«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) icon

«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
Скачати 59.26 Kb.
Назва«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
Дата16.07.2012
Розмір59.26 Kb.
ТипДокументи


Шановні науковці!


Продовжується набір статей в електронне видання

«НАУКОВИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ»

(педагогічні науки)


Постановою Президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 2-05/2

видання внесено до Переліку електронних наукових фахових видань України

з педагогічних наук


Кафедри, що займаються підготовкою електронного видання «НАУКОВИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ»: педагогіки, дошкільної та початкової освіти, соціальної педагогіки та соціальної роботи, інформаційних технологій і систем, теорії та методики фізичного виховання, фізичної реабілітації і валеології, української мови, іноземних мов, практики мовлення, туризму та готельного господарства, дизайну, дефектології та психологічної корекції, психології, державної служби та управління, теорії, історії музики та інструментальної підготовки, Рада молодих учених.


^ Вимоги до оформлення статей:


До публікації у електронному виданні «Науковий портал Донбасу» приймаються статті українською мовою, які відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року містять такі обов'язкові елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття набирається у текстовому процесорі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2 см, верхній і нижній колонтитул – 1,25 см, гарнітура шрифта – Times New Roman, кегль (розмір шрифта) – 14 пт, через 1,5 інтервали.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище, місце роботи автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) без відступів, шрифт жирний курсив.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний), без відступу першого рядка, вирівнювання – по центру.

Текст статті та бібліографічні джерела набираються з відступом першого рядка 1,25 см, вирівнювання – по ширині.

Формули набираються за допомогою Microsoft Equation 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word) з такими параметрами: формат символів жирний; розміри – звичайний 14 пт, крупний індекс 10 пт, мілкий індекс 8 пт, крупний символ 20 пт, мілкий символ 10 пт.

Рисунки, фото, схеми, графіки, креслення вставляються у документ без обтікання текстом. В схемах, графіках та кресленнях використовувати гарнітуру Times New Roman Cyr розміром 12 пунктів.

На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік, в тексті обов'язкові посилання.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перше число – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друге – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова "Література" або після слів "Література і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (з зазначенням видавництва и загальної кількості сторінок).

Бібліографічні джерела відокремлюються абзацом. Прізвище, ім’я першого автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Через рядок після останнього бібліографічного джерела з відступом першого рядка та одинарним інтервалом по абзацам приводяться елементи бібліографічного опису українською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Кількість бібліографічних посилань

Анотація

Ключові слова

Через рядок від елементів бібліографічного опису українською мовою наводяться елементи бібліографічного опису російською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Анотація

Ключові слова

Далі через рядок указуються елементи бібліографічного опису англійською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Анотація

Ключові слова

Потім через рядок надаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю); учений ступінь та звання; посада; місце роботи, коло наукових інтересів, домашня адреса; контактний телефон.


УДК 373.167.1:94.001.76(4)


І.П. Акіншева, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ З СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇЗ другої половини ХХ ст. у суспільствознавстві поглиблюється процес переосмислення уявлень про суспільство, механізми його функціонування, а також уявлень про людину та її місце в динамічному світі. У 60–70-х роках ХХ ст. на межі історичної й соціологічної тематики в західній науковій традиції склався основний напрям – дуже плідна дослідницька практика, що спиралася на міждисциплінарну методологію, цілісне осмислення життя суспільства та людини, сучасного соціального прогресу [1, с. 25].


Однак, необхідно зазначити, що подальшого вивчення потребують такі питання, як запровадження соціальної історії й історії повсякденності в зміст окремих шкільних курсів історії; вивчення досвіду передових учителів та інноваційних технологій і стратегій навчання історії.

Література


1. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 140 с.

2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола / За заг. ред. А.Й. Капської. – К.: ІЗМН, 2002. – 164с.

3. Алексєєва В.І. Місія соціального педагога // Соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 16–20.

4. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття: Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 1998. – 41 с.

5. Борисенко В.І. Наукова школа академіка В.Я. Юр'єва [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2006. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06bvisaj.html. – Загол. з екрану.

Акіншева І.П.

Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії

Останнє десятиріччя характеризується інноваційними тенденціями розвитку сучасних європейських підручників. Їм притаманні оновлений зміст, що відображає досягнення сучасної історичної і педагогічної науки, відмова від моноідеології, наявність у значному обсязі сюжетів із соціальної історії та історії повсякденності.

^ Ключові слова: соціальна історія, історія повсякденності.


Акиншева И.П.

Инновационные тенденции развития современных европейских учебников по социальной истории

Последнее десятилетие характеризуется инновационными тенденциями развития современных европейских учебников. Им присуще обновленное содержание, которое отображает достижения современной исторической и педагогической науки, отказ от моноидеологии, наличие в значительном объеме сюжетов по социальной истории и истории повседневности.

^ Ключевые слова: социальная история, история повседневности.


Akinsheva I.P.

Innovation of the tendency of development of the modern European textbooks on a social history.

Last decade is characterized innovate by the tendencies of development of the modern European textbooks. The updated contents is inherent in them which displays achievement of a modern historical and pedagogical science, refusal of monoideology, presence in significant volume of plots on a social history and history of daily occurrence.

Key words: social history, history of daily occurrence.


Відомості про автора

Акіншева Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні наукові інтереси зосереджені навколо проблематики інноваційних тенденцій розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії.

Контактний тел.: 59-03-42.

Схожі:

«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconШановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
move to 0-35352272
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconДо оформлення статті для електронного видання «науковий вісник донбасу»
move to 0-22450383
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconМальцева О.І
Мальцева О.І. Проблеми сімейного та шкільного виховання у спадщині видатних українських письменників ХІХ століття [Електронний ресурс]...
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconНауковий вісник вну імені Лесі Українки”
Журнал має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні...
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconФізичне виховання І спорт збірники наукових праць
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 14. 06. 2007
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconМальцева О.І. Пошук шляхів налагодження взаємодії між сім’єю та школою у Росії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Вісник лну імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2001 лютий. №4 (215). – С. 68 – 74

«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconС. П. Білоконний // Вісник Черкаського університету : [зб наук ст.] : Серія Педагогічні науки / м-во освіти І науки України, Черкаський нац ун-т ім. Б. Хмельницького; голов ред. А. І. Кузьмінський; редкол сер
Андрущенко В. Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. –...
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconКафедра математичного аналізу
Про (с, λ, γ)–метод підсумування подвійних числових рядів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг...
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
«науковий вісник донбасу» (педагогічні науки) iconСерія: "Соціально-гуманітарні науки"
Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи