«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 51.74 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата28.07.2012
Розмір51.74 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.02030304 „Переклад”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступні іспити за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» проходять у вигляді тесту, який складається на основі запропонованої програми.


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

ТЕОРІЯ МОВИ: ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА, СТИЛІСТИКА,

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Теоретичні питання

 1. Lexicology as a Science, its subject. General issues of word theory.

 2. General characteristics of the vocabulary of the English language: Informal, Formal and Basic Vocabulary in English.

 3. The Etymology of English Words. Borrowings in English. Classification of Borrowings.

 4. Word-building: productive and non-productive types in English. Major and minor types of word-building.

 5. Semantics. Theory of Meaning. The change of meaning of English words. Polysemy.

 6. Homonymy. Synonymy. Euphemisms. Antonymy. Paronymy.

 7. Phraseology: Principles of Classification in English.

 8. The peculiarities of English vocabulary in the USA, Canada, Australia and New Zealand. Dialects.


Рекомендована література до курсу

Основна навчальна література

 1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В, Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. — М.: Дрофа, 1999. — 288с.

 2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. — М.,1989.

 3. Практические задания к курсу лексикологии современного английского языка, сост. Павлов В.О. – Петрозаводск, 2007. – 14 с. (электронная версия)

 4. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. — К., 2003.

 5. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. — К., 1995.

Додаткова навчальна література

 1. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. — М., 1989.

 2. Гринберг Л.Е., Кузнец М.Д., Кумачёва А.В., Мельцер Е.М. Exercises in Modern English Lexicology. – М.: Высшая школа, 1966. – 239 с. – на англ. языке.

 3. Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира. — М. 1988.

 4. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. — М. 1972.

Dictionaries:

 1. Webster’s New World Dictionary of American English. — N.Y., 1991.

 2. Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. — M., 1979.

 3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. — М., 1967.

 4. Bloomsbury Dictionary of New Words. — M., 1996.

 5. The Longman Register of New Words. — M,. 1990.

10. Longman Dictionary of Phrasal Verbs. — M., 2003


^ ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА

Теоретичні питання

 1. Typology of the Morphological Systems in the Contrasted Languages.

 2. Typology of the Parts of Speech in the Contrasted Languages.

 3. Typology of the Noun in the Contrasted Languages.

 4. Typology of the Verb in the Contrasted Languages.

 5. Typology of the Syntactic Systems in the Contrasted Languages.

 6. Typology of the Sentence in the Contrasted Languages.


Рекомендована література до курсу

Основна навчальна література

Ilko V. Korunets’ “Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages”.K., 1995.

Додаткова навчальна література

1. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. — М.: Высш. школа, 1983.— 383 с.

2. Раевская Н.М. Теоретическая грамматика современного английского языка. Учебник по курсу теоретич. грамматики — К.: Вища шк., 1976.

3. Иванова И.П. Бурлакова В.В. Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник. — М. Высш. шк., 1981 — 285 с.

4. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – Л.: Просвещение, 1971.

5. Morokhovskaya E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – Kiev: Vysca Skola, 1984.

6. Volkova L.M. Theoretical Grammar of Modern English. – Kyiv: KNLU, 2007.

7. Volkova L.M. Theoretical Grammar of English: Modern Approach. – К.: Освіта України, 2009.


СТИЛІСТИКА

Теоретичні питання

1. Generalities of Stylistics.

2. Functional styles.

3. Phonetic and graphic expressive means and stylistic devices.

4. Stylistic onomasiology. Lexico-semantic stylistic devices.

5. Stylistic lexicology.

6. Stylistic syntax. Syntactic stylistic devices.


Рекомендована література до курсу

Основна навчальна література

Електронний посібник до самостійної роботи студентів 4 курсу спеціальності “Філологія (англійська та друга східна мова і література)” з дисципліни “Стилістика англійської мови” (автор: Недайнова І.В.)

Додаткова навчальна література

    1. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. М., 1986.

    2. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. Киев, 1984.

    3. Скребнев Ю.С. Основы стилистики. М., 2000.^ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Терміни для опрацювання

 1. Авторизований переклад

 2. Адекватний переклад

 3. Безеквівалентна лексика

 4. Буквальний переклад

 5. Вихідна мова

 6. Вільний переклад

 7. Генералізація

 8. Граматична трансформація

 9. Жанрово-стилістична класифікація перекладів

 10. Еквівалент

 11. Калькування

 12. Конверсивна заміна

 13. Конкретизація

 14. Конотація

 15. Контекст

 16. Лексична трансформація

 17. Лексичний контекст

 18. Лінгвістичний контекст

 19. Літературне перекладознавство

 20. Машинний переклад

 21. Модуляція

 22. Неологізм

 23. Норма перекладу

 24. Одиниця перекладу

 25. Оказіональна відповідність

 26. Описовий переклад

 27. Офіційний переклад

 28. Первинний переклад

 29. Переклад

 30. Перекладознавство

 31. Письмовий переклад

 32. Повний переклад

 33. Прагматично-адекватний переклад

 34. Реалія

 35. Тезаурус

 36. Термін

 37. Транскрипція

 38. Транслітерація

 39. Функціональна заміна

 40. Частковий переклад


Рекомендована література до курсу

Основна навчальна література

 1. Мирам Г. Basic Translation. Основи перекладу. — К., 2002.

 2. Карабан В.І. Мейз Дж. Переклад з української мови на англійську мову. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2003.

 3. КазаковаТ.А. Практические основы перевода. English ↔ Russian. — СПб.: Лениздат; Издательство "Союз", 2002.

 4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001 448 с.

Додаткова навчальна література

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод — М.: 1975.

2. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. — М.: 1980.

3. Комиссаров В. Н. Практикум по переводу. — М.: 1990.

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода. — М.: Рыночная школа. 1990.

5. Латышев Л.К. Технология перевода. — М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000.

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? — М.: ГОТИКА, 1999.

7. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. — М., "Московский Лицей", 1996.

8. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. — М.: 1974.

9. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. — М.: 1973.

10.Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус. Проблемы. Аспекты. — М.: 1988.


Голова атестаційної комісії І.М. Карпенко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи