Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 icon

Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988
Скачати 61.42 Kb.
НазваСписок літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988
Дата23.06.2012
Розмір61.42 Kb.
ТипДокументи

Список літератури


 1. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988. – 576 с.

 2. Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994.

 3. Баб'як І.П., Біленчук О.Г. Екологічне право України. – К.: Атіка, 2000.

 4. Бакка М.Т., Мельничук А.С, Сівко В.К. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995.

 5. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – С-Пб., 1996.

 6. Бедрій Я.І., Джигирей В.С, Кидисюк А.І. та ін. Основи екології та охорона навколишнь­ого природного середовища: Навч. посібник для вузів. – Львів, 1999.

 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций / Под ред. А.К. Назарова. – Курган: Изд-во КМИ, 1994.

 8. Безопасность жизнедеятельности; Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом «Дашков и К», 2000.

 9. Безопасность жизнедеятельности. Уч. пособие / Под ред О.Н. Русака. – ЛТА, С- Пб., 1996.

 10. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. М.: Высш. шк. 2001 г.

 11. Безопасность труда в промышленности / К.Н. Ткачук, П.Я. Галушко, Р.В. Сабарно и др. – К.: Техніка, 1982.

12.Безпека життєдіяльності / За ред. Я. Бедрія. – Львів: Афіша, 1998.

13.Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 278 с.

14.Буравлев Ю.В., Павлова Е.Н. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1999.

15.Вернадский В.И. Биосфера. – М.: 1967. – 376 с.

16.Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Русский космизм. Антология философской мысли. – М., 1993. – С. 303 – 311.

17.ВИНИТИ // Итоги науки и техники / Серия «Охрана среды и научно-технический прогресс». Т. 25, 1995 – 2001.

18.ВИНИТИ // Итоги науки и техники / Серия «Экологическая экспертиза и риск технологий». Т. 27, 1995 – 2001.

19. Взаимодействие в системе «литосфера – гидросфера – атмосфера».Т.2 – М.: МГУ, 1999.

20.Вітренко І.С. Загальна та медична психологія: Навч. посібник. – К.: Здоров'я, 1994.

21.Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества /Под ред. Л.А. Ильина, В.А. Филова. – М.: Химия, 1990.

22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях. Підвищення рівня підготовки різних категорій населення, які навчаються з безпеки життєдіяльності людини»: Матеріали конференції. – К.: КМУЦА, 1998.

23.Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. – С- Пб.: Спец. литература, 1995.

24.Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997.

25.ГОСТ 12.0.003 –74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

26.Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Уч. пособие. – М.: Высшая школа, 1985.

27. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного срередовища: Навч. посібник. – К.: Т-во Знання, КОО, 2000.

28. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999.

29.Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності / Опорний конспект лекцій. – К.: КДТЕУ, 1999. – 208 с.

30.Екологія і економіка: Навч.посібник для вузів / Колотило Г.М. – К.: Т-во Знання, 1999.

31.Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. 2-ге вид. стереотипне. – Львів: Афіша, 2000.

32.Заверуха Н. М. Безпека життєдіяльності. – К.: Комерційний коледж, 1998.

33. 3аиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. – М: Недра, 1992.

34.Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. – К.: Парламентське вид–во, 2000.

35.3ащита атмосферы от промышленных загрязнений: Справочник: Пер. с англ.: В 2 т. / Под ред. Е. Калверта и Г. Инглунда. – М.: Металлургия, 1988.

36. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998.

37.Кащенко О.Л. Фінанси природокористування. – Суми: Університетська книга, 1999.

38.Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988.

39. Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні: Затверджений міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 24 грудня 1998 р.

40.Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.

41.Кривошеин Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Уч. пособие. – М.: Недра, 2000.

42.Крисаченко В.С Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996.

43.Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф., Безопасность жизнедеятельности. – Днепропетровск, Пороги, 1992. – 412 с.

44.Козлов В.И. Модели и алгоритмы решения задач безопасности труда. – Рига, Зинжане, 1978. – С. 27 – 33.

45.Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Навч. посібник – Харків, 1995. – 107 с.

46.Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. 2-е видання. – Львів: Львівський банківський коледж; К.: Т-во Знання, КОО, 1999.

47.Лишук В.А., Мосткова Е.В. Основы здоровья. – М.: Рос. академия медицинских наук, 1994.

48.Лушкін В.А., Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності. – Житомир, 2001. – 672 с.

49.Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград, 1998.

50. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи: основні терміни та поняття: Тлумачний словник-довідник. – К.: Т-во Знання, КОО, 2001.

51. Національна доповідь України / Конференція ООН «Навколишнє середовище і розвиток» (Бразилія-92). – К.: Час, 1992.

52.Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993.

53.Никитин Д.П. и др. Окружающая среда и человек. – М.: Высшая школа, 1986. – 325 с.

54.Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. / Под ред. В.В. Тарасова. – М.: Изд-во МГУ, 1998.

55.Основы инженерной психологии // Учебн. для ВУЗов / Б.А. Душков, Б.Ф. Ломов, В.Ф. Рубазин / Под ред. Б.Ф. Ломова. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. шк., 1986. – 448 с.

56. Пістун І.П. Безпека життєдільності: Навч. посібник. – Суми: Вид-во «Університетська книга», 2000.

57.Піча В.М. Соціоекологія: загальний курс / Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Каравела, 2000.

58.Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 1999.

59.Полежаев Е.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и психологии труда: Учебное пособие для экономических вузов. – М.: Экономика, 1974.

60.Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь экосоциологических терминов и понятий. – М.: Финансы и статистика, 1997.

61.Психология безопасности: Учебное пособие / Сост. В.З. Шишков, В.И. Тарадай. – К.: НИНЦОП, 1996.

62.Разметаев С.В. Экологическое право Украины. – К.: Синтекс Лтд, 2000.

63. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1984.

64.Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. – К.: Оріяни, 1999.

65. Соціологія: Посіб. для студентів вищих навч. закладів /За ред. В.Г. Городяненка, – К.: Академія, 1999.

66. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності. / В.А. Лущенков, Д.А. Бутко, 0.В. Гранкін та ін. – К.: Техніка, 1995.

67.Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. – М.: 1989. – 815 с.

68.Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле. – М.: Наука, 1986.

69.Фролов И.Т. Прогресс науки и будущее человечества. – М., 1975. – с. 190 – 223.

70.Хайнріх, Дітер, Тергт, Манфред: Екологія: dtv-Атлас. Пер. з німец. – К.: Знання-Прес, 2000.

71.Хенлі Е.Дж., Кумамото X. Надійнісне проектування технічних систем і оцінка ризику. – К., 1987.

72.Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1999.

73.Швебс Г.И. Идея ноосферы и социальная экология. // Вопросы философии. – 1991 – № 7. – С. 36 – 42.

74.Щедрова Г.А. Мета суспільства – людина // К.: Віче. – 1995. – № 3. – С. 22 – 34.

75.Экология города: Учебн. для вузов / Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Т-во Знання, 2000.

76.Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

77.Неразрушающий контроль. Акустические методы контроля: Практ. пособие. И.Н. Ермолов и др; Под ред В.В. Сухорукова. – М.: Высш. шк., 1991. –283 с.


Навчальне видання


Безпека життєдіяльності


Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Автор: Яков Олександровіч Сєріков


Редактор: М.З. Аляб'єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2005, поз. 316
Підп. до друку 16.04.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 13,0 Облік.-вид. арк. 13,5

Тираж 150 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Схожі:

Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconСписок рекомендованої літератури
Авруцкий Г. Я., Недува А. А. Лечение психически больных: Руководство для врачей. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1988. – 528 с
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconСписок літератури для лікарів-інтернів основна література: Бунятян А. А., Рябов Г. А., Маневич А. З., «Анестезиология и реаниматология», Москва, «Медицина», 1987
Бунятян А. А., Рябов Г. А., Маневич А. З., «Анестезиология и реаниматология», Москва, «Медицина», 1987
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconПерелік рекомендованої навчально-методичної літератури основна література
Судова медицина. За ред акад. Намну москаленка В. Ф. та професора Михайличенка Б. В. // К., Всв медицина, 2011. – 448 с
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconКафедра світової літератури Міжвузівський цикл лекцій “Нобелівські лауреати з літератури”
Лекція 61. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1988 року Нагіб Абд аль-Азіз ас Сабільгі Махфуз (Єгипет) – «тому, хто завдяки...
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconРекомендаційний список літератури
Комбустіологія, або медицина опіків — відносно молода галузь медицини, яка вивчає важкі опікові ураження І пов`язані з ними патологічні...
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconДиплом кандидата наук ит №012955 от 28 сентября 1988 г
Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 02. 1988 р. Диплом кандидата наук ит №012955...
Список літератури Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988 iconТематика и календарный план лекций по охороне труда в фармации для студентов 5 курса фармацевтического факультета
Организация охраны труда в фармацевтической отрасли как составляющая системы охраны труда в государстве. Научные основы проектирования,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи