Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки icon

Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Скачати 182.19 Kb.
НазваЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Дата16.07.2012
Розмір182.19 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


ТЕОРІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

ПЛАНИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять

для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Національного університету "Львівська політехніка"


Затверджено

На засіданні кафедри політології

Протокол № 1 від 27 серпня 2010 р.


Львів – 2010

Теорія парламентаризму: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 12 с.


Укладачі Бучин М.А. канд. політ. наук, доц.,

Ільницька У.В. канд. політ. наук, доц.,

Кучма Л.О. канд. політ. наук, асист.,

Турчин Я.Б. канд. політ. наук, доц.,


Рецензенти Мирський Р.Я., д-р філософ. наук, проф.

Гетьманчук М.П. д-р істор. наук, проф.


Відповідальний за випуск Бучин М.А., канд. політ. наук., доц.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Семінари – 16 год. 1. Держава і політична влада 2

 2. Демократія як суспільний ідеал та політична практика 2

 3. Парламентаризм та особливості представницьких органів влади 4

 4. Політичні партії як елемент парламентаризму 2

 5. Вибори як атрибут парламентаризму 2

 6. Особливості парламентаризму в Україні 4

Тема 1. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА ВЛАДА


 1. Держава як політична форма організації суспільства: сутність, теорії походження, ознаки та функції.

 2. Форма держави та її складові.

 3. Влада як суспільне явище: суть, джерела та ресурси.

 4. Політична влада: форми і типи.

 5. Легітимність політичної влади: суть та типологія.


Реферати:

  1. Правова держава та громадянське суспільство в Україні: реалії та перспективи розвитку.

  2. Фактори ефективності політичної влади.


Література

 1. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Висоцький О. Проблема легітимації політики в концепції М.Вебера //Грані. – 2003. – №6. – С.132–136.

 3. Висоцький О. Сутність легітимної політики //Політичний менеджмент. – 2004. – №4. – С.24–34.

 4. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

 5. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів, 2000.

 6. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективних суспільств. – К., 1990. – С.124–134.

 7. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 360 с.

 8. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

 9. Дахно І.І., Тимофеєв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608 с.

 10. Дмитренко Р. В. Громадянске суспільство і демократична держава: проблема взаємовідносин. Творча робота з курсу політології. – К., 2007. – 11 с.

 11. Іванов В. М. Історія держави і права України. – К., 2002. – 264 с.

 12. Ильин И. Аксиомы власти //Новое время – 1990. – №10.

 13. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – К., “К. І. С.”. – 2000. – 191 с.

 14. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002.

 15. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. –
  2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 16. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 17. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів : ЦГД, 2006, – 240 с.

 18. Ледяев В. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. – №2.

 19. Ледяєв В.Г. Власть: концептуальний анализ. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЄН). – 2001. – С. 292 – 295.

 20. Мала енциклопедія етнодержавства /НАН України. Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. - Довіра: Генеза, 1996.- 942 с.

 21. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К: Генеза, 1997. – 400 с.

 22. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 23. Політологія /Навч. посібник /О.О.Волинець, М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, С.І.Дорошенко, І.Р.Малик, О.Ю.Мороз, Р.Я.Пасічний, О.В.Піскорський, П.П.Ткачук, В.І.Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 24. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 25. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 26. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 27. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянске суспільство і “розбудова держави”. – К., 2000.

 28. Халипов В. Введение в науку о власти. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1995. – 640 с.

 29. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. – М.: Республика, 1999. – 303с.

 30. Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие: Монография. – К.: Укр. центр дух. культури, 2004. – 527с.


Методичні рекомендації

У першому питанні семінару необхідно розглянути історію виникнення та теорії походження держави. Потрібно дати характеристику держави як базового елемента політичної організації суспільного життя. Також необхідно розглянути парадигми держави, виділяючи їх основні ознаки та особливості функціонування [22, с. 39-370; 373-374; 23, с. 145-149],

Розгляд другого питання потребує аналізу змісту поняття «форма держави», що виражається через систему державного правління, державно-територіальний устрій та політичний режим [21; 22, с. 383-392; 23, с. 151-158].

  Розкриваючи зміст третього питання, необхідно звернути увагу на те, що влада існує у будь-якому суспільств і є свідченням наявності у людей відмінних інтересів, а отже, ефективність влади визначається тим, наскільки вона здатна впорядкувати суспільні відносини, стабілізувати, забезпечити захист суспільства та сприяти його розвитку. Особливу увагу слід звернути на характерні особливості політичної влади, її джерела та їх еволюцію, ресурси (структурні, психологічні, матеріальні), які може використовувати суб’єкт владних відносин для досягнення мети. Слід також зупинитися на аналізі різноманітних підходів до розуміння політичної влади, які дають змогу прослідкувати еволюцію уявлень про даний феномен [4; 7, 17, с. 6-20; 19; 21, с. 56-57; 23, с. 33-38; 22, с 51-55; 28; 29].

  Розгляд четвертого питання вимагає визначення існуючих форм політичної влади, диференціація яких дає змогу уявити різноманітність сучасних політичних режимів. Цікавим у цьому випадку буде типологія сучасної влади, запропонована Б.Гаврилишиним. Особливу увагу слід звернути на порівняльний аналіз політичної та державної влади з визначенням їх спільних та відмінних ознак, адже державна влада є лише однією із форм політичної влади: це спеціально організована система державних органів, організацій установ, створена для управління усіма сферами суспільного життя [6; 7, 18; 22, с. 58-63; 30].

  У п’ятому питанні слід зосередити увагу на основних характерних ознаках політичної влади: легальності, верховенстві, всезагальності, моноцентричності, легітимності, ефективності. У процесі підготовки до даного питання необхідно засвоїти, що спосіб здійснення і ефективність політичної влади залежать від визнання народом правочинності даної системи влади, тобто від її легітимності. Існують різні позиції щодо підстав та типів легітимації влади. М.Вебер називає три «ідеальні» типи легітимного панування: традиційний, легальний та харизматичний. Д.Істон стверджує про ідеологічний, структурний та персоналістський способи легітимації [2; 3; 7; 19; 22, с. 55-58; 28, с. 135-152].

При написанні першого реферату варто розкрити особливості формування правової держави в Україні та проблеми її взаємодії з громадянським суспільством [7; 9; 11; 15; 17; 27].

  Підготовка другого реферату вимагає розгляду факторів ефективності політичної влади. Ефективність слід розглядати як фактичну результативність діяльності основних владних структур, політичних лідерів відповідно до сподівань найвпливовіших суспільних груп. Саме ефективна політична влада здатна впорядкувати, стабілізувати та сприяти розвитку суспільства [4; 17, с. 43-77; 19; 26, с. 16-26; 30].


Тема 2. ^ ДЕМОКРАТІЯ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ІДЕАЛ ТА ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА


 1. Пряма та представницька демократія.

 2. Сучасні концепції демократії.

 3. Представництво як елемент форми державного правління.

 4. Особливості демократії як політичного режиму.


Реферати

 1. Європейські парламентські монархії як приклади демократичного врядування.

 2. Особливості становлення та розвитку демократії в Україні.


Література

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

 2. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 3. Дахно І.І., Тимофеєв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608 с.

 4. Іванов В. М. Історія держави і права України. – К., 2002. – 264 с.

 5. Каневський О.С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави /Севастопольський держ. тех. ін-т. – Севастополь, 1999. – 52с.

 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 7. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 8. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К: Генеза, 1997. – 400 с.

 9. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 10. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 11. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 12. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 13. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 14. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 15. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 16. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


Методичні рекомендації

Вивчаючи перше питання, потрібно з’ясувати, що розуміється під демократією, які її витоки, історичні форми. Варто звернути увагу на багатозначність поняття демократії як способу ведення суспільних справ і суспільного ідеалу, що базується на таких цінностях, як свобода, рівність, справедливість тощо. Також потрібно детально розглянути античну демократію як пряму демократію, проаналізувати її основні риси, порівняти її з сучасною представницькою демократією [2, с.28-36; 9, с.398-403; 11, с.176-179].

При розгляді другого питання необхідно розкрити суть та особливості основних сучасних концепцій демократії, акцентуючи особливу увагу на таких концепціях як: партисипаторна, елітарна та плюралістична. Розкриваючи сутність концепції, необхідно відзначити сильні і слабкі сторони кожної з них. Значну увагу також варто приділити теорії поліархії, запропонованої Р. Далем, яка була сформована в рамках плюралістичної концепції демократії [2, с.36-42; 9, с.403-407; 11, с. 194-199; 12, с. 398-406; 16, с.398-406].

Специфіка парламентаризму виражається на практиці у формі державного правління, яка є характеристикою держави, що визначається структурою, формуванням і правовим статусом вищих державних органів влади. Враховуючи це, у третьому питанні необхідно охарактеризувати монархію як форму державного правління, окремо проаналізувати такі її різновиди, як абсолютна, дуалістична та парламентська монархія. Розглядаючи питання, також слід звернути увагу, що республіка – це форма державного правління, за якої найвища державна влада здійснюється виборними органами, що обираються на певний визначений термін. Потрібно дати характеристику парламентської, президентської і змішаної республіки, а також відзначити особливості їх функціонування у різних країнах світу [1; 9, с.385-387, 407-418; 11, с. 183-184; 14].

Висвітлюючи четверте питання, потрібно розглянути демократію як політичний режим, наголосити на основних ознаках та різновидах демократичного режиму. Крім демократичного, детального аналізу потребують також недемократичні політичні режими. Тому необхідно розкрити суть та різновиди авторитарних і тоталітарних політичних режимів [2, с. 60-63, 72-90; 9, с.424-425, 434-450; 11, с.179-183, 203-311; 12, с. 261-267; 16, с.385-391, 395-398].

Перший реферат є доповненням до питання про форму державного правління. Його підготовка сприятиме розширенню та поглибленню знань про монархічну форму врядування [1; 2; 9; 11; 14].

Написання другого реферату вимагає глибокого аналізу процесу становлення демократії в Україні. Необхідно висвітлити специфіку демократичних перетворень у нашій державі, розглянути труднощі та проблеми, проаналізувати фактори, які ускладнюють процес всебічної демократизації, накреслити перспективи формування демократичного суспільства в Україн [1, 2, 9, 14].


Тема 3. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ


  1. Суть та особливості парламентаризму.

  2. Становлення парламентських форм врядування в світовій політичній практиці.

  3. Різновиди парламентів.

  4. Структура представницьких органів влади.

  5. Функціональна характеристика сучасних парламентів.


Реферати:

1. Система стримувань і противаг у системі влади.

2. Афінська демократія як перший різновид прямої демократії.


Література:

 1. Кирпічов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 371 с.

 2. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

 3. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка, В.С.Семенов, М.В.Цвік та ін.; За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 4. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Друге видавництво, доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

 5. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1. (З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 228 с.

 7. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 8. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – 264 с.

 9. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.


Методичні рекомендації

При вивченні першого питання потрібно розкрити поняття парламентаризму, розглянути дане явище у широкому і вузькому значенні [4, с. 4-5; 7, с. 127-132; 8, с. 4-25].

При аналізі другого питання необхідно розкрити суть та особливості народовладдя у добу Античності, показати важливу роль давніх елементів парламентаризму у формуванні сучасної представницької демократії. Також потрібно проаналізувати зародження парламентаризму у його сучасному розумінні у середньовічній Європі, а також варто з’ясувати особливості сучасного парламентаризму на прикладі таких сучасних демократичних держав як США, Великобританія, Франція, ФРН та ін. [2, с. 11-42; 6; 7, с. 399-403].

Розгляд третього питання варто розпочати з класифікації представницьких органів влади за різноманітними критеріями, дати характеристику кожному з різновидів парламенту [2, с. 159-164].

При аналізі четвертого питання варто акцентувати свою увагу на політичній і організаційно-фаховій структуризації парламентів, з’ясувати особливості та роль таких структурних компонентів представницьких органів влади як парламентські фракції, комітети та комісії [2, с. 164-206; 7, с. 132-159].

Розгляд п’ятого питання вимагає дослідження повноважень представницьких органів влади. Варто показати відмінності між функціональними характеристиками парламентів, що діють у державах з різними формами правління [2, с. 112-127; 7, с. 160-168].

При підготовці першого реферату необхідно розкрити значення поділу державної влади на три гілки (законодавчу, виконавчу та судову) як умови функціонування демократичного політичного режиму, показати роль законодавчої гілки влади у структурі владної «горизонталі» [5, с. 493-494; 8, с. 26-46].

Написання другого реферату вимагає розкриття суті демократичного ладу в стародавніх Афінах, розгляду його основних переваг і недоліків. Варто показати вплив реформ Солона і Клісфена на демократизацію афінського ладу, проаналізувати причини занепаду демократії в Афінах [2, с. 19-24; 7, с. 199-200].


Тема 4. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


 1. Суть, ознаки та функції політичних партій.

 2. Політичні рухи: поняття, типологія, стадії розвитку.

 3. Типологія політичних партій.

 4. Класифікація партійних систем у сучасному світі.


Реферати:

  1. Етапи розвитку політичних партій за М.Вебером.

  2. Особливості становлення та розвитку багатопартійної системи в Україні.


Література:

 1. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 2. Кирпічов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 371 с.

 3. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка, В.С.Семенов, М.В.Цвік та ін.; За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 4. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 6. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

 7. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


Методичні рекомендації

При розгляді першого питання необхідно зосередити увагу на з’ясуванні суті та ознак політичних партій, передумов їх виникнення та етапів розвитку [4; 5, с. 203-207; 7, с. 6-80, 233-261].

При підготовці другого питання увагу потрібно зосередити на аналізі політичних рухів як вторинних суб’єктів політики, з’ясуванні їх різновидів та етапів розвитку [4; 5, с. 207-209].

Дослідження третього питання потребує здійснення детальної класифікації політичних партій за різноманітними критеріями. Особливу увагу рекомендовано приділити загальноприйнятій класифікації політичних партій за місцем у спектрі політичних сил на ліві, центристські і праві [5, с. 210-215; 7, с. 289-335].

Аналіз четвертого питання вимагає детального вивчення особливостей різновидів альтернативних і неальтернативних партійних систем на прикладі країн світу [5, с. 219-223; 7, с. 386-490].

Написання першого реферату передбачає розгляд трьох етапів розвитку політичних партій за німецьким соціологом М.Вебером: етапу аристократичних угрупувань, етапу політичних клубів та етапу існування сучасних масових партій [7, с. 49-76].

У другому рефераті необхідно проаналізувати умови та особливості становлення багатопартійності в Україні після здобуття незалежності. Варто показати трансформацію партійної системи України з атомізованої до поляризованої, а також поступове набуття нею ознак партійної системи поміркованого плюралізму [4; 5, с. 227-238].


Тема 5. ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ ЯК АТРИБУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


 1. Вибори: суть та типологія.

 2. Демократичні принципи виборів.

 3. Виборчий процес: поняття та основні етапи.

 4. Типологія та особливості виборчих систем.

 5. Еволюція виборчої системи України.


Реферати:

 1. Виборчі цензи: суть, різновиди, тенденції застосування.

 2. Використання адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні.


Література:

 1. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації / Грабовська С., Скочиляс Л., Бучин М. та ін. – Львів, ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 160 с.

 2. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

 3. Жданов І. Вибори – 2002: соло для адміністративного ресурсу? // Дзеркало тижня. – 2002. – № 50 (374). – С. 3.

 4. Закон “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р.

 5. Закон “Про вибори Президента України” від 13 березня 2004 р.

 6. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Друге видавництво, доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

 7. Малкин Э., Сучков Э. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002. – 464 с.

 8. Маркедонов С. Административный ресурс как реальность // Русский Журнал. Политика. – 2001. URL: http://www.russ.ru/politics/20010226/ html.

 9. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

 10. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 11. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 12. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 13. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.


Методичні рекомендації

У першому питанні аналізується поняття виборів як механізму формування представницької влади, здійснюється їх класифікація на основі різноманітних критеріїв, розглядаються суспільні функції виборів [6, с. 145-151; 13, с. 20-26].

При вивченні другого питання потрібно детально дослідити такі демократичні принципи виборів як принцип вільних, рівних, загальних, прямих, таємних, гласних та ін. виборів як необхідну умову функціонування демократії [6, с. 151-161; 13, с. 26-31; 63-69].

Розгляд третього питання передбачає аналіз основних етапів виборчого процесу. Також варто чітко провести межу між такими поняттями як «виборчий процес» та «виборча кампанія» [4; 5; 6, с. 164-218; 13, с.71-91 ].

В четвертому питанні необхідно розглянути суть та особливості мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем, проаналізувати їх основні різновиди, з’ясувати головні переваги і недоліки 6, с. 161-163; 11, с. 216-219; 13, с. 102-114[].

П’яте питання вимагає дослідження еволюції виборчої системи України з мажоритарної до змішаної і пропорційної. Потрібно наголосити, що формування виборчої системи України ще не завершене, механізми проведення виборів в Україні потребують суттєвого вдосконалення [6, с. 163-164].

При написанні першого реферату треба розкрити суть та різновиди виборчих цензів, які обмежують виборчі права різних категорій громадян [6, с. 155-159; 13, с. 63-66].

Другий реферат вимагає дослідження такого невід’ємного явища сучасної виборчої практики України як адміністративний ресурс, з’ясування його впливу на хід та результати виборів в нашій державі [1; 3; 7; 8].


Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ


 1. Становлення представницьких форм врядування в Україні.

 2. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні: загальна характеристика.

 3. Структура парламенту України.

 4. Повноваження парламенту України.

 5. Статус народного депутата України.

 6. Представницькі органи влади в системі місцевого самоврядування.


Реферати:

1. Парламентські фракції як елемент парламентаризму в Україні.

2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


Література


    1. Депутатська недоторканість (сучасна парламентська та судова практика: правовий аналіз) / О.В.Задорожній, М.М.Добкін, А.О.Селіванов; За заг. ред. О.В. Задорожнього. – К.: Логос, 2004. – 288 с.

    2. Закон України «Про статус народного депутата України» // Відомості Верховної Ради. – 1993. – N 3.

    3. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради. – 1998. – N 20.

    4. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

    5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – с. 381-417.

    6. Корніюк В. Місцева влада має бути прагматична // Віче. – 2007. - № 1/2.

    7. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2004. – 528 с.

    8. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

    9. Пастернак О. Проблема класифікації суб’єктів правовідносин у сфері місцевого самоврядування // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 7. – С.43-53.

    10. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

    11. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

    12. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

    13. Фрицький О.В. Конституційне право України: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

    14. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.


Методичні рекомендації

Аналіз першого питання передбачає розкриття народовладдя у період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у формі народних віче та боярських дум. Також необхідно акцентувати увагу на таких елементах парламентаризму, що існували на території польсько-литовської держави як литовський Сойм і польський Сейм; проаналізувати елементи представницької демократії на Запорізькій Січі та в козацько-гетьманській державі. Крім того, потрібно показати початок зародження та особливості українського парламентаризму періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. Дослідження питання також повинно включати аналіз особливостей функціонування парламентаризму в Україні радянського періоду. Варто обґрунтувати, що де-факто Верховну Раду УРСР не можна вважати реальним представницьким органом у силу особливостей її реального формування та функціонування [1, с. 42-77; 14, с. 47-100].

При розгляді другого питання потрібно дати загальну характеристику Верховної Ради України як однопалатного парламенту, що функціонує в умовах парламентсько-президентської республіки [5; 7, с. 238-242; 8, с. 12-13].

У третьому питанні потрібно розкрити суть та особливості політичних фракцій, коаліції, комітетів та комісій як результату структуризації Верховної Ради України [5; 7, с. 265-270; 8, с. 21-28].

Вивчення четвертого питання передбачає аналіз основних повноважень парламенту України: законодавчих, установчих, фінансових, контрольних та оборонних [5; 7, с. 254-259; 8, с. 13-16].

У п’ятому питанні варто дослідити основні права і обов’язки народного депутата України, розглянути основні законодавчі гарантії його діяльності [1; 2; 5; 7, с. 246-254].

Вивчаючи шосте питання, потрібно розкрити зміст поняття місцевого самоврядування як гарантованого права і реальної здатності місцевих територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення, проаналізувати структуру органів місцевого самоврядування [5; 6, с. 53; 9, с. 43-53; 11, с. 494-498; 12, с. 229-248].

Підготовка та розгляд першого реферату передбачає з’ясування місця та ролі парламентських фракцій у законодавчому процесі України [5; 7, с. 268-270; 8, с. 19-25].

У другому рефераті потрібно дослідити статус та функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його роль у захисті прав і свобод індивіда, дотриманні демократичних традицій діяльності органів влади [3; 8, с. 28-29].

Схожі:

Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconСоціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconТеорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconТеорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія політичної системи: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconПолітологія плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconПолітологія плани І методичні рекомендації для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Укл. Бучин М. А., Волинець О. О., Дорошенко С. І., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Луцишин Г. І., Пасічний Р. Я., Плазова Т. І.,...
Львівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки iconОпис модуля з дисципліни "Теорія парламентаризму"
Завдання вивчення дисципліни: сформувати цілісне уявлення про представницьку демократію, зрозуміти сутність та особливості виборчих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи