“львівська політехніка” icon

“львівська політехніка”
Скачати 127.9 Kb.
Назва“львівська політехніка”
Дата16.07.2012
Розмір127.9 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”Кафедра політології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


________________ / /

“_____”___________________2010 р.

Робоча навчальна програма
Дисципліни: Соціальна політика


/назва дисципліни/

Для базового напряму: МЕ – 030601; МЕз - 030601

/ номер і назва базового напряму /

Для спеціальності:

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма


Семестр

І

Семестр

ІІ

Всього


Семестр

І

Семестр

ІІ

Всього


- лекційні заняття, год.

--

8

8

--

2

2

- лабораторні заняття, год.--

--- практичні (семінарські) заняття, год.

--

16

16

--

8

8

- модульний контроль, год.

--

--

----Всього аудиторних год.

--

24

24

--

10

10

Самостійна робота, год.

--

36

36

--

50

50

Загальний обсяг, год.

--

60

60

--

60

60

КП / КР--

--Контрольні роботи, шт.

--

1

1--Розроблення графічних робіт, шт.--

--Екзамени

--

--

--

--

--

--

Заліки

--

1

11

1


2010


Робоча навчальна програма складена: к.п.н., доц. Турчин Я.Б.,


“____”_____________ 2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології


Протокол №______ від “____”______________ 2010 р.


Завідувач кафедри ________________ Турчин Я.Б.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму


Протокол № _____ від “____”______________ 2010 р.

 1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.
  1. Мета викладення дисципліни.

Засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та теорій світової та вітчизняної соціальної політики, формування загальнолюдських цінностей та національної свідомості, високої політичної культури, політичної терпимості. Вивчення даного курсу сприятиме формуванню у студентів самостійного і критичного ставлення до соціальної політики держави.


  1. Завдання вивчення дисципліни.

Дати уявлення про основні моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики; інструменти, документальну базу соціальної політики; інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики; ознайомити з джерелами та методами фінансування соціальної політики; розкрити особливості розвитку соціальної політики і соціального захисту в Україні.


В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • основні концепції та теорії соціальної політики;

 • проблеми, категорії та поняття дисципліни «Соціальна політика»;

 • кількісні показники соціального розвитку: ПФП, ПРЛ;

 • основні типи соціальної політики та фактори, що впливають на їх формування;

 • соціальну політику найбільших наднаціональних організацій та канали їх впливу на соціальну політику країн «другого» і «третього» світу;

 • вплив міжнародних організацій на соціальну політику в Україні;

 • поняття бідності і шляхи її подолання;

 • особливості ринку праці та зайнятості, шляхи ліквідації безробіття;

 • стратегічні напрямки та етапи розвитку соціальної політики в Україні.


Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • аналізувати основні концепції і теорії з аналізу соціальної політики;

 • застосовувати категорії і поняття з дисципліни, кількісні показники соціального розвитку ПФП, ПРЛ;

 • визначати тип соціальної політики і фактори, що впливають на їх формування;

 • аналізувати соціальну політику держав різних типів і наднаціональних організацій;

 • з’ясувати основні канали впливу зовнішніх суб’єктів на внутрішню соціальну політику держави, в тому числі і Україну;

 • визначати принципи і механізми реалізації соціальної політики і соціального захисту в Україні.

1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.


п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Філософія

Тема: «Теоретичні підходи до визначення змісту, функцій, особливостей соціальної держави».

2

Соціологія

Розділ «Політичні партії». Тема: «Вплив «лівих» і «правих» політичних сил на формування соціальної політики держави».
 1. Зміст дисципліни.2.1. Лекції - 8 год.


п/п
^

Найменування розділів, тем


Кількість годин

ДФН

ЗФН

1

Суть соціальної політики та її типи.

Державна політика. Зміст і мета соціальної політики. Завдання соціальної політики. Об’єкт і суб’єкт соціальної політики. Інструменти соціальної політики. Складові соціальної політики. Основні аспекти фінансування соціальної політики. Джерела фінансування. Методи і напрями фінансування. Документальна та інституційна база соціальної політики.

2

0,5

2

Людський розвиток.

Сутність, зміст і основні складові людського розвитку. Умови формування людського розвитку. Вимірювання людського розвитку. Гендерні питання і людський розвиток. Основні напрямки і перспективи людського розвитку на сучасному етапі. Стан людського розвитку в Україні. Шляхи підвищення рівня людського розвитку в Україні.

Ринок праці і зайнятість. Бідність і шляхи її подолання.

2

0,5

3

Моделі соціального захисту.

Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної політики. Типи соціальних держав. Інституції та інституційна організація соціальної політики. Моделі соціальної політики. Загальні тенденції соціальної політики європейських країн.

2

0,5

4

Соціальна політика і соціальний захист в Україні.

Стратегічні напрямки розвитку соціальної політики і соціального захисту в Україні. Етапи, механізми та принципи реалізації поставлених завдань

2

0,58

2^ 2.2. Практичні (семінарські) заняття – 16 год.


п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

ДФН

ЗФН

1

Сутність соціальної політики. Фінансування програм і заходів соціальної політики.

2

1

2

Документальна та інституційна база соціальної політики.

2

1

3

Стан добробуту в світі та основні проблеми його порівняння в різних регіонах.

2

1

4

Ринок праці і зайнятість. Бідність і шляхи її подолання.

2

1

5

Порівняльний аналіз соціальної політики країн стабільного добробуту.

2

1

6

Соціальна політика основних світових і міжнародних організацій.

2

1

7

Розвиток соціальної політики і соціального захисту в Україні.

4

2

Всього:

16

8^ 2.3. Самостійна робота – 40 год.


п/п

Зміст роботи

Кількість годин

ДФН

ЗФН

1

Підготовка семестрової контрольної роботи

16

25

2

Виконання індивідуального домашнього завдання

20

25

Перелік індивідуальних домашніх завдань:


1. Сутність соціальної політики.

2. Правові засади та інструменти соціальної політики.

3. Соціальний захист.

4. Види і форми соціального страхування.

5. Соціальна допомога: зміст, види та механізми надання.

6. Суб’єкти соціальної політики.

7. Сутність і зміст концепції людського розвитку.

8. Стан і тенденції людського розвитку в Україні.

9. Фінансування програм і заходів соціальної політики.

10.Порівняльний аналіз соціальної політики країн стабільного добробуту.

11. Тенденції розвитку світової соціальної політики.

12. Міжнародний валютний фонд і його політика неухильного лібералізму.

13. Світовий банк і його боротьба з бідністю.

14. Організація економічного співробітництва та розвитку і її «Нові орієнтири».

15. Міжнародна організація праці – визначення та дотримання норм праці і соціальних стандартів.

16.Світова організація торгівлі – співіснування соціальних норм та вільної торгівлі.

17. Рада Європи і її соціальна хартія.

18. Організація Об’єднаних націй як суб’єкт міжнародної соціальної політики.

19. Вплив міжнародних організацій на формування соціальної політики в Україні.

20. Значення міжнародних організацій у формуванні посткомуністичної соціальної політики.


^ 2.4. Розподіл балів і проведення семестрових контролів.


Практичні (семінарські) заняття

КР (індивідуальне домашнє завдання)

Контрольний захід (КЗ)

Разом

20

20

60

100^ 3. Навчально-методичні матеріали.


Введення у соціальну роботу: Навч. посібник / Семигіна Т.В., Грига І.М. та ін. – К.: Фенікс, 2001.

Ганслі Т.М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.

Гарасимів Т. Принципи права соціального забезпечення. – Львів: Відродження, 2002.

Гарасимів Т. Словник термінів до курсів «Трудове право» та «Право соціального забезпечення». – Дрогобич: Відродження, 2003. – 176 с.

Головатий М.Ф. Соціологія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003.

Головатий М.Ф. Трансформації нової соціальної політики в сучасній Україні: концептуальні засади // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2002. – № 1. – С. 20-24.

Дікон Б., Халс М., Станс П. Глобальна соціальна політика: міжнародні організації та майбутнє соціального добробуту: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999.

Іванова О. Передумови формування соціальної політики в Україні // Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. – К.: КМ Академія, 2000. – С.87-111.

Іванова О. Соціальна політика: теоретичні аспекти. – К.: КМ Академія, 2003. – 107 с.

Основні напрями соціальної політики України на період до 2004 року, затверджені Указом Президента від 24 травня 2000 р.

Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пер.з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

Попович Г. Соціальна робота в Україні та за рубежем. – Ужгород: Гранда, 2000.

Романов В.Є. та ін. Вступ до аналізу державної політики: Навч.посібник. – К.: «Основи», 2002. – 750 с.

Семигіна Т. Словник із соціальної політики. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 750 с.

Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. – К.: Пульсари, 2003.

Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Соціальна політика. – К.: УАДУ, 1997.

Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

Словник-довідник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За заг.ред А.Й.Капської, І.М.Пінчук, С.В.Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000.

Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни. [Бучин М.А., Куньч З.Й., Турчин Я.Б., Ільницька У.В. та ін]. – 2-ге видання доповнене. – Львів, 2008. – 314 с.

Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред.В.І.Полтавця. – К.: КМ Академія, 2000.

Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник . –К.: УДЦССМ, 2002.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За заг.ред.В.І.Воловича. – К.: Укр.центр духовної культури, 1998.

Социальная политика: Учебник / Под общ. ред Н.А.Волгина. – М.: Экзамен, 2002. – 736 с.

Спікер П. Соціальна політика: теми і підходи: Пер.з англ.. – К.: Фенікс, 2000.

Терличка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: «Основи», 2002. – 750 с.

Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.

Шевчук П.І. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 178 с.

Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. – К., 2002. 1. Узгоджено з іншими дисциплінами:

п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Філософія2

СоціологіяСхожі:

“львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
“львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
“львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
“львівська політехніка” iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
“львівська політехніка” iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
“львівська політехніка” iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
“львівська політехніка” iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
“львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
“львівська політехніка” iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
“львівська політехніка” iconЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Теорія парламентаризму: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання...
“львівська політехніка” iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи