Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави icon

Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
НазваПро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
Сторінка3/4
Дата23.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Охорона конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців

81. Рішення про можливість прийому організацією іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) приймається керівником організації, що несе відповідальність за прийом іноземців і проведення роботи з ними та вжиття необхідних заходів для охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Безпосередню організацію прийому іноземців і роботи з ними забезпечує підрозділ зовнішніх відносин, а в організації, де такого підрозділу немає, - спеціально призначена наказом керівника посадова особа (далі - підрозділ зовнішніх відносин).

82. Підрозділом зовнішніх відносин разом з іншими підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляється програма роботи з іноземцями (додаток 14), яка повинна містити:

1) відомості про іноземців, іноземні підприємство, установу, організацію (викладаються в обсязі, відомому організації, що приймає іноземців, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать особи, найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації);

2) підстави, мету та строк перебування іноземців;

3) список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів, пов'язаних з візитом;

4) переліки:

питань, які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям;

структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено відвідати;

місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування;

маршрутів і порядок переміщення іноземців на території організації;

інші необхідні відомості.

Програму роботи з іноземцями затверджує керівник організації.

83. Керівник організації або за його дорученням керівник режимно-секретного підрозділу завчасно інформує у письмовій формі орган СБУ про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідання організації. Разом з інформацією надсилається копія програми проведення роботи з іноземцями.

84. З метою запобігання просоченню конфіденційної інформації, що є власністю держави, всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією. За результатами оцінки комісія складає акт експертизи:

за наявності в матеріальних носіях конфіденційної інформації, що є власністю держави, згідно з додатком 15;

за відсутності в матеріальних носіях конфіденційної інформації, що є власністю держави, згідно з додатком 16.

Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться експертною комісією до затвердження керівником організації програми проведення роботи з іноземцями.

85. У разі коли експертною комісією виявлено в матеріальних носіях конфіденційну інформацію, що є власністю держави, у складеному за формою 15 акті зазначаються назва таких матеріальних носіїв та відповідний пункт переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

86. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, здійснюється з дозволу керівника організації, якому надано право відповідно до пункту 1 цієї Інструкції затверджувати переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

87. У разі коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях конфіденційну інформацію, що є власністю держави, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається керівником організації на підставі акта, складеного за формою 16.

88. В організаціях, що систематично приймають іноземців, обладнуються виділені для цієї мети приміщення, які до початку відвідання іноземцями та після його завершення перевіряються працівниками підрозділу технічного захисту інформації.

У таких організаціях може складатися список посадових осіб, які беруть безпосередню участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями.

89. Повноваження осіб, на яких покладаються функції з організації прийому і проведення роботи з іноземцями, визначаються у відповідних програмах та письмовими розпорядженнями керівників організації і підрозділу зовнішніх відносин. Працівники організації, які беруть участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави.

90. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території організації без супроводу.

91. Підрозділ зовнішніх відносин веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями за формою згідно з додатком 17.

92. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями підрозділ зовнішніх відносин складає у довільній формі звіт про виконання відповідної програми, в якому зазначаються:

відомості щодо іноземців (викладаються в обсязі, відомому організації, що приймає іноземців, - ім'я та по батькові (за наявності), прізвище, рік народження, посада);

інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування структурних підрозділів, які відвідали та з роботою яких ознайомилися іноземці);

відомості щодо передачі іноземцям конфіденційної інформації, що є власністю держави, ким надано дозвіл на таку передачу;

пропозиції та рекомендації.

Звіт готується в кількох примірниках, затверджується керівником організації та надсилається за його рішенням заінтересованим організаціям.

93. Програма проведення роботи з іноземцями, акт експертизи, складений за формою 15 або 16, та звіт про виконання програми зберігаються в підрозділі зовнішніх відносин в окремій номенклатурній справі.

94. Керівники організацій, що приймають іноземців, зобов'язані здійснювати контроль за діяльністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.

95. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, і забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців захист конфіденційної та секретної інформації провадиться відповідно до вимог розділу XX Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1561-12.

( Інструкцію доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1000 від 19.07.2006 )

Форма 1

Додаток 1

до Інструкції

Найменування організації

^ АКТ

про відсутність вкладень у конверті (пакеті)

від _______ N _______

_____________________

місце складання

Цей акт складений на підставі Інструкції про порядок обліку,

зберігання і використання документів, справ, видань та інших

матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну

інформацію, що є власністю держави, завідуючим канцелярією

__________________________________________________________________

найменування організації

__________________________________________________________________

прізвище та ініціали

у присутності ____________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

про те, під час розкриття конверта (пакета), надісланого

__________________________________________________________________

найменування організації, що надіслала пакет

не виявлено таких вкладень _______________________________________

назви і номери документів, яких не виявлено

Завідуючий канцелярією ______________ ______________________

підпис прізвище та ініціали

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.

Формат А4 (210 х 297)

Форма 2

Додаток 2

до Інструкції

^ ЖУРНАЛ

обліку документів та видань з грифом "Для службового користування"

Дата
надхо-
дження
та ін-
декс
доку-
мента

Дата
та ін
декс
доку-
мента

Звідки
надій-
шов
або
куди
надіс-
ланий

Вид до-
кумента
та коро-
ткий
зміст

Кількість
сторінок

Кількість
та номери
примірни-
ків

Резолю-
ція або
кому на
дісла-
ний на
виконан
ня

Відміт-
ка про
взяття
на кон-
троль
та тер-
мін ви-
конання

Дата і
підпис

Індекс
(номер)
справи,
до якої
підшито
доку-
мент

Відміт-
ка про
знищення

Примітка

доку
мен-
та

дода
тка

отри-
мання

пове-
рнен-
ня

Примітка. Дозволяється окреме видання журналів на вхідні та вихідні документи і видання з грифом "Для службового користування".

Форма 3

Додаток 3

до Інструкції

КАРТКА

обліку документів та видань з грифом "Для службового користування"

(Лицьовий бік)

------------------------------------------------------------------

1. Контроль |2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31|3. Гриф

------------------------------------------------------------------

4. Кореспондент |5. Адресат

-----------------------------------+------------------------------

6. Дата надходження та індекс |7. Дата та індекс документа

-----------------------------------+------------------------------

8. Вид документа та його короткий |9. Кількість примірників та їх

зміст | номери

|------------------------------

|10. Кількість сторінок

------------------------------------------------------------------

11. Резолюція або кому надісланий на виконання

------------------------------------------------------------------

12. Відмітка про виконання |13. Номер справи за

документа | номенклатурою

------------------------------------------------------------------

(Зворотний бік)

------------------------------------------------------------------

14. Відмітка про отримання |15. Відмітка про повернення

------------------------------------------------------------------

16. Перевірка виконання

------------------------------------------------------------------

17. Інші відмітки

------------------------------------------------------------------

18. Фонд N |19. Опис N |20. Справа N

------------------------------------------------------------------

Формат А5 (148 х 210) або А6 (105 х 148)

Форма 4

Додаток 4

до Інструкції

ЖУРНАЛ

обліку магнітних носіїв інформації з грифом "Для службового користування"

Дата
надход-
ження

Дата
доку-
мента

Звідки
надійшов
або куди
надісла-
ний

Корот-
кий
зміст

Кількість
та номери
примірни-
ків маг-
нітного
носія

Кому
надіс-
ланий
на ви-
конан-
ня

Відмітка
про взя-
ття на
контроль
та тер-
мін ви-
конання

Дата і
підпис

Від-
мітка
про
зни-
щення

Примітка

отри-
мання

пове-
рнен-
ня

Форма 5

Додаток 5

до Інструкції

КАРТКА

обліку магнітних носіїв інформації з грифом "Для службового користування"

(Лицьовий бік)

------------------------------------------------------------------

1. Контроль |2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31|3. Гриф

------------------------------------------------------------------

4. Кореспондент |5. Адресат

------------------------------------+-----------------------------

6. Дата надходження |7. Дата документа

------------------------------------+-----------------------------

8. Короткий зміст |9. Кількість примірників та

| їх номери

------------------------------------------------------------------

10. Кому надісланий на виконання

------------------------------------------------------------------

11. Відмітка про виконання

------------------------------------------------------------------

(Зворотний бік)

-------------------------------------------------------------------

12. Відмітка про отримання |13. Відмітка про повернення

------------------------------------------------------------------

14. Перевірка виконання

------------------------------------------------------------------

15. Відмітка про знищення

------------------------------------------------------------------

16. Інші відмітки

------------------------------------------------------------------

Формат А5 (148 х 210) або А6 (105 х 148)

Форма 6

Додаток 6

до Інструкції

^ ЖУРНАЛ

обліку та розподілу видань з грифом "Для службового користування"

N
п/п

Назва
вида-
ння

Видано або надійшло

Розподіл

Повер-
нення

Знищення

звідки
надійш-
ло або
де над-
рукова-
но

вхідний
номер
супрові-
дного
листа і
дата

кіль-
кість
примі-
рників
та їх
номери

куди і
до кого
направ-
лено
(або
видано)

номер
вихід-
ного
докуме-
нта
(або
відміт-
ка про
отри-
мання)
і дата

кіль-
кість
примі-
рників
та їх
номери

дата,
номери
примі-
рників

дата,
номер
акта

Форма 7

Додаток 7

до Інструкції

^ КАРТКА ОБЛІКУ

справ та видань, що видаються з грифом "Для службового користування"

Назва справи або видання _________________________________________

N
п/п

Номер
справи,
номери
примірників
видань та
кількість
сторінок

Підрозділ
і прізвище
співробіт-
ника

Розписка і дата

Примітка

отримання

повернення

Форма 8

Додаток 8

до Інструкції

Найменування організації ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________

підпис

Фонд N _______ _______________________________

Опис справ постійного посада керівника організації

зберігання N ________ _______________________________

прізвище та ініціали

за ____________________ рік _______________________________

дата

__________________________________________________________________

найменування організації (структурного підрозділу)

------------------------------------------------------------------

N |Індекс | Заголовок | Дата справи |Кількість | Примітка

п/п|справи | справи | (тому, |сторінок у|

|(тому, | (тому, | частини) |справі |

|частини)| частини) | |(томі, |

| | | |частини) |

------------------------------------------------------------------

У цей розділ опису внесено _______________ справ з N _____ по

N _____, у тому числі:

літерні номери:

пропущені номери:

Посада особи, яка склала опис ____________ _____________________

підпис прізвище та ініціали

Дата ________________________

Керівник канцелярії ____________ _____________________

підпис прізвище та ініціали

Дата ________________________

Керівник архівного підрозділу ____________ _____________________

підпис прізвище та ініціали

Дата ________________________

^ ЗАТВЕРДЖЕНО СХВАЛЕНО

Протокол ЕПК Протокол ЕК організації

державної архівної установи від _______ N _________

від _______ N _________

Всього у цьому описі пронумеровано, прошнуровано та опечатано

_____________________________ с., у тому числі:

цифрами і літерами

літерні номери: _______________________________

пропущені номери: _____________________________

__________________________________________________________________

(посада працівника архівного підрозділу, відповідального за

ведення обліку) ____________ _____________________

підпис прізвище та ініціали

Дата ______________

Формат А4 (210 х 297)

Форма 9

Додаток 9

до Інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ _____________________

підпис

________________________________

посада керівника організації

________________________________

прізвище та ініціали

________________________________

дата

Найменування організації

^ АКТ

про знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню

від ____________ N _____________

________________________________

місце складення

На підставі ______________________________________________________

назва і вихідні дані переліку документів

__________________________________________________________________

із зазначенням строків їх зберігання

відібрані для знищення як такі, що не мають наукової,

історико-культурної цінності та втратили практичне значення,

справи і документи фонду N

__________________________________________________________________

найменування фонду

-----------------------------------------------------------------------

N |Заголовок |Дата справи| Номери |Індекс |Кіль- |Термін |Примітка

п/п|справи (до|(документа)| описів |справи |кість |зберіган-|

|кумента) |або крайні |(номенк-|(тому, |справ |ня справи|

|або спіль-|дати справ |латур) |частини)|(томів,|(тому, |

|ний заго- |(докумен- |за рік |за номе-|частин)|частини) |

|ловок |тів) | (роки) |нклату- | |і номери |

|справ (до-| | |рою або | |статей за|

|кументів) | | |номер | |переліком|

| | | |справи | | |

| | | |за | | |

| | | |описом | | |

-----------------------------------------------------------------------

Разом __________________________________ справ за ___________ роки

літерами і цифрами

Описи справ постійного зберігання за ___________ роки затверджені,

а з особового складу - погоджені з ЕПК

__________________________________________________________________

найменування державної архівної установи

Протокол від ________________________ N __________________________

Експертизу проводив

___________________ ________________ _________________________

посада особи підпис прізвище та ініціали

Дата ______________

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК

від ___________ N __________

Документи у кількості ______________________________ справ

цифрами і літерами

вагою ___________ кілограмів здано _______________________________

__________________________________________________________________

найменування організації

на переробку за приймально-здавальною накладною від ______ N _____

______________________________ ___________ ____________________

посада особи, яка здала підпис прізвище та ініціали

документи

______________________________

дата

Формат А4 (210 х 297)

Форма 10

Додаток 10

до Інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ _____________________

підпис

________________________________

посада керівника організації

________________________________

прізвище та ініціали

________________________________

дата

Найменування організації

1   2   3   4

Схожі:

Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №82-оп "18" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісії по прийманню матеріальних цінностей, отриманих безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунків, а також для переоцінки матеріальних цінностей Відповідно до Наказу Мінфіну №947 від 14.
Наказу Мінфіну №611 від 26. 06. 2013р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01.
Україні ( 2939-12 ) та на виконання вимог пункту 4 Інструкції про порядок проведення ревізій І
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
З змінами та доповненнями, від 5 липня 2004 р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи