„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес icon

„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес
Скачати 112.35 Kb.
Назва„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес
Дата16.07.2012
Розмір112.35 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ___________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.02020301 „Музичне мистецтво*”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


Зміст програми

Розділ І

Тема 1. Музичне мистецтво як педагогічний процес.

Зміст і завдання курсу «Методика музичного виховання».

Місце музичного виховання в загальній системі розвитку творчої особистості. Визначення мети музичного виховання школярів – формування музичної культури, як важливої частини духовного світу особистості.

Структура музичної культури школярів: інтерес та захопленість музичним мистецтвом; потреба і здатність сприймати виразність звукового світу (Природи, Людини і Мистецтва); зміст музично-слухового досвіду, його спрямованість на особистісний розвиток; естетичне світ оглядання як особистісно-орієнтоване ставлення до музики; творче художньо-образне мислення, як спосіб самовираження дитини в різних формах спілкування з музичним мистецтвом. Єдність музичної освіти, розвитку й виховання школяра.

Загально дидактичні (актуалізація знань з педагогіки) та специфічні принципи музичного виховання дітей (єдність емоціонального та свідомого, єдність художнього та технічного, домінування колективних форм роботи над індивідуальними, образності, цілісності, асоціативності).

Вимоги до вчителя мистецтва, основні види його професіональної діяльності та їх характеристика.

Музичне мистецтво – необхідна складова життєдіяльності дітей у загальноосвітній школі в урочний та позаурочний час.

Виховний потенціал музичного мистецтва, його вплив на становлення і виховання особистості; активізація творчих можливостей людини.

^ Традиції та новаторство.

Прогресивні музично-педагогічні концепції ХХ – початку ХХІ століть.

Основні види музичної діяльності на уроках музики та позакласних формах роботи.

Еміль-Жак Далькроз – творець системи ритмічного виховання дітей.

Система музичного виховання Золтана Кодая

Генезис і загальна характеристика гри на дитячих музичних інструментах як виду активної музичної діяльності дітей. Педагогічна концепція Карла Орфа по використанню елементарних музичних інструментів.

Роль музичного інструментарію формуванню музичних інтересів у співаків. Використання ритмічної, вокальної та інструментальної імпровізації в розвитку творчих здібностей дітей.

^ Тема 2. Прогресивні музично-педагогічні концепції ХХ початку ХХІ століть.

Генезис теорії та практики музичного виховання дітей.

Вітчизняна наукового-педагогічна думка та її представники:

М.В.Лисенко та музичне виховання дітей;

 • педагогічна діяльність Б.Л.Яворського /розвиток творчості дітей в музичній діяльності/;

 • методичні положення в галузі музичного виховання у народних школах /М.Д.Леонтович, К.Г.Стеценко, Я.С.Степовий /;

 • В.М.Верховинець музично-естетичне виховання дітей за допомогою гри.

Система елементарних вправ, музично педагогічних ігор у розвитку різних видів музичного слуху та співочого голосу учнів.

Роль діяльності педагогів-музикантів В.М.Шацької, Н.Л.Гродзенської у розвитку проблеми музичного сприйняття школярів.

Д.Б.Кабалевський – музично-виховна концепція, спрямована на формування у дітей цілісного естетичного становлення до явищ музичної культури. Основа музичного виховання – активне сприймання музики.

Концепція загальної мистецької освіти і реалізація Національної доктрини розвитку освіти в Україні.

Мистецька освіта – універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, естетичних потреб та інтересів.

^ Тема 3. Зміст музичного виховання школярів.

Принципи побудови програми та їх структура.

О.Я.Ростовський «Музика» 1-4кл;

О.В.Лобова «Музика» 1-4кл;

Б.М.Фільц «Музичне мистецтво» 5-8кл;

Л.М.Масол «Мистецтво» 1-8кл /інтегрований курс/.

Визначення методологічних засад кожної програми; принципів, на які вона спирається; мети і завдань музичного виховання дітей; видів музичної діяльності учнів.

Державні вимоги до знань, вмінь, навичок учнів. Наступність і послідовність процесу музичного виховання у початковій та середній школах.


^ Розділ ІІ Форми музично-виховної роботи у загальноосвітній школі

Тема 4. Урок музики – основна форма музично-виховної роботи у школі

Загальна характеристика уроку музики як шкільного предмету і уроку Мистецтва. Погляди на урок музики та його специфіку (історичний аспект).

Структура уроку музики, яка визначається різними видами діяльності на уроці: хоровий спів, музична грамотність; слухання музики, «пластичне інтонування», музикування, музично-творча діяльність (імпровізація).

Характеристика різних типів уроків музики. Види уроків музики. Залежність форми уроку від творчого стилю вчителя. Вибір структури уроку, методів та прийомів організації музично-пізнавальної діяльності учнів відповідно до мети і завдань уроку.


^ Тема 5. Сучасна художньо-педагогічна лабораторія вчителя музики.

Основи театральної педагогіки в конструюванні уроку музики (режисура уроку).

Конструювання уроку мистецтва. Конструювання навчальної та позаурочної художньо-естетичної діяльності учнів в їх органічній єдності.


^ Тема 6. Взаємозв’язок урочної, позаурочної та позашкільної музично- виховної роботи.

Вплив соціально-економічної ситуації на організацію позакласної роботи в сучасній школі (огляд нормативних документів). Підвищення ролі спільної роботи вчителя музики з керівниками позашкільних центрів культури як умова ефективного музичного виховання учнів, поглибленого розвитку їх музичних, творчих здібностей, нахилів та інтересів. Відродження національно-культурних традицій українського народу – найважливіше завдання позаурочної культурно-просвітницької діяльності вчителя музики.


^ Тема 7. Професійні вимоги до вчителя музики загальноосвітньої школи.

Роль вчителя музики у вихованні школярів.

Фахова компетентність вчителя мистецтва.

Медіа-культура як компонент освіти. Педагогічні технології у викладанні музики (інтерактивні, інтеграційні).

Технології профільного музично-естетичного виховання.

Педагогічні закономірності, принципи і методи керування процесом музичного сприймання.

Перспективи музичної освіти.

^ Розділ ІІІ Методика музичного виховання учнів

Тема 8. Методика музичного виховання молодших школярів (початкова школа, 1-4 кл)

Психофізіологічна і музична характеристика дітей молодшою віку. Рівень розвитку пам'яті, емоційності, уваги, мислення, музичного слуху. співочого голосу. Особливості роботи голосового апарату молодших школярів.

Мета занять з дітьми молодших класів - зацікавити їх, розбудиш бажання емоційно і свідомо сприймати та виконувати музику.

Розвиток вокально-хорових навичок у процесі співу. Неточне інтонування у деяких учнів і причини цього явища. Методи роботи над цим недоліком.

Методика розвитку у дітей чистоти, якісної інтонації, правильною співацького дихання, чіткої дикції, почуття ансамблю. Формування навичок співу без супроводу та д по голосного співу. Використання імітацій, діалогів. канонів тощо. Навчання учнів співу без нот і по нотах. Подолання технічних труднощів через досягнення виразності виконання твору, передачу його ідейно-естетичного змісту.

Використання на уроці інсценування та театралізації пісень з метою активізації художньо-творчої діяльності школярів.

Виховання музично-слухової уваги при сприйманні мушки, засвоєння важливих елементів музичної мови.

Розвиток сприйняття дітьми музики за її художнім змістом, виходячи з життєвої природи. Навчання учнів художньому аналізу музичних творів з виявленням у них домінуючих засобів музичної виразності (ритм, інтонація, темп, мелодія, тембр, динаміка, лад).

Розвиток вміння учнів висловлювати свої думки про музику і давати їй естетичну оцінку.

Музикування як активна форма виконавчої творчості дітей. Використання сопілки на уроках в усвідомленні нотного запису, у вихованні творчих якостей.

Введення ігрового чотирируччя та виконавських ансамблів.

Мелодична та ритмічна імпровізація на музичних інструментах (металофон, тріскачка, бубон, барабан, трикутник тощо).


^ Тема 9.

Психологічна характеристика учнів 5- 8 класів. Індивідуальні та загальні особливості школярів кожного вікового періоду.

У процесі хорового співу розвивати музично-творчі здібності та вокально-хорові навички, закладені у початкових класах.

Труднощі мутаційного періоду розвитку співочого голосу. Індивідуальний догляд І вокальний режим роботи з школярами цього віку. Добір репертуару з урахуванням вікових вокальних можливостей та інтересів.

Правильне розумування та виразне використання двоголосних пісень. переважно народних. Виховання у підлітків здатності емоційно, з динамічними відтінками, красивим звуком виконувати музику, глибоко розкривати зміст художнього твору під час співу.

Розвиток самостійності творчого .мислення, поглиблення асоціації. уявлені, учнів у процесі музичного сприймання. Виховання вмінь художнього аналізу творів, емоційного переживання, їх естетичного змісту, висловлювати свої враження про музику.

Активізація діяльності школярів, створення на заняттях проблемних ситуацій.

Використання міжпредметних зв'язків на уроках музики. Методика використання музичної грамоти при проведенні слухання музики та співу. Залучення нотного, таблиць з нотними вправами та інших форм наочності.


^ Тема 10. Планування та облік музично-виховної роботи в загальноосвітній школі

Роль планування музичної роботи. Комплексність та систематичність планування. Види планування: позаурочне; тематичне, семестрове, річне. Особливості побудови календарного та поурочного планів з музики (актуалізація завдань). Документація вчителя музики.

Педагогічний контроль на уроці музики. Вимоги до контролю: індивідуальний характер контролю; систематичність; різноманітність форм проведення контролю; об’єктивність, диференційований підхід до контролю. Види контролю: поточний, підсумковий.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музики за 12-бальною системою.


^ Тема 11. Педагогічна майстерність учителя на уроках музики у школі

Визначення поняття "педагогічна майстерність". Гуманістична спрямованість учителя музики у спілкуванні зі школярами. Естетичні почуття, емоційні переживання - необхідні компоненти педагогічної майстерності вчителя - музиканта.

Педагогічна та акторська майстерність у діяльності вчителя. Професійні знання, вміння, навички.

Культура зовнішнього вигляду. Основ й виразності міміки та педагогічної мови. Культура поведінки вчителя.

Значення самовиховання у формуванні учителя музики. Виховання волі та витримки.

Педагогічна майстерність - творча проява вчителя музики на заняттях з дітьми.


ПИТАННЯ

 1. Мета, задачі, сутність масового музичного виховання, його історична зумовленість.

 2. Нові напрямки розвитку в галузі музичного виховання дітей і юнацтва.

 3. Тенденції розвитку масового музичного виховання у різних країнах у ХХ ст.

 4. Нові технології в галузі музичного виховання.

 5. Видатні діячі освіти Б.Л.Яворський, Б.В.Асаф’єв, їх внесок в теорію музично-естетичного виховання.

 6. Зміст концепцій музично-естетичного виховання дітей К.Орфа, З.Кодая та Б.Бартока, Д.Б.Кабалевського.

 7. Сучасний урок музики, його специфіка.

 8. Типи уроків музики.

 9. Дидактичні основи музичного навчання в загальноосвітній школі.

 10. Проблема цілісного підходу до уроку музики.

 11. Види музичної діяльності, їх взаємозв’язок на уроці музики.

 12. Вікові рівні музично-естетичного розвитку дітей.

 13. Розвиток у школярів інтонаційно-образного музичного мислення.

 14. Музичне сприйняття як провідна функція музичної діяльності учнів на уроці музики.

 15. Педагогічне керівництво музичним сприйняттям школярів, його сутність.

 16. Хоровий спів у школі, його сутність.

 17. Принципи добору шкільного пісенного репертуару.

 18. Класифікація та характеристика дитячих голосів.

 19. Методика формування в учнів вокально-хорових навичок.

 20. Дитяча музична творчість, її сутність.

 21. Музична творчість дітей у різних видах музичної діяльності, педагогічне керівництво нею.

 22. Зв’язок музичної грамоти з вокально-хоровим вихованням школярів.

 23. Використання на уроках релятивної системи.

 24. Інструментальне музикування на уроці музики, педагогічне керівництво ним.

 25. Розвиток музичних здібностей у процесі гри на елементарних музичних інструментах.

 26. Етапи роботи над піснею на уроках музики, її сутність.

 27. Музичні здібності, їх класифікація.

 28. Методика діагностування музичних здібностей.

 29. Розвиток музичних здібностей дітей в умовах масового музичного виховання.

 30. Методика слухання музичного твору на уроці музики.

 31. Художньо-педагогічний аналіз музичного твору як метод музично-естетичного виховання школярів, його сутність, різновиди.

 32. Взаємодія мистецтв на уроках музики.

 33. Музична бесіда як метод виховання. Типи музичних бесід.

 34. Музична ритміка, її сутність.

 35. Методика розвитку музичності дитини у процесі музично-рухової діяльності.

 36. Зміст і форми організації позакласної музично-естетичної роботи зі школярами.

 37. Використання на уроках музичного фольклору як педагогічна проблема.

 38. Зміст і методика викладання тем програми на уроках музики у 1-8 класах.

 39. Прогресивні музично-педагогічні концепції ХХ – початку ХХІ століть.

 40. Еміль-Жак Далькроз – творець системи ритмічного виховання дітей.

 41. Система музичного виховання Золтана Кодая.

 42. Генезис і загальна характеристика гри на дитячих музичних інструментах як виду активної музичної діяльності дітей.

 43. Педагогічна концепція Карла Орфа з використання елементарних музичних інструментів.

 44. Роль діяльності педагогів-музикантів В.М.Шацької, Н.Л.Гродзенської у розвитку проблеми музичного сприйняття школярів.

 45. Д.Б.Кабалевський – музично-виховна концепція, спрямована на формування у дітей цілісного естетичного становлення до явищ музичної культури.

 46. Основа музичного виховання – активне сприймання музики.

 47. Концепція загальної мистецької освіти і реалізація Національної доктрини розвитку освіти в Україні.

 48. Гуманістична спрямованість учителя музики у спілкуванні зі школярами.

 49. Естетичні почуття, емоційні переживання - необхідні компоненти педагогічної майстерності вчителя - музиканта.

 50. Вибір структури уроку, методів та прийомів організації музично-пізнавальної діяльності учнів відповідно до мети і завдань уроку.


За результатами творчого конкурсу виставляються загальні бали, виходячи з максимальної кількості – 100 балів.


84 - 100 балів – “5”;

56 - 83 балів – “4”;

26 - 55 балів – “3”;

0 - 25 балів – “2”.


Голова атестаційної комісії Н.П. ГвоздєваСхожі:

„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconПрограма фахового випробування
«Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст»,...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconМузика та музичне мистецтво
У 2010/2011 н р викладання предметів музика та музичне мистецтво буде здійснюватися за програмами та підручниками мону
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр; спеціальність: 020204 – Музичне мистецтво)...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес icon"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями,...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес icon"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями,...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 020200401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 020200401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного...
„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи