Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 239.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата16.07.2012
Розмір239.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Кафедра політології ІГСН

/назва кафедри/

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

_______________/___________________

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____”___________________2010 р.
Робоча навчальна програма
З дисципліни ПОЛІТОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
Для напрямів: ДФН: 080101-ГД; 050202-АВ; 050601-ТЕ; 050701-ЕТ; 050702-ЕМ.

050501-МП; 050502-ІМ; 050503-МБ; 051501-ВП; 050801-МН; 050802-ЕС;

051004-ОТ; 051401-БТ; 120201-ФР;

ЗФН: 05.06.01-ТЕ; 05.07.01-ЕТ. 05.05.02-ІМ; 05.08.02-ЕС.

/номер і назва напряму/

Вид роботи

ДФН

ЗФН
Семестр

1,2ВсьогоСеместр

1,2

Всього

- лекційні заняття, год

8

8

2

2
- лабораторні заняття, год

- практичні (семінарські) заняття, год

16

16


8

8
- модульний контроль, год

^ Всього аудиторних год

24

24

10

10
^ Самостійна робота, год

36

36

50

50
^ Загальний обсяг, год

60

60

60

60
КП/КР
^ Контрольні роботи, шт.

1

1
^ Розроблення графічних робіт, шт.

Екзамени
Заліки

1

1

1

1


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".


Робоча навчальна програма складена:

к.п.н., доц. Ільницькою У.В.


“____”___________ 2010р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології


Протокол № _____ від “ ____ ”___________ 2010р.


Завідувач кафедри ________________ Я.Б. Турчин.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму


Протокол № _________ від “_____”_____________________ 2010р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


  1. Мета викладання дисципліни:

Оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про державу, як політичну форму організації суспільства; її сутність та місце у політичній системі, соціальну роль та особливості виконуваних нею функцій. В основі викладання дисципліни – методологічна ідея про чітке розрізнення трьох головних аспектів держави як: а)владно організованого суспільства; б)урядово-адміністративної установи; в)територіальної організації населення. Вивчення держави як інституту політичної системи та політичної форми організації суспільства передбачає аналіз форм державного правління, державно-територіального устрою, всебічний розгляд типів політичних режимів, а також аналіз структури та механізмів функціонування органів державної влади. Важливо наголосити, що одним із суттєвих компонентів будь-якої держави є її громадяни. Громадськість певною мірою визначає форму держави. Тому, при викладанні дисципліни значна увага зосереджується навколо питань громадянського суспільства, його структури, функцій та механізмів взаємодії держави та громадянського суспільства. Держава розглядається також і як суб"єкт міжнародних відносин. Передбачено розгляд питань щодо специфіки процесів розбудови української демократичної держави.

Дисципліна "Політологічна теорія держави" сприяє формуванню у студентів самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів; вмінь та навичок аналізувати форми, типи держав, визначати рівень розвитку громадянського суспільства, оцінювати перебіг суспільно-політичних явищ та процесів.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної правової держави з високим рівнем політичної свідомості і культури, активною громадянською позицією.


  1. Завданням вивчення дисципліни"Політологічна теорія держави" є:

Формування цілісного уявлення про державу як спосіб організації влади у суспільстві, інституцію публічного адміністрування та територіальну організацію населення; її структуру, функції та форму. Вивчення дисципліни сприяє розумінню сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи; формує систему знань про державну владу та організацію владних відносин у державі. Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів аналітико-критичного типу мислення.


В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

Сутність держави як політичної форми організації суспільства та важливого інституту політичної системи суспільства; теорії походження, парадигми держави; ознаки, функції держави та її структуру; форму держави та складові які її визначають; різновиди держав; особливості, принципи правової держави та шляхи її формування; сутність та різновиди форм державного правління, державно-територіального устрою, типи політичних режимів і їх ознаки; сутність, зміст, ознаки, особливості державної влади, її типи, форми, фактори ефективності; роль політичних партій в сучасних державах; різновиди партійних та виборчих систем в країнах з різними типами політичного режиму; особливості системи державного правління в Україні; сутність держави як суб"єкта міжнародних відносин, типи зовнішньої політики держав; специфіку здійснення політичних процесів в сучасних державах; особливості функціонування інституту політичного лідерства; формування ідеї державності в політичній думці України.


Підготовлений фахівець повинен вміти:

Охарактеризувати державу як основний інститут політичної системи та політичну форму організації суспільства; застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі специфіки організації та здійснення влади в сучасних державах; аналізувати сучасні державні та світові суспільно-політичні процеси; визначати ефективність державної влади; аналізувати та порівнювати форми державного правління, державно-територіального устрою; визначати та давати характеристику особливостям політичного режиму в сучасних державах; оцінювати рівень демократичності політичного режиму; давати оцінку діяльності та функціонування різних суб"єктів політики в сучасних державах; описати особливості політичної системи України та специфіку функціонування державних і недержавних інститутів; охарактеризувати особливості системи державного правління в Україні; визначати роль та місце держав в системі міжнародних відносин, давати характеристику особливостям зовнішньої політики держав, визначати позиції України на міжнародній арені.


1.3. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу.


п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Весь курс

2

Філософія

Весь курс


2. Зміст дисципліни.


2.1. Лекції – 8 год.(ДФН); 2год.(ЗФН)


п/п

Найменування розділів, тем


К-ть

Год

ДФН

К-ть год.

ЗФН
1

Політика і політична система суспільства

Сутність політики та теоретичні підходи до її визначення.

Суб"єкти політики в сучасних державах, їх класифікація та форми взаємодії.

Політична система суспільства: суть, особливості, структура, функції, типи. Держава як основний інститут політичної системи.

Політична влада як центральний елемент політичної системи.

Суть, природа особливості політичної влади. Державна влада як вища організаційна форма влади політичної. Ознаки державної влади. Особливості організації владних відносин у державі.Джерела та ресурси влади. Форми і типи влади. Легітимність влади та типи легітимності. Фактори ефективності влади.

2

0,5
2

Держава як політична форма організації суспільства

Сутність держави. Теорії походження держави. Ознаки, прерогативи та функції держави. Державний суверенітет. Структура держави. Парадигми держави за Х.Карраседо. Правова держава: суть, принципи та шляхи формування. Громадянське суспільство: теоретичні підходи до визначення категорії, концепції, ознаки, функції, структура, інститути, механізми взаємодії із державою в умовах різних політичних режимів.

^ Форма держави.

Форми державного правління.Форма державного правління як визначальна характеристика форми держави. Сутність поняття "форма державного правління". Монархічна форма державного правління: суть, ознаки, різновиди. Принцип республіканізму. Республіканська форма державного правління: ознаки та різновиди.

^ Державно-територіальний устрій. Державно-територіальний

устрій як політологічна категорія. Характеристика, ознаки, різновиди унітарних держав. Складні держави: федерації, конфедерації, імперії їх ознаки та особливості. Державно-територіальний устрій України.

2

0,5
3

Політичні режими

Поняття політичного режиму. Типологія політичних режимів (демократичні і недемократичні). Теоретичні засади демократії. Античне та сучасне розуміння демократії. Еволюція уявлень про демократію. Принципи, концепції демократії. Демократія як політичний режим та його головні ознаки.

Різновиди недемократичних політичних режимів. Тоталітаризм та його форми. Ознаки тоталітарних режимів. Авторитарний режим: суть ознаки, особливості. Різновиди авторитаризму. Трансформація недемократичних режимів та перехід до демократії.

2

0,5

4


Держава як суб"єкт міжнародних відносин

Держава в системі міжнародних відносин. Зовнішня політика держави та її типи. Національний інтерес держави. Міжнародні відносини: сутність, види, принципи та суб"єкти.Національна держава як суб"єкт міжнародних відносин. Міжнародні конфлікти: причини, типологія, проблеми врегулювання. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України.


2


0,5

Всього:


8


22.2. Практичні /семінарські/ заняття— 16 год.(ДФН); 8год.(ЗФН)


п/п
^

Зміст /теми/ занять

К-ть

Годин

ДФНЗФН


1

2

3

4

5

6

7
Політика і політична система суспільства

Особистість у політичному процесі в сучасних державах

Держава і громадянське суспільство

Політичні режими

Система державного правління в Україні

Держава як суб"єкт міжнародних відносин

Політичні партії, партійні та виборчі системи у сучасних державах.2

2

2

2

2

2

4


1

1

1

1

1

1

2
Всього:

16

82.3. Самостійна робота студентів - 36 год.(ДФН); 50год.(ЗФН)п/п
^

Зміст роботи

К-ть годин
Д

Ф

Н

З

Ф

Н


1

2

3

4


Підготовка до семінарських занять

Самостійне вивчення тем

Виконання обов"язкової індивідуальної роботи (ОІР)

(Контрольної роботи)

Підготовка до написання підсумкової залікової ККР


10

10

10

610

30

-

10
Всього:

36

50


ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ.


1. Ідея державності в політичній думці України.

2. Політичні еліти як суб"єкти політики в сучасних державах.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(ЯК ОБОВ"ЯЗКОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (ОІР) СТУДЕНТІВ )


 1. Політика і наука про політику.

 2. Політична діяльність і політичні технології.

 3. Політична влада.

 4. Політична система суспільства.

 5. Політичні партії та партійні системи.

 6. Виборчий процес та виборчі системи.

 7. Суб"єкти політики.

 8. Нація як суб"єкт політики.

 9. Політичні еліти як суб"єкти політики.

10. Особистість у політичному процесі.

11. Політичне лідерство.

12. Держава і громадянське суспільство.

13. Форми державного правління.

14. Державно-територіальний устрій.

15. Демократія та демократичні політичні режими.

16. Недемократичні політичні режими.

17. Трансформація недемократичних політичних режимів.

18. Система державного правління в Україні.

19. Зовнішня політика та міжнародні відносини.

20. Україна в системі міжнародних відносин.


2.4. Розподіл балів семестрового контролю


^ МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА В БАЛАХ

ДФН

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ПК

^ ЗАЛІКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗК

ЗАЛІКОВА ОЦІНКА

ЗО
Практичні

(семінарські)

заняття

ОІР

(Обов"зкова

Індивід.

Робота)

КРРазом


^ Підсумкова ККР


(ПК+ЗК)


3010


40


60


100

ЗФН

^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ПК

ЗАЛІКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗК

ЗАЛІКОВА ОЦІНКА

ЗО40

60

100


Обов"язкова індивідуальна робота (ОІР) – КР – представляється на кафедру в зошиті обсягом 24 аркуша.

Підсумкова комплексна контрольна робота (підсумкова ККР) проводиться у письмовій формі.

3. Навчально-методичні матеріали.


3.1.Література до теоретичного курсу.


 1. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

 2. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 3. Бебик В.М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 496с.

 4. Бегей І.І. Порадник із політології: Семінарські заняття: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 351с.

 5. Брегета А.Ю. Основи політології: Навч. посібн. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. К.: КНЕУ, 2000.

 6. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.

 7. Вегеш М., Останець Ю. Світ політології: Навч.-метод. посібник. – Ужгород: Говерла, 2006. – 471 с.

 8. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу:Навчальний посібник.–К.: Знання, 2006. – 668 с.

 9. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид,, переробл і доп. – К.: Знання. 2008. – 415.

 10. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840с.

 11. Громадські об"єднання в Україні: Навч. посібн. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007.– 415с.

 12. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 13. Денисенко В.М., Матвієнків С.М., Штерн В.Ю., Політологія. Вступ до среціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Астролябія, 2007. – 360с.

 14. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії та наукові концепції): навч. посібник / за ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., Юрінком Інтер, 2008. – 400с.

 15. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. посібник. – Черкаси, 2006. – 318 с.

 16. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Сухицька Н.В. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 148с.

 17. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 18. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 19. Кухта Б. З історії української політичної думки: (Текст лекцій. Навч. посібник). – К.: Генеза, 1994. – 386 с.

 20. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

 21. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та політичне лідерство. – Львів: Кальварія, 1995.

 22. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – Дакор, 2005. – 560 с.

 23. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 24. Обушний М.І. Політологія: Довідник. – К.: Довіра, 2004. – 599 с.

 25. Олуйко В.М.Парламентське право України: проблеми теорії та практики.–К.:Юрінком Інтер,2004.–216с.

 26. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 27. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215с.

 28. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів: "Новий світ-2000".,2002. – 344 с.

 29. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 30. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред Б.Кухти. Львів, 2003.

 31. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 32. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с.

 33. Політологія. Курс лекцій / За редакцією І.С.Дзюбка. – К.,1993.

 34. Політологія: лекційний курс і практикум: Навчальний посібник / За ред докт.філос. наувк, доцента Т.В. Гончарука – Тернопіль: Астон, 2009. – 376 с.

 35. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 36. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 37. Політологія : підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-ше видання, – Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.

 38. Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – Київ: Вища школа, 2000. -- 415 с.

 39. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 40. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 41. Потульницький В.А. Теорія української політології. – Київ, 1993.

 42. Примуш М.В. Історія та теорія політичних партій. – Донецьк, 2000.

 43. Пшеворський А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М., 2000.

 44. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 45. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду. – Чернівці, 2007.

 46. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304с.

 47. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 48. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності.—К., 1996.

 49. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 50. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 51. Словник-довідник політологічних термінів /За ред. М.П.Гетьманчука. – Львів:Військовий інститут, 2003. – 229 с.

 52. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів / С.М. Тимченко, Р. А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – 2-ге вид. виправ. та переробл. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 176с.

 53. Токвіль А. О демократии в Америке. – М., 1994.

 54. Філософія політики : Підручник. – К., 2003.

 55. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 56. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України. – К., 2004. – 352с.

 57. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 58. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 59. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

 60. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 61. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 336 с.3.2. Література до практичних (семінарських занять)

 1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: навч. посіб – К., 2005, -- 432 с.

 2. Аренд Х. Джерела тоталітаризму. – К., 2002

 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

 4. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 5. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. – К., 2002.

 6. Білоус В.Г., Демський С.Е. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. –

Київ: Юрінком Інтер, 2002. – С. 58-98.

 1. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: Монографія. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 231с.

 2. Великий голод в Україні 1932-1933рр. – Торонто, Канада. – 1988.

 3. Відлуння голодомору – геноциду 1932-1933рр. (Етнокультурні наслідки голодомору в Україні). – Львів, 2005.

 4. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

 5. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів, 2000.

 6. Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали міжнародної наукової конференції: Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 200с.

 7. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 8. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К., 2006.

 9. Горбатенко В.П. Бутовська І.О. Політичне прогнозування: Навч. посібн. – К., 2005.

 10. Даль Р. О демократии М.: Аспект Пресс, 2000.

 11. Дахно І.І., Тимофеєв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608с.

 12. Демократія : Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К., 2005.

 13. Дмитренко Р. В. Громадянске суспільство і демократична держава: проблема взаємовідносин. Творча робота з курсу політології. – К., 2007. – 11 с.

 14. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. – М.: 1995.

 15. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 16. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

 17. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

 18. Закон України "Про голодомор 1932-1933 років в Україні // ВВР. – 2006. – № 50.

 19. Іванов В. М. Історія держави і права України. – К., 2002. – 264 с.

 20. Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства: Монографія. – Миколаїв, 2004. – 279 с.

 21. Іванченко Р. П. Українська державність в 20-90-х рр. – К., 2000. - 255 с.

 22. Іммуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи кегнітивної теорії конфліктів. – К.,1996.

 23. Канєвський О.С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави / Севастопольський держ. тех. ін-т. – Севастополь, 1999. – 52с.

 24. Клювак В., Куцинда В. Голгофа українського народу. До 70-річчя голодомору в Україні 1932-1933рр. – Львів, 2003. – 23с.

 25. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002.

 26. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. — Львів, 1997.

 27. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки.–2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 28. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко, К., 1999.

 29. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 30. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. К., 2004. – 736 с.

 31. Ледяев В. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. – №2.

 32. Ледяєв В.Г. Власть: концептуальний анализ. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЄН). – 2001. – С. 292 – 295.

 33. Лібералізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126с.

 34. Лісничук О. В. Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз: Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К., 2000. – 20 с.

 35. Мала енциклопедія етнодержавства /НАН України. Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін.-Довіра: Генеза,1996.- 942 с.

 36. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 37. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005.

 38. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 39. Націоналізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

 40. Ольшанский Д.В. Политическая психология . – СПб., 2003.

 41. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М.рудич, Р.В. Балабан. Ю.С. ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

 42. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 43. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 44. Політологія: збірник вправ і завдань / За ред. А.Колодій. – К., 2003.

 45. Почепцов Г.Г. Іміджелогія. – М., 2004.

 46. Ребет Л. Теорія нації. – Львів 1996.

 47. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Л., 2005.

 48. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.

 49. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

 50. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

 51. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 52. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.

 53. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К.,1992.

 54. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. Альберта Ейнштейна. – Львів: Сполом, 2004. – 83 с.

 55. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.4. Узгодження з іншими дисциплінами.п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата


1.


Історія України

2.


Філософія

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи