«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 55.26 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір55.26 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування.

спеціальність 8.04010201 „Біологія”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


1. Основні напрямки розвитку сучасної біології. Система й класифікація біологічних наук.

2. Сучасні уявлення про походження птахів. Біоценотичне й практичне значення птахів.

3.Класифікація біогеоценозів за походженням та розвитком.

4. Клітинні мембрани, їх структурно-біохімічна організація. Значення мембран в клітині та еволюції клітинної організації.

5. Гриби. їх положення в філогенетичній системі. Особливості будови, розмноження, класифікація.

6.Основні структурні компоненти цитоплазми еукаріотичної клітини: гіалоплазма, органели, включення.

7. Класи однодольних і дводольних рослин. Порівняльна характеристика, основні порядки й родини, філогенетичне походження.

8. Зональні біоми Землі, їх склад і структура. Основні біоми України й сусідніх територій.

9. Шляхи та механізми дихання рослин, зв’язок між ними та іншими шляхами вуглеводневого обміну.

10. Походження й основні напрямки еволюції членистоногих. Роль середовища в філогенезі членистоногих.

11. Ріст розвиток рослин, їх етапи й фази. Залежність процесів росту й розвитку від умов середовища.

12. Мохоподібні.Характерні особливості будови та життєдіяльності. Еволюція гамет офіту та спорофіту. Роль мохів у природі .

13. Вид - історія поняття. Сучасна концепція виду, структура виду.

14. Особливості мінерального живлення вищих рослин. Поглинання й транспорт елементів живлення.

15. Водорості, їх особливості, поділ на відділи, філогенетичні зв’язки.

16. Явища мінливості, поліплоїдії, гетерозису та спадковості в селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.

17. Спорофітні лінії еволюції. Зростання незалежності гаметофіту від умов зовнішнього середовища.

18. Сучасні гіпотези на походження багатоклітинних тварин. Класифікація багатоклітинних тварин.

19. Засвоєння сполук азоту та азотфіксація атмосферного азоту вільноживучими та сімбіотичними азотфіксаторами. Синтез основних біополімерів.

20. Водний режим і водний баланс рослин, їх особливості у рослин різних екологічних груп.

21. Походження й філогенетичні відносини типу кільчасті черви. Значення кільчастих червів у природі.

22. Філогенія й екологічна радіація молюсків. Значення молюсків у природі й житті людини.

23. Ріст і розвиток рослин, їх стани і фази. Залежність процесів росту від умов середовища.

24. Сухі й соковиті плоди, їх класифікація, використання в практиці, еволюція, біологічне значення.

25. Головні риси організації хребетних тварин, етапи еволюції хребетних.

26. Основні етапи філогенетичного розвитку тваринного світу.

27. Енергетика та хімізм фотосинтезу. Шляхи фотосинтезу, їх переваги й недоліки.

28. Походження та філогенетичні відношення у підцарстві найпростіших. Екологічна радіація найпростіших.

29. Філогенетичні зв’язки хордових.

30. Нервова й гуморальна регуляції функцій в організмі. Поняття про гомеостаз.

31. Будова та функції нейрону. Типи синапсів. Механізм проведення збудження в нерві та синапсах.

32. Функціональне значення вегетативної нервової системи. Відділи вегетативної нервової системи.

33.Нервово-гуморальна регуляція процесів травлення в шлунку, кишечнику. Секреторна й моторна функція кишечнику.

1. Особливості будови клітини рослин, грибів, тварин, дроб ‘янок.

2. Гриби. їх положення в філогенетичній системі. Особливості будови, розмноження, класифікація.

3. Сучасні уявлення про системи регуляції й інтеграції у рослин.

4. Домашні тварини, їх походження, біологічні передумови одомашнення. Породи тварин та їх поліпшення.

5. Радіонуклідні аномалії, імунітет та здоров’я людини.

6. Азотний обмін рослин, його особливості в порівнянні з таким у тварин.

7. Класифікація життєвих форм рослин за І.Г.Серебряковим, Т.І.Серебряковою, К.Раункієром, В.Н. Голубєву. Вікові та сезонні зміни у рослин.

8. Мінливість, класифікація її форм з позицій сучасної генетики. Мутаційний процес. Генетичні наслідки забруднення середовища. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості.

9. Класифікація, угрупування та походження культурних рослин. Роботи М.І.Bавілова та М.П.Жуковського.

10. Кругообіг речовин у природі, як умова стабільності біосфери. Малий та великий кругообіг речовин.

11. Сучасні уявлення про флору та рослинність. Флористичне районування України та Донбасу.

12. Класифікація та еволюція плодів, використання в практиці, біологічне значення.

13. Вікова структура популяцій у тварин і рослин, її залежність від умов середовища. Прогнозування чисельності популяцій.

14. Біосфера, її межі, вчення В.І.Вернадського про біосферу, функції живої речовини в біосфері.

15. Екологічні сукцесії. Загальні закономірності сукцесій. Продуктивність угрупувань на різних етапах сукцесій.

16. Форми групової організації у тварин. Ефект групи. Система домінування в групах тварин, біологічна роль цих відносин.

17. Прогрес і регрес в еволюції. Критерії біологічного прогресу за А.М.Сєвєрцовим і І.І.Шмальгаузеном. Зміна фаз в еволюції окреми груп.

18. Біосоціальна природа людини. Природжені й спадкові хвороби. Молекулярні хвороби їх причини та лікування.

19. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.

20. Хімізм та енергетика м’язового скорочення.

21. Форми групової організації тварин. Ефект групи. Система домінування в групах тварин, біологічна роль цих відносин.

22. Тканини вищих рослин, їх будова й функції, використання в практиці.

23. Явища мінливості, поліплоїдії, гетерозису та спадковості в селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.

24.Сучасні гіпотези на походження багатоклітинних тварин. Класифікація багатоклітинних тварин.

25. Людина як об’єкт генетичних досліджень. Спадкові захворювання і причини їх виникнення. Проблеми захисту генофонду населення України.

26. Бур’яни – їх біологічні особливості, класифікація та методи боротьби.

27.Фізіологія аналізаторів. Методи дослідження, зхагальні принципи будови й основні функції аналізаторів. Зоровий та слуховий аналізатори.

28. Загальні поняття про ферменти, їх фізіологічне значення.

29. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи.

30. Поняття про біотехнології. Приклади негативних та позитивних наслідків використання біотехнологій.

31. Сучасні можливості підвищення біологічного потенціалу рослин методами генної інженерії.

32. Основні риси формування Європейської екологічної мережі та місце в ній України .

33.Класи біогеоценозів та їх характеристика.

34. Сучасні кодекси ботанічної, зоологічної та мікробіологічної номенклатури.

35. Медико-біологічна оцінка сучасного екологічного стану України та Донбасу.


Список

основної літератури

Григора І.М. та ін. Ботаніка.- К.: Фітосоціоцентр, 2000.

Нечитайло В.А. та ін. Ботаніка.- К.:Фітосоціоцентр, 2000.

Нечитайло В.А., Баданіна В.А., Грищенко В.В. Культурні рослини

України.- К.: Фітосоціоцентр, 2005.

Щербак Г.Й, Царичкова В.А., Вервес Ф.І. Зоологія безхребетних.- К.:

Либідь, 2000.- Т.1-3.

Лихочвор В.В. Рослинництва.- Центр навч. літ., 2004.

Догель В.А. Зоология безпозвоночных.- М.: Высшая школа.- 1981.

Бурдиян Б.Г. Зоологія.- К.: Вища школа, 2005.

Кузнєцов П.А. та ін. Курс зоології.- К.: Колос, 2000.

Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоологія хребетних.- К.: Вища школа.- 1992.

Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України.- К.: Фітосоціоцентр.- 2005.

Миркин и др. Современная наука о растительности.- М.: Логос, 2001.

Косолап М.П. Гербологія.- К.: Арістей, 2006.

Злобін Ю.А. Курс фізіології біохімії рослин.- Суми, 2004.

Мусієнко М.М. Фізіологія рослин.- К.: Фітосоціоцентр.- 2006.

Рудавська Г.Б. та ін. Мікробіологія .- К., 2001.

Пирог Т.П. Загальна мікробіологія.- К.: НУХТ, 2004.

Марисова І.В. Біогеографія: регіональний аспект.- Суми, 2005.

Дарлінгтон Ф. Зоогеографія.- К.: Прогрес, 2006.

Корж М.В. Основи еволюції.- Харків, Академкнига, 2006.

Попович С.Ю. Природно заповідна справа.- К.: Арістей, 2006.

Джигерей В. С. та ін. Основи екології.- Львів.- Афіша, 2001.

Стамбеков С.Ж., и др. Генетика.- М.: Наука, 2006.


Голова атестаційної комісії В.Д. Дяченко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи