Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції icon

Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції
Скачати 100.66 Kb.
НазваДовідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції
Дата10.07.2012
Розмір100.66 Kb.
ТипДокументи


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


Кластери :

організація, сутність і концепції

(2006 – 2011)


рекомендаційний список джерел


Харків

ХНАМГ

2011

УДК 016:061

ББК 65.290.332я1

К 47


Укладачі: Н. О. Рибакова

Т. С. Муханова


К 47 Кластери : організація, сутність і концепції : реком. список джерел (2006 – 2011) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Н. О. Рибакова, Т. С. Муханова. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 8 с.


Передмова


Кластери – це зосередження в географічному регіоні взаємозалежних підприємств та установ у межах окремої області.

Кластери можуть охоплювати як невелику, так і значну кількість підприємств та структур, а також можуть формуватися як з крупних, так і з малих фірм у різноманітних видах об’єднань і співвідношень. Нерідко центром формування кластерів виступають університети або групи науково-дослідницьких структур і проектних установ.

Перевагою кластерів є полегшення доступу до капіталу, оскільки концентрація підприємств, організацій, фірм, які беруть участь, формує сприятливий клімат для виникнення сукупних внутрішніх кредитних ресурсів, а також залучає венчурний капітал, прямі іноземні інвестиції й нові технології.

Питання розвитку та формування кластерів в Україні та світі охоплює даний рекомендаційний список. До нього включені : книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами.

Документи згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2006 – 2011 рр. Загальна кількість – 63 джерела. Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам академії.

1. Бабкин А. В. Кластерная политика в структуре инновационной экономики регионов российского Севера / А. В. Бабкин, Н. Е. Егоров // Научно-технические ведомости СПбПУ. – 2010. – № 1. – С. 64 – 68. – (Экономические науки).

2. Безшкура А. Ю. Роль кластерів у регіональному розвитку в умовах трансформації національної економіки / А. Ю. Безшкура // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 61 – 65. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17239/

3. Броншпак Г. К. Стратегія формування та управління діяльністю кластера молочного профілю : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Броншпак Геннадій Кімович ; Харк. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2010. – 21 с.

4. Буряк П. Ю. Кластерний підхід в реалізації інноваційної політики регіону / П. Ю. Буряк, О. П. Буряк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – Вип. 3. – С. 13 – 17.

5. Вавилонская Т. В. Кластеризованная модель развития рекреационных функций региона на примере Самарской области / Т. В. Вавилонская // Архитектура и строительство России. – 2009. – № 10. – С. 2 – 12.

6. Валентин Макаров : "ИТ-кластеры должны стать локомотивом инновационной экономики" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.russoft.ru/tops/1248

7. Варианты построения кластера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cluster.linux-ekb.info/build.php

8. Возможности кластера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterprise/RHEL-AS-2.1-Manual/cluster-manager/s1-cluster-feature.html

9. Глухова Н. А. Модель управления инновационными процессами в регионах на основе кластеров / Н. А. Глухова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 299 с. – В надзаг. : Мин-во образов. и науки Украины, Харьк. обл. гос. админ., Междунар. ассамблея столиц и круп. городов, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва.

10. Гоблик В. В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Гоблик Владислав Володимирович ; ДНВЗ „Ужгородський нац. ун-т”. – Ужгород, 2009. – 24 с.

11. Годя І. М. Формування транспортно-логістичного кластеру Закарпаття в контексті розвитку транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Годя Іван Михайлович ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – 20 с.

12. Гончарук В. В. Влияние температуры на кластеры воды / В. В. Гончарук, Е. А. Орехова, В. В. Маляренко // Химия и технология воды. – 2008. – № 2. – С. 150 – 158.

13. Горблюк Р. В. Формування та підтримка розвитку регіональних кластерів у системі охорони здоров’я : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Горблюк Руслан Володимирович ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 20 с.

14. Дацко О. І. Організаційно-економічне забезпечення формування міжрегіональних кластерів народних текстильних промислів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дацко Олеся Ігорівна ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 20 с.

15. Єрмакова О. А. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Єрмакова Ольга Анатоліївна ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2010. – 19 с.

16. Как построить кластер? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cluster.linux-ekb.info/QuickStart.php

17. Каніщенко Н. Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Н. Г. Каніщенко. – К., 2009. – 27 с.

18. Кислый В. Развитие транспортно-логистических кластеров в Украине / В. Кислый, Т. Жарик // Экономика Украины. – 2010. – № 12. – С. 28 – 38.

19. «Кластер» – что это значит? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://blog.aboutnetapp.ru/archives/20

20. Кластерная структура макроскопически однофазных поликристаллических сплавов Pb-Ni / П. В. Петренко, А. В. Гаврилюк-Буракова, Н. П. Кулиш и др. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2010. – Т. 32, № 3. – С. 301 – 319.

21. Кластерный подход к выбору приоритетных направлений устойчивого развития регионов // Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года. – Х. : Изд. Дом «ИНЖЕК», 2010. – С. 100 – 112.

22. Кластеры атомов инертных газов // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 96 – 97.

23. Кластеры атомов редких газов и молекулярные кластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 96.

24. Кластеры и кластеризация [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.compress.ru/article.aspx?id=11943&iid=463

25. Кластеры конкурентоспособности – опыт развития кластеров Финляндии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_169.html

26. Клебанова Т. С. Модели пространственной кластеризации социально-экономического развития регионов / Т. С. Клебанова // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 – 22 жовтня 2010 р. – Х. : ХНАМГ, 2010. – С. 277 – 279. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17645/

27. Коваленко Н. М. Впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Коваленко Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харчових технологій. – К., 2011. – 20 с.

28. Концепция формирования инновационного кластера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://delovoymir.biz/ru/columns/120/

29. Кузьмин О. Кластеры как фактор инновационного развития предприятий и территориальных образований / О. Кузьмин, В. Жежуха // Экономика Украины. – 2010. – № 2. – С. 14 – 24.

30. Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 14 – 23.

31. Лобода О. А. AB INITIO расчеты образования кластеров воды. Вибрационный анализ и изотопный эффект / О. А. Лобода, В. В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2009. – № 2. – С. 173 – 189.

32. Лобода О. А. Теоретическое исследование взаимодействия кластеров с озоном / О. А. Лобода, В. В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2009. – № 4. – С. 375 – 386.

33. Магнитные кластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 90 – 91.

34. Малахова В. В. Кластерный подход к развитию строительного комплекса региона / В. В. Малахова // Экономика и управление. – 2009. – № 1. – С. 57 – 61.

35. Малые углеродные кластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 105 – 106.

36. Математические аспекты обоснования эффективности экономического кластера / П. Т. Бубенко, Г. К. Броншпак, Е. Л. Перчик и др. // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління : якість аудиту та корпоративна безпека : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 – 23 квітня 2011 р. / Фед. проф. бухг. і аудит. України, Ун-т нац. і світ. госп-ва (Болгарія), Техн. ун-т (Словаччина), Молд. екон. акад. та ін. – Х. : ХНАМГ, 2011. – С. 15 – 16.

37. Металлические нанокластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 80.

38. Металлические нанокластеры в оптических стеклах // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 138 – 140.

39. Михайловська О. В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні / О. В. Михайловська // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 184 – 195.

40. Мінаєва Ю. І. Розв’язання задач формування портфелю цінних паперів за допомогою методів ієрархічної кластеризації / Ю. І. Мінаєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 312 – 313.

41. Молекулярные кластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 98 – 99.

42. Оболенцева Л. В. Кластеризація як напрям розвитку національної економіки : проблеми та перспективи / Л. В. Оболенцева // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 – 22 жовтня 2010 р. / Мін-во з питань ЖКГ України, ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2010. – С. 173 – 176. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17645/

43. Петрова Н. Б. Щодо актуальних питань виникнення кластерів у туризмі: підхід до визначення „ядра” кластеру / Н. Б. Петрова // XXXV науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва : программа и тезисы докладов : в 3-х ч. Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., 2010. – С. 187 – 189.

44. Потенциал девелоперской деятельности и интересы технологически интегрированных предприятий жилищного строительства в кластере инноваций / В. В. Баженова, В. П. Баженов, Л. П. Вороновская и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – К. : Техніка, 2010. – Вип. 96. – С. 84 – 94. – (Серія «Економічні науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/18870/

45. Простые массивы и кластеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://caitoctroy.ru/labview/1087-prostye-massivy-i-klastery.html

46. Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 12 – 18.

47. Сверхтекучие кластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 97 – 98.

48. Скічко О. І. Удосконалення банківської діяльності та пом’якшення ризиків у форматі регіональних кластерів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Скічко Олександр Іванович ; НАН України Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2006. – 20 с.

49. Соколенко С. И. О кластеризации в странах ОЧЭС / С. И. Соколенко // Деловой вестник. – 2007. – № 12. – С. 21.

50. Тарасевич Ю. И. Кластеры в адсорбционных слоях и на поверхности твердых тел / Ю. И. Тарасевич // Украинский химический журнал. – 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 3 – 12.

51. Теоретическое предсказание кристаллических решеток из нанокластеров // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 143 – 144.

52. Титаны кластерного фронта : решения для построения кластеров от Microsoft и Oracle [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.xakep.ru/post/55987/default.asp

53. Тищенко А. Н. Формирование конкурентоспособных кластеров в Харьковском регионе / А. Н. Тищенко, Н. Б. Петрова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 54 – 61. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/17235/

54. Углеродные кластеры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 105.

55. Улучшение демографической ситуации и развитие кластера здравоохранения // Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года. – Х. : Изд. Дом «ИНЖЕК», 2010. – С. 126 – 162.

56. Улучшение качества жилищных услуг и реформирование кластера предприятий жилищно-коммунального хозяйства // Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года. – Х. : Изд. Дом «ИНЖЕК», 2010. – С. 176 – 195.

57. Федоренко В. Г. Кластери – системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки / В. Г. Федоренко, А. Ф. Гойко, В. Б. Джабейло // Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 6 – 9.

58. Філоненко О. В. Структура та властивості нанокластерів кремнезему : огляд // О. В. Філоненко, В. В. Лобанов // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 1. – С. 138 – 149.

59. Формирование инновационных кластеров экономики знаний в регионе // Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года. – Х. : Изд. Дом «ИНЖЕК», 2010. – С. 267 – 277.

60. Череп А. В. Роль державних органів влади у формуванні кластерів та їх вплив на розвиток регіонів / А. В. Череп, Н. М. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 146 – 153. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17259/

61. Шулик В. В. Про планувальну організацію рекреаційних систем районного рівня з кластерною організацією (на прикладі Полтавської області) / В. В. Шулик, О. С. Логвиненко // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 39. – С. 476 – 483.

62. Шумська Г. М. Регіональні аспекти застосування лізингу персоналу в діяльності кластерів в Україні / Г. М. Шумська // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Х. : ХНАМГ, 2011. – Вип. 98. – С. 373 – 377. – (Серія «Економічні науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21542/

63. Шутенко Н. В. Розробка стратегії розвитку туризму в Харківській області на основі просторової агломерації локальних, регіональних та транскордонних туристських кластерів / Н. В. Шутенко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНАМГ, 2011. – Вип. 98. – С. 403 – 408. – (Серія „Економічні науки”). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21549/


Схожі:

Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності
Матеріали уряду
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Довідково-бібліографічний відділ кластери : організація, сутність І концепції iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ „Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу”
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи