mirrin a curt hug and a pat on the rump to send her on her way to work. ( Jessica Stirling )

Сленг є невід'ємною складовою звертання у парентальному дискурсі. Через відсутність жорсткого сценарію комунікації й неформальні обставини спілкування батьки та діти звертаються один до одного, використовуючи сленг. Як приклад розглянемо розмову батька та доньки, в якій він звертається до неї «chick» й намагається поділитися своєю таємницею.

"Hullo, chick, " he said, gruffly. "Where is … your… Mam? "

"At Lily's. She will be here any minute."

He struggled to sit up.

"Listen, chick, listen…"

Mirrin sobbed. "Do not talk, Da. Please."

"Ach, let'm talk," said a voice above her. ( Jessica Stirling )

Звертання як засіб іменування адресата з використанням назв тварин є доволі поширене. Таке звертання може мати як негативне, так і позитивне забарвлення.

В розмові батька та доньки перший звертається до останньої, використовуючи назву тварини «соw», для того щоб принизити та образити доньку. Метафоричне звертання має на меті експліцитно вербалізувати ставлення одного учасника парентального дискурсу до іншого.

'You little cow! You trollop!' Had he shouted the words they might have appeared less menacing, but his face was so close to Queenie's that she felt faint from the pungency of his foul breath, his voice but a heavy rasping whisper which echoed like thunder in her head. 'You don't fool me,' he sneered, 'your own brother! Lying abed with your own brother! An' 'im fathering your child! Dirty filthy pair . . .' He laughed low, the sound spurting out on the bed of spittle which ran down his chin. ( Josephine Cox )

В іншому прикладі мати звертається до сина, використовуючи такі назви тварин, як : «ape», «pig», але ця форма звертання має позитивне й навіть жартівливе забарвлення. Син прохає маму влаштувати перегляд своєї дівчини, й мати, лаконічно і іронічно жартуючи, звертається до сина в такій формі.

^ A twinkle shone in his eyes.

"What are you grinning at, you ape? "

" It made a damned good photograph, didn't it? "

She could not but laugh.

"You pig. You filthy pig. "

"I say, about the understudy, is there any chance for Joan? "

"Tell her to come and see me one day. " ( W.S.Maugham )

Отже, звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей виступає як засіб іменування адресата, управління комунікативним процесом з огляду на поетапне розгортання комунікативного акту, експлікації емотивних конотацій висловлювання та як маркера емотивно-оцінного ставлення одного учасника парентального дискурсу до іншого.

Перспектива подальших досліджень використання звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей може базуватися на вивченні змін форм звертання на сучасному етапі розвитку англійської мови.

Бібліографія

1) Бахтин М.М. – Волошинов В.Н. (Бахтин М.М.) Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. – М.: Наука, 1993. – 189 c.

2) Великий тлумачний словник сучасної української мови / Під ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь ВІФ "Перун", 2004. – 1440с.

3) Воробйова О.П. Когнітивна поетика : здобутки і перспективи // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2004. - № 635. – С. 18-22

4) Ємельянова О.В. До питання про типологічні особливості діалогічного дискурсу закоханих // Вісник СумДУ. Серія «Філологія». – 2005. - № 5(77). – С.114-119

5) Карабан В.И. Сложные речевые единицы. Прагматика английских асиндетических полипредикативных образований. – К.: Изд-во при КГУ «Вища школа». – 1989. – 132 с.

6) Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення : Автореф. дис. … канд. наук: 10.02.04 / Київський державний лінгвістичний університет. – Київ, 2000. – 18 с.

7) Морозова И.И. Так называемая "женская речь" (англоязычная) в западном языкознании // Вісник ХДУ. Серія романо-германська філологія. – 1999. - № 424. – С. 106-110

8) Солощук Л.В. Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу // Вісник СумДУ. Серія «Філологія». – 2008. - № 1(96). – С. 96-104

9) Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. – Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 1998. – 96 с.


Список ілюстративних джерел


1. Cox J. Her Father's Sins. - London: Mackays of Chatham plc, 1987. - 278 p.

2. Dickens M. The Winds of Heaven. – London: Penguin Books, 1977.– 240 p.

3. Maugham W.S. Theatre. – Vinnitsja : Nova Knyha, 2002. – 312 p.

4. Stirling J.The Spoiled Earth. London: Pan Books,1977. – 480 p.

5. Stolz M.The Noonday Friends. New York: Harper Collins, 1990. – 184 p.

Схожі:

О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconРеалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
У статті йдеться про особливості реалізації відвертості в дискурсі сімейного спілкування, який базується на аспекті добровільного...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconВиховання дітей в багатодітній сім’Ї
Багатодітна сім’я – це сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей [1]. Відповідно до Єдиного...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconПро надання пільг студентам з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків
Студентам, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також студентам, які в період...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconЗалучення та заохочення дітей, педагогів І батьків до участі у діяльності гуртків лідерів та органів самоврядування дітей та їх підтримці

О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна
...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconМатеріали методичного посібника Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям Нормативно-правова основа реалізації державної політики щодо попередження бездоглядності й безпритульності дітей
Ключові поняття: права І свободи дитини; права, обов'язки та відпові­дальність батьків за виховання й розвиток дитини; державна підтримка...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconМаніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування
Останні десятиріччя позначилися зростаючим інтересом науковців до вивчення впливу потенціалу мови,її можливостей регулювати поведінку...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconТипи ролей у родинному дискурсі
У статті розглянуто рольові парадигми у родинному дискурсі, що залежать від статі та віку, подається опис та аналіз соціальних та...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconКвантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі
Основну увагу звернено на їх роль у формуванні дискурсивної зв’язності та цільності. Аналізується участь квантитативно-квалітативних...
О. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012
Становище дітей, що втратили опіку батьків, нині дуже складне. Як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи