Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» icon

Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 260.62 Kb.
НазваСоціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Дата16.07.2012
Розмір260.62 Kb.
ТипДокументиСОЦІОЛОГІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму

для студентів денної форми навчання

Національного університету «Львівська політехніка»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


СОЦІОЛОГІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму

для студентів денної форми навчання

^ Національного університету «Львівська політехніка»


Затверджено

на засіданні кафедри політології

Протокол №1 від 27 серпня 2010 р.


Львів – 2010

Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. –ХХХХс.


Укладачі Бучин М.А. канд. політ. наук., доц.,

Ільницька У.В. канд. політ. наук., доц.,

Кучма Л.О. канд. політ. наук., асист.,

Турчин Я.Б. канд. політ. наук., доц.,


Рецензенти Мирський Р.Я., д-р філософ. наук, проф.

Гетьманчук М.П. д-р істор. наук, проф.


Відповідальний за випуск Бучин М.А., канд. політ. наук., доц.


ЗМІСТ


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 6

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 7

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 8

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 8

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 9

^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 10

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 11

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 12

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 13

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 14

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 14

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 15

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14 16

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 17^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1


ДЕМОКРАТІЯ ТА ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ

 1. Теоретичні засади демократії та еволюція уявлень про демократію.

 2. Порівняльний аналіз сучасних концепцій демократії.

 3. Демократія як політичний режим: головні ознаки та типологія.

 4. Особливості становлення демократії в Україні.Література

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

 2. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 3. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. – Харків, 2001

 4. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 5. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 6. ЛеДюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. – 160с.

 7. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 8. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 664 с.

 9. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 10. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 11. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-ше видання, – Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.

 12. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 13. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 14. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 15. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


Методичні рекомендації

Висвітлюючи у контрольній роботі перше питання, слід з"ясувати, що розуміється під демократією, які її витоки; пояснити походження терміну "демократія". Варто звернути увагу на багатозначність поняття демократії як способу ведення суспільних справ і як суспільно-політичного ідеалу. Слід наголосити, що демократія, разом з тим, може виступати як певний тип громадського руху чи форма організації будь-якого суспільного об"єднання, асоціації, що базуються на засадах виборності керівних органів, рівності членів, прийнятті рішень більшістю. Необхідно підкреслити, що демократія розглядається і як певний спосіб організації й функціонування державно-владної сфери, де забезпечується народовладдя [2, с.28-30; 7, с.21-26; 8, с.398-399; 9, с. 301; 15, с.395-396;].

Порушуючи проблему історичної еволюції уявлень про демократію, варто детально розглянути характеристику античної демократії, розкрити сутність прямої демократії, проаналізувати її основні риси. Необхідно виділити головні відмінності між античною і сучасною демократією, вказати на наслідки (за Р. Далем) розширення масштабів демократії в сучасних умовах [2, с.30-36; 7,с.26-29; 8, с.399-403; 10, с.176-179;].

Висвітлюючи друге питання, варто зробити наголос на тому, що головна суперечність демократії – це суперечність між ідеєю демократії як повновладдям народу і неможливістю її практичного здійснення. Різне теоретичне вирішення суперечності між ідеалом демократії та її реальністю знаходить свій вияв в існуванні багатоманітних концепцій демократії, які відображають різні підходи в тлумаченні ступеня участі широких мас в управлінні державою. Розкриваючи у контрольній роботі сутність концепцій, необхідно відзначити особливості, специфіку, сильні і слабкі риси кожної з них. Значну увагу варто приділити теорії поліархії, запропонованої Р.Далем, яка є різновидом плюралістичної демократії. У контрольній роботі необхідно зробити порівняльний аналіз сучасних концепцій та визначити найбільш оптимальну для України [2, с.36-42; 8, с.403-407; 9, с.303-305; 10, с.194-199; 12, с.398-406; 15, с. 398-406;].

Висвітлення третього питання передбачає аналіз головних ознак демократичного політичного режиму [2, с. 60-63; 8, с. 424-425; 10, с. 179-183; 12, с. 264-267; 15, с. 389-391, 395-398]. Крім того, варто зосередити увагу на розгляді типології демократичних режимів [8, с.426-428].

Четверте питання контрольної роботи вимагає глибокого аналізу процесу становлення демократії в Україні. Необхідно висвітлити специфіку демократичних перетворень у нашій державі, проаналізувати фактори, які ускладнюють процес всебічної демократизації, накреслити перспективи формування демократичного суспільства в Україні [2, 7, 13, матеріали ЗМІ].

^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2


ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

 1. Політичні партії як невід’ємний елемент сучасної політичної системи: суть, особливості та роль у суспільстві.

 2. Типологія політичних партій і партійних систем.

 3. Особливості становлення та еволюція партійної системи в Україні.


Література

 1. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 2. Кирпічов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 371 с.

 3. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка, В.С.Семенов, М.В.Цвік та ін.; За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 4. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 6. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

 7. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


Методичні рекомендації

При розгляді першого питання необхідно зосередити увагу на з’ясуванні суті та ознак політичних партій, передумов їх виникнення та ролі у сучасних демократичних політичних системах [4; 5, с. 203-207; 7, с. 6-80, 233-261].

Дослідження другого питання потребує здійснення детальної класифікації політичних партій за різноманітними критеріями. Особливу увагу рекомендовано приділити загальноприйнятій класифікації політичних партій за місцем у спектрі політичних сил на ліві, центристські і праві. Крім того необхідно розглянути класифікацію партійних систем, проаналізувати особливості різновидів альтернативних і неальтернативних партійних систем на прикладі країн світу [5, с. 210-215, 219-223 ; 7, с. 289-335, 386-490].

У третьому питанні необхідно проаналізувати умови та особливості становлення багатопартійності в Україні після здобуття незалежності. Варто показати трансформацію партійної системи України з атомізованої до поляризованої, а також поступове набуття нею ознак партійної системи поміркованого плюралізму [4; 5, с. 227-238].


^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3


ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

 1. Вибори та виборчий процес: поняття та основні етапи.

 2. Демократичні принципи виборів.

 3. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.


Література

 1. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

 2. Закон “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р.

 3. Закон “Про вибори Президента України” від 13 березня 2004 р.

 4. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Друге видавництво, доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

 5. Малкин Э., Сучков Э. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002. – 464 с.

 6. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

 7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 8. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 9. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 10. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.


Методичні рекомендації

У першому питанні аналізується поняття та особливості виборів як демократичного механізму формування представницької влади. Розгляд питання передбачає також дослідження основних етапів виборчого процесу. Також варто чітко провести межу між такими поняттями як «виборчий процес» та «виборча кампанія» [2; 3; 4, с. 145-151, 164-218; 10, с. 20-26, 71-91].

  У другому питанні потрібно здійснити аналіз демократичних принципів виборів як умови функціонування стабільної демократичної політичної системи [7; 10].

В третьому питанні необхідно здійснити порівняльний аналіз мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем, з’ясувати головні переваги і недоліки кожної з них [4, с. 161-163; 8, с. 216-219; 10, с. 102-114].


^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4


СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

 1. Давні форми народовладдя та представницька влада.

 2. Становлення парламентаризму в добу Середньовіччя та Нового часу.

 3. Сучасна представницька демократія.


Література

 1. Кирпічов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 371 с.

 2. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

 3. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка, В.С.Семенов, М.В.Цвік та ін.; За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1. (З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 228 с.

 5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.


Методичні рекомендації

При аналізі першого питання необхідно розкрити суть та особливості народовладдя у добу Античності, показати важливу роль давніх елементів парламентаризму у формуванні сучасної представницької демократії [2, с. 11-29; 5, с. 399-401].

У другому питанні потрібно проаналізувати зародження парламентаризму у його сучасному розумінні у середньовічній Європі [2, с. 30-31; 4].

При розгляді третього питання варто з’ясувати особливості сучасного парламентаризму на прикладі таких сучасних демократичних держав як США, Великобританія, Франція, ФРН та ін. [2, с. 31-42; 5, с. 401-403].


^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5


СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ФОРМ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 1. Форми народовладдя в період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 2. Представницька влада часів польсько-литовського та козацько-гетьманського періоду.

 3. Парламентські форми врядування доби визвольних змагань 1917-1920 рр.

 4. Особливості парламентаризму в УРСР.


Література

    1. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

    2. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Друге видавництво, доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

    3. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

    4. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

    5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

    6. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.


Методичні рекомендації

Аналіз першого питання передбачає розкриття народовладдя у період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у формі народних віче та боярських дум [1, с. 42-45; 6, с. 47-51].

При дослідженні другого питання необхідно акцентувати на таких елементах парламентаризму, що існували на території польсько-литовської держави як литовський Сойм і польський Сейм. Також потрібно проаналізувати елементи представницької демократії на Запорізькій Січі та в козацько-гетьманській державі [1, с. 45-56; 6, с. 51-52].

Під час розкриття третього питання потрібно показати початок зародження та особливості українського парламентаризму періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. [1, с. 56-66; 6, с. 53-76].

Дослідження четвертого питання повинно включати аналіз особливостей функціонування парламентаризму в Україні радянського періоду. Варто обґрунтувати, що де-факто Верховну Раду УРСР не можна вважати реальним представницьким органом у сило особливостей її реального формування та функціонування [1, с. 66-77; 6, с. 77-100].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6


ОПОЗИЦІЯ ЯК АТРИБУТ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

 1. Політична опозиція в демократичному суспільстві.

 2. Підходи до типології політичної опозиції.

 3. Парламентська опозиція.

 4. Політико-правовий статус парламентської опозиції в Україні.


Література

 1. Аналітична доповідь "Опозиція в Україні: загальна характеристика" // Національна безпека і оборона – 2002. – № 7 (31). – С.3 – 43.

 2. Грушанська Н.І. Парламентська опозиція // Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол: Ю.С. Шемшученко та інш. – К.: Укр. енцикл., 2002. – Т.4. – С. 437.

 3. Колодій А.Ф. Політичний спектр посткомуністичних держав і проблема формування лояльної опозиції (приклад України) // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К.: Навч. – метод. Каб. Вищ. освітиУкраїни, 1996. – С. 142-147.

 4. Любимов А. П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. – М.: Ин-т государства і права РАН, 1998. – 255с.

 5. Мала енциклопедія конституційного права. – М.: БЕК, 1998.

 6. Матеріали до круглого столу "Статус опозиції в Україні: зміст та межі правого регулювання", м. Київ, 26 вересня 2006р. – К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2006.

 7. Михальченко М. Взаємодія політичної влади і опозиції як політологічна проблема // Сучасна українська політика: політика і політологи про неї / Редколегія: І. Курас, МІ. Михальченко, Ф.М. Рудич, В. П. Горбатенко, В.П. Андрущенко, І,О. Кресіна. – К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. – С. 20-33.

 8. Обушний М.І. Політологія: Довідник/ М.І.Обушний, А.А.Коваленко, О.І. Ткач; за ред. М.І. Обушного. – К.: Довіра, 2004. – 599 с.

 9. Павленко Р. Опозиція: права та повноваження // Людина і політика. – 2002. – № 4 С.3-10.

 10. Политическая енциклопедия: В 2 т. / Под ред. Г.Ю. Семигина. – М.: Мысль, 2000.

 11. Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К.: Навч.-метод. каб. вищ. освіти Мін. освіти і науки України, 1996.

 12. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни // Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька, Л.Угрин, О.Красівський, Г.Ткаченко; За редакцією Б. Кухти — Львів: Кальварія, 2003. — 500 с.

 13. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищ. навчальних закладів. – К.: Генеза, 1997.

 14. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка; В.Д. Бабкіна; В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

 15. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних сил України // За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-е видання. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.

 16. Проект Закону України "Про парламентську опозицію". URL: http://www.rada.kiev.ua/zakon/PR1/TXT1/5100/p5101/htm.

 17. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.

 18. Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

 19. Халипов В.Ф. Власть: Кратологический словарь. – М.: Республика, 1997.

 20. Шляхтун П.П. Парламентаризм: Словник-довідник.—К.: Парламентське вид-во, 2003.

 21. Якушик В.М. Деякі теоретичні засади аналізу політико-правового статусу політичної опозиції // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика.– К.: Навч.-метод. каб. вищ. освіти Мін. Освіти і науки України, 1996. – С. 178-181


Методичні рекомендації

При написанні першого питання контрольної роботи необхідно розглянути підходи до розуміння політичної опозиції та розкрити її функції в демократичному суспільстві [5; 8-14; 20].

Друге питання контрольної роботи вимагає комплексної типології політичної опозиції за різноманітними критеріями [11-14; 20].

У третьому питанні потрібно розкрити суть парламентської опозиції, розглянути її роль та значення за різних форм державного правління. Дане питання також передбачає аналіз основних моделей парламентської опозиції: вестмінстерської, французької напівпрезидентської, німецької та скандинавської [2; 7; 17; 18].

Оскільки в Україні на законодавчому рівні офіційно не закріплено правового статусу парламентської опозиції в Україні, тому підготовку і написання четвертого питання контрольної роботи варто побудувати на аналізі Проекту Закону України "Про парламентську опозицію" [1; 3; 6; 16; 18].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7


ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У США

 1. Структура та повноваження Конгресу.

 2. Особливості партійної системи у США.

 3. Характеристика виборчої системи США.


Література

 1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 488 с.

 2. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.

 3. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 4. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 5. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.

 6. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

 8. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 9. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.


Методичні рекомендації

При написанні першого питання необхідно зосередити увагу на розкритті структури та повноважень Конгресу США як двопалатного парламенту, показати його роль в системі «стримувань і противаг» у США [4, с. 147-156; 5, с. 364-384; 7, с. 345-356; 8, с. 195-208; 9, с. 414-419].

Друге питання потребує розкриття особливостей двопартійної системи США, аналізу впливу двопартійності на суспільно-політичне життя у США [4, с. 144-146;9, с. 221].

При розгляді третього питання потрібно проаналізувати особливості виборчої системи США, що застосовується при виборах до парламенту та на президентських виборах. Варто розкрити специфіку виборів президента США з допомогою колегії виборщиків як різновид непрямих виборів [4, 146-147; 6, с. 360-364; 9, с. 417].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8


ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 1. Структура та повноваження парламенту Великобританії.

 2. Характеристика партійної системи Великобританії.

 3. Виборча система Великобританії.


Література

 1. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.

 2. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 3. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 4. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.

 5. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.

 6. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

 8. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 9. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.


Методичні рекомендації

У першому питанні контрольної роботи необхідно висвітлити структуру і повноваження двопалатного парламенту Великобританії, показати його місце і роль в системі органів державної влади парламентської монархії [3, с. 167-177; 5; 6, с. 415-431; 7, с. 379-383; 8, с. 275-286; 9, с. 410-413].

Друге питання вимагає аналізу особливостей двопартійної системи Великобританії. Варто показати важливу роль Ліберальної партії Великобританії, збільшення чи зменшення впливовості якої є своєрідним індикатором рівня задоволеності громадянами двох основних політичних сил країни [3, с. 164-165; 5; 6, с. 498-504; 8, с. 273-275; 9, с. 221].

У третьому питанні контрольної роботи варто зупинитися на аналізі мажоритарної системи Великобританії. Також необхідно розглянути взаємовплив партійної і виборчої систем Великобританії [3, с. 166-167; 5; 9, с. 221-222].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9


ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ФРН

 1. Парламент ФРН: особливості функціонування.

 2. Партійна система ФРН.

 3. Характеристика виборчої системи ФРН.


Література

 1. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 2. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 3. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.

 4. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 5. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 7. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.


Методичні рекомендації

В першому питанні необхідно показати важливу роль, яку відіграє двопалатний парламент ФРН в системі органів державної влади парламентської республіки [2, с. 203-210; 3; 4, с. 507-519; 5, с. 391-401; 6, с. 224-231; 7, с. 413-414].

При аналізі другого питання контрольної роботи варто детальніше зупинитися на непропорційно важливій ролі, яку відіграють невеликі політичні партії в умовах двоблокової партійної системи ФРН [2, с. 200-201; 3; 4, с. 498-504; 6, с. 217-220; 7, с. 223-224].

Розгляд третього питання вимагає розкриття особливостей змішаної виборчої системи, яка функціонує в ФРН, показу її позитивних і негативних сторін [2, с. 202-203; 3; 6, с. 220-221].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10


ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ У ФРАНЦІЇ

 1. Представницький орган Франції в системі органів державної влади.

 2. Особливості партійної системи Франції.

 3. Виборча система Франції.


Література

 1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 488 с.

 2. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 3. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 4. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.

 5. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.

 6. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

 8. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 9. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.


Методичні рекомендації

При підготовці першого питання необхідно розкрити структуру і повноваження двопалатного парламенту Франції, показати його роль в політичній системі президентсько-парламентської республіки [3, с. 187-193; 5; 6, с. 466-477; 7, с. 361-372; 8, с. 248-266; 9, с. 419-421].

Під час розгляду другого питання потрібно проаналізувати особливості партійної системи Франції, розглянути тенденції щодо її трансформації [3, с. 184-185; 5; 6, с. 454-460; 9, с. 224].

Аналіз третього питання контрольної роботи вимагає з’ясування суті та особливостей французької виборчої системи, розкриття її позитивних і негативних сторін [3, с. 185-186; 5; 6, с. 460-464; 8, с. 244-248].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11


ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ІСПАНІЇ

 1. Структура та повноваження Генеральних Кортесів.

 2. Характеристика партійної системи Іспанії.

 3. Особливості іспанської виборчої системи.


Література

 1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 488 с.

 2. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.

 3. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 4. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 5. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.

 6. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.

 7. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 8. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 9. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.


Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання контрольної роботи, необхідно висвітлити місце і роль двопалатного парламенту Іспанії – Генеральних Кортесів у житті країни, проаналізувати його структуру та функції [4, с. 241-249; 6; с. 591-602; 8].

При аналізі другого питання потрібно дослідити специфіку партійної системи Іспанії, розглянути вплив основних політичних партій на суспільно-політичне життя держави [3; 6; 8; 9].

Готуючи третє питання контрольної роботи, потрібно охарактеризувати іспанську виборчу систему, проаналізувати її специфіку, визначити позитивні і негативні моменти [4, с. 240-241; 6; 8].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12


ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ІТАЛІЇ

 1. Парламент Італії в структурі органів державної влади: особливості функціонування.

 2. Специфіка партійної системи Італії.

 3. Виборча система Італії.Література

 1. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 2. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 3. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.

 4. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 5. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.


Методичні рекомендації

При написанні першого питання контрольної роботи необхідно акцентувати свою увагу на важливій ролі, яку відіграє парламент Італії в парламентській республіці. Для цього потрібно з’ясувати його структуру, здійснювані повноваження, принципи взаємодіє з іншими гілками влади [2, с. 224-231; 3; 4, с. 539-550; 5, с. 294-302; 6;].

Готуючись до другого питання, потрібно охарактеризувати італійську партійну систему багатопартійної роздрібненості, показати тенденції до її трансформації [2, с. 222-223; 3; 6; 7].

Розглядаючи третє питання контрольної роботи, потрібно проаналізувати сутність та особливості виборчої системи Італії, розкрити її позитиви і негативи, показати взаємовплив партійної і виборчої систем [2, с. 223-224; 3; 4, с. 536-539; 5, с. 292-294; 6].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13


ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЯПОНІЇ

 1. Структура та повноваження парламенту Японії.

 2. Особливості партійної системи в Японії.

 3. Характеристика японської виборчої системи.


Література

 1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 488 с.

 2. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.

 3. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.

 4. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.

 5. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 7. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.


Методичні рекомендації

При розгляді першого питання необхідно розкрити особливості, повноваження і структуру парламенту Японії, проаналізувати його місце і роль як представницького органу в парламентській монархії [3, с. 260-267; 4, с. 564-574; 5, с. 405-410; 6, с. 448-462].

Дослідження другого питання контрольної роботи вимагає аналізу партійної системи Японії. Варто наголосити на тому, що партійна система Японії, характеризуючись тривалий час домінуванням Ліберально-демократичної партії, в даний час видозмінюється [3, с. 258-259; 4, с. 559-564; 7, с. 222-223].

При написанні третього питання потрібно розкрити суть та особливості виборчої системи Японії як одного з специфічних різновидів змішаних виборчих систем [3, с. 259-260].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14


ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Характеристика парламенту РФ.

 2. Формування партійної системи в РФ.

 3. Особливості виборчої системи РФ.


Література

 1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 488 с.

 2. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.

 3. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.

 4. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Учебник. - М.: Юристъ, 2002. – 511 с.

 5. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.

 6. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

 7. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 8. Червонюк В.И. Конституционное право России. – М., 2004.


Методичні рекомендації

При написанні першого питання контрольної роботи необхідно проаналізувати специфіку функціонування двопалатного парламенту РФ в умовах президентсько-парламентської республіки. Для цього потрібно проаналізувати структуру і повноваження представницького органу, принципи його взаємодії з іншими центральними органами влади [6, с. 439-451; 7, с. 353-377].

Розгляд другого питання вимагає необхідності проаналізувати процес формування багатопартійності в РФ як результат трансформації однопартійної системи комуністичного режиму [4; 8].

В третьому питанні варто зупинитися на характеристиці змішаної виборчої системи, яка застосовується на виборах до парламенту в РФ, проаналізувати переваги і недоліки даної виборчої системи . Крім того, потрібно проаналізувати особливості виборів президента РФ [8].
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15


ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

 1. Структура та повноваження Верховної Ради.

 2. Конституційний статус Президента України.

 3. Кабінет Міністрів України: процедура формування та повноваження.

 4. Представницькі органи влади в системі місцевого самоврядування в Україні.


Література

 1. Білоус В.Г., Демський С.Е. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. – Київ: Юрінком Інтер, 2002. – c. 58-98.

 2. Васильєв Г. Конституційний суд України: деякі проблемні питання захисту прав людини і громадянина // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2003. - №1. – c. 62-74.

 3. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 5 вид., перероб. і доп. – К .: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 645с.

 4. Карпечкін П. Судова реформа в Україні: проблеми систематизації судового законодавства та формування судового права // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2003. - № 8. – c. 5-13.

 5. Конституція України. Із змінами і доповненнями, внесенеми Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-4. – К., Атіка. – 2007.

 6. Корніюк В. Місцева влада має бути прагматична // Віче. – 2007. - № 1/2.

 7. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – Дакор, 2005. – 560 с.

 8. Онопенко В. Справедливість у державі може забезпечити лише незалежний суд // Віче. – 2007. - № 7/8.

 9. Пастернак О. Проблема класифікації суб’єктів правовідносин у сфері місцевого самоврядування // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 7. – c.43-53.

 10. Погорєлова А. Культура парламентаризму – масштабне інтелектуальне завдання держави і суспільства // Віче. – 2007. - № 3/4.

 11. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 664 с.

 12. Політологія: Навч. посібник / О.О.Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В.Гулай, С.І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 13. Степаненко В. Українська суспільна трансформація крізь призму Помаранчевої революції // Політичний портрет України. Часопис фонду «демократичні ініціативи». – 2005. - № 32. – c. 34-95.

 14. Томенко М. Уроки новітнього конституційного процесу в Україні // Віче. – 2007. - № 13.

 15. Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес: Матеріали всеукраїнської теоретичної й науково-практичної конференції з правознавства, політології та соціології, 22 травня 2007. – Київ. – Віче. – 2007. - № 12. – 32 с.

 16. Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. – 488с.

 17. Ющик О. Питання державотворення: чи відбудеться в Україні правова реформа? // Віче. – 2007. - № 9/10.


Методичні рекомендації

Перше питання контрольної роботи передбачає необхідність розгляду структури, способу формування та повноважень Верховної Ради України – органу представницької влади. Значну увагу варто зосередити на аналізі її основних функцій: законодавчій, установчій, фінансовій, контрольній [5; 10, с. 13-15; 11, с. 485-488; 12, с. 229-248; 15].

У другому питанні необхідно розглянути конституційний статус Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод громадянина. Значну увагу необхідно зосередити на висвітленні повноважень Президента у сфері внутрішньої та зовнішньої політики. У контрольній роботі варто розглянути умови, за яких достроково припиняються повноваження Президента, а також проаналізувати процедуру імпічменту [5; 11, с. 488-491; 12, с. 229-248].

Третє питання контрольної роботи стосується аналізу формування Кабінету Міністрів України, як вищого органу у системі органів виконавчої влади. Особливу увагу необхідно приділити висвітленню процедури призначення на посаду Прем’єр-Міністра України та формування Кабінету Міністрів, показати важливу роль в даному процесі парламенту України. Всебічної характеристики потребує сфера повноважень Кабміну [5; 11, с. 490-491; 12, с. 229-248].

При висвітленні четвертого питання контрольної роботи, потрібно розкрити зміст поняття місцевого самоврядування як гарантованого права і реальної здатності місцевих територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. Необхідно охарактеризувати структуру органів місцевого самоврядування, проаналізувати межі їх повноважень та компетенції [5; 6, с. 53; 9, с. 43-53; 11, с. 494-498; 12, с.229-248;].

Схожі:

Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconТеорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Теорія парламентаризму: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани І методичні рекомендації для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconТеорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія політичної системи: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження»
«Соціологія» на тему: «Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» (для студентів всіх спеціальностей) /Упор. Іванкова-Стецюк...
Соціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки для студентів спеціальності 040201 „Соціологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр", „спеціаліст", „магістр"
Методичні вказівки для студентів спеціальності. 0402 „Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр.”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи