Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 286.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата02.06.2012
Розмір286.87 Kb.
ТипДокументи
1. /До виконання контрольнох роботи для заочного в_дд_лення.docМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання контрольних робіт

з дисципліни “ПОЛІТОЛОГІЯ”

(для студентів заочного відділення)


ЛУГАНСЬК 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання контрольних робіт

з дисципліни “ПОЛІТОЛОГІЯ”

(для студентів заочного відділення)


Затверджено

на засіданні кафедри політології

Протокол № 4 від 26. 10. 2007 р.


ЛУГАНСЬК 2007

ББК 323.21


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Політологія”

(для студентів усіх спеціальностей) / Укладач Н.В. Пробийголова. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2007, 34 с.


В даних методичних вказівках студенти-заочники мають можливість ознайомитися з програмою курсу, тематикою контрольних робіт, екзаменаційними питаннями. До кожної конкретної теми дається примірний план та список рекомендованої літератури.


Укладач Н.В. Пробийголова, к.п.н.


Відповідальний за випуск Г.П.Щедрова, проф., д.п.н.


Рецензент В.П.Михайлюк, проф., д.і.н.


Політична наука посідає одне з провідних місць у суспільствознавстві. Її мета – дати громадянам достовірні знання про політичні процеси в суспільстві. Жити в суспільстві й бути вільним від політики, впливу держави неможливо. Необхідність політологічних знань в сучасних умовах актуалізується й тим, що сучасні політичні технології. Особливо ті, що пов’язані з проведенням виборчих кампаній і формуванням іміджу політичних лідерів та реалізуються за допомогою електронних засобів масової інформації, створюють широкі можливості для маніпулювання масовою та індивідуальною політичною свідомістю. Протистояти такому маніпулятивному впливу можна тільки на основі глибоких наукових знань про політику. Це зумовлює особливе значення політології як навчальної дисципліни. Робота з студентами заочної форми навчання має свої особливості і труднощі, які пов'язані з обмеженою кількістю годин на лекції та семінарські заняття, тому більшість теоретичного матеріалу вивчається студентами самостійно.

Після вивчення курсу "Політологія" студенти повинні:

 • знати об'єкт, предмет і метод політичної науки взагалі та української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

 • орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристику вченням про політику;

 • мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб'єкт і об'єкт політики; знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

 • вміти визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя;

 • розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного процесу, мати уявлення про геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі;

 • володіти навичками політичної культури, вміти застосувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності.

 • застосовувати знання законів, закономірностей, тенденцій політичних відносин в політичному процесі;

 • трансформувати знання історії політичних вчень у політичні реалії сьогодення;

 • аналізувати стан політичної системи України та інших країн, їх окремих інститутів, використовувати дані аналізу для підвищення ефективності їх діяльності;

 • підвищувати роль особистості в забезпеченні динамічного політичного життя;

 • визначати своє місце в політичному житті.

Однією з важливих форм контролю самостійної роботи студентів – заочників, які виконуються після прослуховування курсу лекцій і відвідання семінарських занять – є письмові контрольні роботи.

Контрольна робота – це самостійна робота студента-заочника, яка виконується відповідно завдань для контрольних робіт, які запропоновані згідно з програмою курсу політології.

Завдання для контрольних робіт складаються з двох частин: два питання теоретичних і одне – практичне. До контрольної роботи висуваються такі основні вимоги:

 • відповідність відповіді питанням даного варіанту;

 • чіткість, логічність відповіді;

 • структура контрольної роботи має бути такою: титульний аркуш, план, висновки, список використаної літератури;

 • об’єм контрольної роботи складається з 12-18 сторінок рукописного або 8-10 друкованого тексту (щільність тексту 1,5, шрифт-14).

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам-заочникам в їх роботі щодо написання контрольних робіт. До кожного варіанту завдання є план роботи, рекомендована література, що спрямовує студента на повне розкриття тієї чи іншої проблеми політології.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Конституція України як політико-правовий документ

 2. Предмет і метод політології

 3. Історія політичної думки і сучасний політичний процес

 4. Політична думка України

 5. Влада як суспільне явище

 6. Політична система суспільства

 7. Політичний режим

 8. Демократія у політичному житті суспільства

 9. Громадянське суспільство та державна влада

 10. Держава як інститут політичної системи

 11. Політичні партії та партійні системи

 12. Особистість і політика

 13. Політична культура суспільства

 14. Світовий політичний процесРЕКОМЕНДОВАНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1


 1. Сутність та поняття Конституції України як політико-правового документа.

 2. Умови функціонування та основні ознаки громадянського суспільства.

 3. Порівняйте мажоритарну та пропорційну виборчу систему за наступними ознаками:

 • головний суб’єкт виборчого процесу;

 • умови перемоги на виборах;

 • принцип розподілу парламентських мандатів між переможцями.

Варіант № 2

 1. Поняття демократії, її зміст та ознаки. Концепції демократії.

 2. Сутність та особливості політичного режиму в сучасній Україні.

 3. Визначте форму правління, державного устрою та режим політичної влади для наступних країн:

а) США;

б) Велика Британія;

в) Іспанія;

г) Німеччина;

д) Японія;

е) Україна.


Варіант № 3

 1. Предмет політології та її роль у вивченні політичного життя суспільства.

 2. Проблеми трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні.

 3. Визначте тип партійної системи в сучасній Україні за класифікацією Дж.Сарторі. Обґрунтуйте свій висновок.


Варіант № 4

 1. Особливості становлення політичної системи України.

 2. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя.

 3. Порівняйте тоталітарний та авторитарний режим політичної влади за наступними ознаками:

 • рівень плюралізму в економічній, політичній, духовно-культурній сферах політичного життя;

 • тип політичного лідерства;

 • роль ідеології в житті суспільства;

 • рівень розвитку громадянського суспільства;

 • методи мобілізації мислення для виконання суспільних завдань.

Варіант № 5

 1. Політичний процес, його структура і характер. Класифікація політичних процесів.

 2. Політична думка в епоху Відродження.

 3. Визначте основні відмінності парламентської та президентської форм державного правління.


Варіант № 6

 1. Сутність, види і функції влади. Політична влада. Концепції влади.

 2. Політична думка в епоху Просвітництва.

 3. Назвіть спільні риси та специфічні особливості політичних партій та громадських організацій.


Варіант № 7

 1. Основні моделі політичної культури.

 2. Сучасні політологічні теорії.

 3. Визначте специфічні особливості понять "демократична держава", "правова держава”, "соціальна держава".


Варіант № 8

 1. Політична думка України в ХІХ ст.

 2. Геополітичний стан сучасної України.

 3. Як співвідносяться поняття "природні права" та "громадянські права"


Варіант № 9

 1. Понятійно-категоріальний апарат політології.

 2. Типологія політичних режимів.

 3. Наведіть приклади сучасних:

 • монархій;

 • парламентських республік;

 • президентських республік;

 • змішаних республік;

 • федерацій;

 • унітарних держав.


Варіант № 10

 1. Політичні відношення та політичні інтереси.

 2. Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства.

 3. Визначте сучасні тенденції розвитку політичних партій в демократичних країнах.


Варіант №11

 1. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками.

 2. Сутність та форми демократії.

 3. Проаналізуйте ідеологічну спрямованість політичних партій та блоків, що увійшли до українського парламенту останнього скликання.


Варіант № 12

 1. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи політичних систем.

 2. Політична соціалізація особистості: сутність, етапи.

 3. Порівняти теорію розподілу функцій політичної влади в трактуванні Дж. Локка та Ш. Монтеск’є.


Варіант № 13

 1. Українська політична думка литовсько-польської і козацько-гетьманської доби (ХVІ – ХVІІІ століття).

 2. Сутність та структура політичної системи.

 3. Назвіть базові риси демократичного режиму влади. Які з них, на Вашу думку, реалізовані в сучасній Україні?


Варіант № 14

 1. Основні категорії, методи і функції політології.

 2. Тенденції у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 3. Визначте домінуючий тип політичної культури в сучасному українському суспільстві. Обґрунтуйте свою думку.

Варіант № 15

 1. Політика як суспільне явище. Суб’єкти, структура і функції політики.

 2. Світовий політичний процес: зміст та тенденції розвитку.

 3. Визначте специфічні риси сучасної системи міжнародних відносин.


Варіант № 16

 1. Глобальні проблеми сучасності: політичні аспекти.

 2. Сутність та призначення політики як соціальної реальності.

 3. Визначте сутність та типи легітимності політичної влади. Якими рисами, на Вашу думку, можна охарактеризувати рівень легітимності сучасної української влади?


Варіант № 17

 1. Багатозначність терміну "політика".

 2. Політичні партії в сучасній Україні. Становлення багатопартійності.

 3. Встановіть рейтинг переможців останніх парламентських виборів в Україні за кількістю набраних голосів виборців.


Варіант № 18

 1. Передумови виникнення системного підходу до політики та основні теорії політичних систем.

 2. Сутність, види і функції влади. Політична влада. Концепції влади.

 3. На основі тексту Конституції України складіть схему державного устрою нашої держави.

Варіант № 19

 1. Політична свідомість: сутність, структура, види.

 2. Влада як одна із головних категорій політології.

 3. Заповніть таблицю, використовуючи зміст статті 85 Конституції України
Законодавча функція Верховної Ради

Засновницька функція

Верховної Ради

Контрольна функція Верховної Ради

В області кадрової політики

В області внутрішньої та зовнішньої політики


Варіант № 20

 1. Влада як одна з головних категорій політології.

 2. Суб’єкти та об’єкти політики й політичні інститути.

 3. Проаналізуйте основні функції політики в залежності від напрямків діяльності її суб’єктів:

 • керівництво та управління суспільством.

 • інституціонування відносин у суспільстві.

 • вироблення загальних цілей та завдань суспільства.

 • забезпечення суспільства діючим принципом розподільчої справедливості.

 • гарантування внутрішньої і зовнішньої безпеки всіх груп та верств суспільства.

 • залучення громадян до участі в політиці.

 • формування ціннісних орієнтирів, соціального розвитку та актуалізація інтересів і зацікавленості в їх досягненні.

Варіант № 21

 1. Конституція 1996 року про державний устрій в Україні.

 2. Сутність та витоки влади.

 3. Визначте особливості політичного лідерства в сучасній Україні.


Варіант № 22

 1. Демократія як форма організації політичного життя суспільства та її основні ознаки.

 2. Поняття та сутність політичного режиму.

 3. Розкрийте сутність методів політології за планом:

 1. Методи політології.

 2. На чому акцентують увагу.

 3. Як вивчають політику.Варіант № 23

 1. Політична культура суспільства: поняття, структура, функції, типологія.

 2. Особливості розвитку та проблеми становлення демократії в сучасній Україні.

 3. Складіть таблицю, у кожній графі зазначивши відповідні порядкові номери.Політична

культура

Політичний лідер

Політична

еліта

Політична

Соціалізація


Дано:

 • забезпечення наступності в передачі політичних вартостей від одних поколінь до інших;

 • стратегічна;

 • забезпечення підготовки громадянина до здійснення своїх прав і свобод в рамках певної політичної системи;

 • пізнавальна;

 • формування самостійного та відповідального суб`єкта політики;

 • організаторська;

 • сприяння к стабільному розвитку суспільства;

 • захисна;

 • координаційна;

 • регулятивна;

 • інтерактивна;

 • виховна;

 • новаторська;

 • комунікативна.


Варіант № 24

 1. Ресурси й легітимність політичної влади.

 2. Партійні системи. Типологія партійних систем.

 3. Зіставте два запропоновані визначення "держави":

 1. "Держава – спільність людей, що представляється і організовується органом вищої влади і, яка проживає на певній території"

 2. "Держава – це основна форма політичної інтеграції суспільства на строго окресленій географічній території, що підлягає певному типу політичного панування".


Варіант № 25

 1. Теорія розподілу функцій влади та її реалізація в сучасній Україні.

 2. Сутність, ґенеза і функції політичних партій, їх типологія.

 3. Прослідкуйте на прикладі політичних концепцій держави Платона, Аристотеля, Н.Макіавеллі, Т.Гоббса, Дж.Локка, Ш.Монтеск’є питання типології форм державного правління. Зупиніться на аналізі трансформації тричленної типології форм державного правління (монархія, аристократія, демократія) у двочленну конструкцію (монархія, республіка).


Варіант № 26

 1. Сучасні теорії політичної системи. Концепція політичної системи Д. Істона.

 2. Типологія та механізми формування політичного лідерства.

 3. Форма державного устрою являє собою "територіально-організаційну структуру держави, яка визначає порядок поділу країни на складники (штати, провінції, землі, кантони, краї тощо), їхній правовий статус, порядок відносин центральних і периферійних органів влади". З’ясуйте особливості унітарного устрою та його типів (залежно від ступеня централізації влади), проведіть чітке розмежування ознак федерації та конфедерації.


Варіант № 27

 1. Поняття, сутність та функції держави як базового інституту політичної системи. Теорії походження держави.

 2. Політичний конфлікт: сутність, види, методи розв’язання.

 3. Складіть порівняльну таблицю "Форми і методи діяльності суспільних організацій і рухів в сучасній Україні":
Назва організації, руху

Форми діяльності

Методи діяльностіВаріант № 28

 1. Вибори та виборчі системи. Основні типи виборчих систем.

 2. Громадянське суспільство: поняття, сутність, причини виникнення.

 3. Порівняйте наступні поняття:

 • Законодавча ініціатива – законопроект

 • Законодавча Влада – законодавчий орган

 • Більшість складу Верховної Ради – більшість конституційного складу Верховної Ради

 • Чергові сесії – позачергові сесії

 • Обнародування закону – опублікування закону


Варіант № 29

 1. Політична культура: поняття, зміст і функції.

 2. Місце політології в системі наук про суспільство.

 3. Складіть таблицю, використовуючи зміст статей розділу ІІ "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина" Конституції України:

Класифікація основних прав і свобод громадян України

Соціально-економічні

Політичні

особистісніВаріант № 30

 1. Поняття, сутність та функції політичної еліти.

 2. Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна – СНД, Україна – Європа, Україна – США).

 3. З’ясуйте загальне і особливе в таких основних політичних течіях і напрямах:

Кирило-Мефодіївське товариство:

а/ ідея слов’янської республіканської федерації М.Костомарова, П.Куліша, В.Білозерського;

б/ ідеал свободи, рівності і братерства слов’янських народів Т.Шевченка.

Революційне народництво:

а/ негативне ставлення до експлуататорської суті існуючої держави;

б/ заперечення монархізму, абсолютного чи конституційного, повалення самодержавства, обґрунтування принципів організації центральної влади: виборність, змінність, підзвітність, підконтрольність;

в/ права людини і природне право, воля народу, демократичні свободи людини.

Ліберально-демократичні та соціалістичні напрямки:

а/ конституціоналізм та права людини за М. Драгомановим;

б/ І.Франко та марксизм;

в/ Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм.


Теми, план, література до вивчення курсу "Політологія"


Конституція України як політико-правовий документ


План

 1. Конституція України як найважливіший політико-правовий документ держави.

 2. Нові положення, закладені в Конституції України.

 3. Гаранти прав і свобод громадян.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України. – К.: Либідь, 1996. – 35 с.

 2. Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами / За заг. ред. О.О. Чуба. – Харків: Одіссей, 2005. – 232 с.

 3. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України (Концептуальний та нормативний аналіз) / За заг. ред. А.Й. Француза. – К.: Логос, 2005. – 516 с.

 4. Основи теорії конституції та конституціоналізму: Посібник Ч.1 / За заг. ред. П. Стецюка. – К.: Астролябія, 2003. – 232 с.

 5. Права і свободи людини та громадянина. Матеріали до бібліографії. Праці. Львів. лаб. прав людини і громадянина / За заг. ред. П.М. Рабиновича. – Львів: Академія прав. наук України, 2006. – 264 с.

 6. Становлення правової держави : Україна 1991-2005 рр. – К.: Юрінком, 2005. – 352 с.

Предмет і метод політології


План

 1. Політика як суспільне явище.

 2. Політологія як наука й навчальна дисципліна.

 3. Методи та функції політології.


Список рекомендованої літератури

 1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избр. произв. – М.: Мысль, 1990. – С. 40-45.

 2. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. / За ред. проф. Ф.М. Кирилюка. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 720 с.

 3. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перераб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

 4. Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. К.М. Лемківського. – К.: Либідь, 2003. – 340 с.

 5. Політологія. Підручник / За ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – 2-е вид. – К.: Вища школа, 2001. – 415 с.

 6. Політологія. Підручник / За ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.Т. – Харків: Фоліо, 2001. – 290 с.

 7. Політологія. Підручник / За заг. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга-Н.: Ніка-Центр, 2003. – 580 с.

 8. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

Історія політичної думки


План

 1. Політична думка Стародавнього Світу.

 2. Політичні концепції Середньовіччя.

 3. Політичні вчення доби Відродження та Просвітництва.


Список рекомендованої літератури

 1. Антология мировой политической мысли: в 5 т. – М.: Изд-во "Наука", 1997.

 2. Гребінник Г.П. Загадка Макиавелли. – Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.47. – Вип. 34. – Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 325 с.

 3. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. – М.: Мысль, 1972. – 120 с.

 4. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Мысль, 1999. – 375 с.

 5. Себайн Джордж Г., Торсен Томас Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Думка, 1997. – 140 с.

 6. Слющинський Б.В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій. Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 453 с.

 7. Хрестоматия по истории Древнего Востока в 2-х ч. – М.: Мысль, 1980. – 350 с.

 8. Чечуров И. С. Политическая идеология Средневековья. – М.: Мысль, 1990. – 152 с.

 9. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 10. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

Політична думка України


План

 1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХУШ ст.

 2. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження і просвітництва.

 3. Українська політична думка Нової доби.

 4. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.


Список рекомендованої літератури

 1. Антология мировой политической мысли: в 5 т. – М.: Изд-во "Наука", 1997.

 2. Политическая наука в Украине : становление и перспективі: Монографія / За ред. О.А. Габрієляна, А.Д. Шоркина. – Сімферополь: Алгоритм, 2002. – 344 с.

 3. Політологія: Навчальний посібник / Авт. колектив: Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайловська О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Сидоренко Ю.М., Суржко О.П. ; За заг. ред. проф. Щедрової Г.П. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля., 2005. – 200 с.

 4. Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. К.М. Лемківського. – К.: Либідь, 2003. – 340 с.

 5. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). — К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с.

 6. Слющинський Б.В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій. Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 453 с.

 7. Українська політична нація: Ґенеза, стан, перспективи: Монографія / Авт. колектив: В.С. Крисаченко, М.Т. Степико, О.С. Власик та інш.; Нац. ун-т стратег. досліджень; За заг. ред. В.С. Крисаченко. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.

 8. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.Влада як суспільне явище


План

 1. Концепції влади

 2. Ознаки та функції політичної влади

 3. Структура влади

 4. Механізм реалізації політичної влади


Список рекомендованої літератури

 1. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 250 с.

 2. Политология: Учебник / Под ред. В.С. Комаровского. – М.: РАГС, 2002. – 375 с.

 3. Политология: Учебное пособие / Под ред. А.А. Радугина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 2002. – 476 с.

 4. Політологія: Навчальний посібник / Авт. колектив: Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайловська О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Сидоренко Ю.М., Суржко О.П.; За заг. ред. проф. Щедрової Г.П. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля., 2005. – 200 с.

 5. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ Авт. колектив: М.І. Панова, Л.М. Герасіна, В.С. Журавського, за заг. ред. М. І. Панова – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005.– 540 с.

 6. Політологія: Підручник / За ред. І.С. Дзюбка, К.М.Левківського. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вища школа, 2001. – 415 с.

 7. Політологія: Підручник / За ред. А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанської, Я. Косминої; За наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга-Н.: Ніка-Центр, 2000. – 584 с.

 8. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 540 с.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


Політична система суспільства


План

 1. Основні теорії політичної системи.

 2. Сутність, структура і функції політичних систем.

 3. Типи політичних систем.

 4. Політична система сучасної України.


Список рекомендованої літератури

 1. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.: Ґенеза, 2000. – 225 с.

 2. Бокщанин И. Политические системы стран Западной Европы. – К.: Мысль, 2000. – 175 с.

 3. Громадянське суспільство в сучасній України: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. Ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – С. 27-47.

 4. Декларація про державний суверенітет України. – К.: Парламент, 1991. – 25 с.

 5. Конституція України. – К.: Либідь, 1996. – 35 с.

 6. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.Л. Горбатенка. – К: Ґенеза, 1998. – С. 146-155.

 7. Політологія: Підручник / За ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків: Друкарський центр "Єдинорог", 2001. – С. 155-188.

 8. Чилкот Р. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы / Пер. с англ. – М: ИНФРА-М, Изд-во "Весь мир", 2001. – 560 с.

 9. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 10. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник.– К.: Либідь, 2002. – 576 с.

Держава як інститут політичної системи


План

 1. Походження держави, її сутність та функції.

 2. Форми державного правління і державного устрою.

 3. Правова і соціальна держава.


Список рекомендованої літератури

 1. Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. – К.: Парламент, 1991. – 5 с.

 2. Воронов І. Громадянське суспільство і влада // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 25-30.

 3. Декларація про державний суверенітет. – К.: Парламент, 1991. – 25 с.

 4. Конституція України. – К.: Либідь, 1996. – 35 с.

 5. Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 15-20.

 6. Лола В. Проблеми формування громадянина України // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 24-29.

 7. Політологія: Навчальний посібник / Авт. колектив: Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайловська О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Сидоренко Ю.М., Суржко О.П.; За заг. ред. проф. Щедрової Г.П. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля., 2005. – 200 с.

 8. Разова Т., Барков В. Ідеальне та реальне в уявленні про громадянське суспільство // Політика і час. – 2003. – № 6. – С. 33-38.

 9. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под ред. В. Бакирова, Н. Сазонова. – Харьков: Фолио, 2005. – 592 с.

 10. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 11. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

Політичний режим


План

 1. Поняття та сутність політичного режиму.

 2. Типи політичних режимів.

 3. Характерні риси та особливості тоталітарного, авторитарного, демократичного політичних режимів.

 4. Політичний режим в Україні, його риси та особливості.


Список рекомендованої літератури

 1. Андерсон Р. Д. Тоталитаризм: концепт или идеология? // Полис. – 1993. – С. 17-23.

 2. Арендт X. Джерела тоталітаризму. – К.: Ельга, 2002. – 147 с.

 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Логос, 1999.– 250 с.

 4. Бессонов Б. Н. Фашизм: идеология, политика. – М.: Высшая школа, 2000. – 237 с.

 5. Долженков О. Сутність політичного режиму в Україні // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 34-39.

 6. Пахарев А. Пострадянський авторитаризм: куди йдемо // Віче. – 2001. – № 7. – С. 44-49.

 7. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Авт. колектив: М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, за заг. ред. М.І. Панова – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 540 с.

 8. Романюк О. Праві та ліві тоталітарні режими: спільні та специфічні // Нова політика. – 2002. – №1 (39). – С. 36-48.

 9. Український соціум: Монографія / Авт. колектив: О.С. Власик, В.С. Крисаченко, М.Т. Степико та інші; Нац. ун-т стратег. досліджень; За заг. ред. В.С. Крисаченко. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.

 10. Чабан М. Авторитаризм і тоталітаризм: уявна подібність // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 99-106.

Демократія як тип політичної влади


План

 1. Демократія та її основні форми. Сучасні концепції демократії.

 2. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.

 3. Українська система демократії, витоки та перспективи розвитку.


Список рекомендованої літератури

 1. Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. – К.: Парламент, 1991. – 5 с.

 2. Декларація про державний суверенітет. – К.: Парламент, 1991. – 25 с.

 3. Конституція України. – К.: Либідь, 1996. – 35 с.

 4. Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи. Аналіз зарубіжних концепцій // Політичний менеджемент. – 2004. – № 2. – С. 162-170.

 5. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін., за заг. ред. А. Колодій. – К., Вид-во "Ай-Бі", 2002. – 340 с.

 6. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и економические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / Авт. колектив: М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, за заг. ред. М.І. Панова – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 540 с.

 7. Український соціум: Монографія / За ред. О.С. Власик, В.С. Крисаченко, М.Т. Степико та інші; Нац. ун-т стратег. досліджень; за ред. В.С. Крисаченко. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.

 8. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2003. – 386 с.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 576 с.

 10. Щедрова Г. Громадянське суспільство: тенденції становлення і проблеми дослідження // Наук. записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень: Політологія і етнологія. – К.: ІПіЕНД, 2002. – С. 17-27.


Громадянське суспільство


План

 1. Розвиток концепції громадянського суспільства в класичній суспільно-політичній теорії.

 2. Сутність та структура громадянського суспільства.

 3. Проблеми розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні.


Список рекомендованої літератури

 1. Банчук М. Громадянське суспільство в Україні: поняття і реальність // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 45-52.

 2. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. Ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 412 с.

 3. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Львів.: Махаон, 2003. – 125 с.

 4. Кін Д. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – К.: Ґенеза, 2000. – 234 с.

 5. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002. – 325 с.

 6. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 7. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 8. Шпорлюк Р. Шляхи формування нації і громадянського суспільства в пострадянських країнах. – К.: Політична думка, 2001. – 247 с.

 9. Щедрова Г. Громадянське суспільство: тенденції становлення і проблеми дослідження // Наук. записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень: Політологія і етнологія. – К.: ІІіЕНД, 2002. – С. 17 – 27.

Політичні партії та партійні системи


План

 1. Історичні етапи формування, сутність та функції політичних партій.

 2. Типологія політичних партій.

 3. Сутність та різновиди партійних систем.

 4. Сучасні тенденції формування партійної системи в Україні.


Список рекомендованої літератури

 1. Голишев В. Коаліції партій у парламентах // Політика і час. – 2003. – № 5. – 25-30.

 2. Партії та електоральна політика: Монографія / За ред. А. Романюк, Ю. Шведа; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: Астролябія, 2005. – 366 с.

 3. Пахарев А. Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади // Політичний менеджмент. – 2003. – № 4 (13). – С. 57-64.

 4. Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005.

 5. Політологія: Навчальний посібник / Авт. колектив: Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайловська О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Сидоренко Ю.М., Суржко О.П.; За заг. ред. проф. Щедрової Г.П. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля., 2005. – 200 с.

 6. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ Авт. колектив: М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, за заг. ред. М.І. Панова – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 540 с.

 7. Поліщук І. Політичні партії як суб’єкти виборчого процессу // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – С. 42-49.

 8. Примуш М. Політичні партії як правовий інститут // Нова політика. – 2000. – № 5 (31). – С. 32-37.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

Особистість і політика


План

 1. Взаємозв’язок політичних потреб, інтересів та поведінки особи.

 2. Політична соціалізація особи.

 3. Політична участь як наслідок політичної соціалізації.

 4. Особистість політичного лідера в політичному процесі.


Список рекомендованої літератури

 1. Грушова А.Т. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН: Автореф. дис. канд. політ. наук / Київ. Нац. ун-т. ім. Т. Шевченка. – К.:Ґенеза, 2004. – 23 с.

 2. Новакова О.В. Виховання політичної еліти як фактор модернізації суспільства: В зб. статей Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток освітніх процесів та становлення громадянина у контексті європейської інтеграції". – Луганськ: Янтар. – 2004. – С. 488-504.

 3. Олуйко В. Проблеми формування політичних лідерів на сучасному етапі // Голос України. – 2004. – С. 8-9.

 4. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры: Моногр. – К.: Ґенеза, 2001. – 190 с.

 5. Петракова Є. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 109-120.

 6. Преснякова Л. Теорія політичної соціалізації // Политическая наука. – 2002. – № 2. – С. 29 – 33.

 7. Резнік О. Політична самоіндентифікація особистості за умов становлення громадянського суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України, 2003. – 184 с.

 8. Щедрова Г. Гуманітарні підходи до розвитку творчого потенціалу особистості // Тенденції розвитку технологій педагогічного менеджменту у вищій школі: Зб. наук. праць / Ред. колегія: Щедрова Г. – голова, Третьяченко В., Левченко О. та ін. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 156 с.

 9. Юрченко І. Феномен політичного лідерства // Політичний менеджмент. – 2004. – № 4. – С. 63-74.

Політична культура


План

 1. Розвиток суспільства і становлення політичної культури

 2. Концепції політичної культури

 3. Структура політичної культури

 4. Типологія політичної культури


Список рекомендованої літератури

  1. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К.: Ґенеза, 1996. – 125 с.

  2. Лясота А. Політичні традиції: еволюція інтерпретації у контексті функціонування політичної системи // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 25-29.

  3. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. – К.: Думка, 1998. – 320 с.

  4. Політологія: Навчальний посібник / Авт. колектив: Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайловська О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Сидоренко Ю.М., Суржко О.П.; За заг. ред. проф. Щедрової Г.П. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля., 2005. – 200 с.

  5. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Авт. колектив: М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, за заг. ред. М.І. Панова – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 540 с.

  6. Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посібник / За ред. І. Г. Оніщенко, Д. Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та інш.; за заг. ред. К.М.Лемківського. – К.: Вища школа, 2003. – 263 с.

  7. Сас М.І. Українська політична культура ХVII – ХVIII ст. – К.: Ґенеза, 1999. – 137 с.

  8. Українська політична нація: Ґенеза, стан, перспективи: Монографія / За ред. В.С. Крисаченко, М.Т. Степико, О.С. Власик та інш.; Нац. ун-т стратег. досліджень; за ред. В.С. Крисаченко. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.


Світовий політичний процес


План

 1. Міжнародні відносини і міжнародна політика.

 2. Зовнішня політика держав.

 3. Політичні технології в міждержавних відносинах.

 4. Зовнішня політика України: інтереси і пріоритети.


Список рекомендованої літератури

 1. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 340 с.

 2. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. Ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 450 с.

 3. Декларація про державний суверенітет. – К.: Парламент, 1991. – 25 с.

 4. Политология: Учеб. Пособие/ Под ред. Матвеева С.А., Буланенко Л.С., Михеева С.А.; под общей ред. Матвеева С.А. – 3-е узд., перераб. и доп. – Харьков: Одиссей, 2004. – С. 313-329.

 5. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Авт. колектив: М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, за заг. ред. М.І. Панова – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 540 с.

 6. Теорія міжнародних відносин: Підручник / За ред. Шепєлєва М.А.; за заг. ред. Табачника Д.В. – К: Вища школа, 2004. – 622 с.

 7. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Ґенеза, 2001. – 450 с.

 8. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 9. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ століття. – К.: Ґенеза, 2005 – 120 с.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Політика як суспільне явище. Суб'єкти, структура і функції політики.

 2. Багатозначність терміну «політика».

 3. Предмет політології та її роль у вивченні політичного життя суспільства.

 4. Основні категорії, методи і функції політології.

 5. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками.

 6. Методи політологічних досліджень.

 7. Місце політології в системі наук про суспільство.

 8. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя.

 9. Політична думка в епоху Відродження.

 10. Політична думка в епоху Просвітництва.

 11. Ідеї національної державності та демократії в історії політичної думки України.

 12. Сутність та поняття Конституції держави як політико-правового документа.

 13. Понятійно-категоріальний апарат політології.

 14. Політичний процес.

 15. Влада як одна із головних категорій політології.

 16. Сутність та витоки влади.

 17. Концепції влади.

 18. Демократія як форма організації політичного життя суспільства та її основні ознаки.

 19. Сутність та форми демократії. Концепції демократії.

 20. Особливості розвитку та проблеми становлення демократії в сучасній Україні.

 21. Політична влада та її легітимність.

 22. Теорія розподілу функцій влади та її реалізація в сучасній Україні.

 23. Роль Конституції у забезпеченні стабільності суспільства.

 24. Основні відмінності Конституції 1996 року від попередніх Конституцій України.

 25. Сутність та структура політичної системи суспільства.

 26. Функції політичної системи.

 27. Особливості становлення політичної системи України.

 28. Суб’єкти та об’єкти політики й політичні інститути.

 29. Сутність демократичної, соціальної, правової держави.

 30. Громадянське суспільство: поняття, сутність, причини виникнення.

 31. Тенденції у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 32. Взаємодія громадянського суспільства і правової держави.

 33. Шляхи розвитку громадянського суспільства та правової держави в Україні.

 34. Поняття та сутність політичного режиму.

 35. Типологія політичних режимів.

 36. Проблеми трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні.

 37. Сутність та особливості політичного режиму в сучасній Україні.

 38. Сутність, ознаки та функції держави. Теорії походження держави.

 39. Форми державного правління та державного устрою.

 40. Структура громадянського суспільства.

 41. Політична соціалізація особистості.

 42. Сутність та види політичного лідерства.

 43. Поняття, сутність та функції політичної еліти.

 44. Типологія політичної еліти.

 45. Сутність та форми політичної участі.

 46. Політичний конфлікт: сутність, види, методи розв’язання.

 47. Сутність, основні ознаки та типологія політичних партій.

 48. Партійні системи.

 49. Політичні партії в сучасній Україні.

 50. Політична культура суспільства: поняття, структура, функції, типологія.

 51. Основні моделі політичної культури.

 52. Політична свідомість: сутність, структура, види.

 53. Глобальні проблеми сучасності.

 54. Світовий політичний процес: зміст та тенденції розвитку.

 55. Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства.

 56. Геополітичний стан сучасної України.


Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт

з дисципліни "ПОЛІТОЛОГІЯ"

(для студентів заочного відділення)


Укладач

ПРОБИЙГОЛОВА Наталія Володимирівна


Редактор Л.В.Бугокова

Техн. Редактор Т.М.Дроговоз

Оригінал-макет


Підписано до друку

Формат 60Х84 1/16. Папір типогр. гарнітура Times

Друк офсетний. Умов. друк. арк. . Обл. вид. арк. 0.72

Тираж 30 екз. Вид.№ Замов. № Ціна договірна


Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ,

кв. Молодіжний, 20 а

Телефон: 8 (0642) 41-34-12. Факс: 8 (0642) 41-31-60


E-mail: uni@snu.edu.ua

http://www.snu.edu.ua

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи