Національний університет icon

Національний університет
Скачати 211.93 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата16.07.2012
Розмір211.93 Kb.
ТипРозрахунок

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”Кафедра ПОЛІТОЛОГІЇ


Директор ІГСН “ЗАТВЕРДЖУЮ”

_______________Карий І. П. Голова Науково-методичної ради інституту

________________Куньч З. Й.

“_____”___________________2008 р.

Робоча навчальна програма
Дисципліни___________політологія_____________________________________________


/назва дисципліни/

Для напрямів__ 0709-ГД, 0902-ІМ, 0909-ПР, 0702-ПС, 0202-МО__

/номер і назва базового напряму/


Розрахунок годин для базового напряму соціологія

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма


Семестр

ІІІ

Семестр


Всього


Семестр

ІІІ

Семестр


Всього


- лекційні заняття, год.

16
16

4
4

- лабораторні заняття, год.- практичні (семінарські) заняття, год.

32
32

6
6

- модульний контроль, год.

6
6
Всього аудиторних год.

54
54

10
10

Самостійна робота, год.

54
54

98
98

Загальний обсяг, год.

108
108

108
108

КП / КРКонтрольні роботи, шт.Розроблення графічних робіт, шт.Екзамени

1
1

1
1

ЗалікиПримітка: для інших напрямів розрахунок годин ідентичний


2008

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".

Робоча навчальна програма складена: к.п.н, доцент Турчин Я.Б.

к.п.н., доцент Луцишин Г.І.


“____”_____________ 2008 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології


Протокол №______ від “____”______________ 2008 р.


Завідувач кафедри ________________ Турчин Я.Б.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму


Протокол № _____ від “____”______________ 2008 р.

1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.  1. Мета викладення дисципліни.

засвоєння студентами концептуальних підходів щодо процесів розбудови демократичної держави, закономірностей переходу від тоталітаризму до демократії, формування самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів.  1. Завдання вивчення дисципліни.

формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, розуміння розвитку держави як її базового елементу та значення її основної характеристики – політичного режиму.


В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • що таке політика і яке її місце в системі суспільних відносин

 • що таке політична влада

 • з чого складається політична система і які її функції

 • що таке держава

 • що таке форма держави та її складові

 • в чому полягають особливості формування та реалізації державної політики

 • що таке політичні партії і партійні системи

 • якою є структура політичної свідомості

 • в чому полягає сутність політичної культури

 • які є етапи розвитку української політичної думкиПідготовлений фахівець повинен вміти:

 • аналізувати проблеми розвитку політичної системи

 • розрізняти політичні партії та блоки за ідеологією

 • давати характеристику державі за базовими ознаками форми

 • оцінювати рівень демократичності політичного режиму

 • аналізувати основні напрямки державної політики

 • визначати фактори впливу держави на міжнародній арені

 • типологізувати політичну культуру1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.


п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Український визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Розпад СРСР. Проголошення незалежності Української Держави.

2

Філософія

Розділ ІІ. Фундаментальні проблеми філософії.

Тема. Культура і цивілізація.
 1. Зміст дисципліни.


2.1. Лекції - 16 год.

п/п
^

Найменування розділів, тем


Кількість годин

ДФН

ЗФН


І МОДУЛЬ. Політика і суспільство.

1

^ Предмет політології.

Предмет, функції та методи політології. Основні політологічні школи сучасності.

1

0,2

2

^ Політика як суспільне явище.

Політика як сфера людської життєдіяльності. Нормативний аспект політики і ідеології.

1

0,3

3

^ Політична влада і політична система.

Потреба влади в суспільстві, фактор ефективної політичної влади. Політична система суспільства та її функції.

1

0,3

4

^ Політична діяльність та політичні технології.

Політичний процес та його різновиди. Політичні технології та політичний маркетинг.

1

0,2

5

^ Людина і політика.

Політична соціалізація особи та її форми. Поняття і форми політичної поведінки. Політичне лідерство.

1

0,3

6

^ Політика і групи інтересів. Політичні еліти.

Соціальна структура населення і політика. Групи інтересів та їх класифікації. Політичні еліти як суб’єкти політики. Типологія політичних еліт.

1

0,3

7

^ Політичні партії і партійні системи.

Передумови виникнення, суть та функції політичних партій. Типологія партій та партійних систем. Формування багатопартійної системи в Україні.

1

0,3

8.

^ Виборчий процес та виборчі истеми.

Суть демократичного інституту виборів, принципи організації виборчого процесу. Аналіз виборчих систем: сутьність, переваги, недоліки.


1

0,3


ІІ МОДУЛЬ. ^ Держава і політика.

9

Держава і громадянське суспільство.

Держава як основний інститут політичної системи. Громадянське суспільство та формування правової держави. Встановлення інститутів громадянського суспільства в Україні.

1

0,3

10

^ Сучасні політичні режими і форми державного правління.

Форми державного правління. Демократичні режими та сучасні виборчі системи. Недемократичні режими та їх види.

1

0,3

11

^ Трансформація політичних режимів.

Види трансформації політичних режимів. Особливості трансформації тоталітарного режиму в Україні. Голодомор і Голокост в Україні як об’єктивні прояви тоталітарних (комуністичного і нацистського) режимів ХХ ст.

1

0,2

12

^ Система державного правління в Україні.

Українська незалежна держава як результат політичного самовизначення українського народу. Конституційні засади діяльності державної влади в Україні.

1

0,3

13

^ Політична свідомість і політична культура.

Зміст і структура політичної свідомості. Поняття і типологія політичної культури. Проблема формування політичної культури в Україні.

1

0,2

14

^ Зовнішня політика та міжнародні відносини.

Зовнішня політика держави та її типи. Принципи та суб’єкти міжнародних відносин. Міжнародні конфлікти: поняття, причини, засоби та методи врегулювання.

1

0,3

15

^ Україна в системі міжнародних відносин.

Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України.

1

0,2

16

Ідея державності в політичній думці України.

Політична думка України Х-ХVI ст. Ідеї національної державності у політичній і правовій думці козацько-гетьманської доби. Основні напрямки політичної думки України ХІХ-ХХІ ст.

1

0,316

4 / 11

сам.
  1. Практичні /семінарські/ заняття 32год.
п/п
^

Зміст /теми/ занять


Кількість годин

ДФН
ЗФН


1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

13

14


І модуль.

Політика і наука про політику.

Політична влада і політична система.

Політична діяльність та політичні технології.

Особистість в політичному процесі.

Суб’єкти політики.

Політичні партії і партійні системи.

Виборчий процес і виборчі системи.
^

ІІ модуль.


Держава і громадянське суспільство.

Форми державного правління.

Сучасні політичні режими.

Трансформація політичних режимів.

Система державного правління в Україні.

Україна в системі міжнародних відносин.

Ідея державності у політичній думці України.


2

2

2

2

2

4

2


2

2

2

2

4

2

2

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,8

0,4


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
32

6 / 24

сам.2.3. Самостійна робота - 54 год.

п/п

Зміст роботи

Кількість годин


ДФН

ЗФН

1

2

3

Підготовка до здачі модулів.

Виконання індивідуального домашнього завдання.

Підготовка семестрової контрольної роботи.

24

30

32

6654

98^ Перелік питань для самостійної роботи:


1.Проблеми становлення та основні завдання розвитку політології в сучасній Україні 1год.

2.Джерела, передумови виникнення, сутність найголовніших світових ідеологій. 1 год.

3. Особливості сучасної нацистської і неонацистської ідеології. 1 год.

4.Легітимність політичної влади. 1 год.

5.Конституційні засади політичної системи України. 1 год.

6.Лоббі як суб’єкт політики. 1 год.

7.Особливості формування і політичного самоствердження української нації. 1 год.

8.Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та способи розв’язання. 1 год.

9.Свобода особи і держава. 1 год.

10.Політична соціалізація особи. 1 год.

11.Політичний лідер. 1 год.

12.Державно-територіальний устрій України. 1 год.

13.Конституція України про права і свободи людини і громадянина. 1 год.

14.Політичний режим в Україні. 1 год.

15.Парламентаризм як складова демократичної системи правління. 1 год.

16.Структура і система роботи Верховної Ради України. 1 год.

17.Повноваження Конституційного Суду України. 1 год.

18.Корупція державного апарату як суспільний феномен. 1 год.

19.Особливості демографічної політики в Україні. 1 год.

20.Основні напрямки етнополітики в Україні. 1 год.

21.Політичне розмежування і політичний спектр партій України. 1 год.

22.Перспективи формування стійкої багатопартійної системи в Україні. 1 год.

23.Політична психологія в структурі політичної свідомості суспільства. 1 год.

24.Проблеми формування української політичної культури на сучасному етапі. 1 год.

25.Основні фактори влади національних держав на міжнародній арені. 1 год.

26.Проблеми створення системи глобальної та регіональної безпеки в сучасному

світі. 1 год.

26.Національні інтереси України на міжнародній арені. 1 год.

28.Проблеми національної безпеки України. 1 год.

29.Проблеми державно-політичного устрою України у Конституції П. Орлика. 1 год.

30.Концепція української державності В. Липинського. 1 год.

31.Народницька концепція українського державного будівництва М. Грушевського. 1 год.


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.

Розподіл балів модульних контролів (МК).


Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контрольний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лабора-торні заняття

Практичні (семінарські) заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

семестр всього, у тому числі40

40

60

100

1-й МК20

20

30

50

2-й МК20

20

30

50


Контрольні заходи (КЗ) модульних контролів і семестрові екзамени проводяться в письмовій формі.

Екзамен перед комісією студент складає в усній формі з фіксацією запитань та оцінок відповідей на екзаменаційному листі.


3. Навчально-методичні матеріали.


3.1. Література до теоретичного курсу.


 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 360 с.

 3. Климончук В. Проблема політичних цінностей в історії становлення політичної науки // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 14. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2003. – С. 75-81.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К: Генеза, 1997. – 400 с.

 5. Побудова ефективної політичної партії. – К., 2003, -- 288 с

 6. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Каравелла", Львів: "Новий світ – 2000", 2002. – 344с.

 7. Політогія: Навч. посібник для вузів / Упоряд. та ред. М. Сазонова. – Харків: Фоліо, 1998. – 735 с.

 8. Політологія: Навчальний посібник для курсантів вищих військових навчальних закладів / За ред. Б.А. Катиренчука, М.П. Гетьманчука. – Львів: Військовий інститут, 2000. – 200 с.

 9. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-е вид. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 446 с.

 10. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 11. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 12. Політологія / Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С.І. Дорошенко, І.Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічник, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В.І. Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 13. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 14. Холод В.В. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 480 с.

 15. Примуш Н.В. Современная западная политическая теория. Основные парадигмы исследования. (На примере англо-американской и французской политологических школ). – Донецк: ДонГУ, 1994. – 36 с.

 16. Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. – № 2. – C. 32-57.

 17. Тягло О.С. Як розбудувати громадянську освіту в Україні? //Наукові записки НАУКМА. Т.18. Сер. Політичні науки. – К., 2000. – С. 84-90^ 3.2. Література до практичних /семінарських/ занять


1. Акт про проголошення незалежності України // Голос України.- 1991. - 24 серпня.

2. Бадзьо Ю. А. Влада – опозиція – держава в Україні сьогодні. – К.,1994.

3. Білоус А. Політичні об’єднання України. – К.,1993.

4. Бжезінський Збігнєв. Великі перетворення // Політична думка. – 1994. - №3.

5. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному

олімпі. Соціопсихологія і технологія політичної боротьби. – К.,1993.

6. Бойко О. Д. Україна 1991-1995 рр.: тіні минулого чи контури майбутнього. – К.,1996.

7. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.,1995.

Вивід прав України (Документи і матеріали про розвиток української державницької

думки за останні 300 років). – Львів,1991.

8. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К.,1991.

9. Гаврилишин Б. Дороговказ в майбутнє. До ефективніших суспільств. – К.,1990.

10. Гарань О. В. Убити дракона (З історії руху та нових партій України). – К.,1993.

11. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол.

упоряд. Р. Я. Пиріг – К., 1990.

12. Голокост в Україні: Історія, психологія, етика. – К.: НМЦ в. о. 2000.

13. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К.,1991.

14. Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії. – К.,1991.

15. Гурне Б. Державне управління. – К.,1993.

16. Гурне Б. Правова система України: теорія і практика. – К.,1993.

17. Дайт Т., Заглер Х. Демократия элиты. Введение в американскую политику. – М.,1994.

18. Декларація про державний суверенітет України. – К.,1991.

19. Донцов Д. Націоналізм. – Львів, 1926.

20. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К.,1991.

21. Ентомі Д. С. Національна ідентичність. – К.,1994.

22. Журавський В. політичний процес в Україні. – К.,1995.

23. Закон України “Про національні меншини в Україні”// Голос України. - 1992. -16 липня.

24. Заставний Ф. Д. Українська діаспора. – К.,1991.

25. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.,1996

26. Іммуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи кегнітивної теорії конфліктів. – К.,1996.

27. Кисельов С. Міра свободи індивіда в державі// Політичний менеджмент. – 2003. - № 3.

28. Колодій А. Ф. Нація як суб’єкт політики. – Л.,1997.

29. Основні напрямки зовнішньої політики України. Прийнято Верховною Радою

липня 1993 р.// Голос України. – 1993. - 23 липня.

30. Політологія. Кінець ХІХ- перша половина ХХ ст. Хрестоматія/ За ред. О. І. Семківа. – Львів, 1996.

31. Політичні партії України. – К.,1996.

32. Політологія посткомунізму. – К.,1995.

33. Рибачук М., Шкурат І. Історичні аспекти становлення виборчої системи України// Політичний менеджмент. – 2004. - № 1.

34. Романюк О. Транзитні демократії (про визначення характеру політичних режимів перехідних суспільств)// Людина і політика. – 2004. - № 2.

35. Смолій В. А., Гуджій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. – К.,1991.

36. Ткачук В. Моделювання в системі методів аналізу політичних процесів// Людина і політика. – 2004. - № 2.

37. Технологія політичної влади. Зарубіжний досвід. – К.,1994.

38. Україна в міжнародно-правових відносинах. – Кн.1. – К.,1996.

39. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К.,1995

40. Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К.,1991.

Українська думка. – К.,1992.

41. Українська державність у ХХ ст. Історико-політологічний аналіз. – К.,1996.

42. Шаповал В. М. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.

43. Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К.,1992.

44. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.


4. Узгодження з іншими дисциплінами.


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1.

Історія України2.

Філософія

Схожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи