Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка9/66
Дата02.06.2012
Розмір7.75 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   66
^

Процес навчання у початковій школі


 1. Богинская Ю. В. Играем в . . . школу: Использование игровой деятельности как средства формирования учебных ролей в младшем школьном возрасте/ Ю. В. Богинская //Гуманітарні науки. – 2004. – N1. – С. 143-149

 2. Божко В. Г. Особливості формування комбінаторних понять в учнів молодшого підліткового віку/ В. Г. Божко //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народженняО. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К. : НПУ , 2004. – С. 21-23.

 3. Бойченко С. Організація самостійної роботи учнів на уроках у малокомплектній школі/ С. Бойченко //Початкова школа. - 2004. - N1. - С. 51-53

 4. Бондаренко Г. Г. Особливості організації групової навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової загальноосвітньої школи/ Г.Г.Бондаренко //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2004. -№ 3. -С. 129-131

 5. Варзацька Л. Дослідницька діяльність у системі особистісно орієнтованого розвивального навчання/ Л. Варзацька, Г.Є. Зроль //Українська мова і література в школі. – 2004. – N7/8. – С. 40-44.

 6. Вашуленко О. Організація поточного повторення./ О. Вашуленко //Початкова школа. – 2004. – N6. – С. 16-20.

 7. Виручалочка: Довідник-порадник для молодших школярів / Упоряд. І. Січовик. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Просвіта, 2004. – 304 с.

 8. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - 163 с. -Із змісту: Гринь Т. В. Навколишнє середовище як фактор впливу на якість навчально-виховного процесу в малокомплектній школі /Т. В. Гринь, с. 3-6. - Мелешко В. В. Специфіка управління педагогічним процесом у початкових школах сільської місцевості у теорії і практиці /В. В. Мелешко, с. 9-15. -Явоненко М. В. Використання творчих завдань з розвитку творчих здібностей молодших школярів у малокомплектній школі /М. В. Явоненко, с. 15-18. -

 9. Глобчак В. Особистісно орієнтоване навчання і виховання молодших школярів на уроках у початковій ланці / В. Глобчак //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 19-20

 10. Гордійчук М. С. Наукові засади оптимізації навчального процесу в початковій школі/ М. С. Гордійчук //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 1(11) . – С. 254-259

 11. Грузинська І. Реалізація українознавчого принципу у процесі навчання/ І. Грущинська //Початкова школа. – 2004. – N1, 2. – С. 28-31, 32-35

 12. Давиденко В. Використання інтерактивних прийомів навчання на уроках у 1 класі / В. Давиденко //Початкова школа. – 2004. – N1. – С. 17-18

 13. Дорошенко М. І. Побудова навчальної діяльності молодшого школяра /М. І. Дорошенко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2004. - №3. -С. 11-16.

 14. Желанова В. В. Психолого-педагогические условия и факторы формирования мотивации учения в первом классе /В. В. Желанова// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 71-79.

 15. Замашкіна О. Ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічних дослідженнях 70-80-х років / О. Замашкіна //Початкова школа. – 2004. – N7. – С. 49-52.

 16. Замашкіна О. К. Д. Ушинський про взаємозв’язок навчання і розвитку молодших школярів / О. Замашкіна //Початкова школа. – 2004. – N4. – С. 41-44.

 17. Збірник документів, які регламентують роботу початкової школи //Початкова освіта. – 2004. - №31. – С. 3-40.

 18. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -163 с. -Із змісту: Кондратюк О. М. Педагогічні умови організації навчального діалогу молодших школярів /О. М. Кондратюк, с.74-79. -Толмачова І. М. Підходи до формування навчальної дії контролю у першокласників /І. М. Толмачова, с. 80-89.

 19. Іванчук М.А. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал: ( Виховання особистості мол. школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання /Чернів. нац. ун-тім. Ю. Федьковича. -Чернівці: Рута, 2004. -359 с.

 20. Іванчук М. Г. Особливості реалізації виховуючої функції в процесі навчання молодших школярів /М.Г.Іванчук //Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. /АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти. -К. , 2004. -Вип. 1. -С. 163-170.

 21. Іванчук М. Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодших школярів/ М. Іванчук //Початкова школа. – 2004. – N9. – С. 1-4.

 22. Коломієць Л. І. Феномен адаптації першокласників до умов систематичного навчання в школі /Л.І.Коломієць //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка /Відп. ред. В. Б. Євтух. -К. , 2004. -Вип. 20-21. -С. 56-59.

 23. Кравчук О. Застосування інформаційних технологій на уроках у початковій школі/ О. Кравчук //Рідна школа. – 2004. – N1. – С. 44-46.

 24. Кривозубова Е. В. Физиологические проблемы адаптации к школе леворуких детей младшего школьного возраста/ Е. В. Кривозубова //Культура здоров’я: Четверта міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. пр. – Херсон: Персей, 2004. -С. 136-140

 25. Литвиненко С. Актуалізація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в організації виховного простору сучасної початкової школи/ С. Литвиненко //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5. – С. 30-35.

 26. Лук’яник Л. В. Формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра у школах Західного регіону/ Л.В.Лук’яник //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К. : НПУ, 2004. -Вип. 2 (12). -С. 126-130

 27. Мартынова А. И. Активизация мыслительной деятельности в процессе обучения уравнениям в 3 классе/ А.И.Мартынова //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конф. , присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей,6 жовтня 2004 р. – К. : НПУ, 2004. – С. 107-109

 28. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф. , 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2. –334 с. Із змісту: Глобчак В. Проблеми використання особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання у початковій ланці, с. 37-40. – Повіренна Н. Роль фонетико-орфоепічних навичок у навчання орфографії молодших школярів в умовах сучасного реформування початкової школи, с160-163. –Сотніченко А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів, с. 184-186. - Стахів Л. Виховання людяності і милосердя одна з основних проблем початкової школи, с. 186-189.

 29. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. посіб. для вчителів/ Упоряд. О. Я. Савченко . – К. : Початкова школа, 2004. – 512 с.

 30. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. -200 с. - Із змісту: Пеньковська Н. Особливості розвитку рефлексії молодших школярів /Н. Пеньковська, В. Олексюк, с. 23-26. -Орап М. Проблема формування „Я-концепції” дітей молодшого шкільного віку /М. Орап, с. 26-31.

 31. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. -200 с. - Із змісту: Кодлюк Я. Підручник для початкової школи як модель сучасного процесу навчання /Я. Кодлюк С. 6-10. -Літ. :17 н. - Янченко О. Дидактичні умови формування у молодших школярів уміння працювати з підручником/О. Янченко, с. 11-15. -Онишків З. Формування навичок самоконтролю в учнів малокомплектної початкової школи /З. Онишків, с119-122. - Кіліченко О. Нестандартні уроки в початковій школі /О. Кіліченко, Л. Мижиловська, с. 122-125. -Карабінович Л. Формування пізнавальної активності молодших школярів через систему технологічних прийомів навчання /Л. Карабінович,с. 125-128. -Корчевська О. До питання формування вмінь учнів розв”язувати завдання підвищеної складності /О. Корчевська, М. Козак, с. 128-132. -Головко І. Системність у навчанні молодших школярів складати твори-міркування/І. Головко, 136-139. –Жаркова І. Керівництво процесом формування у молодших школярів природничих знань дієво практичного характеру /І. Жаркова, Л. Мечник, с. 145-149. -

 32. Ольшанський Д. В. Психолого-педагогічні передумови використання зорової наочності у процесі навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку/ Д. В. Ольшанський //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К.: Логос, 2004.-Т. 44.- С. 110-118.

 33. Організація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2004/2005 навчальному році: № 1/9-337 від 22 червня 2004 р. //Початкова освіта. -2004. -№30. -С. 2-11.

 34. Павленко Л. Абетка диктантів, що використовуються у початковій школі/ Л. Павленко //Початкова освіта. – 2004. - №1. – С. С. 5-12

 35. Перші дні дитини в школі/ Голов. ред. П.Г.Катунін, ред. О.В. Ночвінова. – К.: Допоможи дитині, 2004. – 120 с. (Бібліотечка вчителя початкової школи; № 7, липень 2004)

 36. Романишин М. Педагогічні умови досягнення успіху молодшими школярами з проблемами у навчанні /М. Романишин//Вісник Львівського університету. Серія педагогічна /МОН України. Львівський національний університет ім. І. Франка. -Львів, 2004. -Вип. 18. -С. 67-72.

 37. Суховірський О. Особливості вивчення інтерфейсуприкладних засобів у початковій школі /О. Суховірський //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр./Ред. кол.: Н.Ф.Федорова (гол. ред. ) та інші. -К. :Інститут Реклами, 2004. -С. 28-33.

 38. Сухорукова Г. В. Перспективність і наступність в організації образотворчої діяльності дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів/ Г.В. Сухорукова //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1. – С. 63-67

 39. Фізеші О. Буквар як засіб соціалізації особистості першокласника/ О. Фізеші //Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, N3/4. – С. 149-152

 40. Хоменко А. Чинники формування особистісно орієнтованих відносин учителів, молодших школярів і батьків/А. Хоменко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 5 (38). - С. 122-130.

 41. Червінська О. Першокласник у дошкільному закладі: Взаємодія вихователя і вчителя/ О. Червінська//Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 12-14.

 42. Щербакова Л. Шестирічні за партою: проблеми, завдання, перспективи/ Л. Щербакова //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 3-4.

 43. Ягеніч Л. В. Засоби формування в учнів початкової школи навчальних та комунікативних стратегій оволодіння іншомовним аудіюванням/ Л. В. Ягеніч //Наукові записки. – Київ: НПУ, 2004. – Вип. 56: Педагогічні та історичні науки. – С. 200-209.

 44. Ягеніч Л. В. Засоби формування у молодшого школяра стратегічної компетенції в процесі оволодіння англомовним аудіюванням/ Л. В. Ягеніч //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. праць. – Київ: Логос, 2004. – Т. 44. – С. 146-156.

 45. Ясинська О. С. Підвищення якості навчання у початковій школі на основі інтеграції природничих та філологічних предметів / О. С. Ясинська //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К.: НПУ, 2004.-Вип 1.-С. 36-45.

Див. 1057, 5597, 5602, 5651, 5660, 5662, 5747, 5829.
^
Види і форми навчання

 1. Божко О. Особливості самоаналізу уроку/ О. Божко, І. Толмачова //Початкова освіта . – 2004. - №42. – С. 16-17.

 2. Бондаренко Г. Г. Особливості організаційних форм навчання в малокомплектних початкових школах /Г. Г. Бондаренко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - С. 6-9

 3. Власенко Т. Інтегрований урок як форма організації навчального матеріалу / Т. Власенко //Початкова школа. – 2004. – N9. – С. 8-12.

 4. Житник Б. О. Урок у системі особистісно орієнтованого навчання / Б. О. Житник //Сільська школа України. – 2004. - №26. – С. 12-16.

 5. Іванчук М. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання / М.Іванчук //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 10-13.

 6. Лернер П. С. Не уроком единым. . . Критичное состояние классно-предметно-урочного преподавания в современной сумме педагогических технологий / П.С.Лернер //Педагогіка толерантності. – 2004. – N1. – С. 102-110

 7. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: проектно-впроваджувальний аспект/ О. Мариновська //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N9/10. -С. 34-41.

 8. Островерхова Н. Аналіз уроку: концепції, методики, технології: Спецвипуск/ Н. Островерхова //Директор школи. – 2004. - №25/26. – С. 1-128.

 9. Островерхова Н. М. Аналіз уроку: Концепції, методики, технології: спецвипуск/Н. М. Островерхова. -К. :Перше вересня, 2004. -128 с.

 10. Островерхова Н. М. Критерії і технологія аналізу якості уроку як педагогічної системи /Н. М. Островерхова //Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 104-110.

 11. Побірченко Н. Методика і технології психолого-педагогічного аналізу уроку / Н. Побірченко, О. Онаць //Директор школи. – 2004. - №24. – С. 9-16.

 12. Поташник М. Подготовка и проведение открытого урока: (современная технология)/ М. Поташник, М. Левит //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N9/10. -С. 29-33.

 13. Приходько-Петровська Н. Конструювання уроку: Метод. рек. молодому вчителю/ Н. Приходько-Петровська //Директор школи. – 2004. - №9. – С. 16-21

 14. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів //ІЗМОН України. -2004. -№21-22. -С. 30-39.

 15. Система в оцінюванні сучасного уроку: (Матеріали вкладки) //Завуч. – 2004. - №25. – С. вкладка.

Див.541,643,1060, 1069, 1306,1545.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   66

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи