Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим icon

Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим
Скачати 92.04 Kb.
НазваМорфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим
Дата17.07.2012
Розмір92.04 Kb.
ТипДокументи

УДК: 616.36 – 018 – 092.9:616.014.4:612.015.


МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ СИНУСОЇДНИХ КАПІЛЯРІВ ТА КЛІТИН КУПФЕРА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ МОЛОДОГО ВІКУ НА ТЛІ ВОДНОГО ОТРУЄННЯ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ


В.З. Сікора, І.В. Болотна, Л.Г. Сулим

РЕЗЮМЕ: У роботі викладені дані експериментальних досліджень морфологічних змін ендотеліоцитів та клітин Купфера печінки молодих щурів за дії загальної гіпергідратації організму тяжкого ступеня.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Гіпергідратація організму, ендотеліоцити, клітини Купфера, дистрофія, некробіоз.


Сикора В.З., Болотная И.В., Сулим Л.Г.

Каф. анатомии человека медицинского института Сумского государственного университета

Название статьи:

Морфофункциональная характеристика эндотелиоцитов синусоидных капилляров и клеток Купфера печени крыс молодого возраста на фоне водного отравления тяжёлой степени.

Резюме: В работе изложены данные экспериментальных исследований морфологических изменений эндотелиоцитов и клеток Купфера печени молодых крыс под влиянием общей гипергидратации организма тяжёлой степени.

Ключевые слова: Гипергидратация организма, эндотелиоциты, клетки Купфера, дистрофия, некробиоз..


Sikora V.Z., Bolotna I.V., Sulim L.G.

Sumy State University, Medical Institute


The Title of the Article:

The morphofunctional characteristic of endothelial cells of the liver sinusoids and Kupffer cells of young rats by the influence of general hyperhydration of organism of severe degrees.

SUMMARY: In our work we have stated the results of the experimental reseches concerning of the morphological changesof endothelial cells of the liver sinusoids and Kupffer cells of young rats under the influence of general hyperhydration of organism of severe degrees.

^ KEY WORDS: the hyperhydration, endothelial cells, Kupffer cells, distrophya, necrobiosis.

ВСТУП

В сучасних умовах в Україні внаслідок науково-технічного прогресу на тлі несприятливих екологічних обставин різко зростає значення медико-біологічних досліджень щодо вивчення дії різноманітних чинників навколишнього середовища на організм людини, негативний вплив яких може бути причиною порушень водно-сольового обміну. За таких умов в останні роки відмічається зростання захворюваності на хронічну патологію печінки, тому що саме вона зазнає найбільшої агресії з боку екологічних чинників і, як результат, виникає розлад водно-електролітного балансу [Філіпов, 2006]. Вивчення цих питань необхідно для попередження та лікування багатьох хвороб внутрішніх органів, які супроводжуються затримкою води в організмі, бо відомо, що в Україні та в багатьох інших державах останніми роками збільшилася кількість патології, яка спричинена гіпергідрію організму і супроводжується набряками (різні форми серцевої та ниркової недостатності, захворювання ендокринних залоз, гестози другої половини вагітності тощо). У сучасній літературі майже відсутні відомості про реакцію печінки на гіпергідратаційні порушення водно-сольового обміну організму.

Серед синусоїдних клітин печінки найбільш розповсюджені ендотеліоцити, які складають 50-60% від усіх непаренхіматозних клітин, вони вистилають значну частину поверхні синусоїдів. Особливості будови ендотеліоцитів відбивають їх головне призначення – трансцелюлярний перенос різних сполук з плазми крові в перисинусоїдний простір і далі до гепатоцитів. Крім транспортної функції вони виконують бар'єрну, фільтруючи плазму крові, поглинаючи та метаболізуючи хіломікрони, альбумін, гепарин.

Клітини Купфера складають 20 - 40% від непаренхіматозних елементів печінки і близько 70% всієї макрофагальної популяції організму. Вони є унікальними органоспецифічними макрофагами, але ці клітини не тільки виконують фагоцитарну функцію, яка притаманна всім клітинам гісто-моноцитарного ряду, але й беруть участь у виконанні органоспецифічних функцій печінки [Шаповалова, 2007]. Таким чином, клітини Купфера з одного боку є ключовими факторами запалення, а з іншого – беруть активну участь у регенерації печінки [Праворотов, 1999] і, злущуючись у просвіт синусоїдів, вони виконують роль вільних органоспецифічних макрофагів. Найбільша кількість цих клітин визначається у периферійних відділах печінкових часточок (поблизу портальних трактів), що спільно з ендотеліоцитами формують синусоїдне вистилання. Зірчасті макрофагоцити, або клітини Купфера, мають здатність до локальної проліферації. Слід відзначити, що колонієстимулююча активність печінкових макрофагів у 10 разів вища, ніж легеневих і перитонеальних [Kontos et al., 2002].

У наш час повністю відхилена точка зору на ендотелій синусоїдних судин печінки як на такий, який складається з одного типу клітин, а відрізняються вони лише за функціональною активністю [Вишневская, 1993]. Не підлягає сумніву, що стінка синусоїдних капілярів сформована ендотеліоцитами, печінковими макрофагами (клітинами Купфера), перисинусоїдними ліпоцитами, які накопичують жир (клітинами Іто) і, так званими, pit – клітинами [Wisse et al., 2000]. Останні, як правило, розташовані у просвіті синусоїда, фіксуючись відростками до ендотелію, рідше – в просторі Діссе. За низкою ознак ці клітини подібні до природних кілерів, мають високу протипухлинну активність. Оксид азоту, що виробляється гепатоцитами, клітинами Купфера, синусоїдними й артеріальними ендотеліоцитами, сприяє збільшенню кровотоку синусоїдами і, тим самим, захисту печінки від впливу уражаючих чинників за рахунок запобігання адгезії лейкоцитів і тромбоцитів, здатних ініціювати пошкодження ендотелію [Ивашкин, 2005, Denninger, 2004].

Отже, актуальним є дослідження ультраструктури не тільки гепатоцитів, а й ендотеліоцитів та зірчатих макрофагоцитів печінки. Нами проведено дослідження морфофункціональних змін в цих клітинах не тільки залежно від ступеня гіпергідрії, а ще й у віковому аспекті.


^ МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи стало вивчення впливу загальної гіпергідратації організму тяжкого ступеня на ультрамикроскопічну структуру ендотеліоцитів та клітин Купфера печінки щурів молодого віку.


^ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для вивчення морфофункціональних змін ендотеліоцитів та клітин Купфера печінки щурів молодого віку за дії на організм гіпергідрії важкого ступеню проведено дослідження на 20 білих лабораторних щурах-самцях 4- місячного віку масою 90 – 120г, що перебували в стаціонарних умовах віварію. Всі експерименти на тваринах проводилися з дотриманням міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 2006 р., а також згідно до "Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных" [Западнюк, 2003].

Піддослідні тварини були поділені на 2 групи: І група (10 щурів) – інтактні, які перебували в умовах віварію на звичайному питному режимі; ІІ група (10 щурів) – експериментальні, які отримували вплив гіпергідрії важкого ступеню.

В експерименті тяжкий ступінь гіпоосмолярної гіпергідратації у молодих щурів досягався зондовим введенням 10 мл дистильованої води 3 рази на добу протягом 15 днів. Для їжі тварин використовували виварені знесолені харчі для зменшення надходження солей в організм. Усім тваринам експериментальної серії для запобігання фізіологічної підтримки водного гомеостазу та досягнення необхідного ступеню гіпергідратації вводили синтетичний аналог АДГ (вазопресину) – мінірин ("Феррінг фармасьютікалз", Нідерланди) [Дзеранова, 2003]. Мінірин вводився щурам в шлунок через зонд разом з дистильованою водою 2 рази на добу в дозі 0,01 мг протягом всього терміну експеримента. Для того, щоб дослідити яка саме ступінь гіпергідратаціїї отримана щурами піддослідної групи, проводили антипіринову пробу за Берхіним-Івановим для визначення загальної води організма – підвищення води до 15% і більше вказує на важкий ступінь гіпергідратації [Берхін,1972].

Піддослідні тварини виводилися з експерименту шляхом декапітації під ефірним наркозом через добу після останнього насичення водою. Для електронно-мікроскопічного дослідження брали тканину печінки розміром 1 мм2 та занурювали її в 1% забуферений розчин чотириокису осмію при температурі 40 С. Після фіксації тканину промивали у буферному розчині Міллоніга і проводили дегідратацію в спиртах зростаючої концентрації та ацетоні. Потім її укладали в суміш епоксидних смол (епон-аралдит) за загальноприйнятою методикою. Полімеризацію блоків здійснювали в термостаті при температурі 600 С протягом двох діб. На ультрамікротомі УМТП-3М отримували ультратонкі зрізи, які вкладали на електролітичні сіточки, контрастували цитратом свинцю і переглядали на електронному мікроскопі ЕМВ-100 БР при прискорюючій напрузі 75 кв. Збільшення вибиралося згідно з метою дослідження.


^ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В печінці між окремими печінковими балками розміщуються синусоїди – кінцеве розгалудження портальної вени і печінкової артерії, причому кров з артерій змішується з венозною на рівні середніх відділів печінкових часточок. Потім кров відтікає в центральну вену і через систему збірних вен першого і другого порядку надходить до печінкових вен і в нижню порожнисту вену. У стінці синусоїдів розташовані ендотеліоцити та витягнуті ретикулоендотеліоцити ("купферовські" клітини) [Боднар, 2001, Слинько, 2007]. Між стінками синусоїдів та трабекулами (плазматичними мембранами гепатоцитів) утворюються щілиноподібні простори – простори Діссе, через які і відбувається обмін речовин між кров'ю синусоїдів та гепатоцитами.

Проведені спостереження за загальним станом молодих щурів, що піддавалися гіпергідратації важкого ступеню, виявили заторможеність в їхній поведінці.

Ендотеліоцити синусоїдних капілярів мають електронно-прозору цитоплазму. Їх ядра набувають неправильної форми з глибокими інвагінаціями ядерної мембрани, на якій спостерігаються дрібні вогнища розпушення і лізису. У цитоплазмі міститься невелика кількість мітохондрій і профілей цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки. Частина крист мітохондрій зруйнована. Мембрани гранулярного ендоплазматичного ретикулуму розпушені і мають вогнища деструкції. Цитоплазматична мембрана вогнищево зруйнована. Пластинчастий цитоплазматичний комплекс Гольджі редукований і майже не виявляється. Іноді в цитоплазмі зустрічаються аутофагосоми, включення ліпідів і фагоцитованого матеріалу. У цитоплазмі відростків ендотеліоцитів практично відсутні мікропіноцитозні пухирці. У просвіті капілярів знайдений детрит, який складається з дегенеративно змінених органел, мембранних комплексів та безструктурної осмієфільної субстанції.

Активність зірчастих макрофагів дещо зменшена, але в цілому вони знаходяться в метаболічно активному стані, їх ультраструктурна архітектоніка розвинута добре. У цитоплазмі клітин Купфера знаходиться велика кількість фагоцитованого матеріалу, включень ліпідів і вторинних лізосом, багато мітохондрій, мембран гранулярного ендоплазматичного ретикулуму, рибосом і полісом. Мітохондрії дещо набряклі, кількість крист зменшена, матрикс електроннопрозорий.

Спостерігається вакуолізація гранулярного ендоплазматичного ретикулуму. Зменшена кількість зв'язаних і вільних рибосом та полісом. Пластинчастий цитоплазматичний комплекс Гольджі гіпертрофований. Цитоплазматична мембрана без особливостей.

Таким чином, навантаження тварин водою поступово призводить до мітохондріальної дисфункції, яка спричиняє порушення внутрішньоклітинної біоенергетики, а також зниження синтетичної та репаративної активності ендотеліоцитів синусоїдних капілярів.

Зниження кількості мікропіноцитозних пухирців у цитоплазмі відростків ендотеліоцитів свідчить про порушення трансцелюлярного транспорту води, речовин і електролітів через капілярну стінку. Слід зазначити, що всі ці зміни знаходяться в межах фізіологічної компенсації і є зворотними.


ВИСНОВКИ

На експериментальному матеріалі розкриті закономірності морфофункціональних змін ендотеліоцитів та клітин Купфера у молодих щурів в умовах гіпергідрії тяжкого ступеня.

1. За дії сублетальної гіпергідрії на організм щурів молодого віку виникають зміни як в ендотеліоцитах, так і в зірчастих макрофагах, але в меншій мірі.

2. Морфологічні перетворення ендотеліоцитів при сублетальній гіпергідрії характеризуються дистрофічними змінами та некробіотичними процесами локального характеру.

3. При гіпергідратації тяжкого ступеня ультраструктура клітин Купфера характеризується дещо зниженою їх активністю.

Отже, вважаємо доцільним в подальших дослідженнях вивчити структурні зміни інших непаренхиматозних клітин печінки, а отримані експериментальні дані можуть бути використані для розроблення шляхів корекції виявлених змін.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Берхин Е.Б. Методы экспериментального исследования почек и водно-солевого обмена / Е.Б. Берхин, Ю.И. Иванов. – Барнаул, 1972. – 199 с.

 2. Боднар Я.Я. Вплив повного голоду на ультраструктуру синусоїдів печінки щурів / Я.Я. Боднар, О.І. Кузів, О.В. Дмитренко // В кн. Розвантажувально-дієтична терапія і низькокалорійна дієта в клініці внутрішніх захворювань. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 22-24.

 3. Вишневская Е.К. Клетки синусоидных сосудов печени / Е.К. Вишневская // Морфология. – 1993. – Т. 104, № 3-4. – С. 135.

 4. Дзеранова Л. Минирин в лечении водно-электролитных нарушений / Л. Дзеранова // Врач. дело. – 2003. – №6. – С. 47-51.

 5. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 р., № 3447.

 6. Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / Западнюк И.П. – К.: Выща школа, 2003. – 350 с.

 7. Ивашкин В.Т. Болезни печени и желчевыводящих путей: руководство для врачей. – Изд. II-е / Ивашкин В.Т. – М.: ООО Издат. Дом "М – Вести", 2005. – 536 с.

 8. Праворотов Г.В. Сравнительная гистофизиология органных макрофагов / Г.В. Праворотов // Российские морфологические ведомости. – 1999. – № 1-2. – С. 160.

 9. Слинько М.С. Морфофункциональные показатели печени нутрий в постнатальном онтогенезе: автореф. дисс. канд. биол. наук: спец. 16.00.02. / М.С. Слинько. – Ставропольский гос. аграрный университет. – Ставрополь, 2007. – 23с.

 10. Філіпов Ю.О. Основні показники гастроентерологічної захворюваності в Україні / Ю.О. Філіпов, І.Ю. Скирда, Л.М. Петречук // Гастроентерологія: Міжвід. збірник. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 37. – С. 3-9.

 11. Шаповалова І. О. Показники функціональної активності системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на хронічний токсичний гепатит при введенні нуклеїнату / І. О. Шаповалова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. – Київ-Луганськ-Харків, 2007. – Вип. 3-4 (78-79). – С. 126-134.

 12. Denninger M.H. Liver diseases and hemostasis / M.H. Denninger // Pathol. Biol. (Paris). – 2004. – Vol. 47, № 9. – P. 1006-1015.

 13. General and regional circulatori alterations in cirrhosis of the liver / H.A. Kontos, W. Shapiro, H. P. Mauck, J.L. Patterson // Am. J. Med. – 2002. – Vol. 67. – P. 618-622.

 14. Wisse E. On the function of pit-cells, the liver-specific natural killer cells / E. Wisse, D. Luo, D. Vermijlen // Semin. Liver Dis. – 2000. – Vol.17, № 4. – P. 265-286.

Схожі:

Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconЗміни хімічного складу печінки щурів за дії загальної гіпергідрії організму та на тлі застосування мексидолу
Сікора В. З. Зміни хімічного складу печінки щурів за дії загальної гіпергідрії організму на тлі застосування мексидолу / В. З. Сікора,...
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconМорфофункціональний стан печінки при гіпергідратаційних порушеннях водно-сольового обміну в експерименті в. З. Сікора, І. В. Болотна, В. В. Сікора
Кафедра анатомії людини та оперативної хірургії І топографічної анатомії медичного інституту (зав. – проф. В. З. Сікора) Сумського...
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconЛ. Я. Вікові особливості впливу гіпергідратації важкого ступеня на ультраструктуру печінки щурів
Каф анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету (зав каф доктор медичних наук, професор Сікора В. З.)
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconВікові особливості ростових процесів кісток скелета за умов дії на організм мікроелементозів к. А. Романюк Науковий керівник – проф. Сікора В. З
Найбільш виражені зміни виявлені у тварин молодого віку: пригнічення росту, зниження проліферативної активності хрящових та кісткових...
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconМорфологічна перебудова печінки зрілих щурів при гіпергідратаційних порушеннях водно-сольового обміну організму
Резюме: у роботі викладені дані експериментальних досліджень стосовно морфологічних змін гепатоцитів зрілих щурів за дії загальної...
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconГалерея вітчизняних вчених
Ультраструктурні зміни ендотеліальних клітин капілярів м'язової тканини за умов експериментальної ішемії 7
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconВплив солей важких металів на морфологію печінки в. З. Сікора, проф.; В. В. Захлєбаєва, асист
Виявлені значні порушення мікроциркуляції в органі І дистрофічні та деструктивні процеси в печінкових клітинах. Під впливом досліджуваних...
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconПерелік питань до змістового модуля №3 " загальна гістологія. "
Морфофункціональна характеристика перехідного та багатошарового зроговілого епітеліїв
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconО. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення
Каф анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету (зав каф доктор медичних наук, професор Сікора В. З.)
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим iconПротокол надання медичної допомоги хворим із забоєм головного мозку тяжкого ступеня, дифузним аксональним ушкодженням

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи