«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 57.81 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір57.81 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування.

спеціальність 8.04010601„Екологія та охорона навколишнього середовища”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


  1. Питання про екологічні фактори, та класифікація. Екологічна валентність організмів. Загальні особливості дії екологічних факторів.

  2. Екологічні групи рослин по відношенню до вологості ґрунту та повітря.

  3. Адаптації до інтенсивності світла у тварин та рослин. Світло як сигнальний фактор в житті тварин.

  4. Температурний фактор та його вплив на біоту. Пойкілотермні та гомойотермні організми, їx пристосування до регуляції температури тіла.

  5. Пристосування тварин до дефіциту вологи, ефективність таких пристосувань у пойкілотермних та гомойотермних тварин.

  6. Наземне повітряне середовище, та пристосування до нього організмів.

  7. Вода - як середовище для існування живих істот та пристосування їx до водяного середовища.

  8. Грунт як середовище існування організмів та адаптації організмів до життя в ґрунті.

  9. Поняття про популяції. Екологічна структура та генетичні особливості популяції.

10. Динаміка чисельності популяцій. Типи виживання та життєві стратегії.

11. Гомеостаз популяцій та його механізм.

12 Внутрішньопопуляційні групи рослин та тварин.

13. Популяція як саморегулююча система. Поняття про гомеостаз.

14. Відносини типу хижак - жертва, конкуренція та ix моделювання.

15. Мутуалізм, коменсалізм, квартиранство, протокооперація, паразитизм.

16. Екологічні ніші, їx типи та формування.

17. Поняття про біоценоз як біологічну систему. Біорізноманіття як фактор стабільності біоценозу.

18. Просторова, просторово-часова та трофічна структура біоценозу.

19. Поняття про екосистему як функціональну одиницю біосфери.

20. Розподіл речовин та енергії в екосистемі. Продукція екосистем.

Правила екологічних пірамід.

21. Екологічні сукцесії, їх типи та закономірность. Клімаксовий стан екосистем та його показники.

22. Біосфера, її структура та межі. Жива речовина та її робота в біосфері. Основні біогеохімічні цикли біофільних елементів.

23. Виникнення та еволюція біосфери. Ноосферний етап розвитку біосфери як стратегія виживання сучасного людства.

24. Життєві форми рослин та тварин.

25. Механізми стабілізації чисельності популяції на рівні екосистем.

26. Екологічна структура популяцій осілих та кочових тварин. Відносини в стадії та зграї.

27. Методи екологічних досліджень.

28. Становлення екології як самостійної науки. Основні етапи розвитку екології.

29. Місце екології в системі сучасних наук. Структура екології, цілі та завдання теоретичної та прикладної екології.

30. Основі стадії розвитку взаємодії суспільства та природи.

31. Характеристика сучасної стадії взаємодії суспільства та природи.

32. Причини загострення глобально екологічної ситуації в середині XX

століття.

33. Природокористування та основні його принципи. Поняття про

раціональне природокористування.

34. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів.

35. Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства та природи.

36. Проблема забруднення атмосферного повітря та сучасні шляхи її вирішення.

37. Проблема руйнування озонового шару стратосфери та сучасні шляхи її вирішення.

38. «Парниковий ефект» та шляхи зниження його негативного впливу на біосферу.

39. Гідрологічні аспекти взаємодії суспільства та природи.

40. Проблема забруднення Світового океану та головні шляхи її

вирішення.

41. Принципи раціонального використання водних ресурсів.

42. Антропогенний вплив на біосферу як глобальну екосистему.

43. Проблема деградації природних ландшафтів. "Зелена книга".

44. Проблема збіднення генофонду планети та його наслідки для

розвитку біосфери.

45. Раціональне використання, відновлення та охорона біологічних

ресурсів.

46. Охорона рідкісних видів тварин i рослин. "Червона книга".

47. Поняття про охорону природи як цілеспрямовану діяльність

суспільства. Основні аспекти охорони природи.

48. 3аповідання як основна форма охорони природи. Типи заповідних територій.

49. Екологічний моніторинг, його типи та методи здійснення.

5О. Характеристика сучасної екологічної ситуації" в Україні, чинники, що її обумовили.

51. Основні екологічні проблеми Донбасу, сучасні шляхи їx вирішення.

52. Природно-заповідний фонд України. Принципи організації заповідної екомережи в України.

53. Раціональне використання та охорона грунтів.

54. Міжнародний досвід i співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища i раціонального природокористування.

55. Економічне стимулювання раціонального природокористування.

56. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища. Екологічне законодавство України.


Рекомендована література:

1. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1980. – №4. – С.32-36.

2. Андрейцев В.И. Экологическое право: проблемы совершенствования // Вісник Київського університету, юридичні науки. – 1990, вип.31. – С.23-29.

3. “Круглый стол» Концепция экологического права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1987. – 1987. – №5. – С.33-57.

4. Петров В.В. Экологическое право и реальность // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – №3. – С.3-12.

5. Андрейцев В.І. Екологічна безпека громадян: проблеми правового регулювання // Регіональні проблеми охорони навколишнього природного середовища. – К., 2005.

6. Николас А. Робинсон. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. – М.: Прогресс, 2000. – С. 101-146.

7. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 2001. – 48.

8. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развития законодательства. – Харьков, 1994. – 530 с.

9. Эффективность юридической ответственности в охране окружающей среды. – М.: Наука, 2005. – 224 с.

10. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля / Підручник, К., Академія, 2006. – 362 с.

11. Александров В. М., Емельянов В. И. Отравляющие вещества.

12. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества- М. Воениздат, 1990-272с.

13. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьев А. Г., Гущина Э. В. Арановская Г.И., Козинцев Ю.Н., Вяликов Ю.С. Справочник по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды М.: Судостроение, 1979.

14. Ашихмина Т.Я., Сюткин В.М. Комплексный экологический мониторинг региона Киров: Изд-во. ВГПУ, 1997-228с.

15. Байнхауэр Х. , Шмакке Э. Мир в 2000 году: свод международных прогнозов. - М.: Прогресс,1993.-420 с.

16. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под. Ред. Р.Шуберта.- М.Мир, 1998-310с.

17. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем (под ред. Шуберта)

18. Боков П. А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности.

19. Гиляров А.М. Популяционная экология М. Изд-во. МГУ. 1990г.

20. Григорьев А. Д. Экологические уроки прошлого и современности.

21. Гудериан. Р. Загрязнение воздушной среды М. «Мир» 1979г.

22. Догнева А. В., Казаков Л. К., Калуцков В.Н. Ландшафтная индикация загрязнений природной среды. М.; Экология, 1992.-254 с.

23. Злотников Э.Г. Эстрин Э.Р. Химико-экологический анализ различных природных сред. Киров: Изд-во ВГПУ, 1996-111с.

24. Катастрофы в истории Земли. М.; Мир,1986.- 497 с.

25. Киров.: Изд-во ВГПУ,1997.-220 с.

26. Колли. Г. Анализ популяций позвоночных животных. М.: «Мир», 1979. -.

27. Муравьев А.Г.- Оценка экологического состояния природно-антропогенного комплекса СПБ: Крисмас, 1997.

28. Никаноров А. М., Хоружая Н. И. Экология. М.: Изд-во ПРИОР, 1999.- 348 с.

29. Новиков В. Н. Экология, урбанизация, жизнь. М.; «Высшая школа»,2003.-420 с.

30. Одум Ю. Экология Т-1-2. М. «Мир».1986г.

31. Практикум по экологии М.: АО МДС, 1996.-192 с.

32. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде М.: Изд-во. МГУ, 1984г.

33. Стадницкий Г.В., Радионова А.И. Экология. Учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург: Химия,1995.-354 с.

34. Савенко В.С. Радиоэкология. Учебное пособие.- Мн.: «Дизайн», -1997.-208с.

35. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнение и их измерение. Учебное пособие.- М.: Энергоатомиздат, 1989.–304 с.

36. Радіаційна безпека в Україні. Бюлетень національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України. №1. 1994. –К., 44с.


Голова атестаційної комісії В.Д. Дяченко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи