Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт icon

Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт
НазваМетодичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт
Сторінка1/8
Дата23.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт

(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання

спец. 7.090603, 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006


Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спец. 7.090603, 8.090603 – “Електротехнічні системи електроспоживання”) / Укл. Безрук В.І., Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Дьяков Є.Д., Калюжний Д.М. - Харків: ХНАМГ, 2006. – 43 с.


Укладачі: ст. викл. В.І.Безрук,

ас. Т.В. Блощенко,

доц., к.т.н. О.М. Довгалюк,

доц., к.т.н. Є.Д.Дьяков,

доц., к.т.н. Д.М. Калюжний


Рецензенти: проф. д.ф-м.н. В.Ф. Рой,

доц., к.т.н. П.П. Рожков,

доц., к.т.н. Г.М. Сердюкова


Рекомендовано кафедрою ”Електропостачання міст”,

протокол № 12 від 27 квітня 2006 р.


ЗМІСТ


ВСТУП 4

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 5

1. Порядок роботи над дипломним проектом (магістерською роботою) 6

1.1 Вибір теми дипломного проекту (магістерської роботи) та її затвердження 6

1.2 Науковий керівник і його обов’язки 8

2. Захист дипломних проектів (магістерських робіт) у Державній екзаменаційній Комісії 10

2.1 Підготовка доповіді 11

2.2 Підготовка до відповідей на запитання і зауваження 12

2.3 Порядок захисту дипломних проектів (магістерських робіт) у ДЕК 12

2.4. Помилки при захисті дипломних проектів 13

3. Основні вимоги до дипломного проекту 14

3.1. Зміст пояснювальної записки 14

3.2. Вимоги до структурних елементів пояснювальної записки 14

3.3. Загальні вимоги до оформлення тексту 16

3.4. Нумерація 18

3.5. Ілюстрації 19

3.6. Посилання 20

3.7. Список використаних літературних джерел 20

3.8. Додатки 21

3.9. Обсяг і оформлення пояснювальної записки 21

3.10. Вимоги до оформлення демонстраційних матеріалів 21

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

Додаток А
Зразок оформлення індивідуального технічного завдання до
випускної роботи 23

Додаток Б
Зразок оформлення титульного аркуша дипломного проекту 29

Додаток В
Зразок оформлення титульного аркуша магістерської роботи 30

Додаток Г
Зразок оформлення завдання до дипломного проекту 31

Додаток Д
Зразок оформлення завдання на магістерську роботу 34

Додаток Є
Зразок рецензії на дипломний проект 36

Додаток Ж
Зразок рецензії на магістерську роботу 38

Додаток З
Зразок оформлення реферату 40

Додаток К
Зразок штампу 41ВСТУПЯкісний рівень виконання студентами дипломного проекту (магістерської роботи) значною мірою характеризує рівень його професійної підготовки із спеціальності, визначає здатність вирішувати виробничі завдання при виконанні робіт.

У процесі виконання дипломних проектів та магістерських робіт у студентів виникають певні труднощі у виборі теми роботи, об’єкта дослідження, розробці індивідуального плану на виконання робіт, їх оформленні, порядку подання роботи на відгук, рецензію, нормоконтроль, попередній захист й захист у Державній екзаменаційній комісії.

Ці методичні рекомендації є спробою комплексного висвітлення вимог до підготовки та захисту дипломних проектів і магістерських робіт з метою надання допомоги студентам при виконанні, оформленні та захисті дипломних проектів і магістерських робіт.

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення робіт розроблені відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", чинного від 1.01. 1996 р.

Рекомендації із захисту дипломних проектів (робіт) складено на підставі "Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України" № 83-5/1259 від 29.12.1993 р.

Вимоги до магістерських робіт включають також рекомендації бюлетенів ВАК України №2 [2].
^
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИДипломний проект (магістерська робота) є підсумковою самостійною роботою випускника Харківської національної академії міського господарства, яка показує, що він засвоїв необхідні для спеціальності обсяги знань, орієнтується в питаннях теорії і практики рішення інженерних задач, здатний їх розв’язувати з урахуванням соціально-економічного стану України в сучасних ринкових відносинах.

Виконання дипломних проектів і магістерських робіт є заключним етапом навчання на відповідному ступені вищої освіти. ^ Дипломний проект (магістерська робота) є кваліфікаційною роботою, виконаною особисто студентом (магістрантом), і являє собою закінчене науково-практичне дослідження. Вона містить висунуті автором для прилюдного захисту обґрунтовані теоретичні результати, характеризується єдністю змісту та практичною значущістю. Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні доцільності практичного застосування одержаних результатів дослідження.

Магістерська робота характеризується також науковою новизною, яку подають у вигляді короткої анотації нових наукових положень (рішень), запропонованих розробником особисто. Студенту необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше наукових розробок [2]. Обов’язково треба визначити предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта [2]. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістра, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.

У мовностилістичному оформленні матеріалу слід враховувати особливості наукового стилю мови, головною рисою якого є об’єктивність. Треба стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Виконання роботи має на меті досягнення таких цілей:

- розвиток навичок самостійної дослідницької роботи студентів;

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності;

- виявлення рівня самостійності студентів у вирішенні поставлених завдань.

Для досягнення вказаних цілей при виконанні роботи студенту необхідно:

- обґрунтувати актуальність та значущість обраної теми роботи в теорії та щодо умов об’єкта дослідження;

- визначити мету і конкретні завдання дослідження;

- визначити об’єкт і предмет дослідження;

- провести огляд опублікованих за темою дослідження літературних джерел та узагальнити зібраний матеріал;

- проаналізувати особливості функціонування предмета дослідження, виявити їх закономірності;

- вибрати метод (методику) проведення дослідження;

- проаналізувати виробничо-господарську діяльність об'єкта дослідження;

- виконати техніко-економічне обґрунтування запропонованих рішень і сформулювати висновки;

- логічно викласти матеріали й одержані результати дослідження;

- належним чином оформити текстову і графічну частини дипломного проекту (магістерської роботи) для подання матеріалу на кафедру, рецензенту і Державній екзаменаційній комісії для її публічного (відкритого) захисту.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів
Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів / укладачі : В. О. Пчелінцев, Л. І....
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт iconМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи