Основні терміни І визначення icon

Основні терміни І визначення
НазваОсновні терміни І визначення
Дата23.06.2012
Розмір54.9 Kb.
ТипДокументи

Основні терміни і визначення


Адаптація – здатність організму пристосовуватися до визначеної дози шкідливої речовини.

Аксіома про потенційну небезпеку – потенційна небезпека є універсальною властивістю процесу взаємодії людини із середовищем існування на всіх стадіях життєвого циклу.

Аналіз дерева причин – один з інструментів дослідження безпеки технічних і біологічних антропогенних систем.

Аналізатори – сукупність біологічних, біохімічних і біофізичних перетворювачів і утворень периферичної і центральної нервової системи людини, які здійснюють сприйняття, перетворення й аналіз інформації про навколишнє середовище і стан самого організму.

Антидепресанти – психотропні засоби різного механізму дії, що поліпшують психічний стан людини.

Антимутагени – хімічні засоби, що знижують імовірність виникнення фізіологічних змін організму (мутацій) на генетичному рівні.

Антиоксиданти – природні чи синтетичні речовини, що сповільнюють чи запобігають окислюванню органічних сполук організму людини.

Антропометрія – вимір і опис тіла людини в цілому й окремих його частина.

Афект – емоційна реакція нервової системи людини на зовнішній подразник високої інтенсивності, який може викликати неадекватне поводження людини.

Безпека – збалансований стан природних, антропогенних і антропогенно-природних систем, наприклад «людина – виробниче середовище».

Безпека життєдіяльності (БЖД) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем і способи забезпечення безпеки його життя і діяльності в середовищі існування й умовах сучасного виробництва.

Безумовні рефлекси – стереотипи поводження, придбані людиною в динамічно рівноважних умовах середовища існування, що сформувалося в процесі розвитку людини і передаються в спадщину.

Біосфера – саморегулююча оболонка Землі, що містить у собі частину атмосфери (до 50 км), гідросфери (глибиною до 11 км) і літосфери (до 4,5 км), у яких спостерігаються живі макро- і мікроорганізми.

Побутове середовище – середовище проживання людини, що включає сукупність житлових будинків, об'єктів культурного і спортивного призначення, а також комунально-побутових організацій і установ.

Вібрація – пружні коливання частин твердого тіла (частин апаратів, машин, устаткування, споруджень).

Вірус – збудник хвороб рослин, тварин і людини на внутрішньоклітинному рівні.

Вивих – стійкий зсув суглобних кінців кісток за границі їх нормального взаємного розташування.

Збудливий психічний процес – процес, що розвивається на рівні центральної нервової системи, який викликає гіперактивність, багатослівність, тремтіння рук, голосу.

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я.

Шкідливий фактор – негативний фактор середовища існування людини, вплив якого приводить до захворювання, погіршенню самопочуття, зниженню працездатності.

Гомосфера – простір (робоча зона), де знаходиться людина в процесі своєї діяльності.

Діяльність – це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем для досягнення свідомо поставленої мети, що виникла в нього внаслідок прояву визначених потреб.

Диференціальний поріг – це мінімальна різниця між інтенсивностями двох подразників, при якій спостерігається початок розпізнавання цих рівнів подразника людиною.

Здоров'я – стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних недоліків (визначення ВООЗ).

Ієрархія – розташування частин чи елементів системи в порядку від вищого до нижчого.

Імунітет – несприйнятливість організму до інфекційних і неінфекційних агентів і речовин, що впливають на організм ззовні чи формуються в організмі під впливом тих чи інших факторів.

Канцерогенні речовини (канцерогени) – речовини, що викликають, як правило, злоякісні новотвори.

Катастрофа – великомасштабна аварія, що приводить до значних негативних наслідків для людини, тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища існування.

Клімат – це багаторічний режим погоди. Клімат властивий тій чи іншій місцевості.

Лабільність – час, протягом якого жива тканина біологічного організму відновлює працездатність після чергового циклу порушення.

Особистість – це рівень розвитку біологічної, психічної і соціальної систем людини, що включає безліч їхніх взаємозалежних характеристик і елементів.

Ноосфера – це вища стадія розвитку біосфери, що характеризується гармонічним сполученням людського розуму, вираженого в змінах, що вносить людина в біосферу, із природними процесами, які відбуваються в біосфері.

Навколишнє середовище – середовище існування людини, обумовлене сукупністю позитивних і негативних природних і антропогенних факторів, здатних впливати на його життєдіяльність.

Небезпечний факторнегативний фактор середовища існування людини, що приводить до травм, опіків, обмороженням чи інших ушкоджень організму чи окремих його органів і може навіть викликати летальний результат.

Відмороження – ушкодження тканин організму, викликане дією низьких температур визначеного значення і тривалості дії.

Психіка - здатність мозку людини відображати об'єктивну реальність навколишнього світу у формі відчуттів, представлень, думок і інших суб'єктивних образів об'єктивного світу.

Психічні процеси – процеси розумового одержання, обробки й обміну інформації.

Гранично допустимий рівень (ГДР) – це той максимальний рівень негативного фактора, який, впливаючи на людину (ізольовано чи в сполученні з іншими факторами) протягом робочої зміни щодня протягом усього виробничого стажу, не викликає в нього й у його потомства біологічних змін, навіть схованих і тимчасово компенсованих, у тому числі захворювань, змін реактивності, адаптаційно-компенсаторних можливостей, імунологічних реакцій, порушення фізіологічних циклів, а також психологічних порушень (зниження інтелектуальних і емоційних здібностей, розумової працездатності, надійності виконання виробничих функцій).

Виробниче середовище – простір, у якому здійснюється трудова діяльність людини.

Ноксосфера – простір, у якому постійно існують чи періодично виникають небезпеки.

Небезпека – це об'єктивне явище існування матеріального світу.

Потреба – необхідність для людини тих елементів середовища існування, які забезпечують його існування, як з фізичних, так і з психологічних позицій.

Регенерація здатність організму людини до відновлення функцій, структури ушкоджених органів чи тканин організму.

Ризик (1) – це частота реалізації небезпек технічного чи біологічного антропогенного об'єкта.

Ризик (2) – це кількісна оцінка небезпеки об'єкта чи явища.

Сенсибілізатори – речовини, що впливають на організм людини на клітинному рівні, як алергени.

Свідомість – одна з основних, характерних ознак людини.

Соціальні хвороби – розповсюджені захворювання населення держави, регіону, виникнення і поширення яких зв'язано з несприятливими соціально-економічними умовами.

Соціум – ієрархія підсистем і сфер громадського життя, гармонійна взаємодія яких забезпечує єдність суспільства.

Стрес – стан особливої хворобливої напруженості організму, який викликаний надмірно сильними захисними фізіологічними реакціями, що виявляються унаслідок високої інтенсивності зовнішнього подразника.

Таксономія – наука про класифікацію і систематизацію явищ, процесів, об'єктів.

Техносфера – це область біосфери, природні характеристики і процеси в якій трансформовані в результаті безпосереднього чи непрямого впливу діяльності людини з метою підвищення матеріальної, психічної і соціально-економічної комфортності життя.

Гальмовий психічний процес – процес, який розвивається на рівні центральної нервової системи, що викликає скутість і сповільненість реакцій, рухів людини.

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, у процесі якої він впливає на біосферу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх фізіологічних і моральних потреб.

Фотосинтез – утворення вищими рослинами, водоростями, бактеріями, що фотосинтезують, складних органічних сполук, необхідних для життєдіяльності як для самих рослин, так інших організмів із простих з'єднань (наприклад, вуглекислого газу і води) за рахунок використання енергії світла.


Схожі:

Основні терміни І визначення iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Основні поняття, терміни І визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття І визначення...
Основні терміни І визначення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Основні терміни І визначення iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу інформаційні технології в системах управління затверджено
Вступ. Мета І задача курсу. Основні терміни, визначення І класифікація інформаційних технологій
Основні терміни І визначення iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
Основні терміни І визначення iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
Основні терміни І визначення iconОсновні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп
Однією із передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору є впровадження в систему вищої освіти...
Основні терміни І визначення iconО. С. Поважний 2011 року положення про проведення конкурс
Постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів І студентів навчальних закладів підручниками...
Основні терміни І визначення iconПоложення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління
Постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів І студентів навчальних закладів підручниками...
Основні терміни І визначення iconКалендарно-тематичний план лекцій з ресурсознавства лікарських рослин для студентів V курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2010 – 2011 н р
Рослинний світ та його багатства. Ресурсознавство лікарських рослин як основна частина охороні екологічного середовища. Задачі ресурсознавства....
Основні терміни І визначення iconНавчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків”
Порівняльний аналіз неплатоспроможності банків та неплатоспроможності суб’єктів господарювання. Ознаки неплатоспроможності банку....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи