«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») icon

«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит»)
Скачати 436.28 Kb.
Назва«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит»)
Сторінка1/2
Дата23.06.2012
Розмір436.28 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ

З КУРСУ

«ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання

за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2006


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання з курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 6.050100 «Облік і аудит»). Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 32 с.


Укладач: В.Ю. Світлична


Рецензент: к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 7 від 26 грудня 2005 р.


ВСТУПЯвища і процеси, що відбуваються в економічній та соціальних сферах кожної держави, не можуть бути сприйняті без певної їх систематизації на основі логічного впорядкування за допомогою статистичних показників. Розвиток міждержавних зв'язків у соціально-економічній сфері, політичні події та процеси інтеграції країн у світову економіку тільки підтверджують важливість і актуальність використання, удосконалення засобів і методів статистичного аналізу економічної та соціальної інформації.

З метою постійного відслідковування змін, що відбуваються у соціально-економічній сфері, сучасна статистична наука використовує засоби і прийоми фінансової статистики. Ця галузь статистики за допомогою методів математичної статистики дозволяє ефективно досліджувати закони руху фінансових, кредитних, грошових ресурсів у масштабах всієї країни, а також вивчати фінансові аспекти функціонування окремих підприємств, організацій і установ.

Метою вивчення курсу «Фінансова статистика» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок використання статистичних методів аналізу економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макро- і мікрорівні.

Завданням курсу «Фінансова статистика» є вивчення принципів побудови системи показників фінансової статистики, її місця і ролі серед інших статистичних дисциплін; набуття вмінь і навичок виконання фінансових розрахунків у аналізі і прогнозуванні розвитку фінансової сфери.

Предметом курсу виступає фінансова система національної економіки України.


^ ПРОГРАМА КУРСУ «ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»


Тема І. Предмет, об'єкт, метод і завдання фінансової статистики. Система показників фінансової статистики


Предмет фінансової статистики як галузі науки. Багатоваріантність трактувань сутності фінансової статистики.

Об'єкт вивчення фінансової статистики.

Особливості методу фінансової статистики.

Завдання фінансової статистики в умовах трансформаційних перетворень економіки України.

Основні показники фінансової статистики.


^ Тема ІІ. Статистика державного бюджету


Сутність і основні завдання статистики державного бюджету. Соціально-економічне значення статистичного вивчення Державного бюджету України.

Бюджетна класифікація як основа групування доходів і видатків бюджету.

Основні показники і основні методи статистичного аналізу показників Державного бюджету України.

Основні джерела статистичної інформації про виконання Державного бюджету України.


^ Тема ІІІ. Статистика страхування


Соціально-економічне значення і завдання статистики страхування.

Класифікація та групування, що застосовуються у статистиці страхування.

Перелік основних завдань, абсолютних і відносних показників державного соціального страхування і соціального забезпечення.

Основні завдання, методи вивчення статистики особистого й майнового страхування.

Статистичні показники діяльності страхових компаній.


^ Тема ІV. Статистика кредиту


Соціально-економічна сутність кредиту та завдання його статистичного вивчення.

Показники швидкості обороту кредиту та їх визначення.

Основні групування та статистичні показники коротко- і довгострокового кредитування.

Показники економічно-статистичного аналізу, що застосовуються кредитними організаціями для визначення рівня кредитоспроможності позичальника.


^ Тема V. Визначення еквівалентності відсоткових ставок


Сутність, види відсоткових ставок та завдання їх статистичного вивчення.

Статистичний аналіз динаміки рівня відсоткових ставок.


^ Тема VІ. Фінансовий рахунок в системі національних рахунків (СНР)


Основні категорії, загальна характеристика та класифікації СНР. Завдання системи СНР.

Характеристика відмінностей між інституційними одиницями і інституційними секторами, а також резидентами і нерезидентами.

Методологія складання національних рахунків.


Основні напрями статистичного аналізу і практичного застосування даних СНР. Аналітичні можливості СНР.


^ Тема VIІ. Статистика цінних паперів


Предмет, завдання статистики цінних паперів.

Інформаційне забезпечення статистики цінних паперів.

Система показників статистики цінних паперів.


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Загальні вимоги


Виступаючи однією з форм здійснення навчального процесу студентів заочної форми навчання, виконання контрольної роботи спрямовано на набуття студентами навичок і вмінь досліджувати й узагальнювати літературні джерела, аналізувати статистичні дані та здійснювати відповідні розрахунки.

Контрольна робота оформляється рукописним чи друкованим способом на одному звороті сторінки паперу А4 (297 х 210 мм). Усі сторінки роботи та додатків повинні мати єдину порядкову нумерацію і прошиті швидкозшивачем. Нумерацію проставляють, починаючи зі змісту роботи; титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставлять. В кінці роботи студент обов'язково ставить підпис.

Під час оформлення роботи необхідно дотримуватись відповідних вимог, таблиці й діаграми повинні бути змістовними і супроводжуватись відповідними висновками. Розрахунки треба пояснювати й характеризувати методику, що використовується. Розділи й окремі питання роботи необхідно чітко визначити, матеріал викладати послідовно, конкретно і чітко. Форма титульного аркушу звіту наведена в Додатку 1.


З курсу «Фінансова статистика» студенти виконують контрольну роботу, що складається з двох частин:

1. Теоретична частина – дослідження літературних джерел за відповідних питань курсу.

2. Розрахункова частина – вирішення задач.


Теоретичні питання контрольної роботи

1. Предмет фінансової статистики як галузі науки. Багатоваріантність трактувань сутності фінансової статистики.

2. Об'єкт вивчення фінансової статистики.

3. Особливості методу фінансової статистики.

4. Завдання фінансової статистики в умовах трансформаційних перетворень економіки України.

5. Основні показники фінансової статистики.

6. Сутність і основні завдання статистики державного бюджету. Соціально-економічне значення статистичного вивчення Державного бюджету України.

7. Бюджетна класифікація як основа групування доходів і видатків бюджету.

8. Основні показники і методи статистичного аналізу показників Державного бюджету України.

9. Основні джерела статистичної інформації про виконання Державного бюджету України.

10. Соціально-економічне значення і завдання статистики страхування.

11. Класифікація та групування, що застосовуються у статистиці страхування.

12. Перелік основних завдань, абсолютних і відносних показників державного соціального страхування і соціального забезпечення.

13. Основні завдання, методи вивчення статистики особистого й майнового страхування.

14. Статистичні показники діяльності страхових компаній.

15. Соціально-економічна сутність кредиту та завдання його статистичного вивчення.

16. Показники швидкості обороту кредиту та їх визначення.

17. Основні групування й статистичні показники коротко- і довгострокового кредитування.

18. Показники економічно-статистичного аналізу, що застосовуються кредитними організаціями для визначення рівня кредитоспроможності позичальника.

19. Сутність, види відсоткових ставок та завдання їх статистичного вивчення.

20. Статистичний аналіз динаміки рівня відсоткових ставок.

21. Основні категорії, загальна характеристика та класифікації СНР. Завдання системи СНР.

22. Характеристика відмінностей між інституційними одиницями і інституційними секторами, а також резидентами і нерезидентами.

23. Методологія складання національних рахунків.

24. Основні напрями статистичного аналізу і практичного застосування даних СНР. Аналітичні можливості СНР.

25. Предмет, завдання статистики цінних паперів.

26. Інформаційне забезпечення статистики цінних паперів.

27. Система показників статистики цінних паперів.

У теоретичній частині роботи передбачено вивчення трьох з вище перелічених питань курсу. Ці питання обирають згідно з даними, які наведені у табл. 1. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента за списком групи.

Таблиця 1 – Завдання для виконання теоретичної частини

№ варіанта

Контрольні запитання

1

2

3

1

1

6

11

2

2

7

12

3

3

8

13

4

4

9

14

5

5

10

15

6

16

20

24

7

17

21

25

8

18

22

26

9

19

23

27

10

1

7

13

11

6

12

4

12

11

3

9

13

2

8

14

14

5

20

25

15

10

24

18

16

15

17

22

17

16

21

26

18

19

1

12

19

23

10

5

20

27

19

14

21

2

9

17

22

3

10

18

23

24

16

8

24

7

15

23

25

22

6

14

26

13

21

5

27

19

11

4

28

25

17

18

29

19

27

26

30

11

1

20

31

3

12

21

32

4

13

22

33

23

15

5

34

8

22

15

35

25

17

10

36

18

26

19

37

20

22

27

38

16

24

23

39

26

7

25

40

8

4

2

^ РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА контрольної роботи


Розрахункова частина контрольної роботи має на меті виконання розрахунків за сьома задачами. Номер варіанту завдання відповідає порядковому номеру студента за списком групи і розподіляється наступним чином:

Варіант № 0 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №10, 20, 30, 40;

Варіант №1 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №1, 11, 21, 31;

Варіант № 2 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №2, 12, 22, 32;

Варіант № 3 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №3, 13, 23, 33;

Варіант № 4 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №4, 14, 24, 34;

Варіант № 5 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №5, 15, 25, 35;

Варіант № 6 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №6, 16, 26, 36;

Варіант № 7 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №7, 17, 27, 37;

Варіант № 8 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №8, 18, 28, 38;

Варіант № 9 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №9, 19, 29, 39.

^ Методичні вказівки до вирішення задач

При вирішенні задач контрольної роботи студенту необхідно знати такі основні положення теорії фінансової статистики.Задача 1. Розрахунок базисних і ланцюгових показників рядів динаміки: абсолютного приросту, темпу росту й приросту, середнього абсолютного приросту, середнього темпу росту.

Припустимо, що маємо такі дані по обсягах ВВП і доходах бюджету (табл.2).

Таблиця 2 – Обсяг показників ВВП і доходів бюджету, млн. грн.

Рік

ВВП

Доходи

1

90 000

40 500

2

91 000

39 500

3

99 000

39 700

4

100 000

40 500


1. Розрахунок абсолютного ланцюгового приросту (). Для цього використовують наступну формулу:

, (1)

де – поточний рівень ряду динаміки економічного показника;

– попередній рівень ряду динаміки.

Використовуючи формулу (1), розраховуємо:

(ВВП) = 91 000 – 90 000 = 1 000 тис. грн.;

(ВВП) = 99 000 – 91 000 = 8 000 тис. грн.

Аналогічно (Дох.) = 39 500 – 40 500 = - 1 000 грн.

2. Розрахунок абсолютного базисного приросту ():

, (2)

де – перший (початковий) рівень ряду динаміки (показник першого аналітичного року).

Таким чином

(ВВП) = 91 000 – 90 000 = 1 000 тис. грн.;

(ВВП) = 99 000 – 90 000 = 9 000 тис. грн.;

(ВВП) = 100 000 – 90 000 = 10 000 тис. грн.;

(Дох.) = 39 500 – 40 500 = - 1 000 тис. грн.;

(Дох.) = 39 700 – 40 500 = - 800 тис. грн.

3. Розрахунок ланцюгового темпу росту ():

. (3)

Тоді

(ВВП) = 91 000 / 90 000 = 1,01 або = ;

(ВВП) = 99 000 / 91 000 = 1,09 або 109%;

(Дох) = 39 500 / 40 500 = 0,98 або 98%.

4. Розрахунок ланцюгового темпу приросту ():

або . (4)

Отже

(ВВП) = 1,01 – 1 = 0,01 або 101 – 100 = 1%;

(ВВП) = 1,09 – 1 = 0,09 або 9%;

(Дох.) = 0,98 – 1 = - 0,02 або 2%.

5. Розрахунок базисного темпу росту ():

. (5)

Таким чином:

(ВВП) = 91 000 / 90 000 = 1,01;

(ВВП) = 99 000 / 90 000 = 1,1;

(Дох.) = 39 500 / 40 500 = 0,98.

6. Розрахунок базисного темпу приросту ():

або . (6)

Тоді

(ВВП) = 1,01 – 1 = 0,01 або 101 – 100 = 1%;

(ВВП) = 1,1 – 1 = 0,1 або 9%;

(Дох.) = 0,98 – 1 = - 0,02 або 2%.

7. Розрахунок середнього абсолютного приросту ():

, (7)

де n – кількість рівнів ряду динаміки (4, оскільки 4 роки).

Тоді

(ВВП) = (91 000 – 90 000) / 3 = 333,3;

(ВВП) = (99 000 – 90 000) / 3 = 3 000.

8. Розрахунок середнього темпу росту ():

. (8)

Таким чином:

(ВВП) = 1,0354; (Дох.) = 1.


Задача 2. Визначення середнього розміру і строку кредиту.

Припустимо, що маємо наступні дані: загальна сума наданих кредитів – 200 тис. грн., з них: 100 тис. грн. – на строк до 9 місяців, 60 тис. грн. – на строк до 6 місяців і 40 тис. грн. – на строк до 3 місяців.

Для визначення середнього розміру кредиту використовуємо формулу

(9)

де а – розмір кредиту;

t – строк кредиту.

Тоді: тис. грн.

Для визначення середнього строку кредиту використовують формулу

(10)

Таким чином: міс.


Задача 3. Визначення показників: швидкість обороту, коефіцієнт закріплення, абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Припустимо, що маємо такі дані за півріччя (табл.3).

Таблиця 3 – Обсяг продукції і оборотних засобів, тис. грн.

Показник

Значення

1. Обсяг реалізованої продукції в договірних цінах:

1.1) за планом;


2 500

1.2) фактично

2 900

2. Середні залишки нормованих оборотних засобів:

2.1) за планом;


250

2.2) фактично

285

1. Швидкість обороту оборотних засобів характеризується показниками: числом оборотів (N) і тривалістю одного обороту (Т). Число оборотів знаходимо наступним чином:

(11)

де О – обсяг реалізованої продукції (пл – плановий, ф – фактичний);

З – середні залишки нормованих оборотних засобів (пл – планові, ф– фактичні).

Тоді: NПЛ. = 2 500 / 250 = 10; NФ. = 2 900 / 285 = 10,2.

Тривалість одного обороту у днях визначаємо за формулою

(12)

де Д – тривалість днів в аналітичному періоді (півріччя – 180 днів).

Таким чином, ТПЛ = днів; ТФ = днів.

2. Коефіцієнт закріплення (завантаження) (КЗ) характеризує суму оборотних коштів, що припадає на одиницю реалізованої продукції:

. (13)

Тоді: ; .

3. Вивільнення (або додаткове залучення) оборотних засобів є результатом прискорення або уповільнення швидкості їх обігу. Чим більше оборотів здійснюють оборотні засоби, тобто чим менша величина їх завантаження і більша швидкість обігу, тим з меншою їх сумою підприємство може виконати програму виробництва і реалізації продукції.

3.1. Абсолютне вивільнення оборотних засобів розраховується так:

. (14)

Таким чином: ∆ В = 285 – 250 = 35.

3.2. Відносне вивільнення оборотних засобів:

- у зв'язку із зміною обсягу реалізації

. (15)

Тоді:;

  • у зв'язку із зміною оборотності оборотних засобів

. (16)

Тоді: - 5.


Задача 4. Визначення числа оборотів і тривалості одного обороту

грошової маси.

Припустимо, що маємо такі дані за півріччя (табл.4).

1. Число оборотів грошової маси (Т) знаходимо за формулою:

(17)

де Кнад – наявні кошти, що надійшли до банку;

МГ – середня маса грошей в обігу.

Таблиця 4 – Показники грошової маси, тис. грн.

Показник

Значення

1. Середня маса грошей в обігу:

І квартал


9,0

ІІ квартал

9,5

ІІІ квартал

9,8

IV квартал

10,5

2. Надійшло наявних грошей в касу банку:

І квартал


35,5

ІІ квартал

42,0

ІІІ квартал

47,7

IV квартал

50,5


Таким чином: ТІкв = 35,5 / 9,0 = 3,9; Трік = 4,53.

2. Тривалість одного обороту (t1об) визначаємо таким чином:

(18)

де Д – тривалість аналітичного періоду (квартал – 90 днів, рік – 360 днів).

Тоді: ;


Задача 5. Визначення показнику дожиття.

Припустимо, що маємо такі дані розподілу населення (табл.5).

Таблиця 5 – Розподіл населення за віком, осіб

Показник

Значення

1. Вік населення (х), років

79

2. Кількість осіб, які дожили до віку «х» років

67 577

3. Кількість осіб, які померли при переході від віку «х» до віку «х+1» років


1 500

Ймовірність дожити до віку х років (Рх) розраховуємо за формулою

(19)

де lx – кількість осіб, які дожили до віку «х» років;

lх+1 – кількість осіб, які померли при переході від віку «х» до віку «х+1» років.

Таким чином:


Задача 6. Визначення середнього рівня відсоткових ставок

за простими відсотками.

Припустимо, що маємо такі дані про наданий підприємству фінансовою компанією кредит (табл.6).

Таблиця 6 – Вихідні дані

Показник

Значення

1. Сума кредиту, тис. грн.

700

2. Термін користування кредитом, років

6

3. Умови сплати відсотків:

- перші півроку;


35%

- наступні півроку;

40%

- наступний рік;

50%

- наступні два роки;

55%

- останні два роки

60%


Розрахунок показника середнього рівня відсоткових ставок для простих відсотків здійснюємо за формулою середньої арифметичної зваженої:

(20)

де – середня ставка за простими відсотками;

і – ставка простих відсотків за період часу;

n – період нарахування відсотків.

Тоді: .


Задача 7. Розрахунок нарощеної суми боргу за кредит

з урахуванням впливу інфляції.

Припустимо, що маємо такі дані про наданий підприємству кредит (табл.7).

Таблиця 7 – Вихідні дані

Показник

Значення

1. Сума кредиту, тис. грн.

150

2. Термін користування кредитом, років

2,0

3. Розмір річної відсоткової ставки

45%

4. Очікуваний рівень інфляції

25%


Суму нарощеного боргу через n років з урахуванням її знецінення у зв'язку з інфляцією можна визначити наступним чином:

(21)

де ^ Р – первинна сума боргу;

n – термін користування кредитом, років;

і – розмір річної відсоткової ставки;

h – середньорічний темп інфляції;

– множник нарощення.

Таким чином: грн.

  1   2

Схожі:

«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100...
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconО. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф кафедри Правового регулювання економіки В. Д. Понікаров (хнеу)
Облік І аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання бакалаврів за спеціальністю 050100 “Облік І аудит”)
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconДля студентів 3 курсу денної форми навчання І 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 050100 030509)„облік І аудит”)
Фінансовий облік 1” та „Фінансовий облік 2” (для студентів 3 курсу денної форми навчання І 4 курсу заочної форми навчання спеціальності...
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconДля студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит” харків – хнамг – 2007
Менеджмент: Конспект лекцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconДля студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит” харків – хнамг – 2007
Маркетинг: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінський облік» для студентів спеціальності 050100 "Облік І аудит"
«Облік і аудит» 3 курсу денної форми навчання і 4 курсу заочної форми навчання
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання спец....
«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит») iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «податковий облік» (для студентів спеціальності 050100 «Облік І аудит» 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання)
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік» (для студентів спеціальності 050100 «Облік І аудит» 4 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи