„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка icon

„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка
Скачати 80.57 Kb.
Назва„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка
Дата16.07.2012
Розмір80.57 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування.

спеціальність 8.01020101 „Фізичне виховання”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


Частина І.

Пояснювальна записка

Завершення освіти студентами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Спеціаліст» передбачає обов'язкове проведення вступних іспитів, в ході яких випускники повинні продемонструвати необхідний рівень фахової підготовки для зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

Вступні іспити для зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» проводяться у формі виконання тестових завдань із фахової дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання». До програми вступних випробувань включені наступні розділи:

1. Загальна теорія фізичного виховання.

2. Методика проведення уроків фізичної культури.

3.Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.

4. Спорт та спортивна підготовка.

У зміст першого розділу «Загальна теорія фізичного виховання» увійшли питання що торкаються перевірки знань загальних питань фізичного виховання, а саме: засобів, методів, принципів, фізичних якостей тощо.

У зміст другого розділу «Методика проведення уроків фізичної культури» включено питання організації, планування уроків фізичної культури, оцінювання навчальних досягнень учнів, а також питання активізації рухової діяльності школярів різних вікових груп.

До змісту третього розділу «Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота» включено питання, що пов’язані з визначенням знань та умінь студентів щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчального дня для підвищення працездатності, а також масових спортивних заходів з метою підвищення інтересу до регулярних занять фізичними вправами у дитячо-юнацьких спортивних школах, клубах за місцем проживання та у домашніх умовах.

Зміст четвертого розділу «Спорт та спортивна підготовка» складають питання стосовно знань понятійно-категоріального апарату спорту та спортивної підготовки, знань засобів, методів та окремих сторін спортивного тренування, тощо.

Екзамен з теорії і методики фізичного виховання повинен виявити знання студентів за фахом та надавати можливість визначити кращих студентів для зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Основна форма випробувань – усний іспит.

Результати іспиту визначаються за 100 бальною шкалою. Випускники, які отримали нижче 26 балів за фаховий екзамен до участі в конкурсі не допускаються.


Частина ІІ

Зміст питань з теорії та методики фізичного виховання за окремими розділами


Розділ 1. Загальна теорія фізичного виховання.

1.Основний специфічний засіб фізичного виховання .

2. Фізичні вправи на понятійному рівні.

3. Під технікою фізичних вправ розуміють…

4. Ритм як комплексна характеристика техніки фізичних вправ відображає…

5. Ефект фізичних вправ перед усім визначається…

6.Склад рухів за допомогою яких вирішується рухове завдання називається.

7. Способи взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів за допомогою яких вирішуються завдання фізичного виховання називаються.

8. Сукупність методів, прийомів, форм організації занять називається.

9.Що відноситься до методів строго регламентованої вправи ?

10. Що відноситься до методів частково регламентованої вправи ?

11.Вправи, що допомагають у засвоєнні структури рухової дії та мають закінчену форму називаються.

12. Оптимальна ступінь оволодіння технікою фізичних вправ, яка має ознаки автоматизації управління рухами називається.

13. Назвати характерні ознаки рухового уміння.

14. У фізичному вихованні проявляється позитивне та негативне перенесення рухових навичок. Основною умовою позитивного перенесення навички є…

15. Яке перенесення рухової навички частіше спостерігається при збіжності в підготовчих фазах рухів і суттєвих розбіжностях в основних фазах?

16. Скільки етапів має процес навчання рухової дії.

17. Метою навчання на етапі початкового розучування техніки рухової дії виступає…

18. На етапі закріплення та вдосконалення рухової дії основною метою виступає…

19. Навчання рухової дії починається з…

20. Етап початкового розучування рухової дії характеризується…

21. Яким методом навчання переважно користуються на етапі поглибленого розучування техніки складної рухової дії?

22. На понятійному рівні фізичне навантаження це ?

23. Фізичне навантаження з зовнішнього боку характеризується сполученням обсягу та інтенсивності. Визначити характерний показник обсягу.

24. Фізичне навантаження з зовнішнього боку характеризується сполученням обсягу та інтенсивності. Визначити узагальнений показник інтенсивності фізичного навантаження.

25. Основним показником внутрішнього фізичного навантаження є…

26. Фізичні якості на понятійному рівні– це…

27. На понятійному рівні сила – це… ]

28. Здібність людини проявляти максимальну силу в найменший час.

29. Як називається витривалість по відношенню до певної рухової діяльності.

30. Загальна витривалість це…

31. Можливості людини, які забезпечують їй виконання рухових дій в мінімальний проміжок часу, називаються…

32. В якій частині заняття (уроку) віддається перевага виконанню швидкісних вправ?

33. Здатність людини виконувати рухи у суглобах з можливо більшою амплітудою називається…

34.У якості засобів для розвитку гнучкості використовують…


Зміст другого розділу «Методика фізичного виховання різних груп населення»


Розділ ІІ.

Методика проведення уроків фізичної культури

35. Завдання фізичного виховання підрозділяються на…

36. Основним документом, на основі якого здійснюється робота з фізичної культури в навчальних закладах є…

37. У якій частині навчальної програми з фізичної культури визначаються цілі й завдання занять, надаються організаційно-методичні вказівки щодо вивчення матеріалу програми.

38. Скільки модулів містять навчальні програми з фізичної культури для учнів середнього шкільного віку?

39. Чи можуть учителі фізичної культури розробляти свої варіативні модулі до навчальних програм з фізичної культури для учнів середнього і старшого шкільного віку?

40.Чи можуть учителі фізичної культури розробляти свої інваріантні модулі до навчальних програм з фізичної культури для учнів середнього і старшого шкільного віку?

41. У процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку підвищена увага приділяється вправам для розвитку…

42. Яким завданням віддається перевага у фізичному вихованні дітей дошкільного віку.

43. Які засоби найбільш доцільно застосовувати у процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку?

44. Які ігри слід застосовувати частіше у процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку?

45. Фізичне виховання у школі здійснюється у таких формах:

46. Вкажіть серед нижче перерахованих основну форму занять фізичними вправами в начальній школі (молодші класи).

47. У молодшому шкільному віці з методів вправи перевага надається.

48. Які рухові якості слід акцентовано розвивати на уроках фізичної культури з учнями старшого шкільного віку?

49. Що є причиною роздільного навчання юнаків і дівчат на уроках фізичної культури в старших класах?

50. У відповідності зі станом здоров’я, фізичним розвитком, рівнем фізичної підготовленості на які медичні групи розподіляються школярі.

51. Група, яка формується з учнів без відхилень у стані здоров’я, які мають достатню фізичну підготовленість, називається…

52. Група, яка формується з учнів, які мають незначні відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я (без суттєвих функціональних порушень), а також недостатню фізичну підготовленість, називається:

53. Група, яка складається з учнів, які мають відхилення у стані здоров’я, при яких протипоказані підвищенні фізичні навантаження, називається…

54. Вкажіть серед нижче приведених основну форму організації занять фізичними вправами зі школярами.

55. У системі фізичного виховання школярів де проводяться фізкультхвилинки та фізкультпаузи.

56. Вкажіть, які задачі вирішуються на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі.

57. Вкажіть, як називається метод організації діяльності учнів, що займаються на уроці, при якому весь клас виконує одне й те саме завдання вчителя фізичної культури.

58. Результати якого оцінювання вчитель фіксує в класному журналі.

59. На сучасному етапі основним видом обліку успішності є…

60. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з сучасною шкільною програмою з фізичної культури.

61. Планування у фізичному вихованні це - … ?

62. Основним документом, на основі якого здійснюється робота з фізичної культури в навчальних закладах є…

63. Вкажіть правильну послідовність розробки основних документів планування з фізичної культури в ЗОШ.

64. На який період часу складається план-графік навчального процесу:

65. Який вид планування передбачає складання робочого плану.


Розділ Ш. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.

66. Назвіть форму, яка використовується вчителем на загальноосвітніх уроках для зняття розумової та фізичної напруги.

67.Основна відмінність фізкультурних хвилинок від фізкультурних пауз .

68. Скільки вправ передбачається в комплексі гімнастики до начальних занять.

69. Які завдання вирішують рухові перерви.

70. Скільки раз на тиждень повинні проводитись рухові великі перерви в кожній паралелі класів.

71. Позакласна робота з фізичного виховання – це….?

72. Що відноситься до позакласних урочних форм занять фізичними вправами?

73. Позаурочною формою занять фізичними вправами в режимі шкільного дня є…

74. Яка форма позакласної роботи в школі за кількістю учасників є найбільшою.

75. На підставі якого документу проводяться спортивні змагання в школі.

76. Колектив фізичної культури в школі – це….?

77. Хто очолює шкільний колектив фізичної культури?

78. Яка характерна відмінність позакласної роботи від навчальної роботи з фізичного виховання:

79. Гуртки з фізичної культури створюються для учнів яких класів.

80. Чим відрізняється позашкільна робота від позакласної?

81.Основною формою позашкільної роботи виступає ДЮСШ. На підставі яких документів регламентується її робота?

82. Яка основна мета фізичного виховання школярів за місцем проживання?

83. До якої форми організації фізичного виховання школярів у літніх таборах відноситься ранкова зарядка?

84. Яка основна умова для проведення фізичного виховання школярів у сім'ї?


Розділ 1У. Спорт та спортивна підготовка

85. Спорт (в широком розумінні) – це…

86. Вкажіть кінцеву мету спортивного тренування.

87. Спорт у вузькому розумінні – це…

88.Спортивне тренування – це…

89. Основний специфічний засіб спортивного тренування у видах спорту, що характеризуються активною руховою діяльністю.

90. У спортивному тренуванні що слід розуміти під терміном метод.

91.Принципи спортивного тренування це…

92.Додатковий в порівнянні із спокоєм ступінь функціональної активності організму, що привноситься виконанням вправ називається…

93. На які періоди розділяється річний цикл спортивного тренування.

94.У якому компоненті системи спортивної підготовки визначається схильність до занять тим чи іншим видом спору?

95. Як називається віковий період, найбільш чутливий для прискореного розвитку фізичних якостей.

96.Вкажіть, як називаються тренувальні цикли (залежно від масштабу часу), на основі яких будується процес спортивної підготовки.

97.До яких груп класифікації фізичних вправ можна віднести стрибок у довжину з місця?

98. До яких груп класифікації фізичних вправ можна віднести штовхання ядра для легкоатлета, що спеціалізується у штовханні ядра?

99.До яких груп класифікації фізичних вправ можна віднести плавання брасом на відстань 300 метрів для спортсменів-футболістів?

100.Кумулятивний тренувальний ефект це...


Голова атестаційної комісії Г.М. Будаг'янц

Схожі:

„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" Основні положення дисципліни „Загальна психологія" для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр"
Пояснювальна записка для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право»
Укладач: Романюк І.І., магістр права, магістр фінансів, асистент кафедри філософії І права
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
„магістр ” Частина І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи