Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 130.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата16.07.2012
Розмір130.07 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Кафедра політології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова НМР ІГСН

­­­­­­­­­­­________________________________________________

/Підпис/ /Прізвище, ініціали

“-------”------------------- -------р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни ­­­­­­­­­„Теорія парламентаризму”

для базових напрямів 030503 СЕ; 030504 ЕП; 030507 МК; 030508 ФК; 030509 ОА

/номер і назва базового напрямку/Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр

Всього


Семестр

Всього

Лекційні заняття: год.

8

8

2

2

Лабораторні заняття: год.

-

-

-

-

Практичні (семінарські) заняття: год.

16

16

8

8

Модульний контроль: год.

-

-

-

-

Всього аудиторних год.

24

24

10

10

Самостійна робота: год.

36

36

50

50

Загальний обсяг: год.

60

60

60

60

КП/КР

-

-

-

-

Контрольні роботи: год

1

1

1

1

Розроблення графічних робіт

-

-

-

-

Екзамени: год

-

-

-

-

Заліки: год

1

1

1

1Львів – 2010


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету „Львівська політехніка”.


Робочу навчальну програму склав: доц. Бучин М.А. _____________

/підпис/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка” (протокол №. __ від ___ ________ 2010 р.).

Завідувач кафедри ______________ к.п.н., доц. Турчин Я.Б.

Підпис


Робоча програма обговорена і схвалена на засіданні науково-методичної ради

( Протокол № від ____ ________________ 2010 р.)


^

Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

  1. Мета викладання дисципліни:

засвоєння студентами концептуальних підходів щодо теорії та практики парламентаризму, процесів становлення та розвитку партійних та виборчих систем, особливостей функціонування представницьких органів державної влади.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

сформувати цілісне уявлення про представницьку демократію, зрозуміти сутність та особливості виборчих та партійних систем, розглянути практику реалізації парламентаризму у світовій та українській політичній практиці.


Після закінчення цього курсу студенти повинні знати:

 • Що таке пряма та представницька демократія.

 • Які існують різновиди парламентів.

 • Що таке виборче право, виборчий процес та виборчі системи.

 • Які існують види політичних партій та партійних систем.

 • Основні етапи становлення парламентаризму у світовій та українській виборчій практиці.


Після закінчення цього курсу студенти повинні вміти:

 • Визначати базові характеристики представницької демократії.

 • Аналізувати особливості становлення парламентаризму в Україні.

 • Порівнювати типи виборчих систем, з’ясовувати основні їхні переваги та недоліки.

 • Досліджувати особливості становлення та розвитку політичних партій і партійних систем.

 • Самостійно визначати особливості реалізацій представницьких форм народовладдя в Україні.
  1. Науково методичні засади навчальної дисципліни:

 • Предметом курсу є вивчення суті та особливостей парламентаризму як невід’ємного елементу представницької демократії.

 • Науковим, методологічним, теоретико-пізнавальним грунтом курсу є загальні принципи здійснення представницької форми народовладдя, загальні закономірності функціонування політичних систем, особливості розвитку партійних та виборчих систем, об’єктивні тенденції суспільно-політичного розвитку.

 • Роль предмету – формування в студентів цілісного бачення особливостей реалізації народного суверенітету через представницькі органи, підвищення рівня політичної культури, розвиток самостійного політичного мислення, вироблення навичок самостійного аналізу політичних процесів.

 • Предмет вивчається на базі знань, здобутих студентами в результаті вивчення курcу ”Суспільствознавство”, всесвітньої історії та історії України в середній школі, має безпосередні структурно-логічні зв’язки з такими предметами як філософія, соціологія, психологія, теорія держави та права, політологія.

 • Структура предмету викладена у ІІ розділі програми. Вона включає з’ясування сутності парламентаризму; аналіз прямої та представницької демократії; дослідження виборчого права, виборчого процесу, виборчих кампаній та виборчих систем; з’ясування ролі політичних партій у реалізації парламентаризму; вивчення особливостей функціонування Верховної Ради України як вищого представницького органу нашої держави.
 1. ^ Зміст дисципліни.

  1. Лекцій.№ з/п

Зміст занять

К-сть

годин

ДФН

ЗФН

1

2

3
1

Демократія як суспільний ідеал та спосіб організації і функціонування державної влади.

Держава як політична форма організації суспільства. Політична влада: форми, типи та легітимність. Пряма та представницька демократія. Сучасні концепції демократії. Представництво як елемент форми державного правління. Особливості демократії як політичного режиму.

2

0.5

2

Парламентаризм як невід’ємний елемент представницької демократії.

Суть та особливості парламентаризму. Становлення парламентських форм врядування в світовій політичній практиці. Різновиди парламентів. Структура представницьких органів влади. Функціональна характеристика сучасних парламентів.

2

0.5

3

Механізм формування представницьких органів влади.

Політичні партії як елемент парламентаризму: суть, ознаки та функції. Типологія політичних партій. Класифікація партійних систем у сучасному світі. Вибори як атрибут парламентаризму: суть, види та принципи. Виборчі системи: суть, різновиди, основні переваги та недоліки.

2

0.5

4

Особливості парламентаризму в Україні.

Становлення представницьких форм врядування в Україні. ВРУ – єдиний орган законодавчої влади в Україні: загальна характеристика. Структура парламенту України. Функціональна характеристика Верховної Ради України. Статус народного депутата України. Система «стримувань і противаг». Представницькі органи влади в системі місцевого самоврядування.

2

0.5

Разом
8

2


^ 2.2. Практичні (семінарські) заняття

№ з/п

Зміст теми /заняття/

К-сть

годин

ДФН

ЗФН

1.

Держава і політична влада.

2

1

2

Демократія як суспільний ідеал та спосіб організації і функціонування державної влади.

2

1

3

Парламентаризм та особливості представницьких органів влади.

4

2

4

Політичні партії як елемент парламентаризму.

2

1

5

Вибори як атрибут парламентаризму.

2

1

6

Особливості парламентаризму в Україні.

4

2

Разом
16

8
  1. Самостійна робота

^ 2.3.1. Перелік індивідуальних домашніх завдань


№ з/п

Зміст роботи

Години


ДФН

ЗФН

1

Підготовка індивідуального домашнього завдання

18

25

2

Підготовка семестрової контрольної роботи

18

25


^ 2.3.2. Перелік індивідуальних домашніх завдань:

 1. Політична влада.

 2. Держава і громадянське суспільство.

 3. Форма державного правління.

 4. Державно-територіальний устрій.

 5. Демократія та демократичний політичний режим.

 6. Недемократичні політичні режими.

 7. Трансформація недемократичних політичних режимів.

 8. Політичні партії та партійні системи.

 9. Виборчий процес та виборчі системи.

 10. Становлення парламентаризму в світовій політичній практиці.

 11. Становлення представницьких форм врядування в Україні.

 12. Інститут парламентаризму у США.

 13. Особливості парламентаризму у Великобританії.

 14. Парламентаризм у ФРН.

 15. Представницька демократія у Франції.

 16. Особливості парламентаризму в Іспанії.

 17. Парламентаризм в Італії.

 18. Інститут парламентаризму в Японії.

 19. Представницька демократія в Російській Федерації.

 20. Парламентаризм як елемент форми державного правління в Україні.


^ 2.3. Критерії оцінювання

Робота на семінарських заняттях – 30 бал.

Семестрова контрольна робота – 10 бал.

Підсумкова контрольна робота – 60 бал.


^ 3. Навчально-методична література:


3.1. Література до теоретичного курсу


 1. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

 2. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.

 3. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник. –К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 400 с.

 4. Закон України „Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р.

 5. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р.

 6. Закон України “Про вибори Президента України” від 13 березня 2004 р.

 7. Закон України „Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р.

 8. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р.

 9. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р.

 10. Кирпічов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 371 с.

 11. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка, В.С.Семенов, М.В.Цвік та ін.; За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 12. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – с. 381 -417.

 13. Королько В.Г. Основи паблік-рілейшнз: Посібник. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997. – 334 с.

 14. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Для дистаніцйного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2004. – 528 с.

 15. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

 16. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1. (З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 228 с.

 17. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 18. Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В.П.Горбатенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

 19. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 20. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологи: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 174 с.

 21. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В.Лісничий, В.О.Грищенко, В.М.Іванов та ін. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 384 с.

 22. Фрицький О.В. Конституційне право України: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

 23. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – 264 с.

 24. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.

 25. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


^ 3.2. Література до практичних (семінарських) занять.    1. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). – Х., 2004. – 192 с.

    2. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні. – Львів:ЛІСВ, 2009. – 231 с.

    3. Гришин Н.В. Основы проведения избирательных кампаний. – М.: РИП-холдинг, 2003. – 184 с.

    4. Депутатська недоторканість (сучасна парламентська та судова практика: правовий аналіз) / О.В.Задорожній, М.М.Добкін, А.О.Селіванов; За заг. ред. О.В. Задорожнього. – К.: Логос, 2004. – 288 с.

    5. Душин И., Сысун А., Ложкин Б. Выборы: технологии избирательных кампаний. – Х.: РА, 1998. – 160 с.

    6. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

    7. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

    8. Ківалов С.В., Залюбавська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2004. – 152 с.

    9. Ковлер А.И. Избирательные технологи: российский и зарубежный опит. – М.: Институт государства и права РАН, 1995. – 116 с.

    10. Кравченко Л. Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні. – Віче. – 1996. – № 2. – с. 29.

    11. Кудинов О., Шипилов Г. Диалектика виборов. – М.: ЗАО ПО „Мастер”, 1997. – 256 с.

    12. Малкин Э., Сучков Э. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002. – 464 с.

    13. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

    14. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

    15. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.4. Узгодження з іншими кафедрами


№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Політологія2

ФілософіяСхожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи