Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави icon

Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
НазваПро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
Сторінка4/4
Дата23.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^ АКТ

перевірки наявності та стану документів і справ

від _____________ N _____________

_________________________________

місце складення

Складений на підставі наказу від ________________ N ______________

комісією:

голова комісії ___________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

члени комісії ___________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

Перевіркою встановлено:

1. Усього за описами (номенклатурами справ, журналами обліку)

налічується _________________________________ документів, справ

З них наявні ________________________________________________

Не виявлено _________________________________________________

індекси (номери) документів, справ, видань

2. Знайдено не внесених до описів (номенклатур справ,

журналів обліку) _________________________________________________

3. Характеристика стану документів, справ та видань:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рішення керівника канцелярії (архівного підрозділу,

бібліотеки) за результати перевірки ______________________________

__________________________________________________________________

Формат А4 (210 х 297)

Форма 11

Додаток 11

до Інструкції

^ ЖУРНАЛ

обліку та видачі печаток і штампів

N
п/п

Відбитки
печаток і
штампів

Кому видано

Дата
повернен-
ня і роз-
писка про
приймання

Примітка

найменування
підрозділу,
в якому
зберігаються
печатки і
штампи

прізвище
та ініці-
али від-
повіда-
льної
особи

дата і
розписка
про
отримання

Форма 12

Додаток 12

до Інструкції

^ ЖУРНАЛ

обліку бланків

Надходження

Видача

дата
над-
ход-
жен-
ня

номер
супро-
відно-
го ли-
ста

звідки
надій-
шли

кіль-
кість
при-
мір-
ників

серія
і но-
мери
блан-
ків

дата

дата
і но-
мер
доку-
мента

кому видано

кіль-
кість
примі-
рників

серія
і но-
мери
блан-
ків

розпи-
ска
про
отри-
мання

примітка
(відміт-
ка про
знищен-
ня)

найме-
нування
підроз-
ділу

прізви-
ще та
ініціа-
ли от-
римува-
ча

Додаток 13

до Інструкції

^ ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

віднесення інформації до конфіденційної

Інформація, що включається до переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, повинна відповідати таким вимогам:

1) створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні організації;

2) використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави;

3) не належати до державної таємниці;

4) унаслідок розголошення такої інформації можливе:

- порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

- настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;

- створення перешкод у роботі державних органів.

( Інструкцію доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ N 1547 від 17.11.2004 )

Додаток 14

до Інструкції

Форма 14

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________

(посада керівника організації)

__________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"______"__________________ 200_ р.

ПРОГРАМА

проведення роботи ____________________________

(найменування організації)

з_____________________________________________

(іноземною делегацією, групою, окремими іноземцями)

фахівцями в галузі____________________________

Відомості про іноземців___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________

(за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підстави прийому__________________________________________________

__________________________________________________________________

Мета прийому______________________________________________________

Строк перебування_______днів з_______________________по___________

Відповідальні за прийом___________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада,

__________________________________________________________________

номер телефону)

Перелік питань, що плануються для обговорення,____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перелік структурних підрозділів та службових приміщень

організації, які іноземцям дозволено відвідати,___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-,

аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх

застосування______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Маршрути та порядок переміщення іноземців на території

організації_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перелік конфіденційної інформації, яка планується для передачі

іноземцям_________________________________________________________

__________________________________________________________________

Робота з іноземцями:

1-й день 10 год. Прибуття___________ Зустрічають__________

число, місяць, (місце _____________________

день тижня прибуття) _____________________

___________________________

2-й день 10 год. Бесіда Проводить____________

число, місяць, Обговорювання питання______ Присутні_____________

день тижня ___________________________ _____________________

14 год. Відвідування_______ Організовує__________

___________________________ Присутні_____________

Вечір - вільний

__й день 8 год. Виліт до____________ Супроводжує__________

число, місяць,

день тижня 9 год. 30 хв. Прибуття до__

___________________________

10 год. Обговорювання Проводить____________

питання____________________ Присутні_____________

___________________________ _____________________

14 год. Заключна бесіда Проводить____________

Присутні_____________

18 год.

Відвідування_______________ Супроводжує__________

___________________________ _____________________

10 год. Від'їзд Організовує__________

_____________________

____________________________ __________ ______________________

(посада керівника підрозділу (підпис) (ініціали та прізвище)

зовнішніх відносин)

ПОГОДЖЕНО

____________________________ __________ ______________________

(посада керівника, (підпис) (ініціали та прізвище)

найменування структурного

підрозділу)

"___" ___________ 200_ р.

( Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з Постановою КМ N 1000 від 19.07.2006 )

Додаток 15

до Інструкції

Форма 15

_________________________

(гриф обмеження доступу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________

(посада керівника організації)

________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"_____" _______________ 200_ р.

^ АКТ

експертизи матеріальних носіїв інформації, які планується передати іноземцям

Експертна комісія____________________________________________

(найменування організації)

у складі__________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

розглянувши_______________________________________________________

(найменування матеріальних носив інформації,

__________________________________________________________________

дата і номер реєстрації, стислий зміст)

__________________________________________________________________

вважає, що:

1) у матеріальних носіях__________________________________________

(найменування матеріальних носіїв

__________________________________________________________________

інформації, дата і номер реєстрації)

__________________________________________________________________

міститься інформація стосовно_____________________________________

(стислий зміст)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

яка відповідно до пункту _____ переліку відомостей, які містять

конфіденційну інформацію, що є власністю держави,

_________________________________________________ і належить до

(найменування організації, що його затвердила)

конфіденційної інформації, що є власністю держави;

2) передача іноземцям матеріальних носіїв конфіденційної

інформації, що є власністю держави, зазначених у пункті 1 цього

акта, повинна здійснюватися відповідно до законодавства з дозволу

__________________________________________________________________

(посада керівника організації)

Голова комісії _____________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________________ ________________________

_____________________ ________________________

"_____" _______________ 200_ р.

( Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з Постановою КМ N 1000 від 19.07.2006 )

Додаток 16

до Інструкції

Форма 16

__________________________________

(гриф обмеження доступу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

(посада керівника організації)

__________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"_____" __________________ 200_ р.

^ АКТ

експертизи матеріальних носіїв інформації, які планується передати іноземцям

Експертна комісія_________________________________________у складі

(найменування організації)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

розглянувши_______________________________________________________

(найменування матеріальних носіїв інформації, дата і

__________________________________________________________________

номер реєстрації, стислий зміст)

__________________________________________________________________

вважає, що:

1) у матеріальних носіях_____________________________________

(найменування матеріальних носіїв

__________________________________________________________________

інформації, дата і номер реєстрації)

__________________________________________________________________

не міститься конфіденційна інформація, що є власністю держави;

2) перелічені в пункті 1 цього акта матеріальні носії можуть

бути передані іноземцям.

Голова комісії _____________________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________________ __________________________

"_____" _______________ 200_ р.

( Інструкцію доповнено додатком 16 згідно з Постановою КМ N 1000 від 19.07.2006 )

Додаток 17

до Інструкції

Форма 17

^ ЖУРНАЛ

обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями

______________________________________

(найменування організації)

Поряд-
ковий
номер

Час
пере-
бува-
ння

Прізвище,
ім'я та
побатько-
ві (за
наявнос-
ті)
іноземця,
держава,
підприєм-
ство
(устано-
ва,
організа-
ція)

Мета
прийому,
ініціали
та пріз-
вище
посадо-
вих
осіб,
відпові-
дальних
за
прийом

Підроз-
діли
органі-
зації,з
роботою
яких
ознайо-
милися
інозем-
ці

Ініціали
та пріз-
вище
праців-
ників
органі-
зації,
які
брали
участь
у
прийомі

Підсумки
прийому
(зазначаються
відомості
про виконання
програми
проведення
роботи з
іноземцями,
у разі передачі
конфіденційної
інформації-
відомості про
неї, ким видано
дозвіл на
передачу такої
інформації)

Номер
справи,
тому,
аркушів,
що
передані
іноземцям

_______________

Примітка. Підрозділи зовнішніх відносин організацій у звітах про ділові зустрічі з іноземцями відображають також інформацію про прийом іноземців на підприємствах, в установах і організаціях, що їм підпорядковані або належать до сфери їх управління.

( Інструкцію доповнено додатком 17 згідно з Постановою КМ N 1000 від 19.07.2006 )
1   2   3   4

Схожі:

Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconНаказ №82-оп "18" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісії по прийманню матеріальних цінностей, отриманих безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунків, а також для переоцінки матеріальних цінностей Відповідно до Наказу Мінфіну №947 від 14.
Наказу Мінфіну №611 від 26. 06. 2013р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»...
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconПро затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01.
Україні ( 2939-12 ) та на виконання вимог пункту 4 Інструкції про порядок проведення ревізій І
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
З змінами та доповненнями, від 5 липня 2004 р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи