Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
НазваБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Сторінка2/4
Дата01.06.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема №3 Бухгалтерський баланс


1. Роль балансу в сучасних умовах.

2. Суть і значення бухгалтерського балансу.

3. Побудова бухгалтерського балансу.

4. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями.


Завдання 3.1


Активи підприємства становлять 30000 грн, зобов’язання перед кредиторами – 16000 грн. Визначити власний капітал підприємства.


Завдання 3.2


Всі засоби фірми складають 8000 грн., а капітал – 9000 грн.

Чи має місце такий випадок? Відповідь обґрунтуйте.


Завдання 3.3


Необхідно:

 • На підставі даних для виконання заповнити пропущені графи в наведеній нижче таблиці.


^ Дані для виконання:

з/п

Активи

Зобов’язання

Капітал

1

12500

1800

?

2

28000

4900

?

3

16300

?

12500

4

19600

?

16450

5

?

6300

19200

6

?

11650

39750Завдання 3.4


Необхідно:

 • на підставі балансового рівняння та даних для виконання вправи скласти баланси ПП „Корсунь” та ТзОВ „Гарантія”.


Дані для виконання:

1. ПП „Корсунь” (грн.):

 1. виробничі запаси – 500;

 2. основні засоби – 5000;

 3. готова продукція – 200;

 4. нерозподілений прибуток – 1250;

 5. нематеріальні активи – 1500;

 6. каса – 30;

 7. розрахунки з різними дебіторами – 300;

 8. статутний капітал – 5030;

 9. короткострокові позики – 500;

 10. розрахунки з оплати праці – 750.


^ 2. ТзОВ „Гарантія”(грн)

 1. основні засоби – 10000;

 2. статутний капітал – 20000;

 3. виробничі запаси – 2000;

 4. МШП – 1500;

 5. розрахунки з різними дебіторами – 2200;

 6. додатковий капітал – 700;

 7. товари – 3000;

 8. готова продукція – 5000;

 9. нерозподілений прибуток – 3000.Завдання 3.5


Необхідно:

 • на підставі наведених даних згрупувати господарські засоби ТзОВ „Грант” на необоротні та оборотні, а джерела їх формування – на джерела власних і залучених засобів.

 • Скласти баланс ТзОВ „Грант” на 31.12 ц.р.


Дані для виконання:

Склад та джерела господарських засобів ТзОВ „Грант” на 31.12. ц.р.


№ з/п

Назва рахунку

Сума, грн.

1.

Виробничі запаси

1744

2.

Статутний капітал

11600

3.

Незавершене виробництво

10256

4.

Короткострокові кредити банку

10000

5.

Готова продукція

12000

6.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

5000

7.

Поточні фінансові інвестиції

10400

8.

Заборгованість з оплати праці

3200

9.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3800

10.

Пайовий капітал

40000

11.

Цільове фінансування

10000

12.

Короткострокові кредити банків

2080

13.

Залишкова вартість необоротних активів

19000

14.

Товари

6650

15.

Інші довгострокові зобов’язання

480

16.

Дебіторська заборгованість

6910

17.

МШП

1200

18.

Інші необоротні малоцінні активи

8000Завдання 3.6


Необхідно:

 • Визначити, яким чином переховані нижче господарські операції впливають на основну рівність бухгалтерського обліку, а саме:

 1. збільшують активи і пасиви;

 2. зменшують активи і пасиви;

 3. збільшують і зменшують активи при збереженні пасивів;

 4. збільшують і зменшують пасиви при збереженні активів.

 • Поставити в таблиці праворуч від змісту господарської операції номер відповіді.


^ Дані для виконання

Зміст господарської операції

Відповідь

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти, що надійшли від дебіторів у погашення заборгованості
Придбано обладнання з оплатою з поточного рахунку
Перераховано з поточного рахунку суми в погашення заборгованості перед постачальниками за сировину
Придбано офісне обладнання в кредит з відстрочкою платежу
Зараховано на поточний рахунок дивіденди з акцій інших товариств
Погашено з поточного рахунку отриманий раніше кредит


Завдання 3.7


Необхідно:

 • Визначити вплив (у грн) кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс.

 • Пояснити, чому Ви дійшли того чи іншого висновку щодо впливу кожної з операцій. Використовуючи „+” для позначення збільшення і „-” для позначення зменшення величини у бухгалтерському балансі, заповнити таблицю, наведену нижче.


^ Дані для виконання:

У поточному місяці на підприємстві „Світанок” здійснені наступні операції:

 1. Одержано кошти в касу з поточного рахунку в сумі 2000 грн для виплати заробітної плати.

 2. Матеріали в сумі 5000 грн, що знаходилися на складі підприємства, повернуто постачальнику.

 3. Отримано кредит у сумі 15000 грн.

 4. 200 грн. прибутку направлено на поповнення резервного капіталу.
Бухгалтерський баланс

Операції

А

В

С

D

Активи

Зобов’язання

КапіталЗавдання 3.8


Необхідно:

 • визначити, до якого типу належить кожна з наведених нижче господарських операцій;

 • вказати, який вплив відповідна операція мала на статті та валюту балансу;

 • за результатами відображення господарських операцій скласти баланс ТзОВ „Рубін” на 30 квітня ц.р.

 • розв’язок задачі оформити в таблиці наступної форми:
№ оп.

Зміст господарської операції

Зміни в балансі

Тип змін

Сума,

грн.

Актив

Пасив

Збільшення

Зменшення

Збільшення

Зменшення

1

2

3

4

5

6

7

8


^ Дані для виконання

Баланс ТзОВ „Рубін” на 31 березня ц.р.

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Основні засоби

15000

Статутний капітал

20000

Сировина й матеріали

800

Нерозподілений прибуток

5000

Товари

1200

Короткострокові позики

1000

Каса

450

Розрахунки з оплати праці

600

Рахунки в банках

10000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

850

Розрахунки з різними дебіторами

300

Розрахунки з різними кредиторами

300

Баланс

?

Баланс

?Господарські операції ТзОВ „Рубін” за квітень ц.р.


№ оп.

Зміст господарської операції

Сума, грн

1.

На склад підприємства надійшли матеріали від постачальника

1000

2.

Надійшли кошти на поточний рахунок від дебіторів у погашення заборгованості

300

3.

Погашено заборгованість перед постачальниками за рахунок короткострокової позики банку

850

4.

Надійшли в касу кошти з поточного рахунку для виплати заробітної плати

700

5.

Видано з каси заробітну плату працівникам

600Тести


^ 1. Величина активів підприємства завжди

 1. Більше суми його зобов’язань.

 2. Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу.

 3. Менше суми зобов’язань і власного капіталу.


^ 2. Баланс поділяється на дві частини

 1. Ліворуч показано актив, праворуч – зобов’язання.

 2. Ліворуч показано капітал, праворуч – зобов’язання.

 3. Ліворуч показано актив, праворуч – права і заборгованість.


^ 3. У активі знаходять своє відображення

 1. Непогашена кредиторська заборгованість.

 2. Виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість.

 3. Позики та товари.


^ 4. Призначення пасиву

 1. Визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна підприємства.

 2. Показати предметний склад майна.

 3. Дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела.


^ 5. Власний капітал і зобов”язання називають також

 1. Господарськими засобами.

 2. Джерелами господарських засобів.

 3. Активами.


^ 6. Загальний підсумок балансу називається

 1. Валютою балансу.

 2. Балансовою формулою.

 3. Статтею балансу.


7. У якому пункті є правильний запис

 1. Чисте майно = Майно + Зобов’язання.

 2. Майно = Власний капітал – Залучений капітал.

 3. Власний капітал = Актив – Зобов’язання.


^ 8. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті

 1. Статутний капітал, прибуток, інвестиції.

 2. Позика, кредиторська заборгованість.

 3. Витрати майбутніх періодів, цільове фінансування.


^ 9. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки активні статті

 1. Необоротні активи, доходи майбутніх періодів, запаси.

 2. Основні засоби, грошові кошти, нерозподілений прибуток.

 3. Витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість.


^ 10.Чотири типи господарських операцій вперше описав

 1. І.Ф. Шер.

 2. Б.Ф. Баррем.

 3. Л. Пачолі.Контрольні запитання


1. Сформулювати балансове рівняння, написати його формулу.

2. У чому різниця між активом і пасивом балансу?

3. Сформулюйте критерії відображення цінностей в активі.

4. Чому підсумки активу і пасиву балансу дорівнюють один одному?

5. Зобразити схематично чотири групи операцій за результатами впливу на баланс. Навести приклади.


Тема № 4. Система рахунків бухгалтерського обліку

і подвійний запис


1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова.

2. План рахунків бухгалтерського обліку.

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

4. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість.

5. Взаємозв’язок між синтетичними рахунками, субрахунками та аналітичними рахунками.

6. Оборотні відомості щодо синтетичних і аналітичних рахунків.

Завдання 4.1


Необхідно:

 • Відкрити рахунки бухгалтерського обліку.

 • Пояснити з економічної точки зору, чому початковий залишок записується в дебет чи кредит рахунку.


Дані для виконання (грн):

 1. Основні засоби – 256350

 2. Матеріали – 18690

 3. Прибуток – 13490

 4. Резервний капітал – 1860

 5. Каса – 300

 6. Розрахунки з підзвітними особами – 1370

 7. Розрахунки з учасниками – 1670

 8. Розрахунки з покупцями – 2140

 9. Розрахунки з постачальниками – 5380Завдання 4.2


Необхідно:

 • Визначити невідомі суми в наведених рахунках.

 • Указати, які операції могли спричинити записи по рахунках.


Дані для виконання:


Дебет Рахунок Кредит

майна

С-до 500


5) 3000

7) 250

10) ?

1) 400

2) 9000

3) ?

Об. 10180

С-до 7130

Об. ?^ Дебет Рахунок Кредит

зобов”язань


1) 320

2) 100

3) ?

С-до 200

5) 9000

7) 180


Об. 620


Об. ?

С-до ?

Завдання 4.3


Необхідно:

 • визначити кореспондуючі рахунки для кожної операції;

 • записати відповідні коди рахунків праворуч кожної операції.


Господарські операції ПП „Полянка” за березень ц.р.


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства2.

Оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальника3.

Отримано готівку в касу з поточного рахунку4.

Відпущено зі складу матеріали в цех основного виробництва5.

Видано з каси готівку підзвітній особі6.

Зараховано короткострокову позику банку на поточний рахунок7.

Придбано матеріали підзвітною особою8.

Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками9.

Повернуто невикористані підзвітні суми в касу10.

Сплачено з поточного рахунку податки до бюджету11.

На склад надійшла готова продукція, виготовлена в цеху основного виробництва

Завдання 4.4


Необхідно:

 • сформулювати зміст господарських операцій, що наведені в журналі реєстрації господарських операцій;

 • відкрити бухгалтерські рахунки, рознести в них залишки на 31 серпня ц.р.;

 • записати на рахунки наведені нижче господарські операції;

 • підрахувати обороти по рахунках і визначити по кожному рахунку сальдо на 30 вересня ц.р.;

 • скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку;

 • скласти баланс на 30 вересня ц.р.


^ Дані для виконання:

Баланс ПП „Антоніна” на 31 серпня ц.р.


Статті активу

Сума, грн.

Статті пасиву

Сума, грн.

Основні засоби (10)

200000

Статутний капітал (40)

350000

Сировина й матеріали (201)

150000

Нерозподілений прибуток (441)

17000

Паливо (203)

10500

Короткострокові позики (60)

3500

Каса (30)

200

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)

2500

Рахунки в банках (31)

16000

Розрахунки за податками й платежами (64)

300

Розрахунки з підзвітними особами (372)

800

Розрахунки з оплати праці (66)

8200

Розрахунки з іншими дебіторами (377)

4000

Баланс

381500

Баланс

381500


Журнал реєстрації господарських операцій ПП „Антоніна” за вересень ц.р.


№ оп

Первинний документ

Назва рахунку

Сума

що дебетується

що кредитується

часткова

загальна

1.

Прибутковий касовий ордер № 75, чек 182736

Каса

Рахунки в банках

-

8200

2.

Виписка банку, платіжне доручення № 97

Розрахунки за податками й платежами

Рахунки в банках

-

300

3.

Видатковий касовий ордер № 19, платіжна відомість

Розрахунки з оплати праці

Каса

-

8200

4.

Виписка банку, платіжне доручення № 89

Короткострокові позики; Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Рахунки в банках

3500


1500

5000

5.

Акт приймання-передачі основних засобів № 4

Основні засоби

Статутний капітал

-

10000

6.

Виписка банку

Розрахунки в банках

Розрахунки з різними дебіторами

-

400


7.

Прибутковий касовий ордер № 78, чек №123

Каса

Рахунки в банках

-

60

8.

Видатковий касовий ордер № 160

Розрахунки з підзвітними особами

Каса

-

30Тести


^ 1. Ліва сторона рахунку носить назву

 1. Видаток.

 2. Кредит.

 3. Дебет.


2. Кожен рахунок обов’язково повинен мати

 1. Назву.

 2. Залишок на початок періоду, перенесений з балансу.

 3. Записи по дебету і кредиту.


^ 3. Кожна зміна господарських засобів та джерел їх утворення відображається

 1. В балансі.

 2. На відповідних рахунках.

 3. На рахунках і в балансі.


^ 4. Активні рахунки – це рахунки, призначені для

 1. Обліку капіталу.

 2. Обліку зобов’язань перед кредиторами.

 3. Обліку майна.


^ 5. Пасивні рахунки призначені для обліку

 1. Майна.

 2. Джерел утворення.

 3. Дебіторська заборгованості.


6. Дебетовий оборот по активному рахунку відображає

 1. Зменшення господарських засобів.

 2. Збільшення зобов’язань.

 3. Збільшення господарських засобів.


^ 7. Кредитовий оборот по пасивному рахунку відображає

 1. Збільшення майна.

 2. Збільшення капіталу або зобов’язань.

 3. Зменшення капіталу.


^ 8. Збільшення зобов”язань записується

 1. В дебет пасивного рахунку.

 2. В кредит активного рахунку.

 3. В кредит пасивного рахунку.


^ 9. Зменшення вартості майна записується

 1. В кредит активного рахунку.

 2. В дебет активного рахунку.

 3. В дебет пасивного рахунку.


^ 10. Подвійний запис означає, що одна і та сама сума записується

 1. В дебет одного рахунку і в кредит іншого.

 2. В дебет або кредит одного рахунку двічі.

 3. В активі та пасиві балансу.


^ 11. Складні проводки передбачають

 1. Дебетування і кредитування декількох рахунків.

 2. Дебетування і кредитування рахунків декілька разів на різні суми.

 3. Дебетування одного і кредитування декількох рахунків.


^ 12. Серед наведених бухгалтерських проводок обрати складну

 1. Дт 661 Кт 641.

 2. Дт 203 Кт 631.

 3. Дт 661 Кт 652, 653, 641.


13. Сальдо кінцеве по пасивному рахунку визначається за формулою

 1. Ск = КО – ДО – Сп.

 2. Ск = КО + Сп – ДО.

 3. Ск = ДО + Сп -КО.


^ 14. Рахунок, призначений для обліку прибутку

 1. Активний.

 2. Пасивний.

 3. Позабалансовий.Контрольні запитання.


 1. Яке значення рахунків у бухгалтерському обліку?

 2. Для чого призначення бухгалтерські рахунки, і що на них обліковується?

 3. Яку побудову мають рахунки відносно до балансу?

 4. Яке призначення і будову мають активні рахунки?

 5. Яке призначення і будову мають пасивні рахунки?

 6. Чим активні рахунки відрізняються від пасивних?

 7. Що означають терміни „дебет” і „кредит” рахунку?

 8. Як визначаються обороти та кінцеві залишки по активних і пасивних рахунках?

 9. Які рахунки не мають залишків?

 10. Що таке аналітичний облік, і для чого призначені аналітичні рахунки?

 11. Який існує взаємозв’язок між синтетичним та аналітичним обліком?

 12. Що таке План рахунків бухгалтерського обліку, за яким принципом він побудований?

 13. Які переваги і недоліки єдиного Плану рахунків?

 14. Що розуміють під кореспонденцією рахунків, які рахунки називають кореспондуючими?

 15. Що таке бухгалтерська проводка?

 16. В чому полягає зв’язок між рахунками і балансом?

 17. Що таке оборотна відомість?

 18. З якою метою складають оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках?

 19. Які особливості складання шахової оборотної відомості?1   2   3   4

Схожі:

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconДля студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» Харків 2009 Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів»
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМіністерство освіти І науки україни
Конспект лекцій з дисципліни «бухгалтерський облік» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon"облік у селянських І фермерських господарствах"
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських І фермерських господарствах" для...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Організація обліку " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи