Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект icon

Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект
НазваЮ. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект
Сторінка5/13
Ю.О. Васильєва <><><><>Світлотехнічні установки <> <> <> <>та с
Дата22.06.2012
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Лекція 4. НОРМУВАННЯ ЗА ВИДИМІСТЮЯкщо тест-об'єкт рівнояскравий, ступінь його помітності на рівнояскравому фоні можна визначити яркісним контрастом k, чисельно рівним відношенню різниці яскравості об'єкта і фону до яскравості тіла:

, (4.1)

Шайкевичем А.С. [8,9] розроблені нонограми, що дозволяють визначати швидкість розрізнення кільця Ландольта у функції яскравості фона, кутового розміру розриву кільця, контрасту й імовірності розрізнення. Контраст об'єкта з фоном, що забезпечує задану імовірність виявлення об'єкта, обумовлений його параметрами (кутовий розмір і форма), кількісною характеристикою освітлення (яскравість фона) і умовами зорової роботи (час спостереження), прийнято називати граничним контрастом:

knop= = f(a, Lф, t, р), (4.2)

де а — кутовий розмір об'єкта, хв;

Lпор — гранична різниця яскравостей, Lф — яскравість фону; t — час спостереження, с.;

р — імовірність зорового виявлення або упізнання форми об'єкта.

Зоровий поріг визначається граничними величинами кожного з трьох параметрів (a, k і t) для заданої імовірності і яскравості фону (р і Lф).

За результатами дослідження Р. Блекуелла [10] залежність між граничним яркісним контрастом й імовірністю виявлення об'єкта спостереження найпростішої форми (світлий диск на темному фоні) можна виразити рівністю


Кпор(p) = (Кпор)0,5f(p), (4.3)


де f (р) = 1 + ?? — функція імовірності виявлення об'єкта спостереження;

Kпор (р) — граничний контраст, що забезпечує задану імовірність виявлення р;

пор)0,5 — граничний контраст, що забезпечує імовірність р = 0,5;

? — постійний коефіцієнт (? = 0,68 для виявлення при необмеженому часі спостереження і р = 0,5 для t = 0,1 сек);? — середнє квадратичне відхилення граничного яскравісного контрасту від середнього значення для р = 0,5.

Значення функцій f (р) і ? (р) за даними Блекуелла:

Криві залежності граничного контрасту виявлення тест-об'єкта у вигляді диска на фоні рівномірної яскравості з імовірністю р = 0,5 від яскравості фона для різних кутових розмірів диска. Аналіз кривих на рис.4.1 knop = f(lg LФ) дозволяє зробити наступні висновки:


Рис. 4.1


а) граничний контраст виявлення тест-об'єкта (рівнояркісний диск на фоні рівномірної яскравості) залежить від кутового розміру об'єкта, яскравості фону й імовірності виявлення;

б) граничний контраст тест-об'єкта при заданій імовірності виявлення зменшується зі збільшенням кутового розміру об'єкта і яскравості фону;

в) кожному кутовому розміру тест-об'єкта відповідає деяка мінімальна величина граничного контрасту Кпор = ?а, при меншому значенні якого об'єкт не може бути виявлений при будь-якому якому завгодно великому значенні яскравості фону;

г) яскравість фону Lф = Lопт, починаючи з якої граничний контраст тест-об'єкта залишається практично постійним, прийнято називати оптимальною яскравістю, що забезпечує найбільшу видимість тест-об'єкта із заданим кутовим розміром;

д) нормовані значення яскравості (освітленості), що забезпечують задану вірогідність виявлення, впізнання або розрізнення тест-об'єкта, повинні бути тим більшими, чим менше його кутовий розмір і контраст із фоном.

Експериментальні залежності lg Кпор = f (lg Lф), наведені на рис. 4.2, з достатньою для практики точністю можна апроксимувати відрізками прямих із загальним рівнянням ; (4.4)

, (4.5)

де ? – параметр, що визначає кут нахилу відрізка прямої;

lg Kпор= f(lgLф) для Lф=0.
Рис. 4.2


Розрахункові значення граничних контрастів для об'єктів спостереження з кутовими розмірами 0,5 - 100 наведені на рис 4.3.
Рис. 4.3

^

Лекція 5. ВИДИМІСТЬ І РОЗРІЗНЕННЯВидимість є відношенням контрасту об'єкта спостереження з фоном (у загальному випадку яркісного або колірного) до граничного значення контрасту. У тих випадках, коли об'єкт спостереження одного кольору з фоном, видимість визначається відношенням яркісних контрастів, фактичного або еквівалентного, до граничного. Еквівалентним контрастом об'єкта розрізнення складної форми або рельєфного об'єкта прийнято вважати контраст плоского рівнояркого диска, видимість якого в інтервалі яскравостей від Li до Lj змінюється однаково з видимістю досліджуваного об'єкта .

Для максимального наближення значення видимості до кількісного виразу зорового процесу слід вибирати масштаб кількісного виразу видимості логарифмічним. Видимість об'єкта спостереження одноколірного з фоном v при цьому слід оцінювати логарифмом відношення десятикратного значення фактичного яскравісного контраста об'єкта з фоном до його практичного граничного значення Кпор:

, (5.1)

де ^ С — коефіцієнт запасу (за Блекуеллом С = 1,8 - 2).

У деяких випадках зорове завдання полягає не тільки у виявленні об'єкта спостереження, але також і в розрізненні його форми. Кількісну характеристику цього різновиду зорових завдань прийнято називати розрізненням.

При зіставленні умов освітлення, а також при виборі рівня яскравості або освітленості робочої поверхні, прийнято керуватися методом оцінки видимості, з огляду на коефіцієнт Вапаса з підвищенням труднощів зорового завдання, що залежить не тільки від невизначеності місця появи об'єктів, а й в не меншій мірі від форми об'єкта розрізнення.

Граничне максимальне значення видимості об'єкта із заданим кутовим розміром vмакс визначається відношенням, фактичного яскравісного контрасту до гранично мінімальному його граничного значення ?а:

. (5.2)

У загальному випадку для заданого значення імовірності р виявлення об'єкта спостереження видимість визначається як

; (5.3)

. (5.4)

(граничне максимальне значення видимості).

Відносна видимість

. (5.5)


Відносне значення граничного контрасту Кпор/, необхідного для забезпечення заданого рівня відносної видимості:

, (5.6)

де Кпор і - порогові значення контрасту для ймовірності виявлення р=0,5.

С - коефіцієнт запасу, що встановлює практичне значення граничного контрасту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconКонспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»
«Світлотехнічні установки та системи» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconДо курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки І системи» І «Проектування, монтаж та...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Фотобіологічні й медичні опромінювальні установки (конспект лекцій з курсу “Спеціальні світлотехнічні установки” для студентів 5...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма дисципліни "Світлотехнічні установки та системи" складена на основі робочого навчального плану спеціальності...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект icon«світлотехнічні установки та системи» для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності
Мета роботи: набуття практичних навичок застосування методів обстеження діючих оу приміщень шляхом вимірювання освітленості (горизонтальної,...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconО.І. Лісна Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Світлотехнічні установки та системи» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Світлотехнічні установки та системи ”(для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання форм навчання напряму підготовки...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconЮ. О. Васильєва, О. М. Ляшенко програма та робоча програма навчальної дисципліни освітлювальні електричні системи та мережі
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка І джерела світла»./ Укл. Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко – Харків:...
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconА. Л., Шаповалов, О. Б. Костенко, К. В. Кузьмичова Конспект лекцій з дисциплін: «Інформаційні системи І технології в туризмі»
Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп)
Ю. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни «Світлотехнічні матеріали»
«Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701 „Електротехніка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи