Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв icon

Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв
НазваЮ. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв
Сторінка1/50
Дата16.07.2012
Розмір3.9 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв


Самостійна робота студентів

при вивченні Хімії


Навчальний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Суми

Сумський державний університет

2011

УДК 378.147.091.32:54(075.8)

ББК 74.580

Л 65

Рецензенти:

С.В. Іванов – доктор хімічних наук, професор Національного авіаційного університету;

В.О. Калібабчук – доктор хімічних наук, професор національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Н.Н. Чайченко – доктор педагогічних наук, професор Сумського обласного інституту післядипломної освіти


^ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей
вищих навчальних закладів


(лист № 1/11-273 від17.01.2011)


Ліцман Ю.В.

Л 65 Самостійна робота студентів при вивченні хімії: навч. посіб. / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв.– Суми: Сумський державний університет, 2011. – 349 с.

ISBN 978-966-657-338-7

Навчальний посібник призначений для організації самостійної роботи студентів під час вивчення хімії. До посібника входять приклади типових задач з розв’язками, завдання для самоперевірки у тестовій формі і завдання для індивідуальної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки спеціалістів «Інженерне матеріалознавство».


УДК 378.147.091.32:54(075.8)

ББК 74.580


© Ліцман Ю.В., Марченко Л.І.,

Лебедєв С.Ю., 2011

© Сумський державний універ-

ISBN 978-966-657-338-7 ситет, 2011


Навчальне видання


Ліцман Юлія Володимирівна

Марченко Лариса Іванівна

Лебедєв Сергій Юрійович


Самостійна робота студентів

при вивченні Хімії


Навчальний посібник


Художнє оформлення обкладинки І.Ю. Сидоренко

Редактор Т.Г. Чернишова

Комп’ютерне верстання Ю.В. Ліцман


Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 20,46. Обл.-вид. арк. 13,60. Тираж 300 пр. Зам. №


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ Самостійна робота студентів

при вивченні Хімії


Навчальний посібник


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: Ю.В. Ліцман


Л.І. Марченко


С.Ю. Лебедєв


Відповідальний за випуск С.Ю. Лебедєв


Декан факультету ТеСЕТ О.Г. Гусак


Суми

Сумський державний університет

2011


ЗМІСТ

ВСТУП 9

^ РОЗДІЛ 1 ПІДГОТОВКА ДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 11

1.1Основні поняття та стехіометричні закони хімії 11

1.2Основи теорії будови речовини 29

1.3Комплексні сполуки 51

1.4Основні закономірності перебігу хімічних реакцій 64

1.5Властивості розчинів і йонообмінні реакції в розчинах електролітів 86

1.6Окисно-відновні реакції та електрохімічні процеси 108

1.7 Огляд елементів - металів 131

1.8 Характеристика елементів - неметалів IVА-групи 144

1.9 Основи знань про органічні сполуки і полімерні матеріали 152

^ РОЗДІЛ 2 ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 164

2.1 Практичне заняття 1 Основні закони хімії 164

2.2 Практичне заняття 2 Будова електронних оболонок атома 168

2.3 Практичне заняття 3 Періодичний закон і електронна природа атомів 173

2.4 Практичне заняття 4 Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків (МВЗ) 177

2.5 Практичне заняття 5 Йонний та металічний зв’язки. Вандерваальсові взаємодії, водневий зв’язок. Типи кристалічних ґраток 181

2.6Практичне заняття 6 Електролітична дисоціація 185

2.7Практичне заняття 7 Рівновага в розчинах електролітів 188

2.8Практичне заняття 8 Окисно-відновні реакції 192

2.9 Практичне заняття 9 Зрівнювання рівнянь окисно-відновних реакцій 196

2.10 Практичне заняття 10 Електроліз 199

^ РОЗДІЛ 3 ПІДГОТОВКА ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 203

3.1Лабораторна робота 1 Визначення ентальпії нейтралізації 204

3.2Лабораторна робота 2 Швидкість хімічних реакцій 209

3.3Лабораторна робота 3 Хімічна рівновага 216

3.4Лабораторна робота 4 Розчинність речовин. Властивості розчинів 219

3.5Лабораторна робота 5 Приготування розчинів 223

3.6Лабораторна робота 6 Електролітична дисоціація 227

3.7Лабораторна робота 7 Гідроліз солей 233

3.8Лабораторна робота 8 Комплексні сполуки 237

3.9Лабораторна робота 9 Окисно-відновні реакції 241

3.10Лабораторна робота 10 Гальванічні елементи 247

3.11Лабораторна робота 11 Корозія металів 251

3.12Лабораторна робота 12 Дослідження властивостей елементів ІІА-групи та їх сполук 256

3.13Лабораторна робота 13 Дослідження властивостей алюмінію та сполук Алюмінію 261

3.14Лабораторна робота 14 Дослідження властивостей заліза та сполук Феруму 266

3.15Лабораторна робота 15 Дослідження властивостей міді та сполук Купруму 272

3.16Лабораторна робота 16 Дослідження властивостей вуглецю та сполук Карбону 277

3.17Лабораторна робота 17 Добування і дослідження властивостей аліфатичних вуглеводнів 282

3.18Лабораторна робота 18 Галогенопохідні алканів 290

3.19Лабораторна робота 19 Визначення молекулярної маси полімеру віскозиметричним методом 296

3.20Лабораторна робота 20 Дослідження властивостей термопластичних пластмас 301

^ РОЗДІЛ 4 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ 307

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 350  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Схожі:

Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconІсторичні науки 1 63. 3(4Укр)6-8р4 М30 Марченко, Н. В
Марченко, Н. В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в усрр [Текст] : автореф дис канд. історич наук : спец. 07. 00. 01...
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconПерелік наукових праць асистента Марченко Д. Д
Бутаков Б. И. Электромеханическое упрочнение деталей вращения / Б. И. Бутаков, Д. Д. Марченко // Оборудование и инструмент для профессионалов....
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Лебедєв О. М. Ладик О.І. Цифрова схемотехніка. К.: Арістей, 2005. 247 с.+Гриф мон
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки з курсу «Хімія» на тему «Закономірності хімічних реакцій» для студентів підготовчого відділення по роботі з іноземними...
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconЦветы. Марченко Алина

Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю) Марченко Ігор Олександрович

Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconМетодичні вказівки містять типові завдання з дисципліни «Медична хімія», яка викладається на першому курсі для студентів Медичного інституту Сумду зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Профілактична справа»
Збірник індивідуальних завдань з медичної хімії / укладачі: О. П. Манжос, Ю. В. Ліцман. – Суми : Сумський державний університет,...
Ю. В. Ліцман, Л. І. Марченко, С. Ю. Лебедєв iconКонспект лекцій частина 1
Л. І. Марченко, С. Б. Большаніна. – Суми : Сумський державний університет,– Ч. 1, 2013. – 134 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи