Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І icon

Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І
Скачати 177.56 Kb.
НазваНе менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І
Дата22.06.2012
Розмір177.56 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП


Досягнення високої якості вимагає насамперед стабільності виробництва, що неможливо забезпечити без достовірної інформації про якість вихідних матеріалів, сировини, напівфабрикатів, про режими і параметри технологічних процесів, про характеристики готової продукції. Якість самої вимірювальної інформації визначається рівнем метрологічного забезпечення. У сучасному розумінні метрологічне забезпечення – це встановлення і застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, необхідних для досягнення єдності і необхідної точності вимірів. Особливе значення питання метрологічного забезпечення здобувають у зв'язку з необхідністю вести контроль безпосередньо в потоці в умовах автоматизованого виробництва.

Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної і теплової енергії, нафтопродуктів, газу і т.і. Виміри як основне джерело об'єктивної інформації здобувають важливе значення. Кожне наукове відкриття, кожна нова закономірність, що лежать в основі фізичних явищ, зв'язані з необхідністю створення нових засобів вимірів, що у свою чергу приводить до нових наукових досягнень. Темпи технічного прогресу в сфері матеріального виробництва й успіхи наукових досліджень істотно залежать від технічного рівня, якості і надійності приладів, засобів автоматизації й обчислювальної техніки, а також обсягів їхнього виробництва.

Сучасна інформаційно-вимірювальна техніка має у своєму розпорядженні сукупність засобів вимірів більш двохсот різних фізичних величин: електричних, магнітних, теплових, механічних, світлових, хімічних і інших. Величезна їхня кількість у процесі вимірів перетворюється у величини електричні, як найбільш зручні для передачі, посилення, порівняння, точного виміру. Тому в розвитку сучасної інформаційно-вимірювальної техніки переважне значення має розвиток засобів вимірів електричних величин. У той же час все більше і більше всіляких електричних приладів використовуються для вимірів різних неелектричних величин.

Широке використання сучасних методів і засобів автоматичного керування, високопродуктивних методів формування, обробки і передача інформації, заснованих на застосуванні електроніки й обчислювальної техніки, дозволяє підвищити ефективність і якість праці.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Програма даного курсу передбачає:

 1. вивчення матеріалу на основі методичних вказівок;

 2. виконання контрольної роботи;

 3. виконання лабораторних робіт;

 4. складання заліку.

При вивченні курсу необхідно прагнути до розуміння фізичних процесів, що протікають в вимірювальних приладах і перетвореннях, виробити уміння самостійно вибрати метод і засоби вимірів, вміти оцінити похибку результатів вимірів. Знати загальні відомості про інформаційно-вимірювальні системи.

Контрольна робота виконується після вивчення відповідних розділів курсу. Роботу потрібно виконувати акуратно і грамотно в учнівських зошитах (18 аркушів). Схеми і діаграми виконуються відповідно до діючих стандартів з використанням креслярських приладів. Наприкінці роботи необхідно привести список використовуваної літератури, поставити підпис і дату.

Контрольні роботи складаються з теоретичних питань і задач. Номери і тексти виконуваних питань і задач треба цілком переписувати в зошит, а потім викладати відповіді чи рішення. Відповіді повинні бути обґрунтованими, чіткими і конкретними. При рішенні задач необхідно приводити весь хід рішення, всі використовувані формули з підстановкою числових значень, зазначені одиниці вимірів.

Лабораторні роботи виконуються студентами в приміщенні лабораторії метрології і електричних вимірів кафедри електротехніки (ауд. 253). При підготовці до занять треба використовувати методичні вказівки до лабораторних робіт, що є в бібліотеці Академії.

Основна література, необхідна при вивченні матеріалу курсу:

 1. Электрические измерения. Под ред. А.В. Фремке. М.: Энергия, 1973.

 2. Электрические измерения. Под. ред. Е.Г. Шрамкова, М.: Высшая школа, 1972.

 3. Электрические измерения. Учебник для вузов. Под ред. А.В. Фремке и Е.М. Душина. Л.: Энергия, 1980.

 4. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин. Под ред. Е.С. Полищука. Киев: Вища школа, 1984.

 5. Электрические измерения. Под ред. В.Н. Малиновского, М.: Энергоатомиздат, 1985.

 6. Ю.Г. Синдеев. Электротехника с основами электроники. Учебное пособие для профессиональных училищ и колледжей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.


^ 2 ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Вступ

Зміст і задачі курсу. Поняття про виміри фізичних величин. Особливості електричних вимірів. Роль електричних вимірів в господарській діяльності і наукових дослідженнях. Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-вимірювальної техніки. Використання засобів електричних вимірів на підприємствах України.

^ Методичні вказівки

У цій темі дається огляд вивчаємого курсу, підкреслюється важливість електричних вимірів в різних галузях науково-практичної діяльності.

Варто звернути увагу на переваги електричних вимірів будь-яких фізичних величин як найбільш точних, швидкодіючих, що дозволяють на виході одержати уніфіковані сигнали для наступної обробки обчислювальною технікою. Необхідно оцінити, яку роль грають електричні виміри при рішенні різноманітних науково-практичних задач.

Л.1. Вступ, §1; 2. §1.1-1.3; 4. стор. 3-6, ГОСТ 16.273-70; 5. Вступ.


Тема 2. Загальні відомості про електричні виміри

Визначення електричних вимірів. Предмет і задачі метрології і стандартизації. Визначення, класифікація, структурні схеми засобів вимірів. Еталони, зразкові і робочі міри. Схема передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірів. Державна система забезпечення єдності вимірів. Класифікація методів вимірів.

^ Методичні вказівки

Ця тема є загальною для всього курсу і містить велику кількість різних понять, визначень, що характеризують даний курс.

При вивченні матеріалу про еталони, зразкові і робочі міри необхідно уточнити відомості про систему фізичних величин, твердо знати їхні розмірності, а також вміти показати органічний зв'язок між різними фізичними величинами. Варто знати конструкцію і принципи відтворення різних величин: опору, сили, струму, напруги (ЕРС) і т.і. Необхідно добре усвідомити різні класифікації, використовувані в курсі: засобів вимірів, методів виміру і т.і. Тверде знання матеріалу дозволить технічно грамотно вибирати засоби і методи вимірів у залежності від меж вимірів, необхідної точності, умов вимірів і т.п.

Л.1. §1-5; 2. §1.1, 2.1-2.3; 3. стор.11-22, 30-39; 4. стор. 6-27, ГОСТ 1845-59, ГОСТ 8.009-72; 5. §1.1-1.5.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке виміри?

 2. Що називається електровимірювальним приладом?

 3. Класифікація електровимірювальних приладів.

 4. Як визначається клас точності приладу?

 5. Що називається мірою?

 6. Які бувають методи вимірів?


Тема 3. Похибки вимірів і обробка результатів вимірів

Основні поняття. Класифікація похибок. Підвищення точності статистичних вимірів шляхом багаторазових вимірів. Можливість оцінки ряду спостережень і погрішності результату вимірів на підставі ряду спостережень. Підвищення точності однократних вимірів. Підсумовування похибок. Динамічна похибка. Нормування характеристик засобів вимірів відповідно до діючих стандартів.

^ Методичні вказівки

Вивченню цієї теми необхідно приділити особливу увага, тому що похибки вимірів характеризують їхню точність, а точність вимірів визначає якість виробничого процесу і, відповідно, якість продукції, що випускається. Потрібно знати, що таке абсолютна, відносна і приведена похибки, як визначається клас точності приладів. Необхідно знати методи виключення систематичних похибок, методи обробки результатів вимірів при оцінці випадкових похибок, методи підсумовування похибок, а також показники точності вимірів і форми представлення результатів вимірів (ГОСТ 8.011-72).

Л.1. §6-10; 2. §3.4; 13.1-13.4; 3. стор. 39-56; 4.стор. 31-74; 5. §2.1-2.5; 6. стор. 117-122.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке абсолютна і відносна похибки?

 2. Що називають систематичною і випадковою похибками?

 3. Яка похибка називається основною?

 4. Які є джерела додаткових похибок?


Тема 4. Вимір електричних величин електромеханічними приладами

Принцип дії, устрій і теорія електромеханічних вимірювальних приладів. Вимірювальні перетворювачі струму і напруги. Вимір постійних струмів і напруг, кількості електрики. Вимір змінних струмів і напруг приладами з термоелектричними і напівпровідниковими перетворювачами. Електронні вольтметри. Вимір змінних струмів і напруг електромагнітними, електродинамічними і електростатичними приладами. Вимір параметрів електричних кіл. Вимір частоти, різниці фаз, потужності, енергії. Аналіз кривих змінного струму.

^ Методичні вказівки

Тема є однією з основних у курсі. У результаті вивчення її студент повинен знати устрій і принцип дії приладів всіх систем електромеханічної групи, вміти скласти рівняння моменту обертання і шкали приладу. Знати основні експлуатаційні характеристики, властивості й область застосування приладів кожної системи. Варто звернути увагу на загальну теорію логометрів, усвідомити їхні переваги й область застосування.

Л.1. §11-21; 2. §5.1-5.8, 6.1-6.7, 14.1-14.6, 15.1-15.5, 16.1-16.14, 18.1-18.11; З. стор. 56-158; 4. стор. 78-136, 175-202; 5.§3.1-3.9; 6. стор. 122-147.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні деталі і вузли вимірювального приладу.

 2. Напишіть і поясніть загальний вираз обертаючого моменту.

 3. Якими способами створюються протидіючий момент і момент заспокоєння у показуючих приладів?

 4. Як розраховуються шунти і додаткові опори?

 5. Чому у амперметрів і вольтметрів усіх систем, крім маг-нітоелектричної, шкала нерівномірна?

 6. Чому показання приладів з напівпровідниковими перетворювачами залежать від форми кривої прикладеної напруги?

 7. Які похибки можуть бути у вимірювальних трансформаторів?

 8. Пояснить принцип дії електронних вольтметрів.

 9. Пояснить устрій логометра магнітоелектричної системи.

 10. Пояснить устрій і принцип дії ватметра, індукційного лічильника.


Тема 5. Вимір і реєстрація електричних величин, що змінюються в часі

Способи реєстрація електричних величин, що змінюються в часі. Самописні електромеханічні прилади. Світлопроменеві осцил-ографи: призначення і устрій. Електроннопроміневі осцилографи і їхнє застосування для спостереження і реєстрації процесів в електричних колах.

^ Методичні вказівки

Прилади для виміру і реєстрації електричних і неелектричних величин, що змінюються в часі, є широко застосовуваним засобом контролю за різними технологічними процесами. Вони використовуються у всіх областях науки і техніки.

При вивченні осцилографів головна увага повинна бути звернена на устрій, принцип роботи, практичні прийоми роботи з ним при вимірі різних величин.

Л.1. §22-26; 2. §4.8-4.10, 17.1-17.14; 3. стор. 158-186; 5. §3.10.

Питання для самоперевірки

 1. Чому в самописних приладах в якості вимірювального механізму використовуються прилади магнітоелектричної і феродинамічної систем?

 2. Поясніть устрій осцилографів і їхнє призначення.

 3. Поясніть устрій електроннопроміневої трубки.


Тема 6. Вимір електричних величин методами порівняння з мірою

Загальна теорія мостових схем. Принципи побудови мостів постійного і змінного струмів для виміру параметрів електричних кіл. Основи теорії компенсаційних кіл, принципи дії потенціометрів постійного і змінного струмів і застосування їх для виміру електричних величин. Автоматичні мости і потенціометри.

^ Методичні вказівки

Мости і потенціометри знаходять широке застосування як при вимірі електричних, так і неелектричних величин, у різних виробничих установках.

При вивченні мостів за основу варто взяти схему одинарного моста, записати умову його рівноваги, зробити висновки про можливі режими його роботи, засвоїти метод виміру опорів і діапазон вимірюваних величин. При розгляді подвійного моста звернути увагу на особливості схеми, що дозволяють застосовувати його для виміру дуже малих опорів. Необхідно твердо засвоїти співвідношення фазних вузлів пліч моста, при якому можливо його зрівноважування. Варто розібратися в мостових схемах для виміру індуктивності, ємності, кута втрат конденсаторів, добротності котушок.

При вимірі неелектричних величин широко застосовують автоматичні мости і потенціометри. Звернути увагу на рівняння чутливості схеми одинарного моста постійного струму.

Л.1. §27-33; 2. §15.3-15.6; 3. стор. 189-216; 4. стор. 140-150; 5. §4.1-4.5.

Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає сутність компенсаційного методу вимірів?

 2. Які існують схеми мостів для виміру ємності і індуктивності?

 3. Як вимірити опір за допомогою потенціометра постійного струму?

 4. Які нульові індикатори застосовують у мостах постійного і змінного струму?


Тема 7. Вимір магнітних величин

Основні методи виміру магнітних величин. Вимір магнітного потоку балістичним гальванометром і веберметром. Застосування ефекту Холу для виміру індукції. Вимір змінного магнітного потоку і втрат у сталі.

^ Методичні вказівки

Задачі, що вирішуються за допомогою магнітних вимірів, дуже різні. Задачею даного курсу є вивчення основних методів виміру постійного і змінного в часі магнітного потоку, індукції і напруженості магнітного поля, а також визначення статичних і динамічних характеристик магнітних матеріалів.

Варто звернути увагу на особливості устрою балістичного гальванометра і веберметра.

Студенти повинні знати ватметровий метод виміру втрат у сталі.

Л.1. §34-40; 2. §19.1-19.4, 19.7, 19.10, 20.1-20.12, 20.20; 3. стор. 265-285; 4. стор. 228-257; 5. §6.1-6.3.

Питання для самоперевірки

 1. Яким чином робиться вимір постійного і змінного магнітного потоку?

 2. Як виміряти напруженість, індукцію магнітного поля?

 3. Які характеристики феромагнітних матеріалів називаються статичними і які динамічними?

 4. Як виміряти втрати в сталі?


Тема 8. Вимір неелектричних величин

Принцип дії приладів для виміру неелектричних величин електричними методами. Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин в електричні. Вимір механічних зусиль, тисків і напруг, температур складу і концентрації речовин.

^ Методичні вказівки

При вивченні перетворювачів неелектричних величин в електричні варто звернути увагу на їхню класифікацію, устрій, принцип дії, область застосування й основні характеристики, зокрема, чутливість, точність і діапазон виміру. Особливу увагу приділити зворотним перетворювачам і використанню їх у приладах зрівноважування.

Л.1. §41-46; 2. §7.1-7.3, 8.1, 8.2, 9.1-9.3, 10.1, 10.2, 11.1-11.4, 12.1-12.3, 22-25; 3. стор. 303-327; 4. стор. 262-344; 6. стор. 144-147.

Питання для самоперевірки

 1. Намалюйте структурну схему приладу для виміру неелектричних величин.

 2. Як класифікуються вимірювальні перетворювачі по їхньому принципу дії?

 3. Які перетворювачі застосовуються для виміру теплотехнічних, геометричних, механічних величин?


Тема 9. Цифрові вимірювальні прилади й інформаційні вимірювальні системи

Загальні відомості про цифрові вимірювальні прилади. Вузли цифрових приладів. Цифрові прилади послідовного рахунка, порівняння, вирахування і зчитування. Вимір напруги постійного струму, частоти і різниці фаз. Загальні відомості про вимірювальні інформаційні системи. Системи автоматичного контролю. Телевимірювальні системи.

^ Методичні вказівки

При вивченні цієї теми передбачається тільки ознайомлення с загальними відомостями, класифікаціями, основними характеристиками і областю застосування.

Варто звернути увагу на зростаючу роль вимірювальних інформаційних систем, коли необхідно вимірювати чи контролювати в процесі виробництва і дослідження сотні і тисячі різних фізичних величин, що характеризують той чи інший процес при автоматизації його і за умови обробки отриманої інформації на ЕОМ.

Л.1. §54-56, стор. 399-420; 2. §27.1-27.3, стор. 494-507; 3. стор. 218-265, 352-374; 4. стор. 151-171; 5. §7.1-7.6; 6. стор. 142-144.

Питання для самоперевірки

 1. Які переваги мають цифрові вимірювальні прилади в порівнянні з аналоговими?

 2. Які похибки є у цифрових приладів?

 3. Для виміру яких величин застосовують цифрові прилади?

 4. Наведіть структурні схеми інформаційно-вимірювальних, телевимірювальних систем.^ 3 ЗРАЗКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


 1. Обробка результатів вимірів.

 2. Перевірка електровимірювальних приладів.

 3. Вимірювальні перетворювачі струму і напруги.

 4. Дослідження загальних властивостей показуючих приладів.

 5. Вимір електричних величин електронним осцилографом.

 6. Вимір параметрів електричних кіл R, L, М і С.

 7. Вимір потужності і енергії в трифазних колах.


^ 4 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ


Вимоги до виконання контрольних робіт викладені в розділі "Загальні вказівки".

Номер варіанту до виконання контрольної роботи повинен відповідати останній цифрі номера залікової книжки.

Контрольна робота № 1 включає задачі 1, 2, 3 і питання 1-20.

Контрольна робота № 2 включає задачі 4,5 і питання 21-40.


Контрольні питання


Варіанти

питань

1

1

11

21

31

2

2

12

22

32

3

3

13

23

33

4

4

14

24

34

5

5

15

25

35

6

6

16

26

36

7

7

17

27

37

8

8

18

28

38

9

9

19

29

39

0

10

20

30

40
 1. Виведіть рівняння шкали приладів магнітоелектричної системи. Опишіть властивості й область застосування цих приладів.

 2. Пояснить принцип роботи приладів термоелектричної системи, виведіть рівняння шкали, вкажіть властивості і область застосування.

 3. Виведіть рівняння шкали приладів з випрямлячами, приведіть необхідні схеми, поясніть причину впливу на покази цих приладів форми кривої струму чи напруги, які вимірюються.

 4. Поясніть принцип роботи приладів електромагнітної системи. Виведіть рівняння шкали цих приладів. Укажіть їхні властивості і область застосування.

 5. Виведіть рівняння шкали приладів електродинамічної системи, укажіть їхні властивості і область застосування.

 6. Електростатичні вольтметри, рівняння шкали, властивості і область їх застосування. Розширення меж виміру електростатичних вольтметрів.

 7. Виведіть рівняння шкали магнітоелектричного і електродинамічного логометрів. Вкажіть властивості і область застосування.

 8. Пояснить принцип роботи приладів індукційної системи. Вкажіть їхні властивості і область застосування.

 9. Що таке чутливість стрілочного приладу, лічильника енергії, мостової схеми?

 10. Як класифікуються похибки вимірів?

 11. У яких режимах працюють вимірювальні трансформатори струму і напруги? Розібрати фізичні процеси і наслідки режиму "холостого ходу" трансформатора струму. Представити вимірювальну схему.

 12. Які похибки мають вимірювальні трансформатори? Причини їх виникнення і способи зменшення. Як задається припустиме навантаження вимірювальних трансформаторів?

 13. Накреслити вимірювальну схему, у якій амперметр, вольтметр і ватметр включені через вимірювальні трансформатори. Як у цьому випадку визначається ціна поділки кожного приладу?

 14. Накреслити схему одинарного моста змінного струму, записати умову рівноваги і проаналізувати її. Область застосування мостів змінного струму.

 15. Накреслити принципову схему компенсатора постійного струму, пояснити призначення всіх його елементів і описати порядок виміру напруги чи ЕРС.

 16. Накреслити принципову схему компенсатора постійного струму, пояснити призначення всіх його елементів. Як за допомогою цього приладу можна вимірити струм і опір?

 17. Накреслити схеми одинарного і подвійного мостів постійного струму. Записати для них умови рівноваги і вказати область застосування.

 18. Як класифікують омметри в залежності від вимірювальної схеми і конструкції вимірювального механізму? У яких омметрів перевіряється і встановлюється "нуль", як це робиться? Шкали омметрів. Накреслити схеми омметрів.

 19. Які існують способи зменшення впливу зовнішніх магнітних полів на показання приладів різних систем? Як влаштований астатичний прилад електромагнітної системи. Виконати ескіз.

 20. Перелічити основні класифікації електровимірювальних приладів, вказати, які основні технічні дані про прилад є на його шкалі і як вони вказуються згідно ГОСТ 23217-78.

 21. Коротко описати устрій і принцип роботи електромеханічного осцилографа, записати його основні характеристики.

 22. Устрій і принцип роботи електронно-променевої трубки електронного осцилографа. Область застосування осцилографа.

 23. Накреслити блок-схему електронного осцилографа і пояснити призначення його вузлів.

 24. Що називають цифровими приладами? Основні характеристики цифрових приладів.

 25. Які існують способи виміру напруженості магнітного поля? Вимір напруженості (індукції) магнітного поля з використанням ефектів Холу.

 26. Розглянути балістичний метод виміру магнітного потоку. Накреслити вимірювальну схему.

 27. Устрій індукційного лічильника активної енергії, схема вмикання в коло, постійна лічильника. Що таке самохід лічильника? Способи його усунення.

 28. Устрій феродинамічного приладу, його переваги і недоліки в порівнянні з електродинамічним приладом.

 29. Накреслити дві можливі схеми вмикання ватметра в коло постійного струму і пояснити, у чому полягає їх різниця.

 30. Накреслити схеми одного, двох і трьох ватметрів для виміру активної потужності в трифазних колах. Коли варто користатися кожною зі схем?

 31. Схема і векторна діаграма однофазного електродинамічного ватметра.

 32. Як за показами приладів, включених за схемою двох ватметрів для виміру активної потужності в трифазному колі із симетричним навантаженням, визначити реактивну потужність і коефіцієнт потужності?

 33. Розглянути схеми виміру реактивної потужності в трифазному колі із симетричним навантаженням за допомогою одного і двох ватметрів активної потужності. Представити схеми, векторні діаграми.

 34. Як за допомогою електронного осцилографа можна вимірити частоту і кут зсуву фаз?

 35. Як визначити опір кола змінному струму за допомогою амперметра, вольтметра і ватметра? Розрахунок параметрів кола. Накреслити вимірювальну схему до задачі.

 36. Дайте короткий опис структурних схем приладів для виміру неелектричних величин.

 37. Принцип дії і блок-схема інтегруючого цифрового вольтметру.

 38. Приведіть структурну схему цифрового фазометра і дайте її опис.

 39. Блок-схема і принцип дії цифрового частотоміра.

 40. Що таке логометр? Область застосування логометрів різних систем, їх основна перевага.


Задача 1. Методи і похибки електричних вимірів

Для виміру опору непрямим методом використовувалися два прилади: амперметр і вольтметр магнітоелектричної системи. Вимір опору проводився при температурі приладами групи А,Б чи В. Дані приладів, їх покази, а також група приладів і температура навколишнього повітря, при якій вироблявся вимір опору, наведені в табл. 1. за варіантами . Визначити:

 1. величину опору за показами приладів і накреслити схему;

 2. величину опору з урахуванням схеми вмикання приладів;

 3. найбільші можливі похибки результату виміру цього опору (відносну і абсолютну);

 4. в яких межах знаходяться дійсні значення вимірюваного опору.

Методичні вказівки

Щоб правильно вибрати схему, необхідно спочатку визначити співвідношення і і по найбільшому з них прийняти і накреслити схему вмикання приладів.

Коли , то необхідно вибирати схему рис. 1.

Коли , то необхідно вибирати схему рис. 2.

Величина опору визначається з урахуванням внутрішнього опору приладів і в залежності від прийнятої схеми.Рис. 1Рис. 2


Приступаючи до рішення п.3. необхідно мати на увазі, що похибки електровимірювальних приладів поділяються на дві категорії:

а) основна похибка, що залежить тільки від внутрішніх властивостей і стану самого приладу;

б) додаткові похибки, обумовлені впливом зовнішніх факторів і відхиленням умов експлуатації приладу від нормальних.

Похибка виміру буде являти собою суму основної похибки (клас точності приладу) і додаткової похибки , викликаної відхиленням температури навколишнього повітря від нормальної (приймається звичайно )


Схожі:

Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»
Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення....
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»
Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення....
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності
Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення....
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconМетодичні вказівки «Визначення втрат електричної енергії при енергетичному обстеженні підприємств» до дипломного проектування з спеціальності 000008«Енергетичний менеджмент» для студентів усіх форм навчання
«Визначення втрат електричної енергії при енергетичному обстеженні підприємств» до дипломного проектування
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconНаказ №82-оп "18" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісії по прийманню матеріальних цінностей, отриманих безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунків, а також для переоцінки матеріальних цінностей Відповідно до Наказу Мінфіну №947 від 14.
Наказу Мінфіну №611 від 26. 06. 2013р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»...
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconЧастина IV. Системи одержання теплової та електричної енергії
Одним з найбільш досконалих видів енергії є електроенергія, широке використання якої обумовлене наступними можливостями
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconПерелік питаннь для
Застосування біомаси й твердих побутових відходів для виробництва електричної й теплової енергії
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconПерелік питаннь для підсумкового контролю
Застосування біомаси й твердих побутових відходів для виробництва електричної й теплової енергії
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconОтчич Марія Василівна, керівник Клебан Оксана Дмитрівна, Вишнянський коледж лнау організацію та методологію автоматизованого обліку виробничих запасів регламент
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних...
Не менше значення рівень метрологічного забезпечення має для правильного кількісного обліку як підґрунтя економіки, скорочення втрат матеріальних цінностей, електричної І теплової енергії, нафтопродуктів, газу І т.І iconЗразок акту аналізу метрологічного забезпечення ндр
Результати аналізу метрологічного забезпечення вимірювань, що виконувалися під час проведення науково-дослідної роботи, наведено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи