Про затвердження Положення про Комісію icon

Про затвердження Положення про Комісію
Скачати 53.57 Kb.
НазваПро затвердження Положення про Комісію
Дата16.07.2012
Розмір53.57 Kb.
ТипДокументиПро затвердження Положення про Комісію

з профілактики правопорушень

інституту (факультету)

Національного авіаційного університету


З метою забезпечення високого рівня корпоративної культури та враховуючи необхідність поліпшення профілактичної роботи в підрозділах університету щодо недопущення правопорушень серед студентів університету


НАКАЗУЮ:  1. Затвердити Положення про Комісію з профілактики правопорушень інституту (факультету) Національного авіаційного університету згідно з додатком.

  2. Відмінити дію наказу ректора „Про вдосконалення роботи з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в університеті” від 08.12.2009 р. № 2840/ст у частині, що стосується ліквідації комісій з профілактики правопорушень інститутів (факультетів).

  3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-виховної роботи Козачка Я.В.Ректор М. Кулик


Додаток до наказу ректора

від „___”_______20___р. №_____


Положення

про Комісію з профілактики

правопорушень інституту (факультету)

Національного авіаційного університету


^ 1. Загальні положення

  1. Комісія з профілактики правопорушень інституту (факультету) серед студентів, які навчаються в інституті (факультеті) Національного авіаційного університету (НАУ), (далі - Комісія) є постійно діючим органом інституту (факультету), який утворюється з метою забезпечення високого рівня корпоративної культури, посилення контролю за дотриманням студентами, які навчаються в інституті (факультеті) “Правил внутрішнього розпорядку НАУ”, “Статуту НАУ” і “Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках”, оперативності реагування, забезпечення об'єктивності відповідних стягнень за аналогічні правопорушення, скоєні студентами, які навчаються в інституті (факультеті), а також підвищення відповідальності студентів НАУ.

  2. Комісія у своїй роботі керується законодавством України, нормативною базою НАУ, а також загальними засадами об'єктивності, справедливості та неупередженості.


^ 2. Порядок формування складу та роботи комісії

2.1. Комісія з профілактики правопорушень інститутів (факультетів) створюються розпорядженням директора інституту (декана факультету). До складу комісії входять: директори інститутів (декани факультетів), заступники директорів інститутів (деканів факультетів) за напрямком діяльності, провідні викладачі та 3-4 студенти (голова студентської ради інституту (факультету), голова студентської ради гуртожитку, голова профбюро студентів інституту (факультету), які мають відповідні повноваження представляти органи студентського самоврядування і профспілкову організацію студентів та аспірантів).

2.2. Засідання Комісії проводиться як правило щотижня але не рідше одного разу на місяць. Про дату, місце засідання та порядок денний члени Комісії сповіщаються не пізніше як за один день до засідання.

2.3. Засідання Комісії вважається правочинними, якщо в її роботі бере участь не менше як половина членів комісії.

2.4. Засідання Комісії очолює голова Комісії. У випадку відсутності голови Комісії - його заступник.

2.5. На засідання Комісії обов'язково запрошується наставник академічної групи, в якій навчається студент-порушник. Наставник зобов’язаний надати характеристику студенту.

2.6. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, на засадах об'єктивності, законності, справедливості та неупередженості. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії (за відсутності голови - його заступником) та секретарем Комісії. Протоколи засідань Комісії веде секретар - співробітник факультету.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Комісія.

2.7. Прийняття рішення щодо оцінки правопорушенню розглядається та приймається протягом 5 календарних днів після подачі відповідних документів щодо правопорушення до Комісії.

2.8. На підставі прийнятого Комісією рішення Голова комісії (а у разі його відсутності - заступник) робить витяг з протоколу засідання Комісії і в одноденний термін надає його до Комісії з профілактики правопорушень НАУ. До даного витягу додаються протоколи про правопорушення, складені на студентів-порушників, пояснювальні записки та характеристики.

Комісія з профілактики правопорушень НАУ на підставі витягу з протоколу Комісії інституту (факультету) вирішує питання щодо запропонованих стягнень.


2.9. У разі необхідності з'ясування додаткових обставин та отримання відповідної інформації для остаточного прийняття рішення Комісія робить запит у відповідний підрозділ.

2.10. Після засідання Комісії з профілактики правопорушень НАУ до інститутів (факультетів) та Студентського містечка надаються копії протоколу. Порядок накладання дисциплінарного стягнення за порушення встановлюються правилами внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету та правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету.


^ 3. Завдання та обов'язки комісії

3.1. Основними завданнями та обов'язками Комісії є:

- проведення заходів з профілактики порушень студентами правил внутрішнього розпорядку НАУ, правил проживання в студентських гуртожитках, порушення морально-етичних норм суспільства (далі за текстом - правопорушення); організація та контроль проведення лекцій, зустрічей та інших заходів із представниками правоохоронних органів, медичних, юридичних закладів тощо;

- своєчасне реагування на правопорушення, скоєні студентами інституту (факультету);

- внесення рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи правоохоронних структур, підпорядкованих університету або з яким в університеті існують відповідні угоди;

- оперативне інформування студентського складу та співробітників інституту (факультету) про факти випадків правопорушень;

- внесення пропозицій щодо вдосконалення єдиної та об'єктивної системи оцінки та винесення стягнень за скоєні праворорушення.

3.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає факти правопорушень, скоєних студентами, які навчаються в інституті (факультеті) та своїм рішенням надає їм оцінку, здійснює розгляд фактів правопорушень на підставі первинних документів (протоколів про правопорушення, рапортів, службових записок, актів тощо та пояснювальних записок студентів, які скоїли правопорушення) та інших додаткових матеріалів, які надійшли до Комісії;

- здійснює систематичний контроль та профілактичні заходи правопорушень студентами інституту (факультету);

- надає пропозиції Комісії з профілактики правопорушень університету щодо удосконалення нормативно-правової бази з профілактики правопорушень.


^ 4. Права комісії

Комісія має право:

  • утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень;

  • залучати спеціалістів, представників підрозділів університету і правоохоронних структур для розгляду питань, що належать до її повноважень;

  • одержувати в установленому порядку від керівників підрозділів університету і правоохоронних структур інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  • рекомендувати Комісії з профілактики правопорушень університету застосування відповідних стягнень до студента-порушника;

  • передавати справу про скоєне правопорушення до Комісії з профілактики правопорушень Національного авіаційного університету, згідно п. 2.8. даного Положення.

Схожі:

Про затвердження Положення про Комісію iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Про затвердження Положення про Комісію iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Про затвердження Положення про Комісію iconПро затвердження Положення про Комісію
move to 0-35370595
Про затвердження Положення про Комісію iconРектор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. №
Про затвердження Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету та Положення про комісію з поселення інституту...
Про затвердження Положення про Комісію iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Про затвердження Положення про Комісію iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Про затвердження Положення про Комісію iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Про затвердження Положення про Комісію iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Про затвердження Положення про Комісію iconПро затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається
...
Про затвердження Положення про Комісію iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи