Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Скачати 401.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Сторінка1/3
Дата23.06.2012
Розмір401.78 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”

(для студентів 1 курсу спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій")
ХАРКІВ – ХНАМГ – 2005
УДК 330.101


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”). Укл. Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 48 с.


Укладачі: Є.П. Данильченко

І.А. Островський

О.А. Шекшуєв


Рецензент: канд. екон. наук О.А. Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №4 від 23.12.2004 р.

Передмова

Методика викладання дисципліни “Основи економічної теорії” вимагає розробки єдиного підходу до ознайомлення студентів з кожною темою дисципліни. Для цього заздалегідь передбачається, які питання (перш за все, принципові) необхідно висвітлити в лекціях, а які доцільно винести для обговорення на семінарах.

Крім того, студентам пропонується перелік тем рефератів і комплекс контрольних запитань та завдань для самостійної роботи.

Навчальна лекція є особливою формою спілкування викладача зі студентами. Вона має багатофакторні цілі, серед яких виділимо передачу найсучаснішої економічної інформації та формування у студентів професійних знань.

Лекції з основ економічної теорії також виховують економічний патріотизм, розвивають інші громадянські риси особистості.

Засвоєння студентами економічних категорій і понять – необхідна передумова успішного вивчення у подальшому макро- та мікроекономіки, інших теоретичних економічних дисциплін.

Семінар як специфічна форма організації навчального процесу відкриває великі можливості для поглибленого вивчення конкретних тем навчальної дисципліни. Семінари сприяють розвитку навичок логічного мислення, навчають вмінню вести наукові дискусії, обмінюватися власними думками щодо економічних питань зі співрозмовниками.

Методика організації навчального процесу вважає корисним використовувати на семінарах модульно-рейтинговий контроль економічних знань, тобто після закінчення вивчення конкретної теми. Здійснюється він шляхом проведення тестування студентів.

Підготовка рефератів передбачає різні форми роботи з конспектом лекцій, підручниками, посібниками та додатковими літературними джерелами.

Результати такої самостійної роботи студентів оцінюються окремо і враховуються на екзамені.

Підготовка рефератів включає три стадії:

1) збирання необхідних матеріалів;

2) обробка та написання тексту;

3) виступ на семінарі з відповідями на запитання слухачів-студентів.

Самостійна робота студентів над курсом “Основи економічної теорії” є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Перелік нових категорій і понять, як і контрольних запитань-завдань, допомагає студентам оптимально організувати самостійну роботу по вивченню економічної теорії.

Студент допускається до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр. При цьому необхідно підкреслити, що відвідування усіх видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів.

Екзамен з основ економічної теорії студенти складають у період екзаменаційної сесії згідно з розкладом. Порядок і методика його проведення визначаються кафедрою економічної теорії.

Тема І
Вступ до курсу “Основи економічної теорії”


Питання лекції

 1. Предмет і функції економічної теорії.

 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?

 2. Що вивчає економічна теорія?

 3. Характеристика сутності економічних законів.

 4. Яка функціональна роль економічної теорії у розвитку людського суспільства?

 5. Перелічіть методи економічної теорії.

Нові категорії і поняття

Продуктивні сили, робоча сила, засоби виробництва, предмети і засоби праці, техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини, економічний закон, меркантилізм, фізіократія, наукова абстракція, аналіз і синтез, соціально-економічний експеримент.

Теми реферативних повідомлень

 1. Загальна структура продуктивних сил суспільства.

 2. Загальна структура економічних виробничих відносин.

 3. Сутність методу поєднання логічного та історичного підходів у економічній теорії.

Контрольні запитання і завдання

 1. Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.

 2. Назвіть об'єкт, предмет і основну цільову функцію економічної теорії.

 3. Які загальнонаукові методи використовує економічна теорія?

 4. Дайте характеристику основних спеціальних методів економічної теорії.

 5. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?

 6. Яке значення мають кількісні, зокрема, статистичні методи у вивченні економічної теорії?

Тестові завдання

 1. Специфіку функціонування національної економіки в цілому вивчає:

1) метаекономіка; 3) мікроекономіка;

2) мегаекономіка; 4) макроекономіка.

 1. На думку Арістотеля, шляхи збагачення людей вивчає:

1) хрематистика; 3) економіка;

2) маркетинг; 4) менеджмент.

 1. Який пункт є зайвим при визначенні продуктивних сил:

1) засоби праці; 3) засоби привласнення;

2) робоча сила; 4) умови праці.

 1. Напівфабрикати є елементом:

1) умов праці; 3) предметів праці;

2) засобів праці; 4) робочої сили.

 1. До специфічних відноситься закон:

1) пропозиції; 3) середнього прибутку і ціни виробництва;

2) економії часу; 4) зростання потреб.

 1. Вивченням наявних фактів займається:

1) позитивна наука; 3) негативна наука;

2) нормативна наука; 4) наявна наука.

 1. Зв’язки, що описують історію розвитку явищ, є:

1) генетичні; 3) координаційні;

2) субординаційні; 4) ординарні.

 1. Шлях пізнання від загального до окремого дає метод:

1) синтезу; 3) аналізу;

2) дедукції; 4) індукції.

 1. Вперше категорію “політична економія” запропонував:

1) Давид Рікардо; 3) Антуан де Монкреть’єн;

2) Карл Маркс; 4) Арістотель.

 1. Єдність умов, засобів і предметів праці має назву:

1) виробничі відносини; 3) продуктивні сили;

2) засоби виробництва; 4) відносини власності.


Тема II
Загальні основи соціально-економічного розвитку


Питання лекцій

 1. Процес суспільного виробництва.

 2. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації.

 3. Економічна система суспільства і власність.

 4. Економічні потреби та інтереси.

 5. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку.

 6. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

 7. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку.

Питання для обговорення на семінарах

 1. Розкрийте взаємозв'язок між працею і виробництвом.

 2. Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

 3. Розкрийте сутність інтенсифікації праці та виробництва.

 4. У чому полягає відмінність соціального ефекту витрат суспільної праці від економічного?

 5. Розкрийте зміст основних етапів розвитку цивілізації.

 6. Перелічіть ознаки постіндустріальної цивілізації.

 7. Яку структуру мають відносини власності?

 8. Розкрийте зміст та економічні переваги корпоративної форми власності.

 9. Покажіть взаємозв'язок економічних і соціальних потреб.

 10. Наведіть історичні приклади послідовного виникнення різних форм суспільного поділу праці.

 11. Як впливає НТР на зміну місця і ролі людини в процесі виробництва?

 12. У чому полягає мотиваційний механізм праці?

 13. Як трактували національне багатство представники різних теоретичних напрямків політекономії?

 14. Як доцільно враховувати у складі суспільного багатства природні ресурси?

^ Нові категорії і поняття

Фактори виробництва, наука, техніка, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, зміст праці, інтенсивність праці, якість праці, характер праці, продуктивність праці, електронізація, інформатизація, ергономіка, цивілізованість, потреби, економічні потреби, маржиналізм, економічний інтерес, спеціалізація, кооперація, концентрація, комбінування, особистий фактор виробництва, людський фактор, суб'єктивний фактор, процес гуманізації виробництва, мотиваційний механізм праці, багатство, національне багатство, суспільне багатство, природні ресурси.

Теми реферативних повідомлень

 1. Рівні економічної системи та їх основні суб'єкти.

 2. Генетика відносин власності (методи, механізм, структура).

 3. Основні типи, форми і види власності в економічній системі.

 4. Ієрархія потреб.

 5. Аналіз динаміки граничної корисності платоспроможних потреб.

 6. Структура і використання національного багатства.

Контрольні запитання і завдання

 1. У чому полягає двоїстість процесу виробництва?

 2. Що характерне для вимірювання показника ефективності витрат суспільної праці на макрорівні?

 3. Як гуманізація виробництва впливає на ефективність витрат суспільної праці?

 4. Як змінюються місце і роль людини у процесі становлення і розвитку постіндустріальної цивілізації?

 5. У чому полягає сутність історичної еволюції відносин власності?

 6. Що таке домінуючий об'єкт власності і як він змінюється у загальноцивілізаційному процесі?

 7. Покажіть роль і місце державної власності в соціально орієнтованій ринковій економіці.

 8. Визначте основні напрямки впливу потреб на виробництво.

 9. Назвіть основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці.

 10. Що характерне для суспільного багатства як економічної категорії?

Тестові завдання

 1. Абсолютні показники стандартів життя людини мають назву:

1) економічна ефективність; 3) економічний ефект;

2) соціальна ефективність; 4) соціальний ефект.

 1. Панування машин і механізмів у виробництві є ознакою:

1) постіндустріальної цивілізації; 3) аграрної цивілізації;

2) індустріальної цивілізації; 4) інформаційної цивілізації.

 1. З юридичної точки зору, виробнича експлуатація об’єкта є:

1) трастом; 3) користуванням;

2) володінням; 4) розпорядженням.

 1. Потребами, які відповідають світовому рівню, є:

1) дійсні; 3) платоспроможні;

2) світові; 4) абсолютні.

 1. Природне багатство як частина національного багатства не включає:

1) природний поділ праці; 3) природні засоби життя;

2) природні засоби праці; 4) корисні копалини.

 1. Сполучення видів діяльності при складному виробництві є:

1) спеціалізацією; 3) кооперацією;

2) комбінуванням; 4) концентрацією.

 1. Повернення до державної власності приватизованих об’єктів є:

1) приватизацією; 3) націоналізацією;

2) денаціоналізацією; 4) реприватизацією.

 1. Який тип економічних систем не існував історично:

1) змішана; 3) перехідна;

2) патріархальна; 4) складна.

 1. Матеріалоємність є підсумком відношення:

  1. обсягів виробництва до вартості сировини й матеріалів;

  2. вартості сировини й матеріалів до обсягу виробництва;

  3. вартості основних фондів до вартості сировини й матеріалів;

  4. вартості сировини й матеріалів до вартості основних фондів.

 2. За теорією факторів виробництва, доходом власника капіталу є:

1) зарплата; 3) відсоток;

2) рента; 4) прибуток.


Тема III
Загальні основи товарного виробництва і ринкової економіки


Питання лекцій

 1. Характеристика товарного виробництва.

 2. Товар і його властивості.

 3. Теорії вартості.

 4. Гроші як економічна категорія.

 5. Функції грошей як загального еквівалента.

 6. Концепції грошей і сучасні зміни в грошовому обігу.

 7. Основні рушійні сили та закони товарного виробництва.

 8. Ринкове господарство і його основні суб'єкти.

 9. Сучасний ринок, його структура і функції.

 10. Конкуренція і монополія в ринковій системі.

Питання для обговорення на семінарах

 1. Назвіть основні типи суспільного господарювання.

 2. Сутність товарного виробництва.

 3. У чому полягає подвійна природа праці, що створює товар?

 4. Що таке суспільно необхідний робочий час?

 5. Як розвиток товарного виробництва і обміну призвів до виникнення грошей?

 6. Які функції грошей як загального еквівалента?

 7. Як визначають сьогодні валютний курс?

 8. У чому полягає сутність рушійних сил товарного виробництва?

 9. Визначте і дайте характеристику окремих законів товарного виробництва: законів вартості, попиту та пропозиції, грошового обігу.

 10. Що являє собою і чому є безперспективною адміністративно-командна система господарювання?

 11. Назвіть суб'єкти ринкового господарства.

 12. Чому сучасний ринок вважається полісистемним утворенням з надзвичайно багатою структурою?

 13. У чому полягають переваги і недоліки монопольної організації ринку над організацією типу досконалої конкуренції?

 14. Яку роль відіграє конкуренція у розвитку сучасного ринкового господарства?

^ Нові категорії і поняття

Натуральне господарство, товарне виробництво, товар, споживна вартість товару, вартість товару, теорія витрат виробництва, теорія трьох факторів виробництва, теорія граничної корисності, неокласична теорія, кейнсіанська теорія, теорія постіндустріального, інформаційного суспільства, функції грошей, кредитні гроші, вексель, банкнота, раціоналістична теорія грошей, державна теорія грошей, теорія еволюційного походження грошей, валютний курс, система золотого стандарту, суперечність між конкретною та абстрактною працею, закон вартості, закон попиту та пропозиції, вартісні категорії, комерційний розрахунок, закон економії часу, закон грошового обігу, інфляція, нуліфікація, девальвація, дефляція, приватизація, аукціон, торгово-промислова палата, торговий дім, ярмарок, маркетинг, біржа, брокерська фірма, страхова компанія, аудиторська фірма, холдингова компанія.

Теми реферативних повідомлень

 1. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного
  виробництва.

 2. Ринкова інфраструктура.

 3. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів.

 4. Держава як організатор конкурентних відносин.

Контрольні запитання і завдання

 1. Які умови і причини існування товарного виробництва?

 2. Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці?

 3. Що таке проста і складна праця?

 4. Розкрийте єдність і протилежність товару і грошей.

 5. Що таке "споживчий кошик" і як його розраховують?

 6. Розкрийте роль долара США у сучасній валютній системі: місце, причини і наслідки.

 7. Які форми виявлення рушійних сил товарного виробництва?

 8. Чому система товарного виробництва є прогресивною системою господарювання?

 9. Якими є найбільш загальні елементи ринкового господарства і механізм дії останнього?

 10. Чому в сучасному ринковому господарстві існують тіньові відносини та зв'язки?

Тестові завдання

 1. Натуральне господарство не спирається на:

1) внутрішнє споживання продукції; 3) безкоштовне привласнення;

2) розвинутий поділ праці; 4) відірваність суб’єктів.

 1. Витрати суспільно необхідної праці визначають величину:

1) вартості; 3) мінової вартості;

2) споживної вартості; 4) конкретної вартості.

 1. Яка назва форми вартості при обміні великої кількості продуктів на єдиний товарний еквівалент:

1) грошова; 3) загальна;

2) повна; 4) проста.

 1. Яка теорія грошей підкреслювала їх символічний характер:

1) кількісна; 3) металістична;

2) номіналістична; 4) еволюційна.

 1. Ринкова структура з малою кількістю продавців і безліччю покупців є:

1) поліполією; 3) олігополією;

2) монополією; 4) дуополією.

 1. Нестійке монополістичне об’єднання без визначення домінуючого товару має назву:

1) конгломерат; 3) концерн;

2) синдикат; 4) трест.

 1. Механізмом існування певної економічної системи є:

1) ринкове господарство; 3) ринок;

2) ринкове середовище; 4) ринкова інфраструктура.

 1. Необхідність обміну товарів, які еквівалентні за вартістю, описує закон:

1) економії робочого часу; 3) попиту;

2) вартості; 4) пропозиції.

9. Теорія, що обмежує значення грошей статистичним впливом на ціни, має назву:

1) еволюційна; 3) кількісна;

2) номіналістична; 4) раціоналістична.

10. Функція грошей при розриві в часі актів купівлі й продажу має назву:

1) засіб нагромадження; 3) засіб обігу;

2) засіб платежу; 4) міра вартості.

Тема IV
Теоретичні основи мікроекономіки


Питання лекцій

 1. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.

 2. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення.

 3. Витрати виробництва і прибуток.

 4. Капітал і підприємництво.

 5. Підприємство в умовах ринкового господарювання. Маркетинг і менеджмент.

 6. Теоретичні основи економіки домогосподарства.

 7. Система розподілу доходів.

Питання для обговорення на семінарах

 1. Який рівень господарювання економічна наука визнає мікроекономічним?

 2. Яких форм організації набуває господарювання на мікроекономічному рівні?

 3. Наведіть класифікацію факторів ринкового попиту та ринкової пропозиції.

 4. Розкрийте значення поняття цінової еластичності для характеристики кількісної динаміки ринкового попиту та ринкової пропозиції.

 5. Яка роль ціни рівноваги у формуванні економічних зв'язків виробника (продавця) і споживача (покупця)?

 6. Перелічіть види та призначення цін, що використовуються на ринку.

 7. Які об'єктивні причини зумовлюють формування витрат виробництва?

 8. У чому полягають особливості формування собівартості в різних галузях економіки?

 9. Перелічіть основні показники ефективності використання факторів виробництва.

 10. Назвіть відмінності між марксистським і неокласичним підходами до встановлення джерела зростання капіталу.

 11. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і основний та оборотний?

 12. Розкрийте особливості підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.

 13. У чому полягає сутність кон'юнктурного циклу індивідуального відтворення підприємств?

 14. Які особливості малого бізнесу, в чому його перевага перед іншими формами господарювання?

 15. Сутність маркетингу підприємства та його функції.

 16. Сутність менеджменту підприємства та його основні функції.

 17. Які функції виконує домогосподарство в економіці?

 18. Проаналізуйте, як зміна доходу може впливати на попит домогосподарства.

Нові категорії і поняття

Господарювання, мікроекономічний рівень господарювання, домашнє господарство, підприємство, індивідуальне відтворення, життєвий цикл підприємства, державні підприємства, еластичність попиту і пропозиції, кон'юнктура ринку, витрати виробництва, прибуток, норма прибутку, капітал, фіктивний капітал, знос фізичний і моральний, земля, рента, франчайзинг, кредит, інвестиції, маркетинг, менеджмент, менеджер, раціональна поведінка споживача, крива індиферентності (байдужості), карта байдужості, гранична норма заміни, кількісна концепція корисності, порядкова концепція корисності, оптимальний план споживання, показник дохідної еластичності, крива попиту, цінова еластичність, показник перехресної еластичності, розподіл доходів, виробниче та особисте споживання, фонд життєвих засобів, заробітна плата, номінальна та реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, структура заробітної плати, нова система оплати праці, доходи підприємців, фонди спільного задоволення потреб, фонди для непрацездатних, доходи від власності, рентні доходи, сімейні доходи.

Теми реферативних повідомлень

 1. Фактори формування попиту і пропозиції на мікроекономічному рівні.

 2. Видова специфіка, що використовується в ринковій практиці.

 3. Прибуток як економічна категорія.

 4. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери.

 5. Індивідуальне відтворення підприємства в ринковій економіці і роль маркетингу в ньому.

 6. Сутність і механізм розподілу доходів.

Контрольні запитання і завдання

 1. Що відомо сучасній економічній науці про життєвий цикл підприємства?

 2. Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?

 3. Які наслідки має функціонування витратної економіки?

 4. Перелічіть фази кругообігу капіталу. В чому полягає функція капіталу в кожній з них?

 5. Розкрийте економічну сутність підприємства.

 6. Які основні функції менеджменту?

 7. Як аналітично виводиться крива попиту домогосподарства?

 8. У чому сутність мотиваційного механізму економічної діяльності?

 9. Розкрийте сутність заробітної плати.

 10. Які доходи одержує підприємець?

 11. Які є доходи від власності?

 12. Дайте визначення структури сімейних доходів за джерелами їх формування.

 13. Які існують форми розподілу доходів?

14. Дайте визначення позичкового відсотка.

Тестові завдання

 1. Поведінку окремих економічних агентів вивчає:

1) макроекономіка; 3) мегаекономіка;

2) мікроекономіка; 4) метаекономіка.

 1. Перевага величини пропозиції над величиною попиту має назву:

1) дефіцит; 3) перевиробництво;

2) рівновага; 4) недовиробництво.

 1. Залежність величини попиту на даний товар від ціни на інший товар вимірюється показником:

1) еластичності за доходом; 3) прямої еластичності;

2) перехресної еластичності; 4) супутньої еластичності.

 1. Витрати, які не залежать від величини обсягу продукції, мають назву:

1) постійні; 3) загальні;

2) економічні; 4) бухгалтерські.

 1. Валовий прибуток є підсумком:

1) складання виторгу і витрат; 3) відношення витрат до виторгу;

2) складання всіх витрат; 4) вирахування витрат з виторгу.

 1. Втрата частини первісної вартості й повернення її після реалізації товару має назву:

1) моральний знос; 3) амортизація;

2) фізичний знос; 4) капіталізація.

 1. Капітал, який існує у вигляді цінних паперів, має назву:

1) фіктивний; 3) змінний;

2) реальний; 4) постійний.

 1. До первісних доходів не належить:

1) рента; 3) зарплата;

2) стипендія; 4) відсоток.

 1. Кількість життєвих благ, яку здатний отримувати споживач, описується рівнем:

1) отриманих доходів; 3) номінальних доходів;

2) реальних доходів; 4) фактичних доходів.

 1. Теорія загальної рівності в доходах має назву:

1) егалітарна; 3) оптимальна;

2) роулсіанська; 4) утилітарна.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи права (Конституційне право України)” (для студентів...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства філософія господарювання програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу
Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Управління якістю та сертифікація продукції”...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи