Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/6
Дата23.06.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія

міського господарства


Робоча програма і короткий конспект лекцій

до самостійного вивчення курсу „Економетрія”

(для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальностей 7.050201 "Менеджмент організацій",

7.050106 "Облік і аудит" і 7.050107 "Економіка підприємств")


Харків – ХНАМГ - 2006

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу "Економетрія" (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей "Менеджмент організацій", "Облік і аудит" та "Економіка підприємства"). Укл.: Скоков Б.Г., Мамонов К.А. - Харків: ХНАМГ, 2006 – 105с.


Метою курсу є вивчення методів економіко-математичного моделювання виробничих процесів і їх практичного застосування для вирішення завдань організації, планування і управління.

У результаті вивчення теоретичного курсу, виконання практичних і лабораторних завдань студенти повинні засвоїти методику математико-статистичної обробки виробничої інформації при вирішенні конкретних завдань з організації, планування і управління; використовувати методи кореляції і регресії та інші методи для розв’язання виробничих і планово-економічних завдань.


Укладачі: Б.Г.Скоков, К.А.Мамонов


Рецензент: В.Т.Доля


Рекомендовано кафедрою "Облік і аудит",

протокол №7 від 26.12.2005р.


© Скоков Б.Г., Мамонов К.А.

Харківська національна академія міського господарства,2006


Зміст


Загальні вказівки................................................................................

4

Робоча програма курсу......................................................................

6

Короткий конспект лекцій................................................................

10

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу..........................................

10

Тема 2. Основні теоретичні положення математико-статистичного моделювання техніко-економічних показників.………………….


15

2.1. Випадкові події і величини, їх числові характеристики.........

15

2.2. Закон розподілу випадкової величини.....................................

22

2.3. Статистичні гіпотези та їх перевірка........................................

25

2.4. Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації.....................................................................


30

Тема 3. Метод кореляції і регресії...................................................

38

3.1. Загальні відомості й теоретичні положення............................

38

3.2. Обґрунтування форми зв’язку змінних і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії..............................................


41

3.3. Оцінка тісноти, суттєвості і лінійності (нелінійності) зв’язку між змінними....................................................................……….....


48

Тема 4. Математичні методи прогнозування..................................

75

4.1. Прогнозна модель, її характеристики і план складання.........

75

4.2. Тимчасові ряди. Виявлення загальної тенденції.....................

78

4.3. Авторегресійні моделі прогнозування.....................................

88

Ключові питання для контролю знань............................................

101

Загальна й додаткова література..............................................…....

103

^ Загальні вказівки


Для забезпечення якісного зростання суспільного виробництва і досягнення найвищої продуктивності праці необхідно трансформувати господарський механізм до сучасних вимог управління. Розширюються права підприємств та їх самостійність, удосконалюються відповідальність і стимулювання праці і на цій основі підвищується вимоги трудових колективів, їх зацікавленість у кінцевих результатах праці. Важливим питанням також є удосконалення планування, організаційної структури управління, доведення принципів сучасних методів управління до первісних трудових осередків, до кожного робочого місця.

Курс "Економетрія" є одним з основних для студентів, які навчаються на факультетах економічному та менеджменті. Він складається з чотирьох тем, що охоплюють найважливіші методи вирішення завдань організації, планування і управління.

На лекціях студенти знайомляться зі способами й прийомами математико-статистичного моделювання техніко-економічних показників на основі якісного й кількісного дослідження умов виробництва, професійної майстерності робітників, рівня організації праці й технології та інших чинників.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- основні теоретичні положення і методичні принципи математико-статистичного моделювання виробничих процесів та техніко-економічних показників;

- методику попередньої обробки результатів експериментальних досліджень, хронометражних даних та іншої виробничої інформації при вирішенні конкретних завдань організації, планування і управління;

- методи розробки кореляційних і регресійних залежностей техніко-економічних показників від умов виробництва.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

- обробляти виробничу інформацію при вирішенні конкретних завдань;

- сформулювати й перевірити статистичні гіпотези;

- обґрунтувати форми зв’язків змінних;

- перевірити адекватність одержаного порівняння дослідним даним;

- оцінювати тісноту й суттєвість зв’язків;

- розробляти багатофакторні регресійні моделі;

- використовувати теоретичні положення мережних методів в організації та управлінні виробництвом.

^ Робоча програма курсу


Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу

Необхідність, можливість та значення використання економіко-математичних методів у плануванні й управлінні. Роль методів і прийомів об’єктивного, якісного і кількісного дослідження економічних явищ для вирішення завдань з ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Особливості економіко-математичного моделювання масових явищ і дослідження статистичних сукупностей. Науково обґрунтовані передумови якісного й кількісного аналізу техніко-економічних показників, виявлення об’єктивного їх взаємозв’язку з умовами виробництва.

Мета і завдання курсу. Його взаємозв’язок з профілюючими дисциплінами.


Тема 2. Основні теоретичні положення математико-статистичного моделювання техніко-економічних показників

2.1. Випадкові події та величини, їх числові характеристики

Достовірні, неможливі, випадкові й невизначені економічні процеси і явища. Випадкові події й випадкові величини. Генеральна й вибіркова сукупність. Роз’єднання досліджуваної сукупності, побудова статистичних і часових рядів розподілу. Узагальнюючі статистичні характеристики ряду розподілу випадкових величин. Імовірність як математичне визначення об’єктивної можливості відбутися чи не відбутися випадковому явищу. Роль закону великих чисел у дослідженні випадкових величин.


^ 2.2. Закони розподілу випадкових величин

Форми відображення законів розподілу. Закон нормального розподілу та його значення в математичній статистиці. Встановлення імовірності попадання значення випадкової величини у визначений інтервал.

Стандартизація нормального розподілу.


^ 2.3. Статистичні гіпотези та їх перевірки

Оцінка точності вихідної інформації. Грубі, систематичні й випадкові помилки. Розподіл випадкових помилок та їх властивості. Довірчі межі вибіркової середньої та максимальне відхилення із заданим рівнем надійності. Принцип практичної неможливості малоймовірних подій та його застосування в оцінці статистичних гіпотез. Поняття нульової (основної) та конкуруючої (альтернативної) гіпотез. Область прийняття гіпотези та критична область.


^ 2.4. Попередня обробка результатів спостережень та техніко-економічної інформації

Етапи математично-статистичного моделювання. Основні принципи відбору змінних. Обґрунтування обсягу вибірки або достатності вихідної інформації. Виявлення спостережень, що різко відрізняються від основної маси вибіркових даних. Перевірка статистичної однорідності вибіркової сукупності. Дослідження закону розподілу функціональної ознаки.


Тема 3.Кореляція і регресія

^ 3.1. Основні положення і етапи розробки кореляційних та регресивних залежностей

Функціональні й стохастичні відносини між явищами. Характер стохастичних відносин. Завдання регресивного аналізу при встановленні співвідношень між окремими змінними. Причинно-наслідкова, непряма й неправдива регресія. Регресивна модель як математичне відбиття закономірного зв’язку. Етапи розробки кореляційних і регресивних залежностей.


^ 3.2. Основні форми зв’язку і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії

Групування дослідних даних, побудова кореляційного поля емпіричної лінії регресії. Підбір форми математичного рівняння залежності, що найчастіше зустрічаються й використовуються в економічних дослідженнях.

Обґрунтовані форми теоретичної лінії регресії. Зведення математичних функцій до лінійного виду шляхом функціонального перетворення змінних. Спосіб знаходження невідомих параметрів порівняння, мажорантність середніх при переході від порівнянь, де залежна змінна підлягала функціональному перетворенню. Використання ЕОМ для находження парних кореляційних залежностей між досліджуваними змінними.


^ 3.3. Оцінка тісноти, суттєвості й лінійності (нелінійності) зв’язку між змінними

Показники ступеня розсіювання функцій для різних значень аргументу.

Емпіричне кореляційне відношення. Коефіцієнти парної кореляції й формули для його обчислення. Перевірка гіпотези суттєвості коефіцієнта кореляції.

Виявлення лінійності або нелінійності між функціональною ознакою та аргументом.


^ 3.4. Перевірка відповідності отриманого рівняння дослідним даним

Якісний аналіз суті досліджуваного явища. Оцінка відхилень досліджених даних відносно теоретичної лінії регресії. Залишкова теоретична дисперсія.

Критерій адекватності Філера.


^ 3.5. Множинна регресія

Необхідність виявлення відокремленого "чистого" впливу визначених факторів-аргументів у дослідженому процесі. Об’єднання парних рівнянь у випадках перетворення та не перетворення функціональних ознак. Складання системи порівнянь для визначення множинної регресії у натуральному й стандартизованому масштабі. Стандартна помилка коефіцієнтів регресії.

Проблема мультиколінеарності. Методика виявлення мультиколінеарності за зворотною кореляційною матрицею. Прийоми послаблення внутрішніх зв’язків між аргументами. Підбір функціональних перетворень та ортогоналізація змінних.

Тема 4. Математичні методи прогнозування

^ 4.1. Прогнозуюча модель, її характер та загальний план складання

Необхідність обліку фактора часу при вирішенні завдань з удосконалення управління виробництвом, прогнозуванні науково-технічного прогресу та соціально-економічних процесів при розробленні господарських планів. Методичні основи й методи прогнозування моделей. Мета і етапи моделювання.


^ 4.2. Тимчасові ряди. Виявлення загальної тенденції

Збирання вихідної інформації для формування тимчасових рядів. Переваги прогнозуючих рівнянь по окремих об’єктах у порівнянні з просторовими рівняннями по групі об’єктів. Графічне зображення даних на координатній сітці. Виявлення загальної тенденції й дослідження відхилень від неї.

Вирівнювання по слизькій середній. Обробка рядів динаміки при наявності сезонних коливань, виявлення загальної тенденції. Визначення середньої по частинах циклу. Авторегресія. Коефіцієнт авторегресії, його суттєвість.

Виявлення достатнього числа членів авторегресійної моделі. Виявлення точності й надійності авторегресії.


^ 4.3.Складання багатофакторних прогнозуючих моделей

Особливості використання регресивного аналізу до рядів динаміки. Ряди динаміки для відхилень від меж трендів функціональних і факторіальних ознак. Коефіцієнти кореляції між відхиленнями. Виявлення лагів впливу факторів на функціональну ознаку. Багатофакторні регресійні залежності з урахуванням фактора часу. Методика складання багатофакторного рівняння регресій в "синхронній формі". Авторегресія для факторів, що діють синхронно. Складання багатофакторного порівняння, що встановлює значення прогнозованої функціональної ознаки за значеннями усіх аргументів за попередні періоди прогнозуючого порівняння, використання економіко-математичних методів для вирішення виробничих завдань.


^ Короткий конспект лекцій, поняття і визначення


Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу

У період розвитку ринкової економіки темпи і значні масштаби зростання виробництва потребують використання величезних потоків інформації. Звичайні засоби обліку і аналізу витрат господарської діяльності підприємств, об'єднань не забезпечують ефективного оперативного управління складною системою.

У цих умовах підвищення якості господарського керівництва за допомогою математичного апарату і ЕОМ по всій системі управління, є важливою частиною технічного прогресу.

У постановах Ради Міністрів України неодноразово вказувалося на необхідність розширення досліджень з теоретичної і прикладної математики і, розвивати наукові роботи, направлені на вдосконалення і ефективне застосування в народному господарстві електронно-обчислювальної техніки.

Математика, як і інші науки, виникла і розвивається з потреб і запитів суспільства, з розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Отже, об'єктом вивчення кожної науки, в тому числі математики, є суспільне виробництво, його матеріально-технічні й соціально-економічні умови.

Специфічною особливістю дослідження виробничо-економічних явищ математичними методами є математичне формулювання взаємозв'язку елементів (чинників) виробництва, переклад інформації на мову математики, що необхідно при плануванні й управлінні підприємством.

Для комплексного дослідження і аналізу роботи підприємств житлово-комунального господарства потрібно, щоб використання економічної інформації відбувалося не тільки по основних процесах і ланках виробництва, але й по допоміжних і обслуговуючих цехах, було перекладено на мову такого математичного апарату, обчислювальний процес якої імітував технологічний процес і цим забезпечувалося математичне формулювання конкретного економічного явища в його якісно-кількісній єдності й визначеності.

Розвиток галузевих економічних наук і проектно-дослідницьких робіт у даний час досяг такого рівня, коли можливо здійснити математичне формулювання економічних явищ окремих ланок і процесів допоміжного виробництва й обслуговуючих цехів. Для застосування математичних методів у плануванні й управлінні міським господарством необхідно визначити:

  • зміст виробничо-економічної інформації;

  • математичний апарат, здатний імітувати технологічну структуру, що визначає економічні явища;

- можливість обчислювальної техніки;

- рівень механізації допоміжних робіт з обробки й підготовки інформації.

Застосування економіко-математичних методів і ЕОМ в плануванні і управлінні виробництвом в міському господарстві допомагає оперативно визначати:

- ступінь використання потужностей і фундацій, причини відхилення випуску продукції та інших техніко-економічних показників від планового завдання;

- ефективність організаційно-технічних заходів з ліквідації "вузьких місць" виробництва,

- шляхи використання резервів виробництва, що забезпечують підвищення продуктивності праці і зниження собівартості послуг поряд з підвищенням матеріальної зацікавленості в праці.

Для вивчення ролі й властивостей математичного апарату, який використовується при економічних дослідженнях, необхідно розглянути наступні взаємозв'язані питання:

- зміст виробничо-економічної інформації, що перекладається на мову математики;

- значення математичного апарату для формулювання складних виробничо-економічних явищ;

- властивості й область застосування існуючих прийомів і способів математичного апарату для аналізу виробничо-господарської діяльності галузей житлово-комунального господарства.

Інформація про виробництво мусить бути достатньо повною для вирішення управлінських завдань. При її відсутності або отриманні тільки відомостей про результати роботи управління не буде науково обґрунтованим і ефективним, при надлишку інформації витрачається зайвий час і ускладнюються засоби для її збору й обробки, відстає аналіз від процесу виробництва, знижується роль керівництва.

Крім того, вся інформація у формі документації або цінних відомостей про "об'єкт" і "суб'єкт" управління повинна бути чіткою і доведеною до такої точності, щоб можна було її подати в математичній формі.

На сучасному етапі в галузях житлово-комунального господарства має місце наступна інформаційна звітність: статистична офіційна, планово-економічна, бухгалтерська, фінансова, з матеріально-технічного постачання й збуту, зміни технології виробництва, капітального будівництва, руху кадрів, конструкторська, оперативного обліку по цехах і робочих місцях (неофіційна звітність), різні відомості довідкового характеру.

Вказані види звітності, за винятком оперативної, забезпечують управління відомостями про розвиток підприємства в загальному вигляді за минулий період. Неофіційний оперативний облік первинних відомостей про зміну не тільки показників, але й умов виробництва по робочих місцях, бригадах і устаткуванню є тією інформацією, яка необхідна для оперативного управління виробництвом.

У практиці управління умови виробництва і нормативну базу називають первинною інформацією, а показники роботи вторинною. Такий розподіл інформації дозволяє конкретизувати зміст і обсяг даних, необхідних для оперативного техніко-економічного аналізу за процесами в часі (години зміни, доби, тижня і т.д.), і визначати показники результативної (вторинної) інформації.

Основні принципи, яким належить слідувати при проведенні кількісного аналізу, полягають у прийнятті якісного розуміння сторін економічних явищ, категорій і законів, забезпеченні однорідності об'єктів і достовірності початкових даних, що вивчаються, визначенні реальних меж дії отриманих математичних зв'язків.

Від об'єктивного, наукового встановлення основних обставин, чинників виробництва, при складанні кореляційних рівнянь, формулюванні тих або інших змін техніко-економічних показників роботи підприємства залежить об'єктивність аналізу, реальність висновків і рекомендації.

Звідси випливає, що необхідно не тільки глибоке знання властивостей і змісту математичних методів, головним чином теорії вірогідності і кореляції, але і правильне і осмислене їх застосування (методів) при аналізі явищ.

При дослідженні економічних явищ самими трудомісткими і відповідальними є встановлення чинників і критерію, отримання (збір) відповідної інформації про чинники і показники, побудова математичної моделі, що описує зміст задачі в кількісних термінах. Безумовно, що ніяка математична модель не може повністю відобразити всі реальні умови, а тільки суттєві.

У даний час до математичних методів відносять: математичну статистику, головним чином теорію кореляції; теорію вірогідності; метод статистичних випробувань; статистичну теорію ухвалення рішень. Всі ці математичні методи аналізу і досліджень ставлять завдання визначення ступеня зв'язку між чинниками виробництва і економічними показниками роботи галузей міського господарства. Тому вони покликані не тільки визначити зміну показників, але і встановити величину зв'язки між ними.

Метод кореляційного аналізу є найпоширенішим при дослідженнях, ним визначається ступінь зв'язку ряду чинників з економічними показниками досліджуваної сукупності. Цей метод виходить із звітно-статистичних відомостей, що інформують тільки про деякі обставини виробництва і лише в середньому по підприємствах за декілька років (місяців). Він застосовується, коли є кількісно однорідна статистична сукупність великого обсягу, що включає зміну економічних показників і основних обставин матеріально-технічних і соціально-економічних умовах виробництва.

Мета курсу "Економетрія" - викласти властивості математичних методів, їх практичне застосування за допомогою ЕОМ при плануванні й управлінні виробництвом (наданням послуг) в галузях житлово-комунального господарства, для здійснення і прискорення аналізу інформації і підвищення ефективності оперативного керівництва складною динамічною системою.

Безпосереднім способом дослідження і аналізу виробничо-економічних явищ за допомогою математики і обчислювальної техніки є математичне формулювання інформації, що складається з таких етапів:

- збір (отримання) виробничо-економічних відомостей по процесах і ланках виробництва:

- обробка і формулювання інформації по процесах, ланках і обслуговуючих цехах.

- перевірка на практиці впливу встановлених причин виробництва на показники роботи або експериментування за допомогою ЕОМ впливу матеріально-технічних умов на економічні показники виробництва (послуги).

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи