Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі icon

Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
Скачати 66.33 Kb.
НазваОксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
Дата16.07.2012
Розмір66.33 Kb.
ТипДокументи

УДК 81’373,47:316,286

Оксана Володимирівна Проценко


ІМПЛІЦИТНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗМІСТУ В ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ


В статті мова йде про імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі, яке відбувається за допомогою порушення комунікативних максим : максими релевантності, якості, кількості та манери.

Ключові слова : імпліцитний, парентальний дискурс, комунікативні максими, емоційний зміст.

На межі сторіч провідне місце у лінгвістиці зайняла когнітивно-дискурсивна парадигма, яка зумовила переорієнтацію сучасної лінгвістики на людину як учасника комунікації [2, с. 25]. Нові вимоги до лінгвістичного дослідження передбачають вивчення мови не в суто структурному сенсі, а в контексті реальної комунікації. Дискурсивна парадигма пропонує досліджувати дискурс як прояв особистості людини та її вплив на комунікаційний процес. Дискурс являє собою складне та багатопланове явище, причому вербальна його складова є похідною від поєднання всіх інших – як лінгвальних, так і екстралінгвальних – факторів [3, с. 198]. В останні роки з'являється чимало робіт, які присвячені особливостям дискурсу мовної особистості та дослідженню їх залежності від низки екстралінгвістичних факторів .

Сучасний стан розвитку лінгвістики характеризується посиленим інтересом до механізмів лінгвальної репрезентації об'єктів позамовної дійсності, зокрема емоцій і почуттів комунікантів [4 - 6 та ін.].

Емоції є типовими суб'єктивними сигналами. Важлива особливість емоцій – їхня комунікативна здатність. Емоційний досвід значно ширший, ніж досвід індивідуальних переживань [7, с. 31]. В дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей емоції розкривають внутрішній світ комунікантів, тобто дітей та батьків.

Питанням емоційності, емотивності та емоційного стану займалося багато вчених: Биценко Т.О. [4], Гнєзділова Я.В. [5], Носенко Є.Л. [6]. Імпліцитні смисли були у фокусі дослідження як вітчизняних,так і іноземних вчених,таких як: Г.П.Грайс [9], Л.Р.Безугла [1], А.І.Шаповал [10] та інші.

У психологічному плані емоції є комплексним феноменом на позначення групи психічних процесів - емоційних станів і переживань - як реакцій [5, с. 15] на соціальні і/чи психологічні позамовні чинники, проявлені в інтеграції когнітивних і фізіологічних процесів, котрі впливають на поведінку індивіда [4, с. 6]. Емоції виступають частиною соціального досвіду, акумульованого і збереженого у мові.

Згідно з класифікацією І.П. Сусова та С.А. Арістова, у діалогічному дискурсі виділяють чотири різновиди мовленнєвого спілкування: інституційно-виробничий, споживацький, сімейно-побутовий та сферу дозвілля[8, с. 7].

Сімейно-побутова сфера вивчається сучасними дослідниками . Проте, незважаючи на дослідження парентального дискурсу, у лінгвістичних роботах не проводилося комплексного вивчення імпліцитного вираження емоційного змісту в спілкуванні батьків та дітей.

Дана стаття присвячена вивченню вербалізації емоційного змісту в парентальному дискурсі.

Метою статті є окреслення особливості прояву емоційності в спілкуванні батьків та дітей. У статті розглядається імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі.

Об'єктом дослідження є парентальний дискурс. Предметом дослідження є імпліцитне вираження емоційності в парентальному дискурсі.

Імпліцитність як опосередковане вираження категорій плану змісту є універсальним лінгвістичним явищем, до складових якого належать імплікатури. Останні виникають у результаті спонтанного (ненавмисного) чи інтенційного (навмисного) порушення комунікантами загальновизнаних правил комунікації, сформульованих Г.-П. Грайсом як принцип комунікативної співпраці. Зокрема, порушення однієї чи декількох грайсових комунікативних максим - максими кількості, максими якості, максими манери і максими релевантності [9, с. 45-46] - уможливлює передавання додаткової, опосередковано вираженої інформації емоційного змісту.

За допомогою порушення комунікативних максим мовець може додатково імплікувати інформацію емоційного змісту як негативну, так і позитивну[10, с. 144].

Порушення максими релевантності в дискурсі спілкування батьків та дітей заклечається в ігноруванні питання чи зміни теми розмови.

Прикладом є розмова матері і доньки. Донька зустрічається з одруженим чоловіком, і її мати знає про це, тому коли розмова заходить про нього і мати хоче дізнатися, чи розлучився він вже, донька відводить тему розмови в інший бік.

'How — how's David ?' Louise asked hesitatingly. She had to ask it.

'Oh, he's fine. Sent you his regards, as a matter of fact. He likes you.'

'I like him, too,' Louise said, 'but –

'He is going to do a film.' Eva hurried on, before Louise could say more. 'He says there's a chance he might be able to get me into it, too. Don't look so nervous, Mother. Denham isn't Hollywood.'

'I'm not nervous.' It was difficult to talk when they had to keep stepping back and forward to avoid being struck by baggage as the hurrying crowd flowed round them. 'I hope you get the part, dear,' Louise lied. ( Monica Dickens )

При порушенні максими якості мовець навмисно говорить неправду, щоб імплікувати інформацію емоційного змісту.

Як приклад розглянемо розмову матері та доньки. Мати говорить доньці, що з радістю допомагає зятеві по господарству, хоча їй це не подобається. Мати говорить неправду навмисно, бо її зять гарна людина, а донька зовсім лінива й не допомагає йому. Таким способом мати намагається приховати своє обурення, й це приховування вербалізується шляхом неправдивої інформації.

'I thought I'd come and put the kettle on,' Louise said, thinking how nice it would have been to come in and find the table laid and the kettle welcoming her with a thin murmur of steam….

'You're tired, Mother,' Anne said. 'Why do you stay out so long? It's silly to try and do so much at your age.'

Louise was not offended. Anne's spade-calling remarks were somehow not insulting.

'There's so much to do,' Louise said. 'And I like to help Frank. He works so hard.' She tried not to make it sound like a criticism of Anne's idleness, although it grieved her that her daughter took no share in the work, and no interest in the results that Frank achieved. (Monica Dickens )

Порушення максими кількості в парентальному дискурсі реалізується двома способами : по-перше, завдяки лаконічній відповіді. По-друге, завдяки надто деталізованій репліці.

Прикладом лаконічної відповіді є розмова матері та доньки, в якій мати коротко відповідає на питання доньки, чому вона не ходить до школи.

'Why don't I go to school?' I asked her. I was curious about school because my mother always called it a Breeding Ground. I didn't know what she meant, but I knew it was a bad thing, like Unnatural Passions.

'They'll lead you astray,' was the only answer I got. (Jeanette Winterson )

Порушення максими манери в спілкуванні батьків та дітей полягає, найчастіше, в явній хибності того, що стверджується мовцем.

Як приклад візьмемо фрагмент розмови доньки та матері, де донька, не маючи наміру допомагати матері по господарству, наводить хибну або вигадану інформацію.

'So what ?' Anne said, slumped against the pillows with a melting bar of chocolate staining the sheets. 'Pigs have babies every day. Let her get on with it.'

'But there's something you have to do for them, and I do not know what it is.'

'If I were a pig,' Anne said indolently, 'all I'd want anyone to do would be to leave me alone to get on with the revolting business by myself.'

'No, no.' Louise wrung her hands. 'You have to help them in some way….' (Monica Dickens )

Імплікувати емоційний зміст в дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей можна також за допомогою невербальних засобів : по-перше, жестів, по-друге, зорового контакту та міміки.

Прикладом використання жестів може бути фрагмент розмови матері і доньки, в якій мати хоче насолити доньці й купує їй куртку набагато більшого розміру. Емоційний зміст виявляється завдяки використанню жестів.

she pushed me inside a shop that sold oddments and seconds.

'They haven't got any,' I said, peering about with some relief.

'Oh yes they have,' answered my mother triumphantly.

She was rummaging behind a pile of cardboard boxes that had SURPLUS written on the side, like branded sheep.

'Try this one.'

I put it on. It was enormous.

'Look, it's got a hat with it.'

She thrust a shapeless piece of plastic towards the place she thought my hand would be.

'Which way round does it go?' I was feeling trapped.

'It'll keep you dry which every way.' ( Jeanette Winterson )

Зоровий контакт також є засобом імпліцитного вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі. Як приклад розглянемо діалог матері та сина, в якому мати намагається дізнатися, чи обрав вже він майбутню професію.

'Have you made up your mind what you're going to be yet?'

'No. Is there any hurry?'

'You know how ignorant I am about everything. Your father says that if you're going to be a barrister you ought to work at law when you go to Cambridge. On the other hand, if you fancy the Foreign Office you should take up modern languages.'

^ He looked at her for so long, with that queer, reflective air of his, that Julia had some difficulty in holding her light, playful and yet affectionate expression.

'If I believed in God I'd be a priest,' he said at last.

'A priest?' ( W.S.Maugham )

Прикладом використання міміки є фрагмент комунікативного акту батька та доньки. Донька зневажає батька, ненавидить його, але інколи боїться й не хоче потрапити під його гарячу руку.

Queenie's mouth lifted into a forced smile. 'Silly old fool,' she muttered without conviction, 'an' I'm as bad for taking notice!' ( Josephine Cox )

Отже, в дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей емоційний зміст виражається імпліцитно. Порушення комунікативних максим та використання невербаліки дають можливість імпліцитно подати інформацію емоційного змісту в парентальному дискурсі.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей омовлення емоційного змісту в дискурсі спілкування батьків та дітей залежно від вікових та соціальних факторів.


ЛІТЕРАТУРА

1)Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі: Монографія / Л.Р.Безугла. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007.- 332с.

2)Зверєва О.Г. Вербальні та невербальні прояви домінуючого статусу старшого сіблінгу / О.Г.Зверєва // Вісник СумДУ. Серія «Філологія». - 2008.- № 1.- С. 21-25.

3)Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен (колективна монографія ) ; под ред. І.С.Шевченко. - Харків : Константа, 2005.- 356 с.

4)Биценко Т.О. Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі ХVІ-ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Т.О.Биценко. - Харків, 2004. - 20 с.

5)Гнєзділова Я.В. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти : дис. ..канд. філол. наук : 10.02.04 / Я.В.Гнєзділова. - К., 2007. - 291 с.

6)Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь / Э.Л.Носенко. - К. : Высшая школа, 1981. -195 с.

7)www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/visnyk27/Statti27_Babenko.htm - 61k

8)Сусов И. П., Аристов С.А. Коммуникативно – когнитивная лингвистика и разговорный дискурс. – saristov@uos.de,1999. – 11c (http://homepages.tversu.ru/ ~susov/Aristov.htm )

9) Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics / H.P.Grice. – N.Y.: Academic Press, 1975. – Vol. 3: Speech Acts. – P. 41-52.

10)Шаповал А. І. Імплікатурурне вираження емоційного змісту в англомовному емотивному дискурсі / А.І.Шаповал // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур. Том № 2. – 2007. - С.143-145

Список ілюстративних джерел

1. Cox J. Her Father's Sins / J.Cox. – London : Mackays of Chatham plc, 1987. - 278 p.

2. Dickens M. The Winds of Heaven / M.Dickens. – London : Penguin Books, 1977.– 240 p.

3. Maugham W.S. Theatre / W.S.Maugham. – Vinnizja : Nova Knyha, 2002. – 312 p.

4. Winterson J. Oranges are not the Only Fruit / J.Winterson. –London : Pandora, 1990.–182 p.

Oksana Protsenko The implicit expression of emotional contents in the parental discourse .

The article deals with the implicit expression of emotional contents in the discourse of parents and children communication. The implicit emotional information in the parental discourse is verbalized more with the help of violation of communicative maxims : of relevance, of quality, of quantity, of manner.

Key words : implicit, the parental discourse, communicative maxims, emotional contents.

Схожі:

Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconЕкспліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В останні роки з'являється чимало робіт, які присвячені особливостям дискурсу мовної особистості та дослідженню їх залежності від...
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconУдк- 81’37,47: 316,286 С. В. Баранова, О. В. Проценко Утішання в парентальному дискурсі
У статті аналізується омовлення дій з метою покращення негативного психоемоційного стану комунікантів, що пов'язані один з одним...
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі icon29. 05. 2013 р. Афанасьєва Кристина Василівна Науковий керівник – Бойцун І.Є., доцент, кандидат філологічних наук. Тема – „Домінанти поезії Ліни Костенко”
Тема – „Художнє вираження концепту надлюдини в неоромантичному дискурсі Ольги Кобилянської”
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconО. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей
У статті йдеться про звертання як засіб вираження адресованості мовлення в дискурcі спілкування батьків та дітей
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconЗасоби вираження осуду в соціальному дискурсі
Елагіна І. Г., Гусліста Л. А., Кузенко Г. М., Черняк О. П. та ін перебувають висловлення як позитивної так і негативної оцінки. Крім...
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconН. О. Чувасова, кандидат пед наук, Криворізький державний педагогічний університет інтерактивне навчання як засіб формування емоційного інтелекту старшокласників
У статті розкрито необхідність використання інтерактивного навчання у формуванні емоційного інтелекту старшокласників та розглядаються...
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconМ. П. Драгоманова калита Оксана Михайлівна удк 811. 161. 2’38 мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі 10. 02. 01 українська мова Автореферат
Робота виконано на кафедрі стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міністерство...
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconPacs numbers: Структурно-фазовий стан, стабільність інтерфейсів та електрофізичні властивості двошарових плівкових систем
С.І. Проценко, І. В. Чешко, Д. В. Великодний, І. В. Пазуха, Л. В. Однодворець, І. Ю. Проценко, О. В. Синашенко
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconPacs numbers: Структурно-фазовий стан, стабільність інтерфейсів та електрофізичні властивості двошарових плівкових систем
С.І. Проценко, І. В. Чешко, Д. В. Великодний, І. В. Пазуха, Л. В. Однодворець, І. Ю. Проценко, О. В. Синашенко
Оксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconЗаявка Ф. И. О. Проценко Оксана Владимировна Должность, место работы, город
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи