Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 252.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата16.07.2012
Розмір252.22 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Кафедра політології ІГСН

/назва кафедри/

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

_______________/___________________

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____”___________________2010 р.
Робоча навчальна програма
З дисципліни ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ
Для напрямів: ДФН: 06.01.01-БД; 06.01.03-ГТ; 17.02.03-ПБ; 02.03.03-ФЛ

ЗФН: 06.01.01-БД

/номер і назва напряму/

Вид роботи

ДФН

ЗФН
Семестр

2ВсьогоСеместр

2

Всього

- лекційні заняття, год

8

8

2

2
- лабораторні заняття, год

- практичні (семінарські) заняття, год

16

16


8

8
- модульний контроль, год

^ Всього аудиторних год

24

24

10

10
^ Самостійна робота, год

36

36

50

50
^ Загальний обсяг, год

60

60

60

60
КП/КР
^ Контрольні роботи, шт.

1

1
^ Розроблення графічних робіт, шт.

Екзамени
Заліки

1

1

1

1


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".


Робоча навчальна програма складена:

к.п.н., доц. Ільницькою У.В.


“____”___________ 2010р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології


Протокол № _____ від “ ____ ”___________ 2010р.


Завідувач кафедри ________________ Я.Б. Турчин.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму


Протокол № _________ від “_____”_____________________ 2010р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання дисципліни – засвоєння студентами теоретико-концептуальних підходів щодо сутності та основних форм демократії, закономірностей її функціонування; з’ясування специфіки процесів розбудови демократичної держави; формування у студентів самостійного та критичного ставлення до явищ та процесів суспільно-політичного життя в Україні крізь призму основних принципів демократії.

Курс передбачає грунтовний виклад тем, що стосуються демократичного розвитку суспільства, специфіки демократичних форм державного правління та особливостей демократичних режимів. Особливу увагу звернено на важливість верховенства права, конституціоналізму, законності дій усіх інституцій влади та дійових осіб політики. Аналізуються різні форми громадської участі, розглядаються особливості функціонування громадянського суспільства, діяльність політичних партій, вивчається специфіка організації виборів та різновиди виборчих систем. Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання свідомих та активних громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості та культури.


1.2. Завдання вивчення дисципліни формування цілісного уявлення про демократію як окрему сферу наукового пізнання у рамках суспільно-політичних наук, розкриття змісту цього поняття, концептуальних підходів до його трактування, основних принципів демократичного врядування та базових форм демократії; формування у студентів знань про особливості основних інститутів демократії у суспільно-політичній сфері.


У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • сутність та природу демократії як особливого суспільного феномену;

 • основні відмінності у підходах до трактування терміну «демократія»;

 • що таке пряма та представницька демократія;

 • принципи, концепції демократії;

 • особливості демократичних форм державного правління

 • ознаки демократичного політичного режиму;

 • ознаки правової демократичної держави та проблеми становлення громадянського суспільства в Україні;

 • основні різновиди недемократичних режимів та особливості процесу переходу від тоталітаризму чи авторитаризму до демократії;

 • роль політичних партій як основного інституту демократичної політичної системи;

 • сутність та принципи сучасних демократичних виборів.

 • роль особи у демократичному суспільстві; форми політичної участі громадян


Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • порівнювати ознаки античної та сучасної демократії;

 • аналізувати основні сучасні концепції демократії

 • характеризувати компоненти політичної системи, визначаючи їх роль для утвердження демократії у суспільстві;

 • орієнтуватись у проблемах становлення «ідеального громадянина» у демократичному режимі;

 • порівнювати демократичний, авторитарний та тоталітарний режими;

 • досліджувати особливості становлення та розвитку політичних партій як елементів демократичної політичної системи;

 • давати оцінку втіленню демократичних принципів виборів у різних державах;

 • застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі особливостей становлення демократії в Україні.

 • оцінювати рівень демократичності політичного режиму сучасної України.1.3. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу.


п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Весь курс

2

Філософія

Весь курс


2. Зміст дисципліни.


2.1. Лекції – 8 год.(ДФН); 2год.(ЗФН)


п/п

Найменування розділів, тем


К-ть

Год

ДФН

К-ть год.

ЗФН
1

Демократія як суспільний ідеал та політична практика

Сутність та основні підходи до розуміння демократії. Форми демократії. Пряма та представницька демократія. Історична еволюція уявлень про демократію Античне та сучасне трактування демократії. Концепції демократії.Теорія поліархії Р.Даля – сучасне бачення представницької демократії. Принципи та цінності демократичної організації суспільства.

Проблеми розвитку демократії у сучасній Україні.

Особливості демократичної політичної системи. Структурні компоненти політичної системи та їх розвиток і роль у демократичному суспільстві. Функції політичної системи.

Політична влада як центральний елемент політичної системи. Особливості організації владних відносин у демократичному суспільстві. Джерела та ресурси влади. Легітимність влади. Форми та типи влади.2

0,5
2

Правова демократична держава і громадянське суспільство

Сутність, теорії походження, ознаки, прерогативи та функції держави. Структура держави. Парадигми держави за Х.Карраседо. Правова держава: суть, принципи та шляхи формування. Громадянське суспільство: теоретичні підходи до визначення категорії, концепції, ознаки, функції, структура, інститути, механізми взаємодії із державою в умовах різних політичних режимів.

Форма держави..Форма державного правління як визначальна характеристика форми держави. Сутність поняття "форма державного правління". Монархічна форма державного правління: суть, ознаки, різновиди. Принцип республіканізму. Республіканська форма державного правління: ознаки та різновиди.

Державно-територіальний устрій у демократичних державах. Характеристика, ознаки, різновиди унітарних держав. Складні держави: ознаки та особливості. Державно-територіальний устрій України.

2

0,5
3

Політичні режими та їх трансформація

Поняття політичного режиму. Типологія політичних режимів (демократичні і недемократичні). Демократія як політичний режим та його головні ознаки. Моделі демократії: мажоритарна (Вестмінстерська) та консенсусна.

Різновиди недемократичних політичних режимів. Тоталітаризм та його форми. Ознаки тоталітарних режимів. Авторитарний режим: суть ознаки, особливості. Різновиди авторитаризму.

Трансформація недемократичних режимів та перехід до демократії. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів.Хвилі демократизації за Хантінгтоном. "Перехід" як тип суспільної трансформації. Типи та стадії переходу. Фази посткомуністичної трансформації. Авторитаризм та посткомуністична трансформація. Особливості трансформації тоталітарного режиму в Україні. Труднощі переходу до демократії в Україні.

2

0,5

4


Політичні партії і вибори як інститути демократичної політичної системи

Сутність, передумови виникнення, ознаки політичних партій. Функції політичних партій в демократичних суспільствах. Діяльність опозиційних партій як індикатор демократичності суспільства. Типологія політичних партій. Партійна система: суть та різновиди. Політичний плюралізм та становлення багатопартійності в Україні як чинник її демократизації. Партійна система сучасної України.

Вибори як базовий атрибут демократії. Особливості демократичного інституту виборів. Демократичні принципи сучасних виборів. Функції виборів у демократичному суспільстві. Типологія виборчих систем. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи: суть, переваги та недоліки. Еволюція виборчої система сучасної України.2


0,5

Всього:


8


22.2. Практичні /семінарські/ заняття— 16 год.(ДФН); 8год.(ЗФН)


п/п
^

Зміст /теми/ занять

К-ть

Годин

ДФНЗФН


1

2

3

4

5

6

7Демократія як суспільний ідеал та політична практика

Особистість у демократичному суспільстві

Правова демократична держава і громадянське суспільство.

Політичні режими та їх трансформація.

Система державного правління в Україні

Політичні партії як інститут демократичної політичної системи

Вибори як базовий атрибут демократії


2

2

2

2

2

2

4


1

1

1

1

1

1

2
Всього:

16

82.3. Самостійна робота студентів - 36 год.(ДФН); 50год.(ЗФН)
п/п
^

Зміст роботи

К-ть годин
Д

Ф

Н

З

Ф

Н


1

2

3

4


Підготовка до семінарських занять

Самостійне вивчення тем

Виконання обов"язкової індивідуальної роботи (ОІР) / Контрольної роботи

^ Підготовка до написання підсумкової залікової ККР


10

10


10

610

30


-

10
Всього:

36

50ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ.


1. Політика та політичні процеси у сучасних демократіях.

2. Види політичної діяльності у демократичних суспільствах.

3. Суб"єкти політики та форми їх взаємодії.

4. Політичні еліти як суб"єкти політики в сучасних державах. Політична еліта та демократія.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(ЯК ОБОВ"ЯЗКОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (ОІР) СТУДЕНТІВ )


 1. Політика і наука про політику.

 2. Політична діяльність і політичні технології.

 3. Політична влада.

 4. Політична система суспільства.

 5. Політичні партії та партійні системи.

 6. Виборчий процес та виборчі системи.

 7. Суб"єкти політики.

 8. Нація як суб"єкт політики.

 9. Політичні еліти як суб"єкти політики.

10. Особистість у політичному процесі.

11. Політичне лідерство.

12. Держава і громадянське суспільство.

13. Форми державного правління.

14. Державно-територіальний устрій.

15. Демократія та демократичні політичні режими.

16. Недемократичні політичні режими.

17. Трансформація недемократичних політичних режимів.

18. Система державного правління в Україні.

19. Зовнішня політика та міжнародні відносини.

20. Україна в системі міжнародних відносин.


Перелік індивідуальних завдань

 1. Історичні форми демократії

 2. Сутність, ознаки та принципи демократії.

 3. Демократія як загальнолюдська цінність.

 4. Історична еволюція уявлень про демократію.

 5. Афінська демократія як класична форма демократії та її особливості.

 6. Сучасні концепції демократії.

 7. Демократії та її пряма й представницька форми.

 8. Політичний плюралізм як сутнісний прояв демократії.

 9. Політичний режим як елемент форми держави: його суть та основні типи.

 10. Форма правління та демократичний політичний режим: особливості взаємозалежності.

 11. Порівняльний аналіз мажоритарної та консенсусної моделей демократії.

 12. Особливості процесу соціалізації у демократичному суспільстві.

 13. Роль особистості у процесі демократизації.

 14. Вплив політичних еліт та лідерів у процесі утвердження демократії в Україні.

 15. Особливості опозиційної діяльності в умовах демократичного режиму.

 16. Громадянське суспільство: сутність, різновиди, моделі та особливості становлення в

Україні.

 1. Особливості недемократичних політичних режимів та їх різновиди.

 2. Трансформація недемократичних політичних режимів та основні теорії переходу до демократії у політичній науці.

 3. Суть посткомуністичної трансформації і відновлення або формування громадянських суспільств (приклади Польщі, Угорщини, Чехії, України, Росії).

 4. Особливості становлення багатопартійності в Україні як чинник її демократизації.

 5. Вибори як демократичний спосіб зміни політичної влади.

 6. Демократичні принципи виборів: основні прояви та обмеження.

 7. Політична участь та відповідальність як основні демократичні цінності.

 8. Глобальний процес поширення демократії.

 9. Особливості третьої хвилі демократизації.

 10. Проблеми становлення та утвердження демократії в Україні.

 11. Парламентаризм і демократія.

 12. Плебісцитарна теорія демократії Макса Вебера.

 13. Конституція України як демократична модель суспільного розвитку.


2.4. Розподіл балів семестрового контролю


^ МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА В БАЛАХ

ДФН

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ПК

^ ЗАЛІКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗК

ЗАЛІКОВА ОЦІНКА

ЗО
Практичні

(семінарські)

заняття

ОІР

(Обов"зкова

Індивід.

Робота)

КРРазом


^ Підсумкова ККР


(ПК+ЗК)


3010


40


60


100

ЗФН

^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ПК

ЗАЛІКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗК

ЗАЛІКОВА ОЦІНКА

ЗО40

60

100


Обов"язкова індивідуальна робота (ОІР) – КР – представляється на кафедру в зошиті обсягом 24 аркуша.

Підсумкова комплексна контрольна робота (підсумкова ККР) проводиться у письмовій формі.

3. Навчально-методичні матеріали.


3.1.Література до теоретичного курсу.


 1. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

 2. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 3. Бебик В.М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 496с.

 4. Бегей І.І. Порадник із політології: Семінарські заняття: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 351с.

 5. Брегета А.Ю. Основи політології: Навч. посібн. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. К.: КНЕУ, 2000.

 6. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.

 7. Вегеш М., Останець Ю. Світ політології: Навч.-метод. посібник. – Ужгород: Говерла, 2006. – 471 с.

 8. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу:Навчальний посібник.–К.: Знання, 2006. – 668 с.

 9. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид,, переробл і доп. – К.: Знання. 2008. – 415.

 10. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840с.

 11. Громадські об"єднання в Україні: Навч. посібн. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007.– 415с.

 12. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 13. Денисенко В.М., Матвієнків С.М., Штерн В.Ю., Політологія. Вступ до среціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Астролябія, 2007. – 360с.

 14. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії та наукові концепції): навч. посібник / за ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., Юрінком Інтер, 2008. – 400с.

 15. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. посібник. – Черкаси, 2006. – 318 с.

 16. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Сухицька Н.В. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 148с.

 17. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 18. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 19. Кухта Б. З історії української політичної думки: (Текст лекцій. Навч. посібник). – К.: Генеза, 1994. – 386 с.

 20. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

 21. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та політичне лідерство. – Львів: Кальварія, 1995.

 22. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – Дакор, 2005. – 560 с.

 23. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 24. Обушний М.І. Політологія: Довідник. – К.: Довіра, 2004. – 599 с.

 25. Олуйко В.М.Парламентське право України: проблеми теорії та практики.–К.:Юрінком Інтер,2004.–216с.

 26. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 27. Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009. – 832с.

 28. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215с.

 29. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів: "Новий світ-2000".,2002. – 344 с.

 30. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 31. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред Б.Кухти. Львів, 2003.

 32. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 33. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с.

 34. Політологія. Курс лекцій / За редакцією І.С.Дзюбка. – К.,1993.

 35. Політологія: лекційний курс і практикум: Навчальний посібник / За ред докт.філос. наувк, доцента Т.В. Гончарука – Тернопіль: Астон, 2009. – 376 с.

 36. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 37. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 38. Політологія : підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-ше видання, – Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.

 39. Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – Київ: Вища школа, 2000. -- 415 с.

 40. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 41. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 42. Потульницький В.А. Теорія української політології. – Київ, 1993.

 43. Примуш М.В. Історія та теорія політичних партій. – Донецьк, 2000.

 44. Пшеворський А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М., 2000.

 45. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 46. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду. – Чернівці, 2007.

 47. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304с.

 48. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 49. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності.—К., 1996.

 50. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 51. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 52. Словник-довідник політологічних термінів /За ред. М.П.Гетьманчука. – Львів:Військовий інститут, 2003. – 229 с.

 53. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів / С.М. Тимченко, Р. А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – 2-ге вид. виправ. та переробл. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 176с.

 54. Токвіль А. О демократии в Америке. – М., 1994.

 55. Філософія політики : Підручник. – К., 2003.

 56. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 57. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України. – К., 2004. – 352с.

 58. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 59. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 60. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

 61. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 62. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 336 с.3.2. Література до практичних (семінарських занять)

 1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: навч. посіб – К., 2005, -- 432 с.

 2. Аренд Х. Джерела тоталітаризму. – К., 2002

 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

 4. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 5. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. – К., 2002.

 6. Білоус В.Г., Демський С.Е. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. –

Київ: Юрінком Інтер, 2002. – С. 58-98.

 1. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: Монографія. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 231с.

 2. Великий голод в Україні 1932-1933рр. – Торонто, Канада. – 1988.

 3. Відлуння голодомору – геноциду 1932-1933рр. (Етнокультурні наслідки голодомору в Україні). – Львів, 2005.

 4. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

 5. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів, 2000.

 6. Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали міжнародної наукової конференції: Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 200с.

 7. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 8. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К., 2006.

 9. Горбатенко В.П. Бутовська І.О. Політичне прогнозування: Навч. посібн. – К., 2005.

 10. Даль Р. О демократии М.: Аспект Пресс, 2000.

 11. Дахно І.І., Тимофеєв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608с.

 12. Демократія : Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К., 2005.

 13. Дмитренко Р. В. Громадянске суспільство і демократична держава: проблема взаємовідносин. Творча робота з курсу політології. – К., 2007. – 11 с.

 14. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. – М.: 1995.

 15. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 16. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

 17. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

 18. Закон України "Про голодомор 1932-1933 років в Україні // ВВР. – 2006. – № 50.

 19. Іванов В. М. Історія держави і права України. – К., 2002. – 264 с.

 20. Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства: Монографія. – Миколаїв, 2004. – 279 с.

 21. Іванченко Р. П. Українська державність в 20-90-х рр. – К., 2000. - 255 с.

 22. Іммуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи кегнітивної теорії конфліктів. – К.,1996.

 23. Канєвський О.С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави / Севастопольський держ. тех. ін-т. – Севастополь, 1999. – 52с.

 24. Клювак В., Куцинда В. Голгофа українського народу. До 70-річчя голодомору в Україні 1932-1933рр. – Львів, 2003. – 23с.

 25. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002.

 26. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. — Львів, 1997.

 27. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки.–2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 28. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко, К., 1999.

 29. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 30. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. К., 2004. – 736 с.

 31. Ледяев В. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. – №2.

 32. Ледяєв В.Г. Власть: концептуальний анализ. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЄН). – 2001. – С. 292 – 295.

 33. Лібералізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126с.

 34. Лісничук О. В. Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз: Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К., 2000. – 20 с.

 35. Мала енциклопедія етнодержавства /НАН України. Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін.-Довіра: Генеза,1996.- 942 с.

 36. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 37. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005.

 38. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 39. Націоналізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

 40. Ольшанский Д.В. Политическая психология . – СПб., 2003.

 41. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М.рудич, Р.В. Балабан. Ю.С. ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

 42. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 43. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 44. Політологія: збірник вправ і завдань / За ред. А.Колодій. – К., 2003.

 45. Почепцов Г.Г. Іміджелогія. – М., 2004.

 46. Ребет Л. Теорія нації. – Львів 1996.

 47. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Л., 2005.

 48. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.

 49. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

 50. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

 51. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 52. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.

 53. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К.,1992.

 54. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. Альберта Ейнштейна. – Львів: Сполом, 2004. – 83 с.

 55. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.4. Узгодження з іншими дисциплінами.п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата


1.


Історія України

2.


Філософія

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи