«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 51.16 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір51.16 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ___________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.03010201 „Психологія”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


Пояснювальна записка

Вступний іспит на спеціальність 8.03010201 «Психологія» передбачає перевірку знань студентів із дисциплін загальної, вікової, соціальної психології та психодіагностики. Студенти повинні продемонструвати знання загальних положень сучасної психології, особливості розвитку психіки на різних вікових етапах життя людини, знання закономірностей та механізмів розвитку міжособистісних стосунків у групах та колективах, а також вміння будувати експериментальне дослідження, володіння навичками математичної обробки даних.

Завдання для іспитів до магістратури складені таким чином, щоб оцінити загальні інтелектуальні можливості студентів та їх здатність оперувати різним психологічним матеріалом.

Питання

 1. Поняття про психіку.

 2. Основні функції психіки. Особливості психічного відображення.

 3. Стадії розвитку психіки у тваринному світі.

 4. Розвиток вищіх психічних функцій у людини.

 5. Свідомість як вища форма відображення дійсності. Структура свідомості.

 6. Поняття про діяльність. Структура діяльності людини.

 7. Індивід, індивідуальність, особистість.

 8. Структура особистості у вітчизняній та зарубіжній психології.

 9. Самосвідомість особистості (образ Я, самооцінка, рівень домагань, Я - концепція).

 10. Поняття про активність. Активність особистості. Пошукова активність.

 11. Потреби як джерело активності. Види потреб.

 12. Зарубіжні психологічні теорії про активність (біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична психологія, екзістенціальна психологія та ін.).

 13. Пізнавальні психічні процеси. Їх загальна характеристика.

 14. Емоційно-вольова сфера особистості (загальна характеристика).

 15. Індивідуально-психологічні особливості особистості (сучасні теорії, підходи, концепції).

 16. Теорії психічного розвитку в зарубіжній психології.

 17. Біологічні та соціальні фактори розвитку психіки в онтогенезі.

 18. Загальні закономірності психічного розвитку дитини.

 19. Періодизація психічного розвитку людини. Підходи до її побудови у зарубіжній та вітчизняній психології.

 20. Поняття про вікові кризи. Загальні психологічні особливості вікових криз дитинства.

 21. Психічний розвиток малюка.

 22. Зміст психічних змін у період раннього дитинства.

 23. Психічний розвиток дошкільника.

 24. Сутність психічної готовності дитини до вступу в школу.

 25. Психологія молодшого школяра (загальна характеристика).

 26. Психологія підлітка (загальна характеристика).

 27. Проблеми полорольової ідентичності.

 28. Психологія юнацького віку (загальна характеристика).

 29. Психологія молодості (загальна характеристика).

 30. Психологія зрілої людини (загальна характеристика).

 31. Психологія похилого віку (загальна характеристика).

 32. Спілкування. Його види, сторони, функції.

 33. Проблема соціалізації людини. Сучасні погляди на проблему соціалізації.

 34. Психологія груп (малих і великих).

 35. Проблема керівництва та лідерства. Сучасні погляди на її вирішення.

 36. Психологія конфлікту. Його структура, види. Стратегії та тактики поведінки у конфлікті.

 37. Психологія впливу.

 38. Психічний зміст переконань, їх структура.

 39. Феномени групового впливу.

 40. Поняття „конформізму” та „нонконформізму”.

 41. Психологічні механізми поступливості.

 42. Загальні особливості психодіагностичного дослідження.

 43. Класифікація психодіагностичних методів та її критерії.

 44. Базові статистичні поняття для визначення тестових норм.

 45. Поняття про надійність тесту. Типи надійності тесту. Показники надійності.

 46. Поняття про валідність тесту. Типи валідності.

 47. Аналіз методик об’єктивного підходу.

 48. Аналіз методик суб’єктивного підходу.

 49. Аналіз методик проєктивного підходу.

 50. Методи та види збору даних про особистість: L-дані, Q-дані, T-дані, їх характеристика.

Література

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психодиагностику. Брест, 1993.

 2. Абрамова Г.С. Практическая психология. Екатеринбург, 1998.

 3. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х томах. – М., 1982.

 4. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Питер.–2006.

 5. Бурлачук Л.Ф.Словарь-справочник по психологической диагностике. – СПб.: Питер.–2006.

 6. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер.–2003.

 7. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. М., 2003

 8. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. – М., 1993.

 9. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управліня. – Київ, 2005.

 10. Ильин В.П. Дифференциальная психофизтология. СПб. : Питер . 2001.

 11. Крайг Г. Психология развития. – СПб, 2000.

 12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М. Проколієнко та ін. – К.: Рад. школа, 1989.–608 с.

 13. Куликов Л.В. Психологическое исследование. СПб.: Питер, 2001.

 14. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка / Избр. психол. произв. в 2 т. Т.1. – М., 1983.

 15. Майерс Д. Социальная психология - СПб.: Питер, 2002.

 16. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1990. – 240 с.

 17. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 320 с.

 18. Маховер К. Проективный рисунок человека. М., 2000.

 19. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер,2000.

 20. Обухова Л.Ф. Детская психология: Теории, факты, проблемы. – М., 1995.

 21. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1987.

 22. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. – СПб, 2000.

 23. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Хрестоматия.- СПб.: Питер, 2000.

 24. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 25. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с.

 26. Психическине состояния. Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2001.

 27. Психология развития . Хрестоматия. – СПб.: 2001.

 28. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. СПб.: Питер, 2001.

 29. Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотерапию. – М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2001.

 30. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. СПб.: Питер, 2001.

 31. Семечкин Н.И. Социальная психология. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

 32. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 2000.

 33. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 1996. – 404 с.

 34. Татенко В.О. Від психіки суб’єкта до суб’єкта психіки: предметна парадигма // Основи психології / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995. – С. 38 – 44.

 35. Толстых А. Возрасты жизни. – М., 1988.

 36. Тревога и тревожность /Сост. и общ. ред. В.М. Астапова. – СПб.: Питер, 2001.

 37. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты. – СПБ.: Питер, 2003.

 38. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2001.

 39. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. СПб.: Питер, 2002.Голова атестаційної комісії Г.І. Божко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи