Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» icon

Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 394.07 Kb.
НазваТеорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Сторінка1/7
Дата16.07.2012
Розмір394.07 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


ТЕОРІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму

для студентів денної форми навчання

Національного університету «Львівська політехніка»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


ТЕОРІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму

для студентів денної форми навчання

^ Національного університету «Львівська політехніка»


Затверджено

на засіданні кафедри політології

Протокол №1 від 27 серпня 2010 р.


Львів – 2010

Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. –23 с.


Укладачі Бучин М.А. канд. політ. наук., доц.,

Ільницька У.В. канд. політ. наук., доц.,

Кучма Л.О. канд. політ. наук., асист.,

Турчин Я.Б. канд. політ. наук., доц.,


Рецензенти Мирський Р.Я., д-р філософ. наук, проф.

Гетьманчук М.П. д-р істор. наук, проф.


^ Відповідальний за випуск Бучин М.А., канд. політ. наук., доц.


ЗМІСТ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 6

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 7

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 8

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 9

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 11

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 12

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 13

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 14

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 15

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 15

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 16

ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У США 16

Методичні рекомендації 16

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 17

ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 17

Методичні рекомендації 17

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14 17

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ФРН 17

Методичні рекомендації 18

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 18

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ У ФРАНЦІЇ 18

Методичні рекомендації 19

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16 19

ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ІСПАНІЇ 19

Методичні рекомендації 19

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17 19

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ІТАЛІЇ 19

Методичні рекомендації 20

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18 20

ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЯПОНІЇ 20

Методичні рекомендації 20

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19 21

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 21

Методичні рекомендації 21

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20 21^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1


ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

 1. Політична влада: сутність, структура та різноманітність її форм.

 2. Ефективність та легітимність влади.

 3. Еволюція джерел та ресурсів влади від давніх часів до сьогодення.


Література

  1. Білецька І. Парламент у системі розподілу функцій влади //Віче. – 1997. – №1.

  2. Висоцький О. Проблема легітимації політики в концепції М.Вебера //Грані. – 2003. – №6. – С.132–136.

  3. Висоцький О. Сутність легітимної політики //Політичний менеджмент. – 2004. – №4. – С.24–34.

  4. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

  5. Гелей С., Рутар С. Основи політології. – Львів: Світ, 2001. – С.53–80.

  6. Зуев В.И. Власть в системе политических категорий //Государство и право. – 1992. – №7.

  7. Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність влади й можливість її досягнення //Політологічні читання. – 1993. – №2.

  8. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

  9. Ледяев В. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. – №2.

  10. Ледяєв В.Г. Власть: концептуальний анализ. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЄН). – 2001. – С. 292 – 295.

  11. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2000. – С.96–103.

  12. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

  13. Політологія /Навч. посібник /О.О.Волинець, М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, С.І.Дорошенко, І.Р.Малик, О.Ю.Мороз, Р.Я.Пасічник, О.В.Піскорський, П.П.Ткачук, В.І.Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

  14. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

  15. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

  16. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

  17. Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільтсвах //Політологічні читання. – 1992. – №1

  18. Словник-довідник політологічних термінів /За ред. М.П.Гетьманчука. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 229 с.

  19. Халипов В. Введение в науку о власти. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1995. – 640 с.

  20. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.- К., 2002.


Методичні вказівки

Влада є одним з фундаментальних начал суспільства та політики. Вона існує всюди, де є стійкі об’єднання громадян: в сім’ї, колективах, різноманітних установах та інститутах, в державі. В першому питанні слід проаналізувати різноманітні визначення влади, які відображають складність, багатоаспектність цього явища. Окрім цього увагу слід звернути увагу на структуру влади, визначити її суб’єкт, об’єкт та ознаки суспільної, політичної і державної влади. Слід також зосередити увагу на проблемі типологізації влади в залежності від різноманітних критеріїв [1; 4; 5, с. 65–79; 6; 8; 9; 10; 11, с. 158–169; 13, с. 33–38; 15, с. 51–63; 16; 18; 20].

Друге питання доцільно розпочати з розкриття основних властивостей політичної влади, таких як легальність, верховенство, легітимність, публічність, ефективність влади. Окремо варто розглянути поняття легітимності політичної влади, як такої що має позитивну оцінку, прийняття її суспільством, визнання її правомірною та згоду їй підкорятися. Необхідно пояснити, чому легітимність пов’язана з авторитетом влади, її відповідністю до ціннісних уявлень більшості громадян, з консенсусом суспільства стосовно основоположних політичних цінностей. Також слід розглянути типи легітимного панування М.Вебера, який вніс значний вклад у теорію легітимації влади. З легітимністю влади тісно пов’язана її ефективність. Необхідно розглянути за яких умов влада є ефективною, тобто результативною, якою є міра виконання нею своїх функцій в політичній системі та суспільстві. Слід пояснити, чому легітимність влади та її ефективність є двома важливими факторами її стабільності, довіри до неї та підтримки її громадянами. На завершення необхідно визначити, за яких умов можлива криза легітимності та як можна її подолати [2; 3; 5, с. 69–70; 7; 11, с. 162–164; 12; 15, с. 55–58; 17; 20].

Політична влада використовує певні ресурси (психологічні, матеріальні, структурні та ін.) та визначається за певними джерелами. У третьому питання слід проаналізувати зміни уявлень про різноманітні засоби та джерела влади, визначити позиції науковців стосовно їх історичної зміни. Доцільно порівняти основні ресурси, що їх сьогодні використовують суб’єкти владних відносин, визначивши головні з них [4; 6; 8; 10; 15, с. 52–54; 19].


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconСоціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Теорія парламентаризму: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconТеорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія політичної системи: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани І методичні рекомендації для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Теорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи