Основи демократії icon

Основи демократії
Скачати 261.54 Kb.
НазваОснови демократії
Дата16.07.2012
Розмір261.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"


Кафедра політології ІГСН


ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ


Плани і методичні рекомендації

до семінарських занять


для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Національного університету "Львівська політехніка"


Затверджено

На засіданні кафедри політології

Протокол № __________2010 Р.


Львів – 2010

Основи демократії: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 22 с.


Укладачі Турчин Я.Б. канд. політ. наук, доц.,

Бучин М.А. канд. політ. наук, доц.,

Ільницька У.В. канд. політ. наук, доц.,

Кучма Л.О. канд. політ. наук, асист.,

Луцишин Г.І. канд. політ. наук, доц.,

Пасічний Р.Я. ст. викл.,

Плазова Т.І. канд. істор. наук, доц.,

Хімяк О.М. канд. істор. наук, доц.


Рецензенти Мирський Р.Я., д-р філософ. наук, проф.

Гетьманчук М.П. д-р істор. наук, проф.


Відповідальний за випуск Турчин Я.Б. канд. політ.наук., доц.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Семінари – 16 год.


1. Демократія як суспільний ідеал та політична практика 2

2. Особистість у демократичному суспільстві 2

3. Правова демократична держава і громадянське суспільство. 2

4. Політичні режими та їх трансформація. 2

5. Система державного правління в Україні 2

6. Політичні партії як інститут демократичної політичної системи 2

7. Вибори як базовий атрибут демократії 4

Тема 1. Демократія як суспільний ідеал та політична практика

План

 1. Поняття про демократію. Античне і сучасне розуміння демократії.

 2. Політичні принципи демократії.

 3. Концепції демократії.

 4. Особливості демократичної політичної системи: поняття, структура, функції та типи.

 5. Політична влада як центральний елемент політичної системи. Легітимність політичної влади.Реферати

 1. Особливості становлення та розвитку демократії в Україні.

 2. Фактори ефективності політичної влади.

 3. Особливості політичної системи України.

 4. Сучасні моделі політичних систем.


Література:

 1. Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручн. / В. М. Бебик. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

 2. Гелей С. Д. Політологія: Навч посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 7-ме вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

 3. Основи демократії: Навч. посібн. [для студентів ВНЗ] / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук [та ін.].; за заг. ред. А. Колодій. – К.: Ай-Бі, 2002. – 684с.

 4. Піча В. М. Політологія / В. М. Піча, Н. М. Хома – Львів: Новий світ-2000, 2002. – 344 с.

 5. Політичні режими сучасності і перехід до демократії / Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів, 1999.—168 с.

 6. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка–Центр, 2003.– 664 с.

 7. Політологія: лекційний курс і практикум: Навч. посібн. / За ред. докт. філос. наук, доцента Т. В. Гончарук. – Тернопіль: Астон, 2009. – 376 с.

 8. Політологія: Навч. посібн. / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с. — (Серія "Дистанційне навчання"). – № 28.

 9. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред. проф. Ф. М. Кирилюка – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 10. Політологія: Підручн. [для студентів ВНЗ] / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: Академія, 2001. – 528 с.

 11. Політологія: Підручн. / За ред. М. М. Вегеша. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 384с.

 12. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 13. Юрій М. Ф. Основи політології: Навч. посібн. / М. Ф. Юрій – К.: Кондор, 2005.–336 с.

Методичні рекомендації


Розглядаючи перше питання, варто детально розглянути походження терміну “демократія, характерні риси античної демократії, розкрити сутність прямої демократії, проаналізувати механізми її здійснення. Необхідно виділити головні відмінності між античною та сучасною демократією, вказати на наслідки розширення масштабів демократії в сучасних умовах [3, с. 26-29; 4, с. 100-101; 5, с. 30-36; 6, с. 399-403; 7, с. 192-194; 8, с. 176-179]. Також питання передбачає аналіз змісту та організаційних форм демократії. Особливу увагу слід звернути на багатозначність поняття демократії [3, с. 21-26; 4, с. 97-99; 5, с. 28-30; 6, с. 398-399; 7, с. 191; 9, с. 301; 11, с. 51-52; 12, с. 395-396].

Розглядаючи друге питання, варто наголосити, що політичні принципи демократії формувались і конкретизувались в історичному розвитку суспільно-політичних відносин. Аналізуючи їх, необхідно звернути увагу на принципи народного суверенітету; виборність органів влади; представництва; свободи; рівності; мажоритаризму (тобто, правління більшості); захисту прав меншості; громадського контролю тощо [4, с. 102-103; 9, с. 306-308; 12, с. 396-398].

Різне теоретичне вирішення суперечності між ідеалом демократії та її реальним втіленням знаходить свій вияв в існуванні багатоманітних концепцій демократії, які відображають різні підходи в тлумаченні ступеня участі широких мас в управлінні державою. Розкриваючи сутність цих концепцій, необхідно відзначити особливості, специфіку, переваги й недоліки кожної з них. Значну увагу варто приділити теорії поліархії, запропонованої Р.Далем, яка є різновидом плюралістичної концепції демократії. Доцільно також зробити порівняльний аналіз сучасних концепцій та визначити найбільш оптимальну для України [4, с. 101-102; 5, с. 36-42; 6, с. 403-407; 8, с. 194-199; 9, с. 303-305; 10, с. 398-406; 12, с. 398-406].

У четвертому питанні слід з’ясувати сутність, основні структурні елементи політичної системи суспільства, її функції та проаналізувати характерні риси основних її типів. Особливу увагу необхідно звернути на аналіз основних моделей політичної системи, наголосивши на теоретичних розробках Д. Істона. Вивчення четвертого питання слід завершити аналізом особливостей різних різновидів політичних систем [2, с. 53-59; 4, с. 96-104; 8, с. 63-75; 6, с. 63-75].

Розглядаючи п’яте питання, необхідно з’ясувати сутність політичної влади як категорії політичної науки, що тісно пов’язана з поняттям «політика». Аналізуючи, необхідно виходити з того, що політична влада – це відносини панування та підкорення, що яскраво демонструє схематичне зображення «піраміди влади». Аналіз «піраміди влади» сприятиме з’ясуванню структури влади, визначенню її суб’єкта, об’єкта, основних засобів, джерел та ресурсів (економічних, демографічних, соціальних, силових, культурно-нормативних тощо) [2, с. 65-68; 4, с. 158-162, 164-167; 8, с. 33-38; 6, с. 51-63; 12, с. 172-177, 183-187]. Також слід зосередити на проблемі типологізації влади в залежності від різноманітних критеріїв. Доцільно також розглянути типологію політичного правління, запропоновану Б. Гаврилишиним, яка відповідає трьом формам сучасної влади. Особливу увагу слід також звернути на еволюцію уявлень щодо проблеми децентралізації та розподілу влад, принцип стримувань і противаг, які є проявом демократичності та надійним засобом проти зловживань владою [2, с. 70-72; 6, с. 58-62; 12, с. 178-182].

Аналізуючи суть легітимності політичної влади, варто розглянути типи легітимного панування, зокрема запропоновані М. Вебером три «ідеальні» типи легітимного панування: традиційний, легальний, харизматичний та, виокремлені Д. Істоном, – ідеологічний, структурний та персоналістський способи легітимації. Доцільно визначити, за яких умов можлива криза легітимності та як можна її подолати [2, с. 69-70; 4, с. 162-164; 6, с. 55-58;12, с. 187-195].


Тема 2. Особистість у демократичному суспільстві

План

1. Процес політичної соціалізації.

1.1 Сутність, моделі та типи політичної соціалізації.

1.2 Етапи та агенти політичної соціалізації.

2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації.

3. Причини та види політичної бездіяльності.

4. Інститут політичного лідерства.

4.1 Природа та топологія лідерства.

4.2 Механізми політичного лідерства.


Реферати:

  1. Політична соціалізація студентської молоді в Україні.

  2. Політична соціалізація як процес творення «політичної людини»


Література

1. Політологія /За редакцією А.Колодій. – 2-ге вид., перероб.та доп.-- К., 2003. – 664 с.

2. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Каравелла", Львів: "Новий світ – 2000", 2002. – 344с.

4. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

5. Білей О. Машина спрощення / Соціальна уява і політична поведінка у пострадянській Україні // Політична думка. - 2000. – N2, -- с.7-12

6. Вольфовська Т. О. Інтерактивні вміння та їх становлення на різних етапах політичної соціалізації // Наукові стадії із соціальної та політичної психології. – К., 2002. –N5(8). с. 98-112.

7. Деркач Ж. Політичний лідер у ретроспективі // Віче. – 1999. N1, -- с.14-19

8. Загородній Ю.І., Курило В.С., Савченко С.В. Політична соціалізація студентської молоді в Україні : досвід, тенденції проблеми. – К., 2004. – 144 с.

9. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти, політичне лідерство. – Львів, 1995.

10. Ротар Н. Еволюція змісту протестної участі населення у сучасному політичному процесі України // Буковинський журнал. – 2002. – Ч. 3-4. – с. 86-93

11. Ротар Н. Політична участь громадян України в умовах демократизації // Політичний менеджмент. – 2006. N2. – с. 78-92.

12. Соломін О.П. Політична соціалізація як процес творення “Homo Politicus” // Творчість врятує світ. Матеріали 7-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2003. – с. 283-286

13. Юрій Н.М. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації суспільства: аналіз міжнародного і українського досвіду. – Одеса, 2002. – 16 с.


Методичні рекомендації


Вивчаючи проблему політичної соціалізації, варто звернути особливу увагу на аналіз ролевої, біхевіористичної та психоаналітичної теорій політичної соціалізації; розкрити поняття “інтеріоризація” та “екстеріоризація”; проаналізувати моделі, функції та типи політичної соціалізації (підпункт 1.1). При цьому варто використати наступну літературу: [1, с. 131-139; 2, с. 83-87; 3, с.96; 4, с. 105-106]. Другий підпункт першого питання семінару передбачає розгляд етапів та агентів політичної соціалізації. Доцільно з’ясувати вплив різноманітних агентів на модифікацію поведінки особи на різних етапах становлення громадянина [1, с. 131-139; 2, с. 87-90; 6; 7].

Наслідком політичної соціалізації є політична змобілізованість особи, її готовність до політичної участі. Таким чином, друге питання семінару передбачає з’ясування суті поняття “політична участь”, її видів, ступеню політичної залученості [1, с. 139-146; 2. с. 91-95; 3. с. 93-95].

При підготовці третього питання семінару доцільно з’ясувати мотиви та структурні компоненти феномену політичної неучасті (політичної бездіяльності) [1, с 145-146; 2, с. 95-96; 3, с. 93-95].

Вивчаючи перший підпункт четвертого питання теми необхідно з’ясувати природу політичного лідерства, мотиваційні основи боротьби за владу та топологію політичного лідера, як найбільш впливового та активного учасника політичного процесу [1, с. 146-150; 155-161; 2, с. 131-135; 7; 9].

Другий підпункт останнього питання семінарського заняття присвячений розгляду механізму політичного лідерства, тобто системи правил що регулюють процес висунення “перших осіб” на керівні посади у владних структурах. Тут необхідно проаналізувати системи антрепренерську та гільдій завдяки яким відбувається рекрутування лідерів [1,с. 151-155; 2 - 135; 7; 9].


^

Тема 3. Правова демократична держава і громадянське суспільство


План

 1. Держава як політична форма організації суспільства.

  1. Сутність і теорії походження держави.

  2. Ознаки, функції та парадигми держави.

  3. Форми держави та її складові.

 2. Форма державного правління.

  1. Сутність та різновиди монархічної форми правління.

  2. Республіка як форма державного правління.

 3. Державно-територіальний устрій.

  1. Суть та особливості простих (унітарних держав).

  2. Складні держави та їх різновиди.

 4. Поняття та основні засади правової держави.

  1. Сутність та принципи правової держави.

  2. Проблеми формування правової держави в Україні.

 5. Громадянське суспільство як позадержавна сфера об’єднання індивідів.

  1. Сутність та структура громадянського суспільства.

  2. Ознаки та функції громадянського суспільства.

  3. Моделі взаємодії держави та громадянського суспільства.

  4. Проблема формування громадянського суспільства в Україні.


Реферати

 1. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії

 2. Європейські парламентські монархії як приклади демократичного врядування.

 3. Правова держава та громадянське суспільство в Україні: реалії та перспективи розвитку.


Література

 1. Гелей С. Д. Політологія: Навч. посібн. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.

 2. Основи політології: Навч. посібн. / Ф. М. Кирилюк, М. О. Корж, І. П. Федірко [та ін.]. – К.: Здоров’я, 1995. – 248 с.

 3. Піча В. М. Політологія: Навч. посібн. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2000. – 328 с.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – К.: Ґенеза. – 1997. – 395 с.

 5. Політологія: Навч. посіб. / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 6. Політологія / Л. Климанська, А. Колодій, Я. Космина, В. Харченко; за ред. А. Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 7. Політологія: Підручн. / За ред. О. В. Бабкіної, В. Л. Горбатенка. – К.: Академія, 2008. – 568 с.

 8. Політологія: Підручн. / За заг. ред.: І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – К.: Вища школа, 2001. – 415 с.

 9. Політологія: Підручн. / За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлача М. І. – Х.: Єдинорог, 2001. – 640 с.

 10. Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір: Моногр. / А. С. Романюк. – Львів, 2007. – 391 с.

 11. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави / Рябов С. Г. – К.: ТАНДЕМ, 1996. – 240 с.

 12. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручн. / Шляхтун П. П. – К: Либідь, 2002. – 576 с.

Методичні рекомендації

Вивчення теми передбачає аналіз держави як основного інституту політичної системи і громадянського суспільства як позадержавної сфери об’єднання індивідів.

У першому питанні необхідно розглянути історію виникнення та теорії походження держави. Потрібно дати характеристику держави як базового елемента політичної організації суспільного життя, розкрити її ознаки та функції. Необхідно також розглянути парадигми держави, виділяючи їх основні ознаки та особливості функціонування [5, с. 145-149; 6, с. 39-370; 373-374]. Крім того, потрібно розкрити зміст поняття «форма держави», що виражається через форму державного правління, державно-територіальний устрій та політичний режим [4; 5, с. 151-158; 6, с. 383-392].

У другому питанні необхідно охарактеризувати монархію як форму державного правління, окремо проаналізувати такі її різновиди, як абсолютна, дуалістична та парламентська монархія [1, с. 96-97; 5, с. 183-184; 6, с. 387, 407-413]. Також потрібно дати характеристику парламентської, президентської і змішаної республіки і проаналізувати особливості їх функціонування у різних країнах світу [1; 6, с. 385-386, 414-418].

Під час підготовки до третього питання необхідно звернути увагу на характеристику і порівняння простих (унітарних) і складних (федерації, конфедерації, імперії) різновидів державно-територіального устрою [1; 5; 6].

У четвертому питанні варто розкрити трансформацію уявлень про правову державу, підкреслити, що її функціонування базується на дотриманні низки взаємопов’язаних принципів, серед яких базовими є верховенство права, підзаконність державної влади та захист державою прав і свобод людини [7, с. 255-256]. У цьому контексті слід з’ясувати проблеми та перспективи утвердження України як правової держави [2; 4, с. 280-282; 12, с. 48-60, 127-129, 194-199].

У п’ятому питанні слід розглянути громадянське суспільство як особливу позадержавну сферу буття людини, що покликана обмежити зловживання державної влади і є одним із елементів самоорганізації суспільства. Особливу увагу слід звернути на елементи структури громадянського суспільства і розглянути його основні ознаки та функції. Також потрібно розкрити основні моделі взаємовідносин між громадянським суспільством та державою, які зумовлені типом політичного режиму. На підставі цього слід визначити тип взаємодії між державою та громадянським суспільством в Україні, звернувши увагу на історичний аспект становлення та особливості громадянського суспільства в Україні [4, с. 79-80; 5, с. 125-128; 7, с. 124-128; 11, с. 74-83, 201-204].


Тема 4. Політичні режими та їх трансформація

План

1.Суть, структура та типологія політичних режимів.

2. Демократичний політичний режим.

3. Тоталітаризм – політичний феномен ХХ ст.

3.1. Фашизм і комунізм як різновиди тоталітаризму.

3.2. Ознаки тоталітарного режиму.

4. Авторитаризм як недемократичний спосіб правління.

4.1. Сутність, особливості та ознаки авторитарного режиму.

4.2. Різновиди авторитаризму.

5. Трансформація політичних режимів. Стадії демократичних перетворень.


Реферати :


 1. Поширення і “якість” демократії в сучасному світі

 2. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні – акт геноциду українського народу.

 3. Голокост як породження тоталітарного нацистського режиму.

 4. Авторитаризм у країнах Азії, Африки та Латинської Америки: сутність та еволюція.


Література

  1. Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручн. / В. М. Бебик. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

  2. Гелей С. Д. Політологія: Навч посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 7-ме вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

  3. Основи демократії: Навч. посібн. [для студентів ВНЗ] / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук [та ін.].; за заг. ред. А. Колодій. – К.: Ай-Бі, 2002. – 684с.

  4. Піча В. М. Політологія / В. М. Піча, Н. М. Хома – Львів: Новий світ-2000, 2002. – 344 с.

  5. Політичні режими сучасності і перехід до демократії / Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів, 1999.—168 с

  6. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка–Центр, 2003.– 664 с.

  7. Політологія: лекційний курс і практикум: Навч. посібн. / За ред. докт. філос. наук, доцента Т. В. Гончарук. – Тернопіль: Астон, 2009. – 376 с.

  8. Політологія: Навч. посібн. / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошено [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с. — (Серія "Дистанційне навчання"). – № 28.

  9. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред. проф. Ф. М. Кирилюка – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

  10. Політологія: Підручн. [для студентів ВНЗ] / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: Академія, 2001. – 528 с.

  11. Політологія: Підручн. / За ред. М. М. Вегеша. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 384с.

  12. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

  13. Юрій М. Ф. Основи політології: Навч. посібн. / М. Ф. Юрій – К.: Кондор, 2005.–336 с.

Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно наголосити, що політичний режим (поряд із формою державного правління та державно-територіальним устроєм) визначає форму держави. Політичний режим розглядається як спосіб функціонування державної влади; система методів та прийомів її здійснення, що характеризується ставленням органів державної влади до правових підстав своєї діяльності, принципами взаємовідносин з громадянським суспільством, правовим статусом особистості, можливостями для реалізації людських прав і політичних свобод у суспільстві. У сучасній політичній науці політичні режими поділяють на демократичні та недемократичні.

У другому питанні, розглядаючи демократію як політичний режим, важливо з’ясувати основні ознаки демократичного режиму: визнання суверенності народу, як єдиного джерела влади; виборність вищих органів державної влади; загальність, регулярність, чесність і конкурентність виборів; забезпечення представництва інтересів усіх соціальних груп; конкуренцію політичних сил не лише при здобутті, а й під час здійснення влади; легалізацію політичної опозиції; поділ влади; волевиявлення більшості, висловлене через вибори і поєднане з гарантіями прав меншин; правову захищеність особи тощо [4, с. 128; 5, с. 60-63; 6, с. 424-425; 8, с. 179-183; 10, с. 264-267; 12, с. 389-391, 395-398].

Розглядаючи третє питання, необхідно наголосити, що тоталітаризм є деспотичним недемократичним режимом ХХ століття. Варто зазначити, що тоталітаризм є і політичним режимом, і певною суспільною системою, які визначаються насильницьким, політичним, економічним та ідеологічним пануванням правлячої еліти, організованої у цілісний бюрократичний партійно-державний апарат, що очолюється вождем. Тоталітаризм характеризується нічим не обмеженим втручанням держави в усі сфери життя громадян, функціонуванням єдиної масової політичної партії, існуванням єдиної офіційної ідеології, відкрита незгода з якою жорстоко карається.

Виcвітлення питання 3.1. вимагає аналізу двох різновидів тоталітаризму: праворадикального (фашизму (нацизму)) та лівоекстремістського (сталінізму) [4, с. 130-131; 5, с. 72-80; 6, с. 434-436; 7, с. 101-103].

Питання 3.2. передбачає чітке формулювання та аналіз основних ознак тоталітарного режиму. Необхідно приділити увагу злочинним виявам тоталітарних режимів: Голодомору в Україні 1932-1933 рр., як акту геноциду українського народу та Голокосту – політики послідовного і тотального винищення європейського єврейства [6, с. 438-445; 7, с. 97-101; 8, c. 203-208; 9, с. 288; 10, c. 261-263; 12, с. 385-386].

Аналіз авторитарного режиму (пит. 4), як недемократичного способу правління, передбачає визначення його сутності, специфічних особливостей та ознак. Значну увагу слід приділити порівняльній характеристиці авторитаризму та тоталітаризму. Порівнюючи тоталітарний та авторитарний режими, необхідно наголосити на умови, при яких він набуває поширення, на характер влади, на розвиток політичних інститутів тощо [4, с. 128-129; 6, с. 446-447; 7, с. 93-94; 11, с. 97-98; 12, с. 387-388].

Під час вивчення питання важливо охарактеризувати різновиди авторитаризму (пит. 4.2), до яких належать: абсолютні монархії, військово-бюрократичні диктатури; персональні тиранії; теократичні і неототалітарні режими [4, с. 129; 5,с. 86-90; 6, с. 446-450; 7, с. 94-97; 8, с. 209-211; 10, с. 263-264; 11, с. 98-99; 12, c. 387-388].

При підготовці четвертого питання потрібно розкрити зміст глобального процесу демократизації, який набув значного поширення в другій половині ХХ ст., дати характеристику трьох хвиль демократизації. При цьому важливо наголосити, що передумовою та підготовчим етапом такого процесу є делегітимізація та лібералізація старих недемократичних режимів, які втрачають підтримку своїх громадян. У світовому співтоваристві після закінчення Другої світової війни відбуваються глибокі зміни: консолідується нова політична еліта, пожвавлюється функціонування інститутів громадянського суспільства, зароджується та розвивається правозахисний рух, з’являється незалежна преса, формується відкрита політична опозиція. Владна політична еліта змушена вибирати шлях співробітництва з опозицією на основі поступок та компромісів [2; 3; 4, с. 145; 11, с. 86].

Також слід звернути увагу на висвітлення двох основних типів (способів) переходу до демократії, а саме: а) розрив з минулим, який можна здійснювати або насильницьким методом, або шляхом абдикації; б) перехід шляхом компромісів та взаємних поступок. Необхідно дати характеристику „переходу” як типу суспільної трансформації та показати, що саме при нереволюційному способу зміни політичного режиму зберігається правова неперервність. Також потрібно виділити стадії трансформаційного процесу, зокрема: а) переговорів та укладення угод; б) прийняття рішень; в) консолідації демократичних інститутів, звикання суспільства до нових політичних механізмів [1; 5, с. 127; 7].


Тема 5. Система державного правління в Україні

План

 1. Процес становлення української незалежної демократичної держави.

 2. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні.

  1. Основні положення Основного Закону України.

  2. Структура та повноваження Верховної Ради України.

  3. Конституційний статус Президента України.

  4. Кабінет Міністрів: процедура формування та повноваження.

  5. Судова влада.

  6. Система стримувань і противаг у структурі владної горизонталі.

 3. Особливості системи місцевого самоврядування.


Реферати:

 1. Структура та повноваження Конституційного Суду України.

 2. Права і свободи людини й громадянина в Україні та конституційно-правові механізми їх забезпечення.


Література

 1. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ: ДРIДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – 320 с.

 2. Гелей С. Політологія: Навч. посібн. / Гелей С., Рутар С. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, КОО, 2004. – 645с.

 3. Конституція України. Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-4. – К.: Атіка, 2007.

 4. Корніюк В. Місцева влада має бути прагматична // Віче. – 2007. – № 1/2.

 5. Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення: минуле, перспективи: Моногр. / Н. В. Мішина. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 240 с.

 6. Онопенко В. Справедливість у державі може забезпечити лише незалежний суд // Віче. – 2007. – № 7/8.

 7. Основи місцевого самоврядування: Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В. М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

 8. Погорєлова А. Культура парламентаризму – масштабне інтелектуальне завдання держави і суспільства // Віче. – 2007. – № 3/4.

 9. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 10. Політологія: Навч. посібн. / О. О. Волинець. М. П. Гетьманчук. В. В. Гулай, С І. Дорошенко [та ін.]. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2005. – 360 с. – (Сер. "Дистанційне навчання"). – №28.

 11. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні: Моногр. / В. М. Козаков. – К.: НАДУ, 2007. – 284 с.

 12. Томенко М. Уроки новітнього конституційного процесу в Україні // Віче. – 2007. – № 13.

 13. Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес: Матер. всеукр. теорет. й наук.-практ. конф. з правознавства, політології та соціології (22 травня 2007). – К.: Віче, 2007. – №12. – 32 с.

 14. Україна: Оцінювання системи врядування. Березень 2006 р. – Ukraine: Governance Assessment. March 2006 / SIGMA; [пер. з англ. О. Шаленко]. – К.: Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2007. – 248 с.


Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно висвітлити процес становлення української незалежної держави та проаналізувати національно-визвольну боротьбу українського народу. Слід звернути увагу на політичні передумови, що сприяли утвердженню Української державності – прийняття Верховною Радою 24 серпня 1991 року Акту незалежності та її підтвердження Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. На особливу увагу заслуговують передумови та специфіка розгортання конституційного процесу, завершенням якого стало прийняття Конституції України 28 червня 1996 року [1, с.78-80; 3; 9, с.477-482; 10, с.225-231; 13]. Також варто проаналізувати події, пов'язані із президентськими виборами 2004 р. та “Помаранчевою революцією” і наголосити, що завершальним етапом цих подій було ухвалення 8 грудня 2004 р. внесення змін до Конституції та проаналізувати зміни у вертикалі влади [3; 11; 12; 13].

Друге питання передбачає висвітлення особливостей організації державної влади в Україні та аналіз конституційних засад системи правління. Необхідно розглянути особливості законодавчої, виконавчої та судової гілок влади в Україні, їх функції, порядок формування та вплив на політичну систему України.

Слід проаналізувати структуру, спосіб формування та повноваження Верховної Ради України – органу представницької влади. Значну увагу варто зосередити на аналізі її основних функцій: законодавчій, установчій, фінансовій, контрольній. Також необхідно визначити роль Парламенту України у суспільному житті нашої держави [3, розд. IV; 8; 9, с. 485-488; 10, с. 231-236; 11; 12].

Далі варто розглянути конституційний статус Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальну цілісність, додержання Конституції України, прав і свобод громадянина. Значну увагу необхідно зосередити на висвітленні повноважень Президента у сфері внутрішньої та зовнішньої політики. Доцільно проаналізувати зміни повноважень Президента України, які відбулись внаслідок конституційної реформи, а також пояснити, як це вплинуло на політичну систему нашої держави [3, розд. V; 9, с. 488-491; 10, с. 229-230; 11; 12].

Наступне питання стосується особливостей формування Кабінету Міністрів України як вищого органу у системі органів виконавчої влади. Особливу увагу необхідно приділити висвітленню процедури призначення на посаду Прем'єр-Міністра України та формуванню Кабінету Міністрів; визначенню ролі Президента та Верховної Ради в процесі формування Кабінету Міністрів. Слід детально розглянути та окреслити повноваження Кабміну, а також проаналізувати важелі впливу Верховної Ради і Президента на його діяльність [2; 3, розд. VI; 9, с. 488-491; 10, с. 229-231; 11].

Характеристику судової влади в Україні треба розпочати з висвітлення структури системи судів України та аналізу конституційних засад їх діяльності. Необхідно визначити принципи здійснення правосуддя в Україні та виокремити основні засади судочинства. Характеризуючи судову владу в Україні, значну увагу необхідно зосередити на Конституційному Суді України — єдиному органі конституційної юрисдикції – висвітленні його структури, процедурі формування та аналізі повноважень [1, 3, розд. VIII; 6; 9, с. 491-493; 10, с. 229-248].

З'ясовуючи механізм взаємодії Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України, варто охарактеризувати систему "стримувань" і "противаг", визначити її спрямування на запобігання концентрації влади в державі. Слід виділити та детально проаналізувати важелі впливу кожного суб’єкта владної “горизонталі”, розглянути взаємовідносини Парламент – Президент, Парламент – Кабмін, Президент – Кабмін та роль судової гілки влади у цих відносинах [3; 9, с. 493-494].

Розкриваючи зміст поняття місцевого самоврядування як гарантованого права і реальної здатності місцевих територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення, доцільно зробити акцент на ухваленні законопроекту №3207-1, який передбачає розширення повноважень регіонального самоврядування, ліквідацію районних держадміністрацій, а також обмеження повноважень обласних. Необхідно охарактеризувати структуру органів місцевого самоврядування, проаналізувати порядок формування і межі їх компетенції. Слід розкрити призначення та роль місцевого самоврядування у суспільному житті територіальних громад. Потрібно чітко розмежовувати завдання та функції органів державної влади та місцевого самоврядування [3, розд. XI; 6, с. 53; 9, с. 43-53; 11, с. 494-498; 12, с.229-248].


Тема 6. Політичні партії як інститут демократичної політичної системи

План

 1. Політичні партії як суб’єкти політики.

  1. Суть та передумови виникнення політичних партій.

  2. Ознаки та функції політичних партій.

 2. Типологія політичних партій.

  1. Підходи до класифікації політичних партій.

  2. Різновиди політичних партій за місцем у спектрі політичних сил.

3. Політичний рух: поняття, різновиди, етапи розвитку.

4. Партійні системи.

  1. Альтернативні партійні системи.

  2. Неальтернативні партійні системи.

  3. . Партійна система сучасної України.


Реферати

1.Роль політичних партій у розвитку демократії

2.Політичні рухи: суть, різновиди, етапи розвитку.

3.Особливості партійної системи в Україні


Література

 1. Бучин М. А. Демократичні принципи виборів: суть та типологія / М. А. Бучин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2008. – Вип. 20. – С. 37-42.

 2. Дмитриев Ю. А. Референдум в системе народовластия / Ю. А. Дмитриев, В. В. Комарова. – М., 1995.

 3. Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 4. Закон України “Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

 5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

 6. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки / Т. Кіс // Нова політика. – 1996. – №2. – С. 21-31.

 7. Коліушко І. Пропорційна виборча система та досвід її застосування / І. Коліушко // Громадянське об’єднання “Нова хвиля”: Зб. аналіт. матер. – 1995. – Вип. 2. – С. 16-24.

 8. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фріцький, О. В. Городецький [та ін]; за ред. В. Ф. Погорілко. – К.: Наукова думка, 1999. – 734 с.

 9. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: Наук. збірн. / Укладач В. В. Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 10. Політологія / Л. Климанська, А. Колодій, Я. Космина, В. Харченко; за ред. А. Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 11. Примуш М. Історія та теорія політичних партій / М. Примуш. – Донецьк, 2000.

 12. Скібіна О. Вибори як основоположна форма участі громадян України в політичному процесі / О. Скибіна // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 28-33.

 13. Скрипкина Ж. Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособ. / Ж. Б. Скрипкина. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 174 с.

 14. Ставнійчук М. Вибори в умовах політичної реформи / М. Ставнійчук // Віче. – 2003. – № 3.

 15. Сучасний виборчий PR: Навч. посібн. / В. В. Лісничий, В. О. Грищенко, В. М. Іванов [та ін.]. – К: Професіонал, 2004. – 384 с.

 16. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування / А. Цибенко. – К., 1997. – 44 с.

 17. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібн. / Ю. Р. Шведа – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 18. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 19. Яворський В. Роль інституту виборів в політичній системі суспільства / В. Яворський // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60. – С. 64-73.
  Методичні рекомендації

Метою теми є дослідження суті та особливостей політичних партій та партійних систем в умовах демократії, а також аналіз інституту демократичних виборів.

Розглядаючи перше питання, необхідно зосередити увагу на з’ясуванні суті та ознак політичних партій, передумов їх виникнення. Також варто наголосити на впливі політичних партій на політичне життя суспільства та їх розвиток в умовах демократії [9; 10, с. 203-207; 17, с. 6-80, 233-261].

Дослідження другого питання потребує здійснення детальної класифікації політичних партій за різноманітними критеріями. Особливу увагу рекомендовано приділити загальноприйнятій класифікації політичних партій за місцем у спектрі політичних сил на ліві, центристські й праві. Крім того, необхідно розглянути класифікацію партійних систем, проаналізувати особливості різновидів альтернативних і неальтернативних партійних систем на прикладі сучасних країн [10, с. 210-215, 219-223 ; 17, с. 289-335, 386-490].

Функції, властиві для партій, виконують також політичні рухи. Розглядаючи третє питання необхідно звернути увагу на взаємозвязок та відмінності політичного руху та політичної партії, а також дати повну характеристику поняттю політичний рух (функції, основні типи, стадії проходження) [10, с. 207-209; 4].

Розглядати четверте питання потрібно з визначення поняття партійна система та класифікації партійних систем, які існують в сучасному світі. Необхідно визначити їхні слабкі і сильні риси, а також історичні та соціальні причини, які зумовили становлення тієї чи іншої партійної системи у різних державах. Підводячи підсумки варто охарактеризувати партійну систему сучасної України. [10, с.210-215, 219-223; 17, с. 289-335].


Тема 7. Вибори як базовий атрибут демократії

План

1.Особливості демократичного інституту виборів.

1.1. Суть, різновиди та функції виборів.

  1. Демократичні принципи виборів.

 1. Типологія та особливості основних виборчих систем.

2.1. Суть, різновиди та особливості мажоритарної виборчої системи.

  1. Пропорційна виборча система, її переваги та недоліки.

  2. Особливості змішаної виборчої системи.

 1. Еволюція виборчої системи України.


Реферати:

   1. Виборчий процес: чинники та критерії демократичності

   2. Інститут референдуму в умовах представницької демократії

   3. Виборче законодавство України: переваги, недоліки, відповідальність міжнародним стандартам.


Література:

  1. Бебек В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. – 1993. - № 7. – С. 50-52.

  2. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. – М.: 1995.

  3. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

  4. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

  5. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. – 1996. - № 2. – С. 21-31.

  6. Коліушко І. Пропорційна виборча система та досвід її застосування // Громадянське об’єднання „Нова хвиля”. Зб. аналіт. матер. – 1995. – Вип. 2. – С. 16-24.

  7. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко, К., 1999.

  8. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 664 с.

  9. Скібіна О. Вибори як основоположна форма участі громадян України в політичному процесі // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 28-33.

  10. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособие. – М., 2006.

  11. Ставнійчук М. Вибори в умовах політичної реформи // Віче. – 2003. – № 3.

  12. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

  13. Яворський В. Роль інституту виборів в політичній системі суспільства // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60. – С. 64-73.  Методичні рекомендації:

  У першому питанні потрібно здійснити аналіз інституту виборів як ключового механізму реалізації сучасної демократії, як невід’ємного її атрибуту. Слід зазначити, що вибори не зводяться до процедури голосування, а є складним процесом, який розпочинається з оголошення дати виборів і утворення виборчих округів, а завершується підрахунком голосів і оголошенням результатів виборів. Потрібно також розглянути суспільні функції виборів і здійснити їхню класифікацію [3; 4; 7; 10; 12].

  При розгляді другого питання необхідно звернути увагу на особливості базових і додаткових демократичних принципів виборів як умови функціонування стабільної демократичної політичної системи [7; 10; 12].

  У третьому питанні потрібно розкрити поняття „виборча система”, проаналізувати три основні різновиди виборчих систем (мажоритарну, пропорційну та змішану), розглянути найбільш поширені на практиці варіанти їх використання, визначити переваги і недоліки кожної з виборчих систем та їхній вплив на розвиток політичної системи [5; 7; 8, с. 215-219; 10].

  При розгляді четвертого питання необхідно проаналізувати особливості виборчих систем, які застосовуються при виборах Президента України, парламенту та органів місцевого самоврядування, показати еволюцію української виборчої системи, її основні переваги і недоліки [3; 4; 6; 8, с. 215-219; 11].Схожі:

Основи демократії iconОпис модуля з дисципліни "основи демократії"
Форми демократії. Пряма та представницька демократія. Історична еволюція уявлень про демократію Античне та сучасне трактування демократії....
Основи демократії iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Основи демократії iconВимоги до курсу “Основи демократії”

Основи демократії iconВимоги до курсу “Основи демократії”

Основи демократії iconА. Романюк Моделі демократії Програма курсу та плани семінарських занять Львів 2009 Спецкурс «Моделі демократії»
Сша. Цей досвід І практика функціонування політичних інститутів США І сьогодні залишаються визначальними детермінантами для країн,...
Основи демократії iconІгсн основи демократії
Політичні еліти як суб`єкти політики в сучасних державах. Політична еліта та демократія
Основи демократії iconВимоги до курсу “Основи демократії”
Плюралістична демократія І групи інтересів. Сутність та різновиди груп інтересів
Основи демократії iconВимоги до курсу “Основи демократії”
Демократична традиція українського в литовсько-польську добу (середина ХІV – середина ХVII ст.)
Основи демократії iconШановні студенти! Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”, Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії»
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдова, України та Російської...
Основи демократії iconШановні студенти! Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”, Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії»
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдова, України та Російської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи