Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія»
Скачати 68.03 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія»
Дата23.06.2012
Розмір68.03 Kb.
ТипДокументи


Міністерство науки і освіти України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи з курсу

«Прикладна гідроекологія»

(для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 - «Екологія та охорона навколишнього середовища»)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 - «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл.: Ладиженський В.М., Дмитренко Т.В., Іщенко А.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 7 с.


Укладачі: В.М. Ладиженський, Т.В. Дмитренко, А.В. Іщенко


Рецензент: В.А. Ткачов


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол №10 від 14.05.2007р.


Згідно з програмою курсу «Прикладна гідроекологія» навчальний процес складається як з аудиторних занять (лекції, практичні заняття, семінари, тощо), так і самостійної роботи студентів, яка полягає в опануванні лекційного матеріалу та у виконання завдань, отриманих на практичних заняттях, а саме: самостійних розрахункових і розрахунково-графічних робот та курсового проекту.

На самостійну роботу студентів з курсу «Прикладна гідроекологія» навчальним планом передбачено 374 години, в тому числі: в 5-му семестрі – 90годин, в 6-му – 80 годин, в 7-му – 120 годин, в 8-му – 84 години.

Лекційний курс з «Прикладної гідроекології»складається з 4-х модулів і вивчається по одному модулю у кожному семестрі.

Питання для самостійного вивчення студентами навчального курсу по модулях наведені далі.


1-й модуль – Використання та охорона вод. Загальні положення


  1. Водні об’єкти, їх види та можливість використання

  2. Класифікація водотоків та водойм

  3. Види водокористування та вимоги до його здійснення

  4. Загальне та спеціальне водокористування

  5. Раціональне використання водних ресурсів

  6. Принципи та заходи охорони вод

  7. Якість водних ресурсів

  8. Показники якості води

  9. Нормування якості води

  10. Контроль якості води поверхневих водних об’єктів

  11. Особливості використання та охорони підземних вод

  12. Захист підземних вод від виснаження та забруднення

  13. Поповнення запасів підземних вод

  14. Регулювання річкового стоку

  15. Переваги регулювання річкового стоку

  16. Негативні наслідки регулювання річкового стоку

  17. Компенсаційні заходи при регулюванні річкового стоку

  18. Комплексне використання водосховищ

  19. Міжбасейновий перерозподіл річкового стоку

  20. Зворотні води, їх утворення та відведення

  21. Умови відведення зворотних вод у водні об’єкти

  22. Гранично-допустимі скиди (ГДС), принципи встановлення

  23. Екологічний та санітарний попуски

  24. Самоочищення природних вод

  25. Евтрофування водних об’єктів


2-й модуль - Використання та охорона вод у комунальному господарстві


2.1. Питне водопостачання. Якість питної води. Норми постачання води для населення

2.2. Вимоги до джерел питного водопостачання

2.3. Зони санітарної охорони джерел водопостачання

2.4. Централізоване та децентралізоване питне водопостачання

2.5. Поверхневий стік з міських територій

2.6. Утворення господарсько – побутових та міських стічних вод, їх склад та кількість

2.7. Водовідведення на урбанізованих територіях

2.8. Каналізаційні мережі міст. Принципи побудови, складові частини, особливості експлуатації

2.9. Види очистки господарсько – побутових стічних вод

2.10. Механічна очистка стічних вод. Принципи та устаткування

2.11. Грати, відстійники, септики, пісколовки, нафтоловки

2.12. Біологічна очистка стічних вод. Принципи, види та устаткування

2.13. Поля фільтрації

2.14. Біофільтри

2.15. Аеротенки та вторинні відстійники

2.16. Біоконтактори

2.17. Обробка та використання мулу

2.18. Метантенки

2.19. Мулові майданчики

2.20. Склад та експлуатація загальноміських очисних споруд

2.21. Глибока очистка (до очистка) стічних вод

2.22. Біологічні ставки

2.23. Біоплато

2.24 Використання водойм та водотоків для рекреації

2.25 Водопостачання та водовідведення у м. Харкові


3 модуль – Використання та охорона вод у промисловості


3.1. Технічне водопостачання

3.2. Норми водовикористання у промисловості, вимоги до якості технічної води

3.3. Оборотне та повторне водопостачання

3.4. Кондиціювання оборотної води. Замкнуті системи водопостачання

3.5. Градирні, бризкальні басейни, ставки – охолоджувачі

3.6. Утворення та формування складу виробничих стічних вод

3.7. Водовідведення виробничих стічних вод

3.8. Правила прийому виробничих стічних вод до міської системи водовідведення

3.9. Фізико-хімічна очистка стічних вод, її призначення, основні принципи та методи

3.10. Нейтралізація, реагент на обробка

3.11. Коагуляція та флокуляція

3.12. Випаровування, випарювання, дистиляція і ректифікація

3.13. Фільтрування, мембранні методи очистки

3.14. Флотація

3.15. Дегазація

3.16. Адсорбція

3.17. Йонний обмін

3.18. Екстракція та евапорація

3.19. Електрохімічні методи

3.20. Виморожування і кристалізація газогідратів

3.21. Окисно – відновні методи

3.22. Термоокислювальні методи

3.23. Радіаційні методи

3.24. Осади, що утворюються при фізико – хімічному очищенні стічних вод, та методи їх обробки

3.25. Поверхневий стік з проммайданчиків


4 –й модуль – Використання та охорона вод у сільському господарстві і при видобутку корисних копалин. Використання та охорона морського середовища


4.1. Використання води у сільському господарстві

4.2. Призначення та види зрошування. Зрошувальні норми

4.3. Вимоги до якості зрошувальної води

4.4. Засолення та заболочування зрошувальних масивів

4.5. Захист водних об’єктів від забруднення у сільській місцевості

4.6. Призначення та склад прибережних водоохоронних зон. Прибережні захисні смуги

4.7. Водовикористання та водовідведення на тваринницьких комплексах

4.8. Обробка та використання рідких відходів тваринницьких комплексів

4.9. Засоби раціонального використання водних ресурсів у сільськогосподарському виробництві

4.10. Рибогосподарські водні об’єкти

4.11. Вплив видобутку корисних копалин на стан підземних та поверхневих вод

4.12. Водовідведення та водовикористання при видобутку та збагаченні корисних копалин

4.13. Утворення та склад кар’єрних та шахтних вод

4.14. Кар’єрний та шахтний водовідлив

4.15. Методи очистки та використання кар’єрних та шахтних вод

4.16. Складування відходів збагачування корисних копалин

4.17. Видобуток піску та гравію з дна річок та водойм

4.18. Видобування корисних копалин на континентальному шельфі

4.19. Судноплавні водні об’єкти. Шлюзи

4.20. Використання морського середовища

4.21. Міжнародні конвенції з охорони та використання морського середовища

4.22. Правовий розподіл морської акваторії

4.23. Охорона морського середовища при судноплавстві

4.24. Маломірний флот

4.25. Захисна смуга морського узбережжя


Конспект навчального курсу «Прикладна гідроекологія по модулях в електронному вигляді знаходиться на кафедрі інженерної екології.

Рекомендації щодо виконання завдань, отриманих на практичних заняттях, наведені в «Методичних вказівках до практичних занять з дисципліни «Прикладна гідроекологія»»


Атестація студентів з навчального курсу «Прикладна гідроекологія» здійснюється викладачем за результатами виконання завдань до практичних занять і складання відповідних модулів за наведеними вище запитаннями.

^ Навчальне видання

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 - «Екологія та охорона навколишнього середовища»)


^ Укладачі: Віктор Миколайович Ладиженський,

Тетяна Володимирівна Дмитренко,

Андрій Володимирович Іщенко


План 2007, поз.46дод

Підп. до друку

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл. – вид. арк. 0,3

Ум.-друк. арк. 0,1

Тираж 110 прим.

Зам. №
61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГСхожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Інженерна гідроекологія»
«Інженерна гідроекологія» (для студентів 5курсу денної І заочної форм навчання спеціальностей 070801, 070801 «Екологія та охорона...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМетодичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconХарківська національна академія міського господарства філософія господарювання програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу
Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи