Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
Скачати 182.89 Kb.
НазваРобоча навчальна програма
Дата16.07.2012
Розмір182.89 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра політології

/назва кафедри/


«Затверджую»

Голова науково-методичної ради ІГСН


_______________

/Підпис/ /прізвище, ініціали/

«__»____________ 2010 р.


Робоча навчальна програма


Дисципліна: Зовнішня політика України


Для напряму: 030201 МВ


Вид роботи

Денна форма

семестр І

семестр II

Всього

Лекційні заняття, год.

1616

Практичні (семінарські) заняття, год.

1616

Модульний контроль, год.Всього аудиторних, год.

3232

Самостійна робота, год.

2828

Загальний обсяг, год.

6060

КП/КРК.Р., шт

11

Розроблення графічних робіт, шт.Екзамен, год.Залік, год.

11Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".


Робоча навчальна програма складена: к.п.н., ас. Кучмою Л.О.

«__»__________ 2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології


Протокол №__ від «__» ___________ 2010 р.


Завідувач кафедри _____________ к.п.н., доц. Турчин Я.Б.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної ради ІГСН.


Протокол №__ від «__» ___________ 2010 р.


1. Meтa та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання дисципліни – повний та всебічний розгляд теоретико-концептуальних основ зовнішньої політики Української Держави, дослідження історичного розвитку її зовнішньополітичної діяльності, ґрунтовний аналіз сучасного стану зовнішньої політики суверенної України, проблем забезпечення її національних інтересів у сучасних міжнародних відносинах.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про напрямки та зміст зовнішньої політики української держави на різних етапах її розвитку, засвоєння студентами теоретичних концептуальних підходів щодо шляхів, методів та засобів формування зовнішньої політики України.


^ 1.3. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:


 • місце даної дисципліни у системі підготовки фахівців у царині міжнародних відносин;

 • теоретико–методологічні основи дослідження зовнішньої політики держав, її основні типи, і у цьому контексті осмислити специфіку науково-теоретичного дослідження зовнішньої політики України;

 • базові дипломатичні принципи, на яких базується взаємодія України з міжнародними організаціями, особливо з структурними підрозділами системи Організації Об’єднаних Націй (ООН);

 • особливості та проблеми входження України до процесів політичної та економічної інтеграції, зокрема у рамках ЄС;

 • проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (СОТ, МВФ, СБ, ЄБРР);

 • специфіку безпекової та оборонної інтеграції України (у рамках євроатлантичного чи пострадянського регіону);

 • особливості становлення та розвитку взаємовигідної співпраці з країнами пострадянського простору (зокрема у рамках СНД, ГУАМ);

 • специфіку процесу становлення та розбудови двосторонніх відносин та відносин стратегічного партнерства (з Російською Федерацією, країнами Західної та Центрально-Східної Європи та Північної Америки);

 • стан та перспективи розвитку багатосторонніх та двосторонніх відносин з державами Азії, Африки, Латинської Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону.Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • характеризувати поняття, категорії та критерії формування зовнішньої політики України на різних етапах її розвитку;

 • визначати історичні типи зовнішньої політики України,

 • збирати, систематизувати й аналізувати факти та явища міжнародного життя, здійснювати їх порівняльний та системний аналіз, застосовувати опрацьовану інформацію у практичній діяльності;

 • виявляти проблеми зовнішньополітичної діяльності Української держави на різних етапах її розвитку;

 • на основі сукупності знань про основні положення концептуальних документів у галузі зовнішньої політики аналізувати взаємодію внутрішніх і зовнішніх факторів та їх вплив на зовнішньополітичну діяльність Української Держави;

 • виокремити національні інтереси України та аналізувати ефективність діяльності державних інститутів по їх реалізації, що дасть змогу визначати тип зовнішньої політики України;

 • характеризувати і виділяти основні чинники, які впливають на стосунки України із державами світу та міжнародними організаціями на сучасному етапі;

 • робити прогнози та пропонувати різноманітні варіанти можливого розвитку подій у сфері двосторонніх та багатосторонніх зовнішньополітичних взаємодій України з країнами та міжнародними організаціями світу.


^ 1.4. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу
п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Всі теми курсу

2

Політологія

Всі теми курсу

3

Філософія

Всі теми курсу


^ 2. Зміст дисципліни.


2.1. Лекції – 16 год.
п/п

Найменування розділів, тем

Кількість

годин


ДФН

1

^ Міжнародні відносини та зовнішня політика держави як об’єкт дослідження.

Міжнародні відносини та міжнародна політика: сутність, принципи реалізації та основні актори. Типи зовнішньої політики. Національні інтереси та зовнішня політика держави. Типи зовнішньої політики держави.

1

2

^ Зовнішня політика України як об?єкт вивчення.

Теоретико-методологічні основи дослідження зовнішньої політики України. Основні історичні періоди її становлення та розвитку

1

3

^ Міжнародне визнання незалежності України та її становлення як актора міжнародних відносин.

Зовнішньополітичний потенціал України та її національні інтереси.

1

4

^ Концептуальні принципи зовнішньої політики України та її нормативно-правове наповнення.

1

5

^ Участь України у діяльності ООН.

Україна – член-засновник ООН. Взаємодія України з основними (ГА та РБ ООН, Генеральний секретар) та спеціалізованими організаціями (ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ПР ООН, ЮНІСЕФ) ООН.

1

6

^ Участь України у миротворчій діяльності ООН.

1

7

Основні напрями стратегічного партнерства України.

Витоки, сучасний стан та перспективи українсько-російських відносин.

1

8

^ Національні інтереси України в Європі.

Україна та провідні країни Західної Європи: становлення та ключові проблеми взаємодії. Спільне та відмінне в інтересах України та країн Центрально-Східної Європи.

0,5

9

^ Стратегічні відносини України зі США та Канадою.

0,5

10

Безпековий вимір зовнішньої політики України.

Забезпечення національної безпеки та зовнішня політика України.

0,5

11

^ Відносини Україна-НАТО в контексті української та європейської безпеки.

0,5

12

Пріоритетні напрямки участі України в європейських та пострадянських безпекових організаціях.

1

13

^ Економічний вимір зовнішньополітичної діяльності України.

Правові підстави та механізми інтеграції України до ЄС.

1

14

^ Участь та взаємодія України з міжнародними економічними утвореннями.

Реалізація зовнішньополітичних цілей України через участь у СОТ. Особливості взаємодії України з МВФ, СБ, ЄБРР.

0,5

15

^ Економічні пріоритети України на пострадянському просторі.

0,5

16

Національні інтереси України на пострадянському просторі.

Відносини України з Білоруссю та Молдовою, державами Південного Кавказу й Середньої Азії.

1

17


^ Україна та інтеграційні процеси на пострадянському просторі.

Україна в діяльності СНД: пріоритетні напрями співпраці та проблеми взаємодії. Проблеми функціонування та перспективи розвитку ГУАМ.

1

18

^ Відносини України з країнами Азії та Африки.

Становлення та розвиток зовнішньополітичних та економічних відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки (Іран, Ізраїль, Єгипет, Лівія, Туреччина)

1

19

^ Україна та Латинська Америка (Аргентина, Бразилія, Мексика, Куба, Чилі): становлення відносин співробітництва

1
Всього

16^ 2.2. Практичні/семінарські заняття – 16 год.
п/п

Зміст/теми/занять

Кількість годин

ДФН

1

Зовнішня політика України як об’єкт дослідження.

2

2

Концептуальні принципи зовнішньої політики України.

2

3

Участь України у діяльності ООН.

2

4

Основні напрями стратегічного партнерства України.

2

5

Безпековий вимір зовнішньої політики України.

2

б

Економічний вимір зовнішньополітичної діяльності України.

2

7

Національні інтереси України на пострадянському просторі.

2

8

Відносини України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

2
Всього

16


^ 2.3. Самостійна робота – 28 год.


п/п

Зміст роботи

К-сть годин

ДФН

1.


Підготовка до семінарських занять. Робота з літературою.

8

2.

Самостійне вивчення тем.

6

3.

Виконання обов’язкового індивідуального домашнього завдання – контрольної роботи.


10

4.

Підготовка до написання семестрової контрольної роботи.

4
Всього:

28^ Теми для самостійного вивчення:


п/п

Найменування теми

К-сть годин

ДФН

1.


Зовнішня політика держави: сутність, принципи реалізації. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики держави.

2

2.

Зовнішня політика України на різних етапах її державності.

2

3.

Україна та міжнародні фінансові структури.

2
Всього:

6Перелік тем контрольних робіт

(як обов’язкової контрольної роботи (ОІР) студентів):

 1. Зовнішня політика держави як об?єкт дослідження.

 2. Зовнішня політика Київської Русі.

 3. Зовнішня політика Галицько–Волинської Русі епохи розквіту.

 4. Зовнішня політика Козацької держави.

 5. Зовнішня політика автономної Гетьманщини.

 6. Зовнішня політика України на початку ХХ століття.

 7. Зовнішня політика УРСР.

 8. Українська діаспора як фактор міжнародних відносин.

 9. Роль зовнішньополітичного потенціалу України у формуванні та реалізації її національних інтересів.

 10. Становлення сучасної України як суб’єкта міжнародних відносин.

 11. Діяльність України в рамках ООН.

 12. Зовнішньополітична взаємодія України з провідними країнами Західної Європи.

 13. Проблеми взаємодії України та ЄС.

 14. Відносини Україна–НАТО в контексті української та європейської безпеки.

 15. Співробітництво України з країнами–близькими сусідами.

 16. Україна у двосторонньому співробітництві із сусідами «другого порядку».

 17. Україна у загальноєвропейських системах співробітництва.

 18. Україна – країни Північної Америки: становлення та перспективи поглиблення стратегічного партнерства.

 19. Відносини з Росією як основний напрям зовнішньої політики України.

 20. Зовнішня політика України на пострадянському просторі.

 21. Місце України в інтеграційних структурах пострадянського простору.

 22. Україна та міжнародні фінансові структури.

 23. Становлення і розвиток відносин України з країнами Близького та Середнього Сходу.

 24. Україна та країни Азійсько-Тихоокеанського регіону.

 25. Проблеми та перспективи розвитку відносин України з країнами Африки та Латинської Америки.2.4. Проведення залікового контролю. Розподіл балів


Заліковий контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контрольний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лабораторні заняття

Практичні семінарські заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

Семестр всьго, у тому числі3010

40

60

100


Контрольні заходи (КЗ) модульних контролів і семестрові заліки проводяться в письмовій формі.


^ 3. Навчально-методичні матеріали.


3.1. Література до теоретичного курсу

 1. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах 1944-1996 pp. – К., 1999.

 2. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 3. Геополітика України (Військовий аспект): Навчальний посібник. – Львів, 2004.

 4. Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький C.B., Лисенко О.Є. Україна і Росія в історичній ретроспективі радянський проект для України. – К.: Наукова думка, 2004.

 5. Європейський вибір України: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 6. Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети /За ред. Г.М.Перепелиці. ? К.: ВД „Стилос”, 2007. ? 272 с.

 7. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 8. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич - Київ, 2004.

 9. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005.

 10. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

 11. Незалежна Україна в системі міжнародних відносин: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 12. Овсій О.І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року: Навчальний посібник. – К., 1999.

 13. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 14. Смолій В.А. Степанков B.C. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 15. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. (Навчальний посібник для вузів). – К., 1996.

 16. Україна і НАТО: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 17. Україна і позаєвропейський світ: Начальний посібник. – Львів, 2001.

 18. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній український державний процес /Від.ред В.А.Смолій. – К.; Наукова думка. – 2004. – Т.З. – 621 с.

 19. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К., 1995.

 20. Федорук Я.О. Зовнішньополітична діяліність Хмельницького і формування його політичної програми (1648-1649 pp.). – Львів, 1993.

 21. Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1957. – Львів, 1996. Ч1. 1654.

 22. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

 23. Шульгин О. Без території... Ідеологія та чин уряду УНР на чужині. – К., 1998.

 24. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. ? К., 2003.


3.2. Література для самостійної роботи та підготовки індивідуальних домашніх завдань

 1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. //Голос України. – 1991. – № 165.

 2. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Матеріали регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2004 р., м. Дніпропетровськ) /Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; [Редкол.: Л.Л.Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. ? Д., 2004. – 146 с.

 3. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. - № 21.

 4. Барановський Ф. Євроатлантична інтеграція України - крок у майбутнє //Екон. часопис. ? 2005. ? № 11-12. ? c.22-23.

 5. Боплан Г. Опис України. – Львів, 1990.

 6. Василенко В.Л. Правові аспекти участі Української PCP у міжнародних відносинах. К., 1999.

 7. Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада. – К.: Либідь, 2005. – 368с.

 8. Гетьманчук M.П. Українське питання в радансько-польських відносинах 1920-1939 рр – Львів, 1998.

 9. Гетьманчук М.П. Євразійство як складова завнішньої політики Росії щодо України. //Шлях до України: колізії новітнього поступу: Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. – Тернопіль, 2006. – С.19–22.

 10. Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною 1648-1651 pp. – Львів, 1996.

 11. Головко О.Б. Русь у міжнародному житті Європи ІХ-ХІ ст. – К., 1994.

 12. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 13. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. - № 1.

 14. Декларація про державний суверинітет України: Прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р. //Голос України. – 1990. – №127.

 15. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. - № 4

 16. Дипломатія сучасної України (Єнциклопедичний довідник). – К., 1997.

 17. Західні землі України. 1939. – Львів, 1999.

 18. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 p. К., 1996.

 19. Косик В. Міжнародні взаємний України-Руси від IX до XVI ст.//Зб. праць Ювілейного Конгресу. Мюнхен, 1988–1989.

 20. Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 21. Литвин М. Украї нсько-польська війна 1919-1920 pp. – Львів, 1998.

 22. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993 – 14 вересня.

 23. Сивіцький М. Історія польської– українських конфліктів /Пер. з пол. – К.: Вид–во ім. О.Теліги, 2005. – Т.1–3.

 24. Ткачов В. Європейська та євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України: Розширення відносин з НАТО для України ї запорукою її успішного наближення до ЄС //Військо України. ? 2005. ? № 11. ? c. 6-9.

 25. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття. – Львів, 1997.

 26. Україна на міжнародній арені: 36. документів і матеріалів. 1986-1990 pp. К., 1993.

 27. Українська PCP у міжнародних договірних відносинах: 36. документів. 1966-1975 pp. К., 1985.

 28. Українська РСР на міжнародній арені: 36. документів і матеріалів. 1944-1961 pp. К., 1963ю

 29. Цвєтков Г.І. Міжнародні відносни й зовнішня політика в 1917-1945 pp. – К., 1997.^ 4. Узгодження з іншими дисциплінами.


№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис

1.

Історія України2.

Політологія3.

Філософія

Завідувач кафедри політології,

кандидат політичних наук,

доцент Турчин Я.Б.

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи