«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 52.14 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір52.14 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ___________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.03010101 „Соціологія”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


 1. Чому діяльність соціолога передбачає особливу регуляцію через норми професійної етики?

 2. Розкрийте сутність вчення Платона про виникнення держави. Яку роль, на його думку, в цьому відіграли людські потреби та поділ праці?

 3. Проаналізуйте протосоціологічні елементи в праці Аристотеля „Політика”.

 4. Розкрийте вчення Ібн-Хальдуна про еволюцію людського суспільства? Як він характеризував основні етапи суспільних змін?

 5. Розкрийте вплив Н. Макіавеллі на розуміння політики в європейському суспільствознавстві Нового часу. Охарактеризуйте теоретичну складову його праці «Державець». На творчість яких соціологів ця праця мала безпосередній вплив?

 6. Розкрийте вчення О. Конта про місце соціології в ряду наук. Як його погляди співвідносяться з сучасними уявленнями про місце соціології серед наук?

 7. Розкрийте вчення О. Конта про фазиси всесвітньої історії. Дайте соціологічні характеристики кожному з фазисів.

 8. Дайте характеристику генезису, основних етапів розвитку і основних ідей географічної школи в соціології (школи географічного детермінізму). Особливу увагу приділіть Л. Мечнікову. Якою була роль ідей Ш.-Л. Монтеск’є у виникненні та розвитку географічної школи в соціології?

 9. Дайте характеристику соціологізму Е. Дюркгайма. Визначте його онтологічні і методологічні постулати. Покажіть, як установка соціологізму відобразилася в творчій спадщині вченого.

 10. Розкрийте розуміння М. Вебером соціальної дії. Які типи соціальних дій він виділив? Дайте їх характеристику.

 11. Розкрийте вчення М.Вебера про типи легітимного панування. В чому полягає його значення в світлі сучасного суспільного розвитку?

 12. Дайте загальну характеристику теорії циркуляції еліт В. Парето. Як вона пов’язана з циклізмом як методологічною установкою?

 13. Розкрийте значення в соціології марксизму теорії суспільно-економічної формації. Ким і коли вона була створена, як розвивалася?

 14. Охарактеризуйте діяльність та основні напрями дослідження представників Чикагської школи.

 15. Охарактеризуйте роботу Пітирима Сорокіна „Соціальна стратифікація і мобільність”.

 16. Поясніть, в чому полягає сутність структурного функціоналізму? Назвіть відомих представників цього напряму. Авторами яких теорій вони є?

 17. Дайте характеристику теорії соціальної дії Толкота Парсонса.

 18. Викладіть теорію соціальної структури та аномії Роберта Мертона.

 19. Дайте загальну характеристику теорій конфлікту. Хто займався дослідженнями у цьому напрямку? Порівняйте їхні погляди на соціальний конфлікт та його значення для соціального розвитку.

 20. В чому полягає сутність символічного інтеракціонізму? Хто з соціологів працював у цьому напрямку?

 21. Сформулюйте основи соціологічного розуміння соціального інституту. Які теоретичні підходи до аналізу соціальних інститутів існували в соціології, які підходи є домінуючими зараз? Розкрийте їх сутність.

 22. Розкрийте сутність вчення про інституційні підсистеми суспільного життя. Які основні підсистеми виділяються у вітчизняній соціології?

 23. Охарактеризуйте переваги та недоліки абсолютної, відносної та суб’єктивної практик визначення бідності.

 24. .Що таке культура з точки зору соціології? Охарактеризуйте соціальні функції культури.

 25. Що таке масова культура? Визначте передумови формування масової культури.

 26. Що таке регіон? Наведіть типологію регіонів. В чому полягають причини сучасного регіонального ренесансу?

 27. В чому полягає взаємозв’язок глобалізації та регіоналізації?

 28. Парадигми ефектів мас-медіа (концепції «ін’єкційної голки», «мінімального впливу», «нового погляду»). Протилежність оцінок ролі ЗМІ в сучасному суспільстві.

 29. Охарактеризуйте особливості політичного впливу ЗМІ на аудиторії. Назвіть засоби політичного маніпулювання, які набули поширення в ЗМІ.

 30. Дайте характеристику провідним теоретичним концепціям у західній соціології ЗМІ.

 31. Що таке гендер? Проаналізуйте динаміку міжстатевих стосунків у сучасному світі.

 32. Розкрийте зміст концепції фемінізму? Які існують основні течії феміністичного руху?

 33. Що таке політичні технології і яка їх роль у сучасних політичних системах?

 34. Визначте місце соціології громадської думки в структурі соціологічного знання. Охарактеризуйте предмет та об'єкт соціології громадської думки. Назвіть вчених, роботи яких мали важливе значення для теоретичної та методологічної розробки даної галузі.

 35. Розкрийте зміст теорії громадської думки як соціального контролю та раціонального процесу (за роботами Е. Ноель-Нойман).

 36. Чи існують підстави говорити про громадську думку як певний артефакт? Аргументуйте свою точку зору (при аргументації використовуйте позицію П.  Бурдьє).

 37. Які ознаки/критерії мають бути притаманні об’єкту громадської думки? Що може стати об’єктом громадської думки?

 38. Охарактеризуйте структуру громадської думки. Назвіть канали вираження громадської думки.

 39. Назвіть функції програми конкретного соціологічного дослідження. Охарактеризуйте структурні елементи цього документу.

 40. Охарактеризуйте опитування як метод отримання первинної соціологічної інформації.

 41. Охарактеризуйте методи аналізу документів.

 42. Охарактеризуйте метод спостереження в соціології.

 43. Охарактеризуйте метод експерименту в соціології.

 44. Охарактеризуйте вибірковий метод в соціології та основні поняття вибіркового методу.

 45. Назвіть та охарактеризуйте міри центральної тенденції.

 46. Назвіть та охарактеризуйте міри варіації.

 47. Охарактеризуйте сутність та завдання кореляційного аналізу в соціології.

 48. Охарактеризуйте сутність та завдання методів багатомірного математичного аналізу в соціології.

 49. Розкрийте причини та головні етапи розвитку методу фокусованого групового інтерв’ю?

 50. Назвіть види якісних досліджень. Визначте їх сутність, основні методи та сферу застосування.

 51. Розкрийте основні принципи формування груп для фокусованого групового інтерв’ю.

 52. Дайте визначення біографічного методу. Розкрийте головні етапи становлення та розвитку біографічного методу в соціології. Яку роль в його розвитку відіграла Чикагська школа?

 53. Які методи збору первинної соціологічної інформації використовуються в якісному дослідженні? Порівняйте методи збору інформації в якісному та кількісному дослідженнях.

 54. Що таке дискурс-аналіз? Як він використовується в якісних дослідженнях?

 55. Що таке нарративний аналіз і яким чином він використовується в якісних соціологічних дослідженнях?

 56. В чому різниця між якісним та кількісним підходами до аналізу соціальної реальності? Опишіть ситуації можливого поєднання якісного та кількісного підходів в соціологічному дослідженні.

 57. Охарактеризуйте типи стратегій побудови вибірки для якісного дослідження? Наведіть випадки застосування подібних вибірок.

 58. Охарактеризуйте методики Дж. Морено: психодрама та соціометрія.

 59. Охарактеризуйте розвиток емпіричної соціології першої половини XX ст. Який внесок в її розвиток зробили Дж. Геллап та П. Лазарсфельд?

 60. Охарактеризуйте головні критерії надійності висновку в різних типах соціологічних досліджень.Голова атестаційної комісії Л.Ц. Ваховський


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи