Теорія політичної системи icon

Теорія політичної системи
Скачати 473.92 Kb.
НазваТеорія політичної системи
Сторінка1/2
Дата16.07.2012
Розмір473.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"


Кафедра політології ІГСН


ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ


Плани і методичні рекомендації

до семінарських занять


для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Національного університету "Львівська політехніка"

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"


Кафедра політології ІГСН


^ ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ


Плани і методичні рекомендації

до семінарських занять


для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Національного університету "Львівська політехніка"


Тема 1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: СТРУКТУРА, МОДЕЛІ, ТИПИ


 1. Політологія: предмет, методи та функції. Понятійно-категоріальний апарат політичної науки.

 2. Політична система: Основні підходи до трактування.

 3. Моделі політичної системи. Типологія політичних систем.

 4. Функції політичної системи. Структура політичної системи та особливості її компонентів.


Реферати


 1. Системність та суспільство. Системність у політичних відносинах та політичній діяльності.

 2. Класичні та сучасні теорії політичної системи.


Література


 1. Алмонд А. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учеб. пособие / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром [и др.]; Сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; Под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

 2. Афанасьев В. Г. Системность и общество. Введение. – М., 1980

 3. Антанович Н. А. Теория политических систем: Учеб. пособие / Н. А. Антанович. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 208 с.

 4. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Моногр. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 5. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995, Ч. ІІ.

 6. Гелей С., Рутар С. Основи політології. – Львів: Світ, 2001.

 7. Истон Д. Категории системного анализа политики / Истон Д. // Мухаев Р. Т. Политология: Хрестоматия. – М., 2000. – С. 426-434.

 8. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее / Истон Д. // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – C. 9-30.

 9. Категории политической науки: Учеб. для вузов [Електронний ресурс] / Авт. концепции проекта и рук. авт. кол. А. Ю. Мельвиль; МГИМО (У) МИД России. – М.: РОССПЭН, 2002. – 655 с. – (Учебники МГИМО). – Режим доступу до джерела: http://www.alleng.ru/d/polit/pol044.htm

 10. Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993, Глава вторая. Анализ современных общественно-политических систем, с. 45-103.

 11. Неліпа Д. В. Системний аналіз в політології. Навч. посіб. / Д. В. Неліпа. – К.: ФОП Колісник К. І., 2009. – 144 с.

 12. Основы теории политической системы / Отв. pед. Ю. А. Тихомиров, В. Е. Чиркин. – М., 1985.

 13. Политические системы современности (Очерки). – М., 1978, с. 54-93.

 14. Політологія: Навч. посібн. / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О. Ю. Мороз, Р. Я. Пасічний, О. В. Піскорський, П. П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 15. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навч. посібн. для курсантів та студ. вищих військових навчальних закладів / За ред. Гетьманчука М. П. – Львів: Військовий ін-т НУ “ЛП”, 2003. – 273 с.

 16. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 17. Политическая наука в Западной Европе / Под ред. Ханса-Дитера Клингемана, пер. с англ. М. Гурвица, А. Демчука [и др.]. – М., 2009.

 18. Словник-довідник політологічних термінів / За ред. М. П. Гетьманчука. – Львів: Військовий ін-т НУ “ЛП”, 2003. – 229 с.

 19. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ / Ю. П. Сурмин: Учебн. пособ. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

 20. Фісун О. Типологія політичних систем: основні підходи // Політичний менеджемент. – 2005. – №5. – С. 39–50.

 21. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П. П. Шляхтун. – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.
  Методичні рекомендації

  Головним фактором становлення теорії політичної системи в рамках політології стала потреба у системному аналізі політичних аспектів суспільного життя. Тому, розкриваючи перше питання, необхідно визначити предмет та об’єкт теорії політичної системи як галузі політології, окреслити її місце в структурі політології. Значну увагу варто зосередити на характеристиці методологічної бази теорії політичної системи, яка охоплює різні методи дослідження політичного життя, і в першу чергу на такі методи, як системний та структурно-функціональний. Також необхідно розглянути завдання та функції політології, аналіз яких є важливим для визначення місця теорії політичної системи для аналізу житті суспільства. В цьому питанні також слід розглянути основні категорії політології, а також теорії політичної системи як її елемента [2, с. 3-21; 3, с. 3-81, 116-118, 179-180; 4, с. 97-107; 5, с. 21-41; 7-8; 10, с. 45-103; 11; 12, с. 36-41; 14, с. 6-15; 15, с. 10-12; 16, с. 4-6, 11-26, 63-64; 19, с. 3-76; 21].

Вивчення політичної системи в рамках другого питання слід розпочати з специфіки суті політичної системи як цілісної, впорядкованої сукупності політичних інститутів, політичних ролей, стосунків, процесів, норм і політичної культури та уявлень про неї. Це доцільно зробити через виявлення основних підходів до її трактування, характерних для американської та німецької політичної науки, політології СРСР та пострадянських країн, зокрема України. При цьому слід особливо зупинитись на розгляді підходів до розуміння політичної системи, характерних для американської політичної науки, розкрити відмінності між широким і вузьким розумінням політичної системи [2; 3, с. 46, 49-80; 4; 5, с. 109-114; 6; 7, c. 53-64; 11; 12, c. 36-41; 14, с. 31-32; 15, с. 65-66].

Розкриваючи третє питання, необхідно розкрити зміст понятть “модель”, “моделювання” і “модель політичної сислеми”, відзначити науковців які розробляли дане поняття, зробивши особливоий наголос на моделі політичної системи Д. Істона, описавши її схему, переваги та недоліки використання, а також назвавши інші відомі моделі політичної системи (Г. Алмонда, К. Дойча, Т. Парсонса). Також слід звернутись до понять “тип” і “типологія”, на підставі чого звернутись до визначення виділених науковцям типів політичної системи, охарактеризувати їх [1; 3, с. 94-116; 10, с. 45-103; 16, с. 63-66; 20; 21].

Четверте питання присвячене аналізу функцій політичної системи (і в першу чергу – регулювання усіх сфер суспільства, забезпечення його соціальної та політичної стабільності), обумовлених її структурою, а також її взаємозв’язків з іншими підсистемами суспільства: економічною, соціальною, духовною, розгляду її елементів [1; 3, с. 20-25, 30-49, 81-83; 4; 5; 6, c. 53–80; 7-8; 9; 10-13; 14, с. 39-46; 15; 16, с. 73-74; 21].

У першому рефераті слід з?ясувати історію і розвиток понять “система” і “системність” від античності дотепер, його зміст, окреслити підходи до розуміння природи і біосфери, людства і суспільства як складних систем, відзначити роль політики у функціонуванні суспільної системи, і, навпаки, розкрити системність політичних відносин та вияви системності у поліичноій діляьності, взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільного життя [2; 3; 7; 9; 11; 19; 21].

Теорія політичної системи та її прикладні дослідження мають тривалу історію. В процесі розвитку політичної науки окреслились як теорії політичної системи, які вже встигли стати класичними, так і формуються нові. Відповідно, у другому рефераті слід назвати класичні теорії політичної системи та їх авторів, проаналізувати причини їх виникнення, переваги та недоліки, а також описати нові теорії політичної системи [3, с. 30-94; 8; 10; 16, с. 69-75; 21].


Тема 2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ


 1. Влада – основоположний компонент політичної системи: сутність, ознаки, джерела та ресурси.

 2. Легітимність політичної влади: суть та типологія.

 3. Форми та типи політичної влади.

 4. Принципи організації та фактори ефективності політичної влади.


Реферати


 1. Принцип розподілу влад: сутність та втілення у сучасній політичній системі.

 2. Еволюція джерел та ресурсів політичної влади.


Література


  1. Білецька І. Парламент у системі розподілу функцій влади / І. Білецька //Віче. – 1997. – №1.

  2. Висоцький О. Проблема легітимації політики в концепції М. Вебера / О. Висоцький // Грані. – 2003. – №6. – С.132–136.

  3. Висоцький О. Сутність легітимної політики / О. Висоцький // Політичний менеджмент. – 2004. – №4. – С.24–34.

  4. Воронов І. О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Моногр. / І. О. Воронов / [НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень]. – К.: Ґенеза, 2005. – 287с.

  5. Гаврилишин  Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективних суспільств / Б. Гаврилишин. – К., 1990. – С. 124–134.

  6. Гелей С. Д. Політологія: Навч. посібн. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.

  7. Зуев В. И. Власть в системе политических категорий / В. И. Зуев // Государство и право. – 1992. – №7.

  8. Канєвський О. С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави / О. С. Канєвський / [Севастопольський держ. тех. ін-т]. – Севастополь, 1999. – 52с.

  9. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України»: Текст відповідає офіц. – К.: Школа, 2008. – 48 с.

  10. Кравченко Ю. Легітимність влади й можливість її досягнення / Ю. Кравченко, В. Чечель // Політологічні читання. – 1993. – №2.

  11. Кухта Б. Політична влада та її рішення / Б. Кухта. – Львів: ЦПД, 2006. – 237 с.

  12. Ледяев В. Формы власти: типологический анализ / В. Ледяев // Политические исследования (ПОЛИС). – 2000. – №2.

  13. Ледяєв В. Г. Власть: концептуальний анализ / В. Г. Ледяєв. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЕН). – 2001. – С. 292 – 295.

  14. Піча В. М. Політологія: Навч. посібн. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2000. – 328 с.

  15. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. [для студ. ВНЗ]. – К.: Ґенеза. – 1997. – 395 с.

  16. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

  17. Політологія: Навч. посіб. / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с. – Серія “Дистанційне навчання”. – № 28.

  18. Політологія: Підручн. / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – К.: Вища школа, 1998. – 415 с.

  19. Політологія: Підручн. / За ред. О. В. Бабкіної, В. Л. Горбатенка. – К.: Академія, 2003. – 528 с. – (Альма-матер).

  20. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави / Рябов С. Г. – К.: ТАНДЕМ, 1996. – 240 с.

  21. Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільствах / І. Сікора // Політологічні читання. – 1992. – №1.

  22. Халипов В. Введение в науку о власти / В. Халипов. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1995. – 640 с.

  23. Халипов В. Ф. Кратология как система наук о власти / В. Ф. Халипов. – М.: Республика, 1999. – 303с.

  24. Чемшит А. А. Государственная власть и политическое участие: Моногр. / А. А. Чемшит. – К.: Укр. центр дух. культури, 2004. – 527с.

  25. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручн. / П. П. Шляхтун. – К., 2002. – 576 с.
  Методичні рекомендації

  Основною метою вивчення даної теми є розуміння сутності політичної влади як визначального елемента політичної системи суспільства, за допомогою якого регулюються суспільні відносини, досягається соціальна стабільність та безпека. У першому питанні слід з’ясувати суть, характерні ознаки політичної влади, її джерела, ресурси (економічні, демографічні, соціальні, силові, культурно-нормативні тощо), які може використовувати суб’єкт владних відносин для досягнення цілей у політичній системі. Слід звернути увагу на різноманітні підходи до розуміння політичної влади, які дають змогу прослідкувати еволюцію уявлень про даний складний та багатоаспектний феномен [4; 6, с. 65-68; 7; 11, с. 6-20; 13; 14, с. 158-162, 164-167; 15, с. 56-57; 16, с 51-63; 17, с. 33-38; 22; 23; 25, с. 172-177, 183-187].

  У другому питанні ватро розглянути основні характерні ознаки політичної влади: легальність, верховенство, всезагальність, публічність, моноцентричність, легітимність, ефективність тощо. Особливу увагу слід звернути на проблему визнання народом та міжнародним співтовариством правочинності даної системи влади, тобто на її легітимність. Доцільно розглянути різні позиції щодо підстав та типів легітимації влади, зокрема, запропоновані М. Вебером та Д. Істоном. Також необхідно визначити, за яких умов можлива криза легітимності та як можна її подолати [2; 3; 6, с. 69–70; 10; 13; 14, с. 162-164; 16, с. 55-58; 19, с. 146-155; 21; 22, с. 135-152; 25, с. 187-195].

  Розкриваючи третє питання, необхідно визначити різноманітні форми та типи політичної влади в залежності від різноманітних критеріїв. Особливу увагу слід звернути на співвідношення політичної та державної влади з визначенням їх спільних та відмінних ознак. Доцільно розглянути типологію політичного правління, запропоновану Б.Гаврилишиним, яка відповідає трьом формам влади у сучасній політичній системі [5; 6, с. 70–72; 12; 16, с. 58-62; 18, с. 51-61; 20; 24; 25, с. 178-182].

  У четвертому питанні необхідно розглянути фактори ефективності політичної влади. Йдеться про фактичну результативність діяльності основних владних структур, політичних лідерів у політичній системі та суспільстві відповідно до сподівань найвпливовіших суспільних груп. Саме ефективна політична влада здатна впорядкувати, стабілізувати та сприяти розвитку суспільства, сприяти формуванню довіри до неї та підтримки її громадянами [4; 11, с. 43-77; 13; 20, с. 16-26; 24].

  У першому рефераті слід з?ясувати еволюцію уявлень щодо проблеми децентралізації та розподілу влад, охарактеризувати принцип стримувань і противаг, які є надійним засобом проти зловживань владою [1; 8; 9; 11; 13; 14, с. 71–72; 16, с. 59–60; 24].

Політична влада використовує певні ресурси (психологічні, матеріальні, структурні та ін.) та визначається за певними джерелами. У другому рефераті слід проаналізувати зміни уявлень про різноманітні засоби та джерела влади, визначити позиції науковців щодо їх історичної зміни. Доцільно порівняти основні ресурси, що їх сьогодні використовують суб’єкти владних відносин, визначивши головні з них [4; 5; 11; 15, с. 52–54; 20].


Тема 3. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК

^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ


План


 1. Політичний процес та політична діяльність:

  1. Політичний процес: суть та структура. Типи політичного процесу;

  2. Політична діяльність як складова політичного процесу, її особливості та детермінанти.

 2. Ефективність політичного функціонування.

 3. Політичні відносини як елемент політичної системи.

 4. Політична участь: її форми та різновиди.


Реферати


 1. Політичний процес та політична діяльність в Україні.

 2. Досвід проведення та перспективи реформування інституту всеукраїнського референдуму.


^ Методичні рекомендації


У першому питанні необхідно розглянути процесуальний вимір політичної системи: описати концептуальні підходи щодо інтерпретації політичного процесу, погляди щодо його структури і просторових масштабів протікання, розкрити макро- та мікровиміри його аналізу – особливості загальносистемних і часткових (партикулярних) політичних процесів [5; 6, c. 84-95, 147-156, 186-200; 11; 12, с. 319-335; 13; 15; 17-19; 20, с. 53; 21, с. 3-66; 22, с. 79-81; 25-26; 29, с. 231-232; 30]. Розгляд політичної діяльності слід починати з визначення поняття «діяльність», його структури. Особливості поняття «політична діяльність» можна розкрити шляхом порівняння споріднених понять «політична активність», «політична поведінка», співвідношення у них раціональних та ірраціональних елементів. Окремої уваги потребує класифікація політичної діяльності [3, c. 143-184; 6, c. 96-155; 12, c. 25, 439-446; 21, с. 152-154; 22, с. 81-83, 86-89; 29, с. 413-414].

При розгляді питання «Ефективність політичного функціонування» треба з’ясувати до яких рівнів політичної діяльності доцільно вживати поняття ефективності, за допомогою яких критеріїв можна виміряти ефективність діяльності. Слід проаналізувати чинники ефективності, окремо зупинившись на ролі стратегії і тактики, технологіях прийняття і впровадження політичних рішень [6, с. 163-175; 12, с. 347-355; 22, с. 90-110; 27].

У третьому питанні варто охарактеризувати суб’єкти (актори, агенти) і об’єкти політичних відносин; визначити критерії політичної суб’єктності; розглянути класифікацію суб'єктів політики (наприклад, поділ на базових, вторинних і безпосередніх) [6, с. 105-116; 12, c. 18, 35, 425-433; 22, с. 83-86; 29, с. 155-158, 181]. Належить описати форми взаємодії суб’єктів політики, зокрема – суперництво (конкуренція, конфлікт) і співробітництво (консолідація, консенсус). Окремо потрібно розглянути функції і типологію конфліктів [4; 6, с. 156-162; 9, c. 59-65; 12, с. 336-340; 22, с. 193-200; ].

У четвертому питанні слід дати дефініцію категорії «політична участь», з’ясувати до яких рівнів політичної діяльності вона вживається, визначити форми та різновиди політичної участі. Потрібно проаналізувати фактори, які впливають на рівень політичної участі. Особливу увагу потрібно звернути на дослідження зв’язку рівнів політичної участі та типів політичної культури в теорії політичних систем (культурологічний підхід Г.Алмонда, С.Верби, Р.Інглгарта) [1; 2, c. 93-121; 7-8; 9, c. 88-130, 151-157; 10; 12, с. 447-478, 485-490, 499-505; 16; 21, с. 108-121, 154-171; 22, с. 139-146, 260-268; 23-24; 28; 29, с. 414-422, 487-488].

Тема першого реферату потребує розгляду особливостей протікання політичного процесу та політичної діяльності в Україні від часу здобуття незалежності до наших днів [14]. У другому рефераті необхідно описати проблеми та перспективи реалізації конституційних засад прямої демократії в Україні на прикладі функціонування всеукраїнського референдуму [8; 28].


Література


 1. Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии [Електронний ресурс] / Г. Алмонд, С. Верба // Полис. - 1992. - № 4. - С. 122-134. – Режим доступу до джерела: http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/A/1992-4-Almond_Verba_Grazhdanskaja_kultura_i_stabilnost_demokratii.pdf

 2. Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и др. ; [Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского, Л.А. Галкиной ; Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля]. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

 3. Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус фон Байме ; [Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка]. - К.: Стилос, 2008. - 396 с. - (“Сучасна гуманітарна бібліотека”).

 4. Баталов Э.Я. Топология политических отношений [Електронний ресурс] / Э.Я. Баталов // Полис. - 1995. - № 2. - С. 88-99. – Режим доступу до джерела: http://www.politstudies.ru/N2004fulltext/1995/2/8.htm

 5. Волинський А. Стадії політичного процесу / Анатолій Волинський // Політичний менеджмент. - 2004. - №1 (4). - С. 41-52.

 6. Дегтярёв А.А. Основы политической теории: Учеб. пособие [Електронний ресурс] / А.А. Дегтярёв. - М.: Высшая школа, 1998. - 239 с. - Режим доступу до джерела: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-4.html

 7. Дмитрук Д. Соціокультурна детермінація політичної дії / Дмитро Дмитрук // Політичний менеджмент. - 2004. - №1 (4). - С. 41-52.

 8. Доля І. Форми прямої участі громадян в політичному процесі [Електронний ресурс] / І. Доля // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку - Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/19.htm

 9. Жиро Т. Политология / Томаш Жиро ; [пер. с польск.]. - Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. - 428 с.

 10. Іовчу Г.М. Теоретичні підходи щодо аналізу феномену “політична участь громадян” [Електронний ресурс] / Г.М. Іовчу // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. - 2009. - № 2 (Том 14). - С. 77-83. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vonu/Sip/2009_2/pdf/str_077-083.pdf

 11. Капустин Б. Спор о прогрессе [Електронний ресурс] / Борис Капустин // Космополис. - 2004. - № 1 (7). - С. 131-149. – Режим доступу до джерела: http://cosmopolis.mgimo.ru/fileserver/7/7-11.pdf

 12. Категории политической науки: Учебник для вузов [Електронний ресурс] / Авт. концепции проекта и рук. авт. кол. А. Ю. Мельвиль; МГИМО (У) МИД России. – М.: РОССПЭН, 2002. – 655 с. – (Учебники МГИМО). – Режим доступу до джерела: http://www.alleng.ru/d/polit/pol044.htm [c. 319-424, 426

 13. Козелек Р. Історичні критерії поняття революції [Електронний ресурс] / Райнгарт Козелек // «Ї». - 2004. - № 34: Революція. Еволюція. Стагнація. - С. 14-24. – Режим доступу до джерела: http://www.ji.lviv.ua/pdf/34.pdf

 14. Конончук С. «Харківські» угоди. 30% чи 30 срібняків? [Електронний ресурс] / Світлана Конончук // «Ї». - 2010. - № 61. - С. 68-72. – Режим доступу до джерела: http://www.ji.lviv.ua/pdf/61.pdf

 15. Королева Е.В. Социология политических процессов Ульриха Бека [Електронний ресурс] / Е.В Королева // Социологические исследования. - 2007. - № 5. - С. 120-123. – Режим доступу до джерела: http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-05/Koroleva.pdf

 16. Лендьел М. Сучасні концептуальні підходи до аналізу політичної участі на місцевому рівні у суспільствах Центрально-Східної Європи [Електронний ресурс] / М. Лендьел // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. - 2009. - № 12. - С. 37-41. – Режим доступу до джерела: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/PSF/2009_12/Lendel.pdf

 17. Маґун А. Подія революції [Електронний ресурс] / Артємій Маґун // «Ї». - 2004. - № 34: Революція. Еволюція. Стагнація. - С. 26-46. – Режим доступу до джерела: http://www.ji.lviv.ua/pdf/34.pdf

 18. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов: Учеб. пособие [Електронний ресурс] / Э.Н. Ожиганов. - М.: РУДН, 2009. - 189 с. – Режим доступу до джерела: http://www.bookshunt.ru/b49254_modelirovanie_i_analiz_politicheskih_processov/download

 19. Пантин В.И. Эволюционное усложнение политических систем: проблемы методологии и исследования / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Полис. - 2002. - № 2. - С. 6-19.

 20. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / Вейн Парсонс ; [пер. з англ. О. Дем'янчука]. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. - 549 с.

 21. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов [Електронний ресурс] / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. - М.: Издательский Дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2001. - 304 с. - (Высшее образование). – Режим доступу до джерела: http://www.politnauka.org/library/uchebnik/meleshkina.php

 22. Політологія / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. Та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 23. Романюк А. Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи [Електронний ресурс] / Анатолій Романюк // Віче. - 2008. - № 1. - С. 44-47. – Режим доступу до джерела: http://www.viche.info/journal/770/

 24. Скоблик В. Визначення політичної участі в працях британських політологів 1970-х – 1990-х рр. [Електронний ресурс] / В. Скоблик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. - 2009. - № 11. - С. 67-71. – Режим доступу до джерела: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/PSF/2009_11/Skoblyk1.pdf

 25. Туркина И.Е. Политический процесс как социодинамика политической системы: современные концепты [Електронний ресурс] / И.Е. Туркина // Вестник СевГТУ. Вып. 52: Политология: Сб. науч. тр. / Редкол.: Ю.А. Бабинов (отв. ред.) и др. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – С. 160-167. – Режим доступу до джерела: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/1847/1/politiolog.52.2003.166-173.pdf

 26. Филиппов А. К теории социальных событий [Електронний ресурс] / Александр Филиппов // Логос. - 2004. - № 5 (44). - С. 3-28. – Режим доступу до джерела: http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/01.pdf

 27. Чабанна М.В. Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці [Електронний ресурс] / Чабанна М.В. // Наукові записки НаУКМА. Т. 95: Політичні науки. - К.: Аграр Медіа Груп, 2009. - С. 42-46. – Режим доступу до джерела: http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV95_2009_polityk/09_chabanna_mv.pdf

 28. Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії [Електронний ресурс] / Юрій Шведа // Політичний менеджмент. - 2007. - № 4. - С. 112-124. – Режим доступу до джерела: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=73&c=1724

 29. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с. [c. 487-494

 30. Янкевич П.Ф. Политическая динамика и функциональные аспекты политических процессов [Електронний ресурс] / П.Ф. Янкевич, Л.Г. Титова // Вестник Ярославского государственного университета. - 2007. - № 4. - С. 71-79. – Режим доступу до джерела: http://elibrary.ru/download/94325234.pdf


Тема 4. ДЕРЖАВА — СИСТЕМОТВОРЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА


План


 1. Місце держави в політичній системі суспільства:

  1. Держава як політична організація суспільства: сутність, ознаки, структура;

  2. Концепції походження та парадигми держави;

  3. Поняття та основні ознаки правової держави.

 2. Громадянське суспільство як основоположна інфраструктура політичної системи:

  1. Громадянське суспільство: поняття та функції;

  2. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства;

  3. Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні.

 3. Форма держави:

  1. Форми державного устрою;

  2. Форми державного правління.


Реферати


   1. Типологія форм держави: у пошуках нового змісту

   2. Національна держава: минуле, сучасне, майбутнєМетодичні рекомендації


Починаючи розгляд першого питання, необхідно розкрити зміст функцій інституту держави у політичній системі сучасних суспільств, розглянути існуючі підходи до розуміння феномену держави, набору її ознак та структури [2, c. 216-229, 239-257; 5, c. 14-735; 6, c. 4-8; 8, c. 117-138; 13, с. 268-276; 14; 17; 22, с. 371-373; 30, c. 106-119; 28, c. 246-251, 255-258; 29]. Далі слід описати історичні типи держав, розкрити зміст концепцій походження держави, які склалися в історії політичної думки, особливу увагу приділивши сучасним науковим теоріям виникнення держави [1, c. 299-427; 6-7; 16, c. 149-192; 18; 19; 22, с. 369-370; 23; 27; 28, c. 252-255; 30]. Потрібно проаналізувати парадигми держави — погляди на місце та роль держави у житті суспільства, які сформувалися в рамках основних політичних ідеологій (лібералізм, консерватизм, соціалізм, соціал-демократизм, націоналізм, фашизм та ін.) [13, с. 538-589; 22, с. 373-374; 30, c. 120-127]. Окремого вивчення потребує концепція правової держави та проблема її практичного втілення [13, с. 97-101; 22, c. 375-378; 28, c. 292-303].

Друге питання вимагає з'ясування концепцій громадянського суспільства, поглядів щодо його змісту та функцій, історичних передумов формування громадянського суспільства та етапів його еволюції [2, c. 80-84, 295-304; 3, с. 9-70, 136-189; 4; 15; 20, c. 145-160; 22, с. 378-381; 25; 28, c.303-306]. Слід описати основні складові елементи (інститути, норми, цінності) громадянського суспільства як цілісної системи життєзабезпечення соціальної, соціокультурної та духовної сфер, їх відтворення та передачі від покоління до покоління [3, с. 71-101, 190-231; 20, c. 150-152; 22, c. 187-188, 380; 28, c.306-309]. У другому підпункті другого питання належить розглянути співвідношення та взаємозв'язок між державною та недержавною сферами суспільства в умовах правової держави: права людини й права громадянина, умови, механізми реалізації плюралізму у громадянському суспільстві, політичній сфері. [8, c. 60-61; 3, с. 102-135; 22, с. 378-383; 28, c. 309-315]. Варто порівняти ліберальну модель громадянського суспільства з альтернативними моделями соціальної взаємодії та співіснування держави і соціуму – клієнтелізмом та корпоративізмом [22, с. 185-193]. У підпункті 2.3 необхідно охарактеризувати проблеми та перспективи розвитку правової держави та громадянського суспільства в Україні [20, c. 161-190; 21, c. 27-44, 341-364; 22, с. 185-193; 23, с. 119-135; 29; 28, c. 315-322].

Третє питання належить почати з розгляду змісту загальної категорії “форма держави” та визначення базових характеристик допоміжних понять, які розкривають форму держави: “державний устрій”, “державне правління” і “політичний режим” [5, c. 736-740; 8, c. 176-184; 11; 22, с. 383-384; 30, 28-35; 28, c. 269]. При розгляді форм державного устрою слід висвітлити специфіку організації відносин між державою та її територіями в унітарній, федеративній та конфедеративній територіально-політичних системах [5, c. 740, 751-762; 13, с. 276-282; 22, с. 387-390; 28, c. 278-283]. При розгляді форм державного правління треба описати порядок формування, об'єм повноважень вищих органів державної влади (глави держави, парламенту, уряду), а також моделі взаємовідносин між ними [5, c. 740-751; 9; 12, с. 64-109; 13, с. 282-290; 22, с. 385-387, 407-423; 24; 26; 28, c. 258-277].

Тема першого реферату стосується проблеми порівняння, способів класифікації або типологізації державних форм. У рефераті варто розглянути історію питання (найважливіші типологізації держав від Платона до нашого часу), з'ясувати обмеження й недоліки поширених типологій форм державного устрою і державного правління (міра їхньої емпіричної відповідності, загальності та перевірюваності) [2, c. 185-213; 10-12; 31]. У другому рефераті слід розкрити основні фактори та історичні віхи формування та еволюції сучасних національних держав, а також розглянути полеміку навколо можливих сценаріів трансформації державної форми політичної організації людських колективів, перспектив державного суверенітету в умовах глобалізації [7; 18; 19; 27; 30, c. 124-126, 153-154].

Література


 1. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии: В 2 т. / Сост. и отв. ред. В.В. Бочаров. Т. 2. Политическая культура и политические процессы. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2007. - 518 с.

 2. Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус фон Байме ; [Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка]. - К.: Стилос, 2008. - 396 с. - (“Сучасна гуманітарна бібліотека”).

 3. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Юрґен Габермас ; [пер. з нім. А. Онишко]. - Львів: Літопис, 2000. - 320 с.

 4. Гайнутдинова Л.А. Современные подходы к анализу гражданского общества [Електронний ресурс] / Л.А. Гайнутдинова // Политэкс. – 2009. - № 4. - С. 152-160. - Режим доступу до джерела: http://www.politex.info/content/view/634/30/

 5. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура / И.Н. Гомеров. - М.: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002. - 832 с.

 6. Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности) / [Бокщанин А.А., Ерасов Б.С., Лелюхин Д.Н. и др.] ; Отв. ред. Д.Н. Лелюхин и Ю.В. Любимов. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Институт востоковедения РАН, 2001. - 344 с.

 7. Гринин Л.Е. О стадиях эволюции государства [Електронний ресурс] / Л.Е. Гринин // История и современность. - 2006. - № 1. - С. 34-47. – Режим доступу до джерела: http://www.isras.ru/files/File/Istoriya_i_sovremen/2006-01/Grinin_O_stadiyah_evolycii_gosudarstva.pdf

 8. Дегтярёв А.А. Основы политической теории: Учеб. пособие [Електронний ресурс] / А.А. Дегтярёв. - М.: Высшая школа, 1998. - 239 с. – Режим доступу до джерела: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-4.html

 9. Євгеньєва А. Взаємодія парламенту і уряду в парламентських республіках [Електронний ресурс] / Анжела Євгеньєва, Денис Ковриженко // Часопис Парламент. - 2004. - № 8. - С. 2-17. – Режим доступу до джерела: http://www.parlament.org.ua/docs/files/9/1123762487_ans.pdf

 10. Зазнаев О.И. Типология форм правления: работа над ошибками / О.И. Зазнаев // Полиc. - 2006. - № 1. - С. 92-103.

 11. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания [Електронний ресурс] / Виталий Иванов // Свободная мысль. - 2009. - № 6 (1601). - С. 175-192. – Режим доступу до джерела: http://inozemtsev.net/doc/vert/1257163394_SM_06_2009.pdf

 12. Кармазіна М. Президентство: український варіант [Електронний ресурс] / Марія Кармазіна. – К.: Бланк-Прес, 2007. – 365 с. – Режим доступу до джерела: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/knyga_prez_42.pdf

 13. Категории политической науки: Учебник для вузов [Електронний ресурс] / Авт. концепции проекта и рук. авт. кол. А. Ю. Мельвиль; МГИМО (У) МИД России. – М.: РОССПЭН, 2002. – 655 с. – (Учебники МГИМО). – Режим доступу до джерела: http://www.alleng.ru/d/polit/pol044.htm

 14. Коваленко А. Специфіка політологічного визначення держави [Електронний ресурс] / Анатолій Коваленко // Політичний менеджмент. - 2004. - № 4 (7). - С. 17-23. – Режим доступу до джерела: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=444

 15. Колодій А. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) [Електронний ресурс] / Антоніна Колодій // «Ї». - 2001. - № 21: Громадянське суспільство — Україна 2001. - С. 6-33. – Режим доступу до джерела: http://www.ji.lviv.ua/pdf/21.pdf

 16. Крадин Н.Н Политическая антропология: Учебник / Н.Н. Крадин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Логос, 2004. - 272 с.

 17. Макаренко В. Государство и политический реализм: пути когнитивного сопротивления [Електронний ресурс] / Виктор Макаренко // Космополис. - 2006. - № 1 (15). - С. 44-62. – Режим доступу до джерела: http://cosmopolis.mgimo.ru/fileserver/15/15-4.pdf

 18. Макаренко С. Эволюция «государства-нации»: попытка деконструкции [Електронний ресурс] / Станислав Макаренко // Космополис. - 2007. - № 2 (18). - С. 123-131. – Режим доступу до джерела: http://cosmopolis.mgimo.ru/fileserver/18/18-11.pdf

 19. Мнацаканян М.О. Глобализация и национальное государство: три мифа [Електронний ресурс] / М.О. Мнацаканян // Социс. - 2004. - № 5. - С. 137-142. – Режим доступу до джерела: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-05/mnatsakanyan.pdf

 20. Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / За заг. ред. А. Ф. Колодій. - 3-е вид., онов. і доп. - Львів: Астролябія, 2009. - 832 с. – Режим доступу до джерела: http://www.astrolabium.com.ua/downloads/file/FundamentalsOfDemocracy_fragment.pdf

 21. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія [Електронний ресурс] / За заг. ред. д.і.н., проф. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с. – Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua/book/Kudr_mon/index.htm

 22. Політологія / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. Та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 23. Раннее государство, его альтернативы и аналоги : [сборник статей / под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева]. - Волгоград: Учитель, 2006. - 560 с.

 24. Романюк О. Моделі державного правління: світовий досвід та реалії посткомуністичних суспільств [Електронний ресурс] / Олександр Романюк // Політичний менеджмент. - 2008. - № 4. - С. 74-87. – Режим доступу до джерела: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=87&c=2160

 25. Рябов С.С. До проблеми визначення поняття “громадянське суспільство” [Електронний ресурс] / Рябов С.С. // Наукові записки НаУКМА. Т. 20: Спеціальний випуск: у двох частинах. Частина 1. - К.: КМ “Academia”, 2002. - С. 258-261. – Режим доступу до джерела: http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV20_2002_spets1/60_ryabov_ss.pdf

 26. Тарасов И.Н. Выбор формы правления как институциональная проблема посткоммунизма: опыт стран Центрально-Восточной Европы [Електронний ресурс] / И.Н. Тарасов // Политэкс. – 2010. - № 1. - Режим доступу до джерела: http://www.politex.info/content/view/697/30/

 27. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. [Електронний ресурс] / Чарльз Тилли ; [пер. с англ. Менской Т.Б.]. - М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. - 328 с. - (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – Режим доступу до джерела: http://www.prognosis.ru/lib/Tilli_(3).pdf

 28. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.

 29. Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете / Карл Шмитт // Idem. Политическая теология. Сборник ; [пер. с нем. А. Филиппова]. - М.: «КАНОН-пресс-Ц», 2000. - С. 7-98. - (Серия «Публикации ЦФС»).

 30. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства [Електронний ресурс] / Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. ХХІ. - М.: Институт марксизма-ленинизма, 1961. - С. 23-178. – Режим доступу до джерела: http://www.hrono.ru/libris/lib_e/engels_sem00.php


Тема 5. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА


План


 1. Політичний режим: сутність та типологія

 2. Недемократичні політичні режими:

  1. Тоталітаризм як політичний феномен ХХ століття;

  2. Авторитарні режими.

 3. Демократія:

  1. Підходи до розуміння демократії. Сучасні концепції демократії.

  2. Пряма та представницька демократія. Особливості демократії як політичного режиму.

 4. Трансформація політичного режиму як характеристика політичної системи.


Реферати


 1. Комунізм й нацизм: браття чи вороги?

 2. Український транзит.


Методичні рекомендації


У першому питанні потрібно розглянути зміст поняття «політичний режим», описати індикатори за якими можна визначити тип політичного режиму у тій чи іншій країні, дати загальну характеристику підходів до типологізації політичних режимів [3; 6, c. 176-184; 8; 9, с. 153-158, 191-192, 238; 20, с. 390-391; 26, c. 36-49; 27, c. 3-92; 29, 377-385].

У другому питанні потрібно висвітлити передумови виникнення й специфічні ознаки тоталітаризму та авторитаризму як двох загальних типів недемократичних режимів; розкрити особливості різновидів тоталітаризму та авторитаризму на прикладі конкретних країн [5; 9, с. 158-191; 20, с. 433-450; 27, c. 93-126; 29, c. 385-388].

Розгляд третього питання слід почати із з’ясування існуючих поглядів щодо демократії, які склалися в історії світової політичної думки, а також сучасних концепцій демократії. Далі потрібно порівняти історичні типи демократії, проаналізувати специфіку її прямої та представницької форм. Окрему увагу треба приділити функціонуванню демократії як політичного режиму [2, c. 271-281; 3; 7, c. 3-560, 715-801, 943-982; 9, с. 197-250; 18; 20, с. 397-407, 424-428; 25; 26, c. 82-105; 27, c. 93-126; 29, c. 389-391, 395-408].

Четверте питання стосується проблеми переходу (трансформації, транзиту) режиму функціонування політичної системи з одного якісного стану в інший. Висвітлення питання слід почати з огляду теорій трансформації, які сформувалися в рамках політичної науки [6, c. 201-221; 9, с. 389-424; 14; 18; 27, c. 127-164; 28]. Необхідно описати способи та стадії трансформації недемократичних політичних режимів у демократичні, розглянути феномен «гібридних режимів» [2, c. 281-304; 7, c. 563-714, 882-942; 9, с. 250-258; 13; 20, с. 450-470; 29, c. 391-394; 30].

Тема першого реферату вимагає порівняння ідеологій марксизму-ленінізму та націонал-соціалізму, визначення їх спільних та відмінних ознак [9; 20, c. 292-294, 302-304; 26-27; 29, c. 550-556, 559-561]. У другому рефераті треба за допомогою теорії переходів розглянути специфіку процесу трансформації політичного режиму в Україні (від початку перебудови середини 1980-х до наших днів) [1; 4; 10-12; 15-17; 19; 21, с. 104-119; 22-24; 27, c. 9-53, 456-524; 29].


Література


 1. 100 днів нової влади: яка модель урядування формується? [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. - 2010. - № 22 (802). – Режим доступу до джерела: http://www.dt.ua/1000/1550/69721/

 2. Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус фон Байме; [Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка]. - К.: Стилос, 2008. - 396 с. - (“Сучасна гуманітарна бібліотека”).

 3. Визначення і вимірювання демократії / За ред. Д. Бітема; [пер. з англ. Г. Хомечко]. - Львів: Літопис, 2005. - 318 с.

 4. Возняк Т. Відхилення електорального маятника чи підготовка до згортання українського проекту? [Електронний ресурс] / Тарас Возняк // «Ї». - 2010. - № 61. - С. 8-18. – Режим доступу до джерела: http://www.ji.lviv.ua/pdf/61.pdf

 5. Гельман В. Тупик авторитарной модернизации [Електронний ресурс] / Владимир Гельман // Pro et Contra. - 2009. - № 5-6 (47). - С. 51-61. – Режим доступу до джерела: http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_5-6_all.pdf

 6. Дегтярёв А.А. Основы политической теории: Учеб. пособие [Електронний ресурс] / А.А. Дегтярёв. - М.: Высшая школа, 1998. - 239 с. – Режим доступу до джерела: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-4.html

 7. ДЕМОКРАТІЯ: Антологія / Упоряд. О. Проценко. - К.: Смолоскип, 2005. - XXVIII + 1108 c. - (“Політичні цінності”. Вип.1).

 8. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания [Електронний ресурс] / Виталий Иванов // Свободная мысль. - 2009. - № 6 (1601). - С. 175-192. – Режим доступу до джерела: http://inozemtsev.net/doc/vert/1257163394_SM_06_2009.pdf

 9. Категории политической науки: Учебник для вузов [Електронний ресурс] / Авт. концепции проекта и рук. авт. кол. А. Ю. Мельвиль; МГИМО (У) МИД России. – М.: РОССПЭН, 2002. – 655 с. – (Учебники МГИМО). – Режим доступу до джерела: http://www.alleng.ru/d/polit/pol044.htm

 10. Кисельова Ю. Уроки демократичного транзиту в Україні. Проект, що перезавантажується навпаки [Електронний ресурс] / Юлія Кисельова // RU. 16-й рік видання. – 2010. - № 12 (610). – Режим доступу до джерела: http://www.ucipr.kiev.ua/print.php?sid=603277329

 11. Ковриженко Д. Конституційна реформа та консолідована демократія: роль громадянського суспільства, влади та опозиції [Електронний ресурс] / Денис Ковриженко, Олена Чебаненко, В'ячеслав Шрамович // Часопис Парламент. - 2008. - № 2. - С. 2-25. – Режим доступу до джерела: http://www.parliament.org.ua/docs/files/9/1214299803_ans.pdf

 12. Консолідована демократія: перспективи для України [Електронний ресурс] / Чебаненко О., Шрамович В., Ковриженко Д., Колодяжна Н. // KAS Policy Paper. Випуск 6. - К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2007. - 31 c. – Режим доступу до джерела: http://www.kas.de/wf/doc/kas_12580-544-13-30.pdf

 13. Мельвиль А.Ю. Задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: почему и как? / А.Ю. Мельвиль // Полис. - 2010. - № 4. - С. 73-77.

 14. Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам [Електронний ресурс] / А.Ю. Мельвиль // Политические исследования. - 1998. - № 2. - С. 6-38. – Режим доступу до джерела: http://www.politnauka.org/library/dem/melvil.php

 15. Михайлов М. Розчарованість з розуму [Електронний ресурс] / Михайло Михайлов // Критика. - 2009. - № 11-12 (145-146). - С. 4-7. – Режим доступу до джерела: http://krytyka.com/cms/upload/Okremi_statti/2009/2009-11-12/04-07-2009_11-12.pdf.pdf

 16. Нойце Я. Корупція, демократія та інвестиції в Україні [Електронний ресурс] / Ян Нойце, Адріян Каратницький // KAS Policy Paper. Випуск 9. - К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2008. - 24 c. – Режим доступу до джерела: http://www.kas.de/wf/doc/kas_13705-544-13-30.pdf

 17. Оніщук М. Держава громадянина [Електронний ресурс] / Микола Оніщук // Дзеркало тижня. - 2010. - № 30 (810). – Режим доступу до джерела: http://www.dt.ua/1000/1550/70252/

 18. Ормонбеков Ж. Теория консоционализма Аренда Лейпхарта [Електронний ресурс] / Жоомарт Ормонбеков // Казанский федералист. - 2007. - № 1-2 (21-22). - С. 92-108. – Режим доступу до джерела: http://www.kazanfed.ru/dokladi/jornal/kazfed_21-22.pdf

 19. Політична корупція в Україні: суб'єкти, прояви, проблеми протидії [Електронний ресурс] / Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії “Політична корупція в Україні: стан, чинники, засоби протидії” 27 листопада 2009р. ; Центр Разумкова. - К., 2009 р. - 90 с. – Режим доступу до джерела: http://www.uceps.org/files/news_project/PRZH_Corruption_2009.pdf

 20. Політологія / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. Та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 21. Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Електронний ресурс]. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2010. - 410 с. – Режим доступу до джерела: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/analit_dop_111.pdf

 22. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій [Електронний ресурс] / В.Ф. Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Інт політ. і етнонац. досліджень. - К.: Парламентське видво, 2009. - 536 с. – Режим доступу до джерела: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/Suspilno-polit-transfor_88.PDF

 23. Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно–політичного та соціально–економічного розвитку: Монографія [Електронний ресурс] / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К.: НІСД, 2009. – 655 с. – Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua/book/Zel_book/ocinkiindd-ctorinka2.pdf

 24. Умланд А. “Тушки” і сутінки української представницької демократії [Електронний ресурс] / Андреас Умланд // Українська правда (16.03.2010 р.). – Режим доступу до джерела: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/03/16/4865618/

 25. Фишман Л. Демократия, «социальное государство» и война [Електронний ресурс] / Леонид Фишман // Свободная мысль. - 2010. - № 2 (1609). - С. 111-124. – Режим доступу до джерела: http://inozemtsev.net/doc/vert/1277290835_SM_02_2010.pdf

 26. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / Эндрю Хейвуд ; [пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).

 27. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика: Учеб. пособие [Електронний ресурс] / Институт "Открытое общество" / А.П. Цыганков. - М.: Интерпракс, 1995. - 295 с. – Режим доступу до джерела: http://www.politnauka.org/library/uchebnik/tcygankov.php

 28. Шипунов Г. Особливості становлення транзитології як напряму політичної науки / Г. Шипунов // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2006. - № 17. - С. 123-130.

 29. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.

 30. Эш Т.Г. 1989 год и перспективы «бархатных революций» [Електронний ресурс] / Тимоти Гартон Эш // Pro et Contra. - 2009. - № 5-6 (47). - С. 116-136. – Режим доступу до джерела: http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_5-6_all.pdf


Тема 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ


План


 1. Формування та розвиток базових елементів політичної системи України.

 2. Система державного врядування в Україні.

 3. Роль та значення місцевого самоврядування у політичій системі України.

 4. Система стримувань та противаг у процесі реалізації державної влади в Україні.


Реферати

  1. Фактори ефективності політичної влади.

  2. Структура та повноваження Конституційного Суду України.


Література


 1. Білоус В. Г., Демський С. Е. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 58-98.

 2. Васильєв Г. Конституційний суд України: деякі проблемні питання захисту прав людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – №1. – С. 62-74.

 3. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 5 вид. – К., 2004.

 4. Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація [Електронний ресурс] / О. П. Дергачов. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 496 с. – Режим доступу до джерела: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/Dergachov_95.pdf с. 150-195

 5. Карпечкін П. Судова реформа в Україні: проблеми систематизації судового законодавства та формування судового права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 8. – С. 5-13.

 6. Ківалов C. Судова реформа: потрібні рішучі дії / Сергій Ківалов // Дзеркало тижня – 2010. – 3 — 9 квітня. – №13 (793). – Режим доступу до джерела: http://www.dt.ua/1000/1050/69022/

 7. Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 2007.

 8. Корніюк В. Місцева влада має бути прагматична // Віче. – 2007. – №1/2.

 9. Пастернак О. Проблема класифікації суб’єктів правовідносин у сфері місцевого самоврядування // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – №7. – С.43-53.

 10. Погорєлова А. Культура парламентаризму – масштабне інтелектуальне завдання держави і суспільства // Віче. – 2007. – №3/4.

 11. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 12. Політологія: Навч. посібн. / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О. Ю. Мороз, Р. Я. Пасічний, О. В. Піскорський, П. П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 13. Політологія: Навч.-метод. посібн. для студентів усіх напрямків. – Львів: Вид-во ІППТ. – 2006.

 14. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Моногр. [Електронний ресурс] / За заг. ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с. – Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua/book/Kudr_mon/index.htm

 15. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. – К., 2002.

 16. Портнов А. Судова реформа розпочалася / Андрій Портнов // Дзеркало тижня – 2010. – 5 — 11 червня. – №21 (801). – Режим доступу до джерела: http://www.dt.ua/1000/1550/69640/

 17. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій [Електронний ресурс] / В. Ф. Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Інт політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с. – Режим доступу до джерела: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/Suspilno-polit-transfor_88.PDF

 18. Томенко М. Уроки новітнього конституційного процесу в Україні // Віче. – 2007. – № 13.

 19. Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес: Матер. Всеукр. теорет. й наук.-практ. конфер. з правознавства, політології та соціології, 22 травня 2007. – К. – Віче. – 2007. – № 12. – 32 с.

 20. Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно–політичного та соціально–економічного розвитку: Моногр. [Електронний ресурс] / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К.: НІСД, 2009. – 655 с. – Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua/book/Zel_book/ocinkiindd-ctorinka2.pdf

 21. Шаповал В. Парламент як орган народного представництва // Віче. – 1999. – № 5.

 22. 100 днів нової влади: яка модель урядування формується? // Дзеркало тижня. – 2010. – 12 — 18 червня. – №22 (802). – Режим доступу до джерела: http://www.dt.ua/1000/1550/69721/
  ^ Методичні рекомендаціїДана тема присвячена практичному аналізу процесів становлення розвитку політичної системи на прикладі політичної системи сучасної України, з акцентом на її основному політичному інституті – державі та системі владних інститутів, які її формують, уповноважених приймати і реалізовувати владні рішення щодо розподілу цінностей у суспільстві.

У першому питання, необхідно зосередити увагу на розгляді етапів еволюції сучасної української політичної системи: її зародження 24 серпня 1991 року, становлення протягом 1991-1996 років її основних владних інститутів (глави держави, законодавчої, виконавчої та судової влади і карально-репресивних органів) та тенденцій їх подальшого розвитку [1-3; 4, с. 150-195; 5-6; 7; 10; 11, с. 471-485; 12, с. 36-37, 229-248; 13, с. 72-74; 14, с. 122-144, 302-339; 15-16; 17, с. 456-524; 18-19; 21-22].

У другому питанні варто розглянути основні конституційні засади системи державного правління в Україні – політичні норми, які виконують роль регуляторів політичної діяльності в політичноій системі України, а також охарактеризувати конституційно-визначені можливості основних владних інститутів України (Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів судової влади) стосовно прийняття і втілення владних рішень у політичній системі [1, с. 58-98; 2-3; 5-6; 7, розд. ІV-VІ, VІІІ; 8; 10; 11, с. 485-493; 12, с. 229-248; 13, с. 72-81; 14, с. 145-170, 171-197, 205-213, 302-339; 14-15; 16; 19; 21].

Вивчаючи третє питання, потрібно розкрити особливості становлення і функціонування місцевого самоврядування як своєрідного владного інституту політичної системи, покликаного забезпечити гарантоване право і реальну здатність місцевих територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення, проаналізувати структуру органів місцевого самоврядування, які формують даний інститут [7, розд. ХІ; 8; 9; 11, с. 494-498; 12, с. 229-248; 13, с. 72-81].

Висвітлення питання 4, присвяченого розгляду проблеми підтримання динамічної рівноваги (гомеостазу) в політичній системі України, і в першу чергу, між її владними інстиутами, потребує з’ясування механізмів взаємодії Верховної Ради, Президента та Кабінет Міністрів України, що становлять систему стримувань і противаг [7; 11, с. 493-494; 12, с. 186-188; 13; 21-22].

  При написанні першого реферату необхідно розглянути фактори ефективності політичної влади і політичної системи загалом. Ефективність слід розглядати як фактичну результативність діяльності основних владних структур політичної системи, політичних лідерів відповідно до сподівань найвпливовіших суспільних груп, які формуються на “вході” політичної системи. Саме ефективна політична влада здатна впорядкувати, стабілізувати та сприяти розвитку суспільства, продукуючи на “виході” політичної системи рішення, яких вимагає суспільство [3; 4, с. 134-150; 11, с. 90-101; 12, с. 47-57].

При підготовці другого реферату варто використати розділ ХІІ Конституції України, а також матеріали періодичних видань [1-3; 5-7, 11-12; 16; 18]. Розкрити процедуру формування, функції, повноваження та структуру Конституційного суду України, як одного з ключових владних інститутів, покликаних покликаних забезпечувати функціонування системи стримувань і противаг та сприяти дотриманню прав людини через збереження Конституції України – однієї з ключових норм, яка регулює функціонування політичної системи.


Тема 7. НЕДЕРЖАВНА ПІДСИСТЕМА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  1   2

Схожі:

Теорія політичної системи iconЮ. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009
Курс “Теорія політичної системи” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету...
Теорія політичної системи iconПроректор з навчальної роботи
Політична теорія, політична детермінанта, політичний детермінізм. Основи вивчення політичної теорії. Прояв політичної теорії в політичній...
Теорія політичної системи iconМiнiстeрство освiти I науки україни львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки Програма навчальної дисциплiни
Зокрема через підвищення політичної культури оволодіння методами і підходами з метою проведення об'єктивного аналізу функціонування...
Теорія політичної системи iconТеорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія політичної системи: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми...
Теорія політичної системи iconРобоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності
Політична теорія, політична детермінанта, політичний детермінізм. Основи вивчення політичної теорії. Прояв політичної теорії в політичній...
Теорія політичної системи iconТема предмет І метод політичної економії
Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної...
Теорія політичної системи iconГарбадин Андрій Стефанович
Франка за спеціальністю 23. 00. 01 – теорія та історія політичної науки. Аспірантуру закінчив достроково, захистивши кандидатську...
Теорія політичної системи iconА. С. Гальчинський // Економічна теорія. 2012. № С. 5-16
Гальчинський, А. С. Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми / А. С. Гальчинський // Економічна теорія. –...
Теорія політичної системи iconА. С. Гальчинський // Економічна теорія. 2012. № С. 5-16
Гальчинський, А. С. Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми / А. С. Гальчинський // Економічна теорія. –...
Теорія політичної системи iconФорма № н 04 Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки “затверджую
Тології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи