Національний університет icon

Національний університет
Скачати 149.44 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата16.07.2012
Розмір149.44 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра політології

/назва кафедри/


«Затверджую»

Голова методичної комісії

базового напряму


_______________________

/Підпис/ /прізвище, ініціали/

«__»____________ 2009 р.


Робоча навчальна програма


Дисципліна: Зовнішня політика України


Для напряму: 0304 «Міжнародні відносини»


Вид роботи


Денна форма


семестр І

семестр II

Всього

Лекційні заняття, год.16

16

Практичні (семінарські) заняття, год.16

16

Модульний контроль, год.Всього аудиторних, год.32

32

Самостійна робота, год.40

40

Загальний обсяг, год.72

72

КП/КРК.Р., шт1

1

Розроблення графічних робіт, шт.Екзамен, год.Залік, год.1

1


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".


Робоча навчальна програма складена: к.п.н., ас. Кучмою Л.О.

«__»__________ 2009 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології.


Протокол №__ від «__» ___________ 2009 р.


Завідувач кафедри _____________ к.п.н., доц. Турчин Я.Б.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму.


Протокол №__ від «__» ___________ 2009 р.


1. Meтa та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання дисципліни – засвоєння студентами теоретичних концептуальних підходів щодо шляхів, методів та засобів формування зовнішньої політики України.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про напрямки та зміст зовнішньої політики української держави на різних етапах її розвитку.


^ 1.3. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин,

 • про зовнішню політику Київської Русі,

 • про українські землі як об'єкт змагань держав Центрально–Східної Європи,

 • про зовнішню політику уряду Боглана Хмельницького,

 • про перетворення України на об'єкт міжнародних відносин (1657–XVIII ст.),

 • про зовнішню політику незалежних українських урядів (1917-1920 рр.),

 • про Європейську зовнішню політику та Україну у міжвоєнний період (1920-1939 рр.),

 • про українське питання у зовнішній політиці періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.),

 • про зовнішньонполітичну діяльність Українськиї РСР повоєнного періоду,

 • про зовнішню політику незалежної України.


Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • характеризувати поняття, категорії та критерії формування зовнішньої політики України на різних етапах її розвитку;

 • виділяти найбільш загальні закономірності у сфері зовнішньої політики України,

 • аналізувати взаємодію внутрішніх і зовнішніх факторів та їх на дипломатичну діяльність української держави,

 • визначати історичні типи зовнішньої політики України,

 • оцінювати роль держави у сфері розбудови зовнішньої політики Укпаїни,

 • характеризувати взаємодію України із державами світу та міжнародними організаціями на сучасному етапі.^ 1.4. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу
п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Всі теми курсу

2

Політологія

Тема. Міжнародні відносини та світова політика. Україна в системі міжнародних відносин

3

Філософія

Розділ II. Фундаментальні проблеми філософії.

Тема. Культура і цивілізація.^ 2. Зміст дисципліни.


2.1. Лекції – 16 год.
п/п

Найменування розділів, тем

Кількість

годин


ДФН

1

Зовнішня політика держави: сутність та типи. Співвідношення зовнішньої та внутрішньої політики.

1

2

Зовнішня політика України як об?єкт вивчення. Періодизація зовнішньої політики України.

1

3

Зовнішня політика Київської Русі

1

4

Зовнішня політика Галицько-Волинської Русі

1

5

Українські землі як об?єкт змагань держав уентрально–Східної Європи у 14–17 століттях. Дипломатія Запорізької Січі та козаччини.

1

6

Зовнішня політика уряду Б.Хмельницького та козацької держави.

2

7

Україна як об?єкт міжнародних відносин у 17–18 ст. спроби відновлення української незалежності та російська імперська політика на Україні.

1

8

Зовнішня політика України 1917-1920 років. Утворення УНР та ЗУНР, їх зовнішньополітичні орієнтації й міжнародне визнання.

1

9

Зовнішня політика України у міжвоєнний період (1921-1939).

1

10

«Українське питання» у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни та повоєнна політика Української PCP. Діяльність України у міжнародних організаціях.

2

11

Становлення незалежної України як актора міжнародних відносин. Основні концептуальні засади зовнішньої політики України.

2

12

Зовнішня політика сучасної України. Проблеми стратегічного партнерства України. Участь України у діяльності міжнародних організацій.

2

Всього

16


^ 2.2. Практичні/семінарські заняття – 16 год.
п/п

Зміст/теми/занять

Кількість годин

ДФН

1

Зовнішня політика Київської та Галицько-Волинської держав

2

2

Зовнішньополітична діяльність козацької України

2

3

Українська зовнішня політика періоду визвольних змагань (1917-1920 pp.)

2

4

Зовнішня політика України під час другої світової війни

2

5

Українська PCP на міжнародній арені (1944-1990 pp.)

2

б

Зовнішня політика незалежної української держави на

сучасному етапі.

4

7

Проблеми та суперечності інтеграції України до світової спільноти та євроатлантичних структур.

2
Всього

16^ 2.2. Самостійна робота – 40 год.
п/п

Зміст роботи

Кількість годин ДФН

1

Виконання індивідуального домашнього завдання

20

2

Підготовка семестрової контрольної роботи

20
Всього

40Перелік індивідуальних домашніх завдань:

 1. Зовнішня політика перших київських князів. Договір Олега з Візантією 911 року – документ великої історичної ваги 1 год.

 2. Розквіт міжнародних зв'язків Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого 1 год.

 3. Зовнішня політика Володимира Мономаха 0,5 год.

 4. Дипломатія Галицько–Волинської держави. 1 год.

 5. Зовнішня політика Запорозької Січі 0,5год.

 6. Козаччина у сфері інтересів європейських держав 0,5 год.

 7. Зовнішня політика Б.Хмельницького на етапі поступового переходу від козацького автономізму до створення самостійної Української

держави 1 год

 1. Зовнішня політика І.Мазепи. Україно–шведський союз 0,5 год.

 2. Основні напрямки зовнішньої політики Центральної Ради та

УНР 1 год.

 1. Зміст та значення Брестського мирного договору 0,5 год.

 2. Зовнішня політика УСР та її перші успіхи 1 год.

 3. Зовнішньополітична діяльність українських урядів в екзилі в перші повоєнні роки 0,5 год.

 4. Участь України у створенні та діяльності ООН 1 год.

 5. Процес міжнародного визнання незалежної України. Формування основ національної зовнішньої політики незалежної України. 1 год

 6. Принцип без?ядерності у зовнішній політиці України 0,5 год.

 7. Основні принципи зовнішньої політики України 1 год.

 8. Основні етапи україно–російських відносин та їх

характеристика 1 год.

 1. Україна та країни СНД 1 год.

 2. Європейський вибір України у сфері міжнародних відносин 1 год.

 3. Передумови становлення і розвитку відносин України з ЄС 1 год.

 4. Діяльність України в ОБСЄ 0,5 год.

 5. Україна і Рада Європи 0,5 год.

 6. Розширення НАТО та національна безпека України 1 год.

 7. Участь України в миротворчих операціях ООН 0,5 год.

 8. Міжнародні фінансові організації та Україна 1 год.2.3. Проведення залікового контролю. Розподіл балів


Заліковий контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контрольний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лабораторні заняття

Практичні семінарські заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

Семестр всьго, у тому числі4020

60

40

100


Контрольні заходи (КЗ) модульних контролів і семестрові екзамени проводятьс в письмовій формі.

Екзамен перед комісією студент складає в усній формі з фіксацією запитань та оцінок відповідей на екзаменаційному листі.


^ 3. Навчально-методичні матеріали.


3.1. Література до теоретичного курсу


 1. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах 1944-1996 pp. – К., 1999.

 2. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 3. Геополітика України (Військовий аспект): Навчальний посібник. – Львів, 2004.

 4. Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький C.B., Лисенко О.Є. Україна і Росія в історичній ретроспективі радянський проект для України. – К.: Наукова думка, 2004. Т.2. 540 с.

 5. Європейський вибір України: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 6. Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети /За ред. Г.М.Перепелиці. ? К.: ВД „Стилос”, 2007. ? 272 с.

 7. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 8. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич - Київ, 2004.

 9. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005.

 10. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

 11. Незалежна Україна в системі міжнародних відносин: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 12. Овсій О.І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року: Навчальний посібник. – К., 1999.

 13. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 14. Смолій В.А. Степанков B.C. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 15. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. (Навчальний посібник для вузів). – К., 1996.

 16. Україна і НАТО: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 17. Україна і позаєвропейський світ: Начальний посібник. – Львів, 2001.

 18. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній український державний процес /Від.ред В.А.Смолій. – К.; Наукова думка. – 2004. – Т.З. – 621 с.

 19. Україна і світ. – Львів, 1998.

 20. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К., 1995.

 21. Федорук Я.О. Зовнішньополітична діяліність Хмельницького і формування його політичної програми (1648-1649 pp.). – Львів, 1993.

 22. Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1957. – Львів, 1996. Ч1. 1654.

 23. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

 24. Шульгин О. Без території... Ідеологія та чин уряду УНР на чужині. – К., 1998.

 25. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. ? К., 2003.


3.2. Література до практичних (семінарських) занять


 1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. //Голос України. – 1991. – № 165.

 2. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Матеріали регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2004 р., м. Дніпропетровськ) /Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; [Редкол.: Л.Л.Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. ? Д., 2004. – 146 с.

 3. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. - № 21.

 4. Барановський Ф. Євроатлантична інтеграція України - крок у майбутнє //Екон. часопис. ? 2005. ? № 11-12. ? c.22-23.

 5. Боплан Г. Опис України. – Львів, 1990.

 6. Василенко В.Л. Правові аспекти участі Української PCP у міжнародних відносинах. К., 1999.

 7. Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада. – К.: Отбідь, 2005. – 368с.

 8. Гетьманчук M.П. Українське питання в радансько-польських відносинах 1920-1939 рр – Львів, 1998.

 9. Гетьманчук М.П. Євразійство як складова завнішньої політики Росії щодо України. //Шлях до України: колізії новітнього поступу: Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. – Тернопіль, 2006. – С.19–22.

 10. Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною 1648-1651 pp. – Львів, 1996.

 11. Головко О.Б. Русь у міжнародному житті Європи ІХ-ХІ ст. – К., 1994.

 12. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 13. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. - № 1.

 14. Декларація про державний суверинітет України: Прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р. //Голос України. – 1990. – №127.

 15. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. - № 4

 16. Дипломатія сучасної України (Єнциклопедичний довідник). – К., 1997.

 17. Західні землі України. 1939. – Львів, 1999.

 18. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 p. К., 1996.

 19. Косик В. Міжнародні взаємний України-Руси від IX до XVI ст.//Зб. праць Ювілейного Конгресу. Мюнхен, 1988–1989.

 20. Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 21. Литвин М. Украї нсько-польська війна 1919-1920 pp. – Львів, 1998.

 22. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993 – 14 вересня.

 23. Сахаров А.О. Дишіоматія Святослава. – М., 1991.

 24. Сивіцький М. Історія польської– українських конфліктів /Пер. з пол. – К.: Вид–во ім. О.Теліги, 2005. – Т.1–3.

 25. Ткачов В. Європейська та євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України: Розширення відносин з НАТО для України ї запорукою її успішного наближення до ЄС //Військо України. ? 2005. ? № 11. ? c. 6-9.

 26. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття. – Львів, 1997.

 27. Україна на міжнародній арені: 36. документів і матеріалів. 1986-1990 pp. К., 1993.

 28. Українська PCP у міжнародних договірних відносинах: 36. документів. 1966-1975 pp. К., 1985.

 29. Українська РСР на міжнародній арені: 36. документів і матеріалів. 1944-1961 pp. К., 1963ю

 30. Цвєтков Г.І. Міжнародні відносни й зовнішня політика в 1917-1945 pp. – К., 1997.


^ 4. Узгодження з іншими дисциплінами.


№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис

1.

Історія України2.

Політологія3.

Філософія

Завідувач кафедри політології,

кандидат політичних наук,

доцент Турчин Я.Б.

Схожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи