Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці”
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці”
Сторінка1/6
Дата22.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з курсу „Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6. 092100 – „Промислове та цивільне будівництво” та 6. 092103 „Міське будівництво та господарство”)


Харків –ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.092100 „Промислове та цивільне будівництво” і 6.092103 „Міське будівництво та господарство”) / Укл. Абракітов В.Е., Дмитрієв С.Л. – Харків: ХНАМГ, 2006. - с.


Укладачі: В. Е. Абракітов,

С.Л. Дмитрієв


Рецензент: Ю. І.Жигло


Відповідальний за випуск: Б. М. Коржик


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”, протокол № 7 від 21.12.2005


1. Загальні вказівки
^

1.1. Місце і значення нормативної дисципліни Основи охорони праці


Професійна освіта покликана забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навич­ками безпечної професійної діяльності. Випускник вищого навчального закладу повинен вміти використовувати закони та інші нормативно-правові акти, чинну галузеву нормативно-технічну документацію, технічно-інформативні засоби з охо­рони праці.

„Основи охорони праці” – нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування у майбутніх фахівців, зокрема при виконан­ні управлінських дій, проектуванні чи розробці нових технологічних про­цесів, опе­рацій, виконанні конкретних виробничих дій, тощо.

Мета цих методичних вказівок – визначити зміст і обсяг дисципліни „Основи охорони праці”, що вивчається студентами заочної форми навчання спеціальностей 6.092100 – „Промислове та цивільне будівництво” та 6.092103 „Міське будівництво та господарство”, допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні контрольного завдання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, включають в себе такі головні частини: програму курсу „Основи охорони праці” (тобто теоретичні питання, що виносяться на самостійне вивчення); контрольні завдання (тобто практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після достатнього ознайомлення з теорією); список літератури (нормативної, навчальної, довідкової), потрібної для освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань; додатки з необхідними даними для вирішення завдань контрольної роботи.

^

1.2. Порядок вивчення дисципліни. Форми поточного й підсумкового контролю успішності студентів з дисципліни


Первісні відомості з вивчення курсу „Основи охорони праці” та виконання контрольного завдання згідно з обраним варіантом студент одержує на установочній лекції. На цій лекції провідний викладач знайомить студентів із програмою курсу, формами поточного та підсумкового контролю з дисципліни, вимогами, що висуваються до якісного вивчення та успішного проходження всіх етапів навчання, розподіляє між студентами варіанти контрольних завдань.

Основною формою навчальної діяльності студентів на даному етапі є самостійна робота. Керуючись програмою курсу „Основи охорони праці”, що міститься в цих методичних вказівках, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами з метою ознайомлення, поглиблення, розширення і закріплення теоретичного матеріалу. Численні посилання на літературу дозволяють студенту самостійно розібратись в навчальному матеріалі, що потребує засвоєння.

Здобувши необхідні теоретичні знання, студент приступає до виконання завдань контрольної роботи, де йому запропоновано розробити інженерні рішення з безпеки праці на типовому підприємстві галузі або будівельному майданчику (що найбільш характерні для його майбутньої професійної діяльності).

У період роботи над самостійним вивченням необхідного обсягу навчального матеріалу за дисципліною та вирішенням контрольних завдань студент в міру необхідності з’являється на консультації відповідно до розкладу кафедри „Безпека життєдіяльності”. На консультації викладач роз'яснює студенту суть вимог цих методичних вказівок, рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного завдання, висвітлює (якщо в цьому є потреба), питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння студентом.

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу студент виконує контрольні (розрахункові) завдання згідно з варіантом, що закріплений за ним, оформляє контрольну роботу і у встановлений термін до початку сесії здає її на кафедру „Безпека життєдіяльності” лаборанту під розписку. Робота рецензується викладачем кафедри, про що на її титульному аркуші робиться відповідний запис з датою перевірки та зазначенням недоліків. Якщо робота не відповідає вимогам, що ставляться до контрольних робіт, викладач повертає її студентові на доробку для усунення зроблених зауважень. Якщо контрольна робота допускається до захисту (про що на її титульному аркуші повинен бути зроблений відповідний запис), студент захищає її на іспиті.

Під час заліково-екзаменаційної сесії студент слухає лекції з курсу і виконує завдання лабораторного практикуму. Виконані й оформлені лабораторні роботи студент захищає у співбесіді з викладачем кафедри.

Таким чином, контроль навчальної роботи студентів з дисципліни „Основи охорони праці” у міжсесійний період здійснюється шляхом перевірки результатів контрольної роботи, передбаченої робочою програмою курсу, а під час заліково-екзаменаційної сесії - у ході аудиторних (лабораторних) навчальних занять, проведених згідно з розкладом. Основною формою підсумкового контролю з дисципліни „Основи охорони праці” є іспит. До нього допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу з курсу „Основи охорони праці” та пройшли курс лабораторного практикуму.

Складанням іспиту студент завершує первісну підготовку до самостійного вирішення різноманітних питань з охорони праці у виробничих умовах, опановує методи організації безпеки праці, що відповідають вимогам сучасного індустріального суспільства й обраної професії.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Заіченко методичні вказівки
До виконання самостійної роботи І контрольні завдання з навчальної дисципліни «основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconИ міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Заіченко методичні вказівки
До практичних занять з навчальної дисципліни «основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства до друку Перший проректор
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці”
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “Основи охорони праці” для студентів-заочників 5 6 курсів спеціальності 0922. 02...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconДо самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів напряму підготовки 060103 "Екологія І охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ")
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconДо проведення практичних занять з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів напряму підготовки 040106 "Екологія І охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ")
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи