Перелік тем для icon

Перелік тем для
Скачати 59.79 Kb.
НазваПерелік тем для
Дата16.07.2012
Розмір59.79 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ.


 1. Нація як суб’єкт політики.

 2. Ідея державності в політичній думці України.
 1. Нація як суб’єкт політики.

  Питання суб’єктів політики є одним з ключових у політології, оскільки дає можливість зрозуміти, хто здійснює політику і на що вона спрямована. Розкриваючи це питання необхідно детально розглянути класифікацію суб’єктів політики, що дозволить окреслити місце і роль того чи іншого суб’єкта політики та його готовність і можливість впливати на політичні процеси.

Також, необхідно звернути увагу на особливості розвитку етнонаціональних спільнот, якими є етнос, народ, національна група, корінний народ. Особливу увагу слід звернути на процес формування етносу, етапи його розвитку, рівні його консолідації,розглянути основи формування нації, етапи становлення та розвитку, теорії та основні підходи до нації. Процеси націогенезу зумовлюють формування етнічних та політичних націй.[1, с. 204-212; 3, с. 117-120; 7; 12, с. 295-301; 13, с. 190-205; 14, с. 311-320, с. 314-321; 15, с. 30-51 ]

Особливу увагу слід звернути на механізми забезпечення національного суверенітету держави, особливості національного суверенітету на внутрідержавному рівні та зовнішніх відносинах. Необхідно розглянути суть національного суверенітету, етапи політичного самовизначення нації та національного відродження. Національний суверенітет – це повновладдя нації, здобуття нею усіх можливостей розпоряджатися власною долею. Найпоширенішою формою утвердження національного суверенітету є національна держава. Зміст національного відродження полягає або у перетворенні етносу в націю, або у піднесенні духовного і політичного життя нації, яка сформувалась раніше, але зазнавала утисків. Національне відродження також передбачає відновлення нацією втрачених позицій у всіх сферах суспільного життя [7; 13, с.205-211; 14, с. 322-337;].

Варто також, розглянути особливості становлення та розвитку української нації, визначити основні етапи її формування. Слід наголосити на проблемах сучасного національного розвитку України, міжнаціональних відносинах, оскільки розвиток нації є комплексним та тривалим процесом, який охоплює усі сфери як суспільної, так і політичної діяльності. Окремо слід наголосити на факторах, які впливають на розвиток української нації: рівень національної консолідації суспільства, мовна політика, соціальна структура суспільства, національна ідентичність, політична культура, характер міжетнічних відносин [7; 14, 333-337].


Література:


 1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: навч. посіб – К., 2005, -- 432 с

 2. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. — К., 1994

 3. Гелей С., Рутар С. Основи політології. Лекції для студентів негуманітарних вузів. – Л, 1996, 232 с.

 4. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. — К., 1993.

 5. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. Монографія. - К., 1999.

 6. Картунов О.В. Етноси, нації та етнонаціональна політика // В підруч. Політологія / За ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. - К., 2002.

 7. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. — Львів, 1997.

 8. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Римаренка. - К., 1996.

 9. Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К., 2006, -- 684 с.

 10. Нельма О.В. Теорія етносу. Навч. посібник. - К., 1997.

 11. Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. - К., 1998.

 12. Основи політичної науки: політичні процеси, системи та інститути. Ч. 2 / за ред. Б.Кухти. – Л., 1997. – 334 с.

 13. Політологія: Підручник /І.С.Дзюбо, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – Київ: Вища школа, – 415 с.

 14. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 664 с.

 15. Політологія / за ред. Б.Катеринчука, М.Гетьманчука. – Львів, 2000 .

 16. Ребет Л. Теорія нації. — Львів, 1996.

 17. Ребкало В., Обушний М., Майборода О. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні. - К., 1996 .

 18. Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. - К., 1996.
 1. Ідея державності в політичній думці України.


Специфіка України полягає в тому, що через історичні обставини політична думка тут досить пізно почала перетворюватись у спеціалізоване політологічне знання. Оскільки протягом століть Україна не мала своєї державностей, пріоритетними для її мислителів завжди були проблеми обґрунтування національних прав українського народу на самостійний розвиток і власну державність, пошуки шляхів здобуття і захисту незалежності. Інші проблеми відходили на другий план.

Чужоземна влада, яка робила все, щоб заблокувати поширення визвольних і державницьких ідей серед українського народу, перешкоджала формуванню ідейно-політичних течій і політичних шкіл, але не змогла все ж таки повністю спинити розвиток політичної думки в Україні, без якої немислиме жодне більш-менш розвинене суспільство. Окрім того, в українській історії маємо державницькі періоди: княжої держави (ІХ-ХІV ст.), козацької держави і Гетьманщини (ХVII-ХVIII ст.), УНР та ЗУНР у 1918-1921 рр. Відповідно й політична думка бере свій початок ще з часів Київської Русі. У періоди, коли форми національної державності набували обрисів та коли українські мислителі мали можливість контактувати із західноєвропейською наукою, у їхніх творах формулювалися передові погляди на природу політичної влади, розроблялися концепції політичного устрою України, Її міжнародних стосунків.
^

Для кращого розуміння цієї теми варто розбити її на чотири питання:


1. Державницькі і демократично-правові тенденції політичної думки України X - ХVI ст.

2. Ідеї національної державності у політичній і правовій думці періоду козацько-гетьманської держави XVII – XVIII ст.

3. Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження ХIХ поч. - ХХ століття.

4. Концепції державності і національного відродження у політичній думці України ХХ ст.

Розриваючи зміст першого питання семінару необхідно звернути увагу на особливості формування суспільства і державності в Київській Русі, звернути увагу на "Слова", "повчання", "проповіді" як першоджерела про політичну думку в Київській Русі. Окремо виділити роль князя, віче і особи у політичній думці, прийняття християнства і формування державної ідеології. Розкрити сутність політичних доктрин у Галицько-Волинській державі та Литовсько-польському князівстві [1;5; с. 51-54; 6;7;8;9; с. 112-116].

Переходячи до другого питання, необхідно визначити роль братських шкіл Острозької та Києво-Могилянської академій у суспільно-політичному житті; звернути увагу на українську політичну думку періоду козацько-гетьманської доби та ідеї волі і демократії в політичному житті козацтва; розглянути проблему незалежності та автономії у політичній думці періоду гетьманської держави, обґрунтування І.Мазепою та П.Орликом кон­цепції незалежної самостійної української держа­ви. [1;5; с. 56-59; 6;7;8;9; с. 115-123; 14, с. 99-118].

Висвітлюючи третє питання потрібно окреслити ліберально-демократичні, радикально-національні та народницькі течії україно­фільства: українська ідея, народ, нація, держава у поглядах М.Костомарова, В.Липинського, М. Грушевського, Д.Донцова про шляхи відродження України; довести що національна державність – стрижнева проблема української політичної думки у 20-30 рр. XX ст. [1;5; с. 70-79; 6;9; с. 16-53, 14, с. 154-196].

У четвертому питанні потрібно підкреслити антирадянські та антиімперські засади українського руху опору, окреслити проблеми формування новітньої української політичної думки.( Д.Чижевський, Ю.Охримович, І.Мірчук, І.Лисяк-Рудницький), розглянути проблему формування української національної ідеї. [1;5; с. 55-69; 4;5;6;9; с. 16-53, 13, с. 154-196].

Для написання першого реферату необхідно розглянути твори П. Орлика ( „Угода й Конституція прав і свобод Війська Запорізького”, „Вивід прав України”, „Маніфест”) з точки зору політичної думки. У другому рефераті слід було б розглянути діяльність таких дослідників як А. Білинський, Т. Гунчак,
А. Камінський, Т. Кузьо, О. Мотиль, В. Маркус, П. Потічний, Р. Шпорлюк та інших. Потрібно розглянути точку зору цих дослідників на питання становлення незалежної української держави, вибір форми правління, державно-територіального устрою, розбудова партійної системи, етнополітики тощо


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гелей С., Рутар С. Основи політології. – Львів 1996.

 2. Грабовський С., Ставрояш С., Шилер Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 3. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1993.

 4. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: У 2 т. – К., 1991.

 5. Основи політології. Конспект лекцій для студентів усіх
  спеціальностей. – 1994. – ч.1.

 6. Політологія: історія та методологія. Підручник (За ред. Ф.М. Кирилюка). – К., 2000.

 7. Політологія/ Під ред. О.В. Бабкіної- К., 1998.

 8. Політологія/ За ред. О.Семківа.- Львів.1994.

 9. Політологія. Курс Лекцій. – Тернопіль, 1998.

 10. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.

 11. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. – К., 1998.

 12. Українська політологія: витоки та еволюція / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 1995.

 13. Хижняк З.І. Києво-могилянська академія. – К., 1991.

 14. Шевчук В.П., Тарасенко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій.—К., 1999.

 15. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

Схожі:

Перелік тем для iconУІ. Перелік тем для рефератів
УІ. Перелік тем для рефератів Американський та японський стилі управління організацією
Перелік тем для iconПерелік тем, які виділені для самостійного вивчення
Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення для студентів першого року навчання
Перелік тем для iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Перелік тем для iconПерелік тем для поза аудиторної роботи студентів

Перелік тем для iconПерелік тем з розмовної практики для пр32 The Government of the uk

Перелік тем для iconПерелік тем для поза аудиторної роботи студентів занять

Перелік тем для iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Перелік тем для iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Перелік тем для iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Перелік тем для iconПерелік тем з розмовної практики для кн32 Living in a digital age

Перелік тем для iconФілософія методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ курсу медичних факультетів
Вони включають об­грунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи