Завдання icon

Завдання
Скачати 65.45 Kb.
НазваЗавдання
Дата28.07.2012
Розмір65.45 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЗАВДАННЯ


для виконання індивідуальної роботи

з курсу “Економіка праці та соціально-

трудові відносини” на тему:


Як я бачу своє працевлаштування”


(для студентів 3 курсу спеціальності

6.050100 “Економіка підприємства”)

Харків – ХНАМГ – 2005

Завдання для виконання індивідуальної роботи з курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” на тему: “Як я бачу своє працевлаштування” (для студентів 3 курсу спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”). Укл.: Соловйов О.В., Торкатюк В.І., Пан М.П., Соловйова О.Є., Скала Г.Ф. Харків. –ХНАМГ, 2005. – 7 с.


Укладачі: Соловйов О.В.,

Торкатюк В.І.,

Пан М.П.,

Соловйова О.Є.,

Скала Г.Ф.


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, д-р екон. наук Ачкасов Анатолій Єгорович


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол №1 від 30 серпня 2005 р.


^ Мета завдання полягає в тому, щоб студент розглянув законодавчу базу в Україні, провів аналітичний огляд ринку праці та розробив модель своєї поведінки з вирішення питання свого працевлаштування.

Для досягнення поставленої мети завданням передбачено написання реферату згідно з запропонованою структурою:

ВСТУП

Студент формулює актуальність зазначеної теми дослідження, його цілі й задачі, об’єкт і проблеми.

Об’єм вступу: 1,5-2 стор.
^

РОЗДІЛ 1. Основні положення Кодексу Законів про працю в Україні


Написання цього розділу передбачає системне та поглиблене вивчення законодавчої бази про працю в Україні у контексті перспективного самовизначення молодого спеціаліста на ринку праці. Ключові сфери наукового огляду реферату: основні трудові права робітників; трудовий договір; робочий час і нормування праці; оплата праці та її державне і договірне регулювання (система тарифних домовленостей). Особливу увагу звернути на законодавчі положення праці жінок і молоді.

Об’єм розділу 1: 10-12 стор.
^

РОЗДІЛ 2. Аналіз ринку праці


Обґрунтовуючи основні теоретичні засади про ринок праці, студент проводить аналітичний огляд стану ринку праці за місцем свого проживання: склад безробітного населення; види безробіття за чинниками виникнення; типи кон’юнктури ринку та його особливості функціонування і сегментації; види дискримінації працевлаштування; програми органів місцевого самоврядування з вирішення проблем зайнятості населення.

При написанні цього розділу доцільно використовувати місцеві періодичні видання, об’яви, реклами працевлаштування.

Об’єм розділу 2: 8-10 стор.
^

РОЗДІЛ 3. Моє бачення працевлаштування


На підставі діагностики ринку праці студент розробляє модель поведінки з вирішення питання свого працевлаштування. Цей розділ потребує суттєвих евристичних знань і творчості у контексті теорії ринку праці, усвідомлення себе як особистості в системі цінностної орієнтації організації.

Об’єм розділу 3: 5-6 стор.

ВИСНОВКИ

Формування і узагальнення можливих досягнень свого працевлаштування.

Об’єм висновків: 0,5-1 стор.


^ Список літератури


ДОДАТОК

В додатку має бути заповнений трудовий договір між працівником та фізичною особою.


ГРАФІК

виконання індивідуальної роботи студентами 3 курсу

спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”

курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини” на тему:

^ Як я бачу своє працевлаштування”

Найменування розділу, етапу роботи

Дата виконання

1. Формування актуальності, цілі та задачі дослідження
2. Розділ 1. Основні положення Кодексу Законів про працю в Україні
3. Розділ 2. Аналіз ринку праці
4. Розділ 3. Моє бачення працевлаштування
5. Оформлення реферату
6. Захист реферату на кафедрі

Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва від “____” вересня 2005р., протокол № __

Завідувач кафедри професор В.І. Торкатюк

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Адамчук В.В., Ромашков О.В. Сорокіна М.Є. Економіка та соціологія праці: Посіб. для вузів. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 2. Дитяшева А.П. Колективні договори та угоди. Колективні трудові спори. - М., 1998.

 3. Дорін А.В. Економічна соціологія: Навч. посібник .-М.: ВП “Екоперспектива” ,1997.

 4. Заробітна плата. Збірник нормативних документів – Харків: ТОВ Конус ,2000.

 5. Кадомцева С.В. Економічні основи системи соціального захисту.- М.,1997.

 6. Кисельов І.Я. Трудовий договір: питання регулювання найма і звільнення. – М., 1997.

 7. Катулінскій Є.Д., Зубкова А.Ф., Румянцев Б.Г. Регулювання трудових відносин в ринковій економіці. Вип.1.-М.: НДІ праці,1997.

 8. Методичні рекомендації щодо правового забезпечення контрактної форми трудового договору та сфери його застосування //лист Минюста України від 23.03.2000р.№32-8/473.

 9. Одєгов Ю.Г., Журавльов П.В. Управління персоналом. –М.: Фінстатінформ, 1997.

 10. Організація та нормування праці / Під ред. Адамчука В.В.- М.: Фінстатінформ, 1998.

 11. Організація та нормування праці / Під ред. Адамчука В.В.- М.: Фінстатінформ ,1999.

 12. Основи економіки праці: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес,2000.

 13. Павленко А.П., Суєтіна Л.М. Організація нормування праці на підприємствах в сучасних умовах.- М.:1997.

 14. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ ,2000.

 15. Радаєв В.В. Економічна соціологія : Курс лекцій : Навч. посібник - Аспект Пресс, 1997.

 16. Рекомендації з визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцевий результат роботи підприємства, затверджені наказом Мінпраці та соціальної політики України.

 17. Рожкова В.В. Управління продуктивністю праці. – М.: НДІ праці, 1997.

 18. Рофе А.І., Збишко Б.Г., Ішин В.В. Ринок праці, зайнятості населення, економіка ресурсів для праці . – М.,1997.

 19. Ринок праці Росії / Монографія. Гарсія-Ісер М.Х. і інш. – М.,1998.

 20. Соціальне партнерство в умовах становлення та розвитку ринкових відносин. Курс лекцій. Академія праці та соціальних відносин. – М.: РАГС,1997.

 21. Управління персоналом / Під ред. А.Я. Кібанова .-М.: Інфра, 1997.

 22. Управління людськими ресурсами / Під ред. А.Я. Кибанова. – М.: Інфра -1997.

 23. Фільєв В.І. Нормування праці на сучасному підприємстві. -М.,1997.

 24. Людина: Соціальна політика , соціальне партнерство. -М.: АТимСО,1997.

 25. Щеглова С.Н. Соціальне партнерство в сфері трудових відносин. – М .: Профіздат,1997.

 26. Емерсон Г. Дванадцять принципів продуктивності. – М.: Інфра - 1997.

 27. Економіка будівництва: Навч. посібник. / За ред. О.С.Іванілова .-Харків: Вища школа, 2001.

 28. Економіка праці: Навч. посібник/ В.В. Адамчук, Ю.П. Кокін, Р.А. Яковлєв. – М.: ЗАО “Фінстатінформ”,1999.

 29. Економіка праці, соціально-трудові відносини : Підручник. ЕКЗАМЕН - М.,2002

 30. Завіновська Г.Т. Економіка праці –К. ; КНЕУ , 2000

 31. Яковлєв Р.А. Аналіз витрат роботодавця на оплату праці та виплати соціального характеру. – М.: НДІ праці, 1997.

Навчальне видання


Завдання для виконання індивідуальної роботи з курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” на тему: “Як я бачу своє працевлаштування” (для студентів 3 курсу спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”).


Укладачі: Соловйов Олександр Васильович,

Торкатюк Володимир Іванович,

Пан Микола Павлович,

Соловйова Ольга Євгеніївна,

Скала Геннадій Федосійович.


Відповідальний за випуск: Пасічний В.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва


Редактор: М.З.Аляб’єв


Коректор: З.І.Зайцева


План 2005, поз 422

_________________________________________________________________

Підп. до друку 20.09.2005 Формат 60х84 1 /16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.0,5. Обл.-вид. арк.0,8

Замовл №2931 Тираж 150 прим. Ціна договірна


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Завдання iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
Завдання iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Завдання iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Завдання iconЗавдання І туру олімпіади школярів з біології 2011-12 н р. Завдання I
Вам пропонуються тестові завдання, що вимагають вибору тільки однієї правильної відповіді з чотирьох можливих. Максимальна кількість...
Завдання iconЗавдання заочного туру «Першої регіональної шкільної олімпіади з біології» (2011-2012 н р.)
Завдання першого типу. Завдання містить питання, до кожного з яких дано кілька варіантів відповіді; серед них тільки один вірний
Завдання iconТворчі завдання (В залежності від повноти розкриття завдання відповідь учня оцінюється максимально у 5 балів) Завдання №1
Чи існує залежність між граничними витратами та постійними витратами фірми у короткостроковому періоді? Доведіть свою думку
Завдання iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, що проводитиметься у третій декаді жовтня І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Завдання iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке проводитиметься у третій декаді листопада І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Завдання iconІндивідуальні завдання для студентів напряму 6504 Для виконання завдання оберіть 2 з запропонованих нижче завдань 1, 2, 3, 4 Завдання 1
Студент обирає один з варіантів. Варіанти не мають повторюватися. Обсяг роботи – 5-7 сторінок, не менше 7 літературних джерел, включаючи...
Завдання iconІндивідуальні завдання для студентів спеціальності 6401 Правознавство Для виконання завдання оберіть 2 з запропонованих нижче завдань 1, 2, 3, 4 Завдання 1
Студент обирає один з варіантів. Варіанти не мають повторюватися. Обсяг роботи – 5-7 сторінок, не менше 7 літературних джерел, включаючи...
Завдання iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи