Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
НазваБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Сторінка4/4
Дата01.06.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема № 8. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності


1. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

2. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

3. Облікова політика підприємства.

4. Порядок складання та строки подання фінансової звітності.

5. Консолідована фінансова звітність.


Тести


1. Загальні принципи формування, склад і структуру бухгалтерської звітності визначає документ

 1. Єдиний План рахунків бухгалтерського обліку

 2. ЗУ „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”

 3. П(С)БО 1.


^ 2. Бухгалтерський баланс – це фінансова звітність підприємства

 1. За ряд років

 2. На певну дату

 3. За звітний період.


3. Баланс та звіт про фінансові результати повинен підписуватися

 1. Головним бухгалтером

 2. Керівником і головним бухгалтером

 3. Керівником, головним бухгалтером і касиром.


^ 4. Узагальнення даних в межах галузей, регіонів і економіки в цілому характеризує така інформація

 1. Оперативна

 2. Статистична

 3. Податкова.


^ 5. Наказ про облікову політику затверджується

 1. Головним бухгалтером

 2. Керівником

 3. Зборами засновників.


Контрольні запитання


1. Яким стандартом визначаються вимоги до визнання і розкриття елементів фінансової звітності?

2. Яка мета складання фінансової звітності?

3. У чому полягає принцип нарахування та відповідності доходів і витрат?

4. Призначення статистичної звітності.

5. Що відображає консолідована фінансова звітність?

6. Як здійснюється виправлення помилок, які допущені у поточному році й виявлені у цьому самому році до затвердження і подання річного звіту?

7. Чим регламентуються зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей?

8. Призначення оперативної звітності

9. Для чого використовується Звіт про рух грошових коштів?

10. Які підприємства можуть мати самостійний баланс?


Тема № 10. Організація облікової діяльності


1. Принципи організації бухгалтерського обліку в Україні.

2. Структура, функції облікового апарату.

3. Права, обов’язки та відповідальність головного бухгалтера.


Завдання 10.1


Необхідно:

 • визначити функції бухгалтера і керівника на підприємстві та заповнити наведену нижче таблицю.

Функції керівника

Функції головного бухгалтера

1

2


^ Дані для виконання:

1. Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку.

2. Створює всі необхідні умови для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

4. Контролює виконання всіма підрозділами на підприємстві правомірних вимог, що стосуються ведення обліку.

5. Бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжками і псуванням цінностей.

6. Несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та забезпечення реєстрації всіх фактів здійснення господарських операцій.

7. Забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками вимог, які до них висуваються.


Завдання 10.2


Необхідно:

 • вибрати з наведених нижче характеристик такі, якими повинен володіти сучасний бухгалтер. Що слід робити бухгалтеру для того, щоб бути добрим фахівцем?


^ Дані для виконання:

Вища освіта за фахом

Знання іноземної мови

Комунікабельність

Байдужість до роботи

Відсутність вищої освіти

Вміння приймати важливі рішення

Надійність

Чітке дотримання чинного законодавства

Ведення розмов з керівником на підвищених тонах

Схильність до приховування реального стану речей

Досвід практичної роботи за фахом

ЧесністьТести


^ 1. Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на

 1. Визначених державою нормах обліку і звітності

 2. Креативному обліку

 3. Нормах обліку та звітності, які встановлюються самостійно підприємством.


^ 2. Хто забезпечує дотримання на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку:

 1. власник підприємства;

 2. власник філії;

 3. бухгалтер.


^ 3. Хто підписує фінансову звітність підприємства

 1. Касир і головний бухгалтер

 2. Керівник і головний бухгалтер

 3. Головний бухгалтер.


^ 4. Функції бухгалтерії

 1. Контрольна та аналітична

 2. Контрольна, інформаційна та аналітична

 3. Аналітична, інформаційна і постачальницька.


5. Інформаційна функція полягає в наступному

 1. Перевірка законності й доцільності господарських операцій

 2. Передача для потреб управління фактичних даних про основні показники діяльності підприємства, безперервний збір та узагальнення даних

 3. Оінка досягнутих результатів.


^ 6. Контрольна функція полягає а наступному

 1. Аналіз досягнутих результатів

 2. Перевірка законності й доцільності господарських операцій та ефективного використання коштів

 3. Передача фактичних даних для потреб управління.


^ 7. Аналітична функція – це

 1. Безперервний збір даних

 2. Аналіз підсумків діяльності

 3. Перевірка законності господарських операцій.


^ 8. Обліковий процес – це

 1. Облікова політика підприємства

 2. Здійснення облікових робіт в певній послідовності, за окремими стадіями, які тісно пов’язані між собою і являють єдину систему

 3. Постійне застосування підприємством облікової політики.Контрольні запитання


1. З якою метою здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні?

2.Який орган установлює порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?

3. Які функції виконує головний бухгалтер?

4. Хто визначає облікову політику підприємства?

5. Що Ви розумієте під обліковим процесом? Які його основні етапи?

6. Хто відповідає за організацією бухгалтерського обліку на підприємстві?

7. У чому полягає інформаційна функція бухгалтерії?

8. З яких груп складається підрозділ бухгалтерії?

9. У чому полягає суть динамічного бухгалтерського обліку?

10. Що таке стратегічний облік?


Контрольні запитання з дисципліни „Теорія бухгалтерського обліку”


 1. Господарський облік, його сутність і види.

 2. Вимірники, які застосовуються в обліку.

 3. Роль та значення бухгалтерського обліку в управлінні.

 4. Характеристика предмета бухгалтерського обліку.

 5. Класифікація господарських засобів.

 6. Господарські процеси і господарські операції як об’єкти бухгалтерського обліку.

 7. Метод бухгалтерського обліку і його складові.

 8. Суть і значення бухгалтерського балансу.

 9. Побудова бухгалтерського балансу.

 10. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями.

 11. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку.

 13. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.

 14. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням іа структурою.

 15. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість.

 16. Взаємозв’язок між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками.

 17. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках.

 18. Методологічні основи обліку кругообігу господарських засобів.

 19. Оцінювання та калькулювання як прийоми бухгалтерського обліку.

 20. Облік процесу постачання.

 21. Облік витрат підприємства.

 22. Елементи витрат операційної діяльності.

 23. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків.

 24. Облік витрат виробництва.

 25. Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг).

 26. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення.

 27. Класифікація документів.

 28. Облікові реєстри і форми бухгалтерського обліку.

 29. Помилки в обліку та способи їх виправлення.

 30. Організація документообігу і зберігання документів.

 31. Інвентаризація, її значення і види.

 32. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення.

 33. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

 34. Фінансова звітність, її склад і вимоги до неї.

 35. Облікова політика підприємства.

 36. Порядок складання та строки подання фінансової звітності.

 37. Консолідована фінансова звітність.

 38. Принципи організації бухгалтерського обліку в Україні.

 39. Структура, функції облікового апарату.

 40. Права, обов’язки та відповідальність головного бухгалтера.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

 2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.02 р. № 349-IV

 3. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”

 4. П(С)БО 2 „Баланс”

 5. П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”

 6. П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”

 7. П(С)БО 7 „Основні засоби”

 8. П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”

 9. П(С)БО 9 „Запаси”

 10. П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”

 11. П(С)БО 11 „Зобов’язання”

 12. П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”

 13. П(С)БО 14 „Оренда”

 14. П(С)БО 15 „Доход”

 15. П(С)БО 16 „Витрати”

 16. П(С)БО 17 „Податок на прибуток”

 17. П(С)БО 19 „Об’єднання підприємств”

 18. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К., 2000.

 19. Горелкин В.Г., Головко Т.В., Максимова А.Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. – К.: Вища школа, 1992.

 20. Грабова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник/За ред. М.В. Кужельного. – 5-те вид., доп. і перероб.-К.: АСК, 1998.

 21. Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Т. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. -2-ге вид., - Тернопіль: ТАНГ, 1998.

 22. Захожай В.Б., Базилевич К.С., Шепітко Г.Ф., Присяжнюк С.В. Теорія бухгалтерського обліку. – Київ: Вид-во Європейського університету, 1999.

 23. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник –Київ, Центр навчальної літератури, 2003.Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит», 7.050107 - «Економіка підприємства», 6.050104 - «Фінанси», 6.050100 - «Маркетинг», 6.050113 - «Комерційна діяльність»


Укладач асистент І.В. Ткаченко


Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 50 примірників


Кременчук 2005
1   2   3   4

Схожі:

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconДля студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» Харків 2009 Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів»
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМіністерство освіти І науки україни
Конспект лекцій з дисципліни «бухгалтерський облік» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon"облік у селянських І фермерських господарствах"
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських І фермерських господарствах" для...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Організація обліку " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи