Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 165.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата16.07.2012
Розмір165.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК


Кафедра політології ІГСН

/назва кафедри/


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова Науково-методичної ради ІГСН


__________________/___________________

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____”___________________2011 р.

Робоча навчальна програма

Дисципліни Технологія політичного процесу

Для базового напряму 030301 ЖР

/номер і назва базового напряму/^ Вид роботи


ДФН

Семестр

Всього

^ Лекційні заняття: год.

8

8

Лабораторні заняття: год.

^ Практичні (семінарські) заняття: год.

16

16

Модульний контроль: год.

^ Всього аудиторних год.

24

24

Самостійна робота: год.

36

36

^ Загальний обсяг: год.

60

60

КП/КР

^ Контрольні роботи: шт.

1

1

Розроблення графічних робіт: шт.

^ Екзамени: год.

Заліки

1

1Львів-2011


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".


Робоча навчальна програма складена:

к.п.н., доц^ . Бучин М..

к.п.н., доц. Луцишин Г.І.

/підпис/


“____”___________ 2011 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології


Протокол № _____ від “ ____ ”___________ 2011 р.


Завідувач кафедри ________________ Я.Б. Турчин.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної ради


Протокол № _________ від “_____”_____________________ 2011р.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


  1. Мета викладення дисципліни:

Одержати знання щодо сутності, змісту, закономірностей політичних процесів в умовах демократизації українського суспільства, чинників, які обумовлюють їх демократичне спрямування, зокрема, розуміння суті виборчих та світових процесів, особливостей використання політичних технологій, аналіз законодавчих процесів та процесів прийняття політичних рішень.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у широких верств населення готовності і вміння активно впливати на політичні процеси, реалізувати своє право на участь у формуванні влади і здійсненні державної політики, проявляти зразки політичної культури і культури громадянськості.1.2 Завдання вивчення дисципліни:


Формування цілісного уявлення про політичний процес розвитку суспільства, його структуру, суб’єкти політичного процесу, а також вміння аналізувати політичні процеси в Україні, визначати їх обумовленість і спрямованість.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

Суть та особливості політичного процесу; зміст політичного процесу, рівні та типи політичного процесу; особливості політичної діяльності; суб’єкти політичного процесу – політичні партії, рухи, групи тиску та групи інтересів; теоретичні підходи до розуміння політики; структуру, форми та рівні політичної діяльності; роль особистості у політичному процесі., політичну соціалізацію; .суть політичних лідерів у політичному процесі; суть та типологію політичних технологій, виборчих технологій; виборчий процес, демократичні принципи сучасних виборів; парламентська діяльність та законодавчий процес; суть та особливості світового політичного процесу.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

Аналізувати сучасні політичні процеси в Україні; розрізняти основних суб’єктів політичних процесів, вказуючи на їх роль та особливості; визначати головні теоретичні проблеми сучасного політичного процесу як в Україні так і світі; застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів;


1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.

№П/П

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Весь курс

2

Філософія

Весь курс2.1. Зміст дисципліни

2.1.1. Лекції — 8 год.№ п/п

Найменування розділів, тем

Кількість годин1

Тема 1. Політичний процес та політичні технології. Політика як суспільне явище. Суть та різновиди політичних процесів. Політична діяльність: рівні та форми. Фактори ефективності політичного функціонування та політичні технології. Процес прийняття політичних рішень.

2

2

Тема 2. Особистість як суб’єкт політичного процесу. Суб’єкти політики: поняття та типологія. Форми взаємодії суб’єктів політики. Процес політичної соціалізації: суть, етапи, агенти та моделі. Політична участь як наслідок політичної соціалізації. Інститут політичного лідерства.

2

3

Тема 3. Виборчий процес: суть та етапи. Виборчий процес та виборча кампанія. Початкові етапи виборчого процесу. Основні етапи виборчого процесу. Особливості заключних етапів виборчого процесу.

2


4

Тема 4. Світовий політичний процес. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. Суб’єкти та принципи міжнародних відносин. Фактори «сили» держави на міжнародній арені. Міжнародні конфлікти та шляхи їх вирішення.

22.1.2. Практичні (семінарські) заняття: 16 год.№ п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

1

2

3

4

5

6


Політика як суспільне явище.

Політичний процес та діяльність.

^ Політичні технології та процес прийняття політичних рішень.

Особистість у політичному процесі.

Виборчий процес: суть та етапи.

Світовий політичний процес.


2

2

4

2

2

4


^ 2.2. Самостійна робота студентів - 36 год.№п/п

Зміст роботи

кількість годин

Денна форма

1

Виконання індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи)

16

2

Підготовка до семестрової контрольної роботи, самостійне вивчення тем, підготовка до семінарських занять

20
ВСЬОГО

36Перелік тем для самостійного вивчення:


 1. Етнополітичні процеси: суть, особливості, типологія.

етапи, типи.

 1. Світоглядно-ідеологічні засади демократичного політичного процесу.

 2. Процес державотворення.
^ МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА В БАЛАХ

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ПК

ЗАЛІКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗК

^ ЗАЛІКОВА ОЦІНКА

ЗО
Практичні

(семінарські)

заняття

ОІР

(Обов"зкова

Індивід.

Робота)

КРРазом


^ Підсумкова ККР


(ПК+ЗК)


30


10


40


60


100Підсумкова комплексна контрольна робота (підсумкова ККР) проводиться у письмовій формі.


2.2.2. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (ОІР) СТУДЕНТІВ

 1. Політика як суспільне явище.

 2. Етнонаціональні процеси.

 3. Політичний процес: рівні та типи.

 4. Політична діяльність.

 5. Політичне відчуження та політична бездіяльність.

 6. Поняття та типологія суб’єктів політичного процесу.

 7. Процес політичної соціалізації

 8. Політична участь як наслідок політичної соціалізації.

 9. Роль політичних лідерів у політичному процесі.

 10. Політична еліта та її місце у політичному процесі.

 11. Форми взаємодії суб’єктів політичного процесу.

 12. Політичні технології.

 13. Виборчі технології та політичний маркетинг.

 14. Політичні рішення.

 15. Опозиційна політична діяльність.

 16. Виборчий процес: суть та етапи.

 17. Парламентська діяльність та законодавчий процес.

 18. Суть та особливості світового політичного процесу.

 19. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини.

 20. Міжнародні конфлікти.


3. Навчально-методичні матеріали.


3.1.Література до теоретичного курсу.

 1. Бебик В.М. базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.Бебик. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Бегей І.І. Порадник із політології: Семінарські заняття: Навчальний посібник / І.Бегей. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 351с.

 3. Брегета А.Ю. Основи політології: Навч. посібн. – Вид. 2-ге, переробл. і доп./ А.Бегета. – К.: КНЕУ, 2000.

 4. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. посібник. / В.Бурдяк. – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.

 5. Вегеш М., Останець Ю. Світ політології: Навч.-метод. Посібник / М.Вегеш. – Ужгород: Говерла, 2006. – 471 с.

 6. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид,, переробл і доп / С.Гелей, С.Рутар – К.: Знання. 2008. – 415.

 7. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навчальний посібник / М.Головатий. – Київ: МАУП, 2002. – 176 с.

 8. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840с.

 9. Громадські об"єднання в Україні: Навч. посібн. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007.– 415с.

 10. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії / С.Давимука, А.Колодій, В.Харченко. – Львів, 1999.

 11. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. Посібник / М.Іщенко, Ж.Деркач. – Черкаси, 2006. – 318 с.

 12. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 13. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. Посібник / В.Котюк. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 14. Кухта Б. З історії української політичної думки: Текст лекцій. Навч. посібник / Б.Кухта. – К.: Генеза, 1994. – 386 с.

 15. Кухта Б. Політична влада та її рішення / Б.Кухта. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

 16. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та політичне лідерство / Б.Кухта, Н.Теплоухова. – Львів: Кальварія, 1995.

 17. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. / М.Мальський, М.Мацях. – К.:Кобза, 2003.

 18. Обушний М.І. Політологія: Довідник / М.Обушний. – К.: Довіра, 2004. – 599 с.

 19. Олуйко В.М.Парламентське право України:проблеми теорії та практики / В.Олуйко.–К.:Юрінком Інтер,2004.–216с.

 20. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів /М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 21. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215с.

 22. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія / В.Піча, Н.Хома. – Львів: "Новий світ-2000".,2002. – 344 с.

 23. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 24. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред Б.Кухти. Львів, 2003.

 25. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 26. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с.

 27. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 28. Політологія : підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-ше видання, – Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.

 29. Політологія: Підручник /І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – Київ: Вища школа, 2000. -- 415 с.

 30. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 31. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 32. Потульницький В.А. Теорія української політології / В.Потульницький. – Київ, 1993.

 33. Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ "Академія", 2008. – 427 с.

 34. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник / М.Примуш. – К., 2006.

 35. Пшеворський А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / А. Пшеворський. – М., 2000.

 36. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір / А.Романюк. – Львів, 2004.

 37. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду / Н.Ротар. – Чернівці, 2007.

 38. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене / О.Рудакевич. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304с.

 39. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник / Ф.Рудич. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 40. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності / С.Рябов. . – К., 1996.

 41. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. Посібник / С.Рябов. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 42. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Рябов. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 43. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. та випр. / В.Цимбалістий. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 44. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України / Л.Чикаленко. – К., 2004. – 352с.

 45. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. Посібник / Ю.Шведа. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 46. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М.Шепелєв.. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

 47. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник / П.Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 48. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. / Ю.Щербак. ? К., 2003.

 49. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. Посібник / М.Юрій. – К.: Кондор, 2005. – 336 с.3.2. Література до практичних (семінарських занять)

 1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: навч. Посіб. / О.Антонюк. – К., 2005, -- 432 с.

 2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.Бебик. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 3. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія / Р.Белламі. – К., 2002.

 4. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: Монографія / М.Бучин. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 231с.

 5. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

 6. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації / Н.Голуб, П.Клімкін. – К., 2003.

 7. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика / В.Горбатенко. – К., 2006.

 8. Горбатенко В.П. Бутовська І.О. Політичне прогнозування: Навч. Посібн / В. Горбатенко, І. Бутовська. – К., 2005.

 9. Даль Р. О демократии / Р.Даль. – М.: Аспект Пресс, 2000.

 10. Дмитренко Р. В. Громадянске суспільство і демократична держава: проблема взаємовідносин. Творча робота з курсу політології / Р.Дмитренко. – К., 2007. – 11 с.

 11. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия / Ю.Дмитриев. – М.: 1995.

 12. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

 13. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

 14. Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства: Монографія / М.Іванов.– Миколаїв, 2004. – 279 с.

 15. Іммуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи кегнітивної теорії конфліктів / А.Іммуратов. – К.,1996.

 16. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства / А.Колодій. – Львів, 2002.

 17. Колодій А. Нація як суб’єкт політики / А.Колодій. — Львів, 1997.

 18. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Курас. – К., 2004. – 736 с.

 19. Лібералізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126с.

 20. Лісничук О. В. Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз: Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К., 2000. – 20 с.

 21. Мала енциклопедія етнодержавства /НАН України. Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін.-Довіра: Генеза,1996.- 942 с.

 22. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005.

 23. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 24. Націоналізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

 25. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М.Рудич, Р.В. Балабан. Ю.С. ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

 26. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 27. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 28. Почепцов Г.Г. Іміджелогія / Г.Почепцов. – М., 2004.

 29. Ребет Л. Теорія нації / Л.Ребет. – Львів 1996.—192 с.

 30. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / А.Романюк, Ю.Шведа. – Львів, 2005.

 31. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.

 32. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

 33. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування / А.Цебенко. – К., 1997. – 44 с.

 34. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм / В.Шаповал. – К.,1993.

 35. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. Альберта Ейнштейна / Дж.Шарп. – Львів: Сполом, 2004. – 83 с.

 36. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М.Шепелєв. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.^ 4. Узгодження з іншими кафедрами№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата
Історія України2

Філософія

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи