Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» icon

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві»
Скачати 303.57 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві»
Дата23.06.2012
Розмір303.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»

(для студентів денної і заочної форм

навчання спеціальностей 6.050100   "Економіка підприємства"

6.050200   “Менеджмент організацій”)


ХАРКІВ   ХНАМГ   2007


УДК 338.4


Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Технологія виробництва в міському господарстві»(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.050100   "Економіка підприємства" 6.050200   “Менеджмент організацій”)/ Укл. Карлова О.А.   Харків, ХНАМГ, 2007.   28 с.


У рекомендаціях розкрито основні проблеми, що виникають в технології виробництва міського господарства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Детально висвітлені механізми функціонування міського комунального комплексу, технології виробництва галузевих підприємств міського господарства.

Розраховані на студентів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економіки і менеджменту в міському господарстві.


Рецензент: доцент кафедри міської та регіональної

економіки ХНАМГ доц., к.е.н. В.В.Величко


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу

в міському господарстві, протокол від 28. 08. 2006, № 1.


© Карлова О.А., ХНАМГ, 2007


ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………….

4

Загальні зауваження…………………………………………………………

5

ТЕМА 1. Предмет курсу……………………………………………………..

7

Самостійна робота студента…………………………………………………

7

ТЕМА 2. Технологія санітарного очищення міст. ………………………..

9

Самостійна робота студента………………………………………………..

9

ТЕМА 3. Технологія водопостачання міст…………………………………

10

Самостійна робота студента…………………………………………………

10

ТЕМА 4. Технологія водовідведення……………………………………….

11

Самостійна робота студента…………………………………………………

11

Тема 5. Технології в зеленому господарстві………………………………..

12

Самостійна робота студента…………………………………………………

13

ТЕМА 6. Технологія перевезення пасажирів міським транспортом …..…

14

Самостійна робота студента…………………………………………………

14

Тема 7. Технологія газопостачання населеного пункту…………………..

15

Самостійна робота студента…………………………………………………

15

Тестові завдання……………………………………………………………..

17

Перелік питань до заліку…………………………………………………….

22

Інформаційно-методичне забезпечення…………………………………….

27ВСТУП


Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед підприємствами і організаціями завдання по випуску конкурентоздатної продукції або послуг, відповідних попиту і майбутнім прогнозам. Тому завданням кожного підприємства є підвищення рівня його організації, використання методів ситуаційного менеджменту, гнучкість реагування на попит, ефективність і економічність виробництва продукції при забезпечення високої культури праці.

Міське господарство є складним об'єктом управління. Робота його служб і виробництв схильна до сезонних коливань попиту і пропозиції. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства, як галузі народного господарства країни з іншими галузями, з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання. Всі підрозділи міського господарства тісно взаємозв'язані, доповнюють один одного. Базисом галузі по праву називають житловий фонд. Основне завдання житлового господарства - бути завжди в готовності прийняти послуги комунальних галузей і довести їх безпосередньо до споживачів. Міське господарство це область господарської діяльності, функціонуюча протягом багатьох десятиріч. Житлово-комунальне господарство є частиною міського господарства. Воно включає житлове господарство, комунальні підприємства і споруди зовнішнього впорядкування. Технічний стан значної частини комунальних основних фундацій підприємств незадовільний. Спад економіки України негативно позначився на утриманні й експлуатації мережних споруд комунальних підприємств.

Рекомендації до самостійної роботи підготовлені відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Технологія і організація виробництва в міському господарстві», яка логічно зв'язана з іншими функціональними економічними дисциплінами, що викладаються в Харківській національній академії міського господарства.


^ Загальні зауваження

Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівців


Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом складає 108 годин/ 2 кредиту ЕСТS.

Мета і завдання вивчення дисципліни - формування у студентів знань з питань технології виробництва в галузях міського господарства.

Предмет вивчення у дисципліні: загальні складові системи технології виробництва в галузях міського господарства.

Змістовні модулі:

 • Технологія систем життєзабезпечення міста

 • Технологія зовнішнього благоустрою міста

 • Технологія перевезення пасажирів міським транспортом


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

вступ у спеціальність


організація виробництва на підприємствах міського господарства
економіка підприємств міського господарства


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • знати основні складові технологій виробництва в міському господарстві.

 • вміти досліджувати й аналізувати технічні, технологічні можливості підприємства з урахуванням галузевих особливостей, визначати оптимальність технології виробничих процесів.

Зупинимося на термінах, пов'язаних з технологією виробництва:

«Технологія» походить від грецького techne - мистецтво, майстерність, уміння і logia - слово, навчання, сукупність методів обробки, виготовлення, зміна стану властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату в процесі виробництва продукції.

Технологія - сукупність способів переробки матеріалів, послідовність виконання певних видів робіт і опис процесів, що їх супроводжують.

Техніка - сукупність засобів людської діяльності, створюваних для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства. Це також сукупна характеристика навичок і прийомів, що використовуються в колективній сфері діяльності людини.

Технізація - оснащення технічними засобами, їх впровадження у виробництво продукції або послуг.

Технологічне оснащення - сукупність пристроїв для установки і закріплення заготовок і інструментів, виконання складальних операцій, транспортування заготовок, деталей або виробів.

Технологічна карта - форма технологічної документації, в якій записаний весь процес обробки виробу, вказані операції і їх складові частини, матеріали, виробниче устаткування, технологічні режими, необхідний для виготовлення виробу або послуги час, кваліфікація працівників і т.п.

Технічний ресурс - граничний сумарний час безперервної експлуатації технічного об'єкта або граничний обсяг роботи, яку він здатний виконати. При досягненні межі подальша експлуатація об'єкта повинна бути припинена (через неефективність роботи об'єкта або за умов техніки безпеки).

Технологічний процес - операції, що складають сутність виробничого процесу.

Технологія продукту - сукупність технічних рішень, призначених для задоволення певної потреби.

Технологія процесів - об'єднує технічні методи в рамках процесу виробництва.

Технологія управління - охоплює структуру і процеси на рівні менеджменту, а також вживані технічні засоби.

^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ


Поняття технології виробництва. Особливості технології виробництва підприємств міського господарства. Роль технології як чинника, що визначає ефективність виробництва. Структура курсу і його взаємозв'язок з профілюючими дисциплінами. Предмет курсу і методологічні основи його вивчення. Сучасний стан технології виробництва підприємств міського господарства і перспективи її розвитку.

Інфраструктура як система життєзабезпечення міста, що прямо не відноситься до виробництва матеріальних благ. Виробнича інфраструктура. Соціальна інфраструктура - підприємства охорони здоров'я, освіти, культури, побутового і житлово-комунального обслуговування.

Інфраструктура як сукупність матеріально-технічних систем і об'єктів, що забезпечують виконання основних функцій в різних сферах і галузях діяльності.


^ Самостійна робота студента

 1. Виробнича інфраструктура як підсистема господарства, що створює і реалізує загальні умови для функціонування виробництва і життя населення.

 2. Визначення функцій виробничої інфраструктури.

 3. Класифікація виробничої інфраструктури за просторово-виробничим і галузевим підходом.

 4. Класифікація виробничої інфраструктури за виконуваними функціями (з галузями інфраструктури).

 5. Міське господарство   найважливіша складова інфраструктури.

 6. Визначення впливу інфраструктури на черговість освоєння природних ресурсів, спеціалізацію і розміщення господарств, розміщення промислових підприємств.

 7. Вплив ступеня розвитку соціальної інфраструктури на рівень життя населення; міграційну рухливість населення.

 8. Залежність темпів майбутнього зростання виробництва і підвищення економічної активності інфраструктури.

 9. Закономірність розвитку інфраструктури.

 10. Визначення ознак розвитку інфраструктури.


Література:

  1. Жуков Д.М. Экономика и организация ЖКХ города.   М.: ВЛАДОС, 2003.   98 с.

  2. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

  3. Економіка міст. За ред. Макухи В.   К.: ОСНОВИ, 1997.   243 с.

  4. Закон України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 17 серпня. – № 154. – С.11.

  5. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 серпня. – № 144. – С.11-13.

  6. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. // Голос України, 12 червня 1997р. - №102 (1602). – С.5-14.

  7. Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію державної житлової політики” від 30 червня 1995 року № 254.

  8. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 серпня. – № 144. – С.11-13.^ ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГІЯ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ МІСТ


Основні схеми й системи санітарного очищення міст. Завдання і основні принципи прибирання міст. Склад і властивості міських відходів. Схеми санітарного очищення міст. Техніко-економічні показники різних схем і систем санітарного очищення. Технічна характеристика сміттєвозів. Техніко-економічна оцінка різних схем збору і видалення відходів. Норми накопичення твердих побутових відходів. Визначення об'єму накопичення відходів в містах. Збір і видалення твердих і рідких побутових відходів.

Знешкодження твердих відходів. Загальні поняття про знешкодження відходів. Ґрунтовий і біотермічний методи. Технологія складування відходів на полігонах. Параметри полігону: місткість, висота складування.


Самостійна робота студента

1. Проблеми санітарного очищення міст і екологія.

2. Поняття про відходи.

3. Склад твердих побутових відходів.

4. Зарубіжний досвід очищення міст від ТПВ.

5. Перерахуйте способи збору і видалення ТПВ з територій будинковолодіння.

6. Магістральне транспортування відходів.

7. Способи скорочення об'ємів ТПВ.

8. Використання вторинних ресурсів.

9. Утилізація відходів.

10. Схема методів транспорту, переробки і утилізації ТПВ.


Література:

 1. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 2. Економіка міського господарства : Навч. пос./ За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. - 670 с.


^ ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ


Системи й основні схеми водопостачання. Класифікація систем водопостачання. Характеристика основних споруд схем водопостачання. Джерела водопостачання і водозабірні споруди.

Типи водозабірних споруд. Поліпшення якості природних вод. Властивості природних вод і методи їх очищення.

Освітлення води. Опріснення питної води. Знезараження питної води.

Техніко-економічні показники очищення питної води.

Водопровідна мережа. Трасування водопровідної мережі. Особливості водопостачання промислових підприємств.

Системи з'єднаного і розділеного водопостачання міста і крупних промислових підприємств. Методи водопідготовки.

Повторно-оборотні системи промислового водопостачання.


Самостійна робота студента

Опишіть технологію постачання населеного пункту водою.

 1. Водокористування за призначенням.

 2. Наведіть класифікацію поверхневих вод за типом придатності.

 3. Об'єктивні причини скорочення природних ресурсів води в містах України.

 4. Параметри, за якими визначається забезпечення водними ресурсами в містах.

 5. Складові водогосподарського балансу.

 6. Норми водоспоживання на житлові й виробничі потреби.

 7. Комплекс системи водопостачання міста.

 8. Які відмінності централізованої і децентралізованої систем водопостачання?

 9. Технічний опису постачання міста водою з поверхневого джерела.

 10. Недоліки й переваги постачання населеного пункту водою з поверхневого джерела.


Література:

  1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. – Харків: ХДАМГ, 2000. – 303 с.

  2. Бардаков В.А. Економіка водопостачання і водовідведення.   Харків: ХНАМГ, 2006. – 330 с.

  3. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, Харків: ХНАМГ, 2005.- 156 с.

  4. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, – 2006. – 389 с.^ ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ


Основні схеми й системи каналізації. Стічні води і їх класифікація. Схеми зовнішньої каналізації і її основні елементи.

Внутрішньобудинкова каналізація. Зовнішня внутрішньоквартальна і вуличні каналізаційні мережі.

Система каналізації. Каналізаційні мережі.

Особливості каналізаційних мереж. Нерівномірність водовідведення. Основи гідравлічного розрахунку каналізаційної мережі.

Очищення стічних вод. Класифікація каналізаційних насосних станцій.


Самостійна робота студента

  1. Характеристика стічних вод.

  2. Види забруднень, що формують стічні води.

  3. Загальносплавний спосіб відведення стічних вод.

  4. Роздільний спосіб відведення стічних вод.

  5. Напівроздільний спосіб відведення стічних вод.

  6. Комбінований спосіб відведення стічних вод.

  7. Склад системи каналізування міста.

  8. Поняття ''басейни каналізування''.

  9. Централізована, децентралізована схеми каналізування.

  10. Від чого залежить вибір системи каналізування населеного пункту?

  11. Роль екологічного захисту водоймищ від забруднень.

  12. Людський фактор в допомозі природі в повноцінному відновленні водних ресурсів.


Література:

 1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. – Харків: ХДАМГ, 2000. – 303 с.

 2. Бардаков В.А. Економіка водопостачання і водовідведення.   Харків: ХНАМГ, 2006. – 330 с.

 3. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.^ ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГІЇ В ЗЕЛЕНОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Технологічні складові комплексу заходів з очищення атмосфери населених пунктів.

Санітарно-гігієнічні й декоративно-естетичні функції зелених насаджень. Типи зелених насаджень.

Технології утримання зеленого господарства.

Механізація трудомістких робіт.


Самостійна робота студента

 1. Основні функції зелених насаджень в містах.

 2. Основні види посадок, які застосовують в зеленому господарстві.

 3. Норми для зелених насаджень в містах.

 4. Перспективний план озеленення міста.

 5. Використання природного ландшафтного стилю в озелененні.

 6. Породи дерев і чагарників, які визначають зимовий пейзаж міських насаджень.

 7. Проведення робіт з озеленення в містах.

 8. Застосовування квітників з однорічних або багаторічних квіткових рослин.

 9. Види мінеральних добрив, що застосовуються в квітковому господарстві.

 10. Використання регуляторів росту рослин.

 11. Технологія проведення стрижки газонів, підрізування (кронування) дерев і чагарників.

 12. Вирощення посадочного матеріалу для зелених насаджень.

 13. Технологія розведення квітів у відкритому ґрунті.

 14. Технологія розведення квітів у закритому ґрунті.

 15. Механізація праці робітників-озеленювачів.

 16. Основні машини й механізми, вживані в зеленому господарстві.


Література:

  1. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ,2006. – 389 с..

  2. Економіка міського господарства : Навч. посібник/ За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. - 670 с.^ ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ


Загальні вимоги до транспортної мережі населеного пункту. Схеми транспортних мереж, їх характеристика.

Пропускна спроможність транспортної мережі. Загальна характеристика трамвайних і тролейбусних ліній.

Склад депо, парків і майстерень. Система ремонтів рухомого складу.

Електропостачання міського електричного транспорту.

Контактна і кабельна мережі. Шляхове господарство рейкового транспорту.

Організація пасажирських перевезень. Характеристика маршрутів і маршрутних схем. Закономірності розподілу перевезень за маршрутами. Організація руху на маршрутах.


Самостійна робота студента

 1. Види міського транспорту.

 2. Системи організації міського транспорту.

 3. Організація руху масового пасажирського транспорту.

 4. Види пасажироперевезень.

 5. Завдання організації руху міським пасажирським транспортом.

 6. Технологія пасажироперевезень міським електротранспортом.

 7. Організація пасажироперевезень в населеному пункті.

 8. Основні підрозділи трамвайно-тролейбусного управління крупного міста.

 9. Напрями підвищення ефективності роботи транспортних підприємств.

 10. Упровадження автоматизованих систем управління з використання ЕОМ.

 11. Склад організації руху міського транспорту.

 12. Завдання організації руху міського транспорту.

 13. У чому полягає оптимізація режиму руху міського електротранспорту?


Література:

1. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

2. Економіка міського господарства : Навч. пос./ За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.


^ ТЕМА 7. ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ


Характеристика природних і штучних газів. Схеми газопостачання населених пунктів.

Міські мережі газопроводу. Види розподільних газопроводів.

Тупикова й кільцева мережі газопроводу.

Підземна й надземна мережі газопроводу.

Технологія прокладки мережі в населеному пункті і безпосередньо в будівлях та спорудах.

Газопостачання будівель.


Самостійна робота студента

 1. Які причини погіршують роботу нагрівальних приладів?

 2. Як здійснюється монтажне регулювання системи опалювання?

 3. Як визначають місце витоку газу?

 4. Як видаляють накип із змійовика водонагрівача?

 5. Перерахуйте умови прокладки газопроводів, що транспортують вологий і осушений газ.

 6. В яких випадках встановлюють відключаючі пристрої па лініях газопроводу?

 7. Назвіть основні правила прокладки будинкової газової мережі.

 8. Перерахуйте правила монтажу внутрішнього газопроводу.

 9. Назвіть умови установки кріплень на трубопроводах газопроводу.


Література:

 • Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 • Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, 2006.   389 с.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ


Студента/ки _____________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

Факультет ___курс _ група_________


Підпишіть бланк відповідей, а також кожний з виданих аркушів для відповідей.

На виконання всіх завдань Вам дається ___1__ академічна година.


 Будь ласка, контролюйте час!


^ БАЖАЄМО УСПІХУ!

Ознайомтесь з тестовими завданнями


Дайте відповідь на тестові запитання (поряд з номером запитання зазначте номер правильної відповіді - вона тільки одна!)


№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

1
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
30
40
50


^ Бали у рамочках виставляють тільки перевіряючі!

Підсумок з тестування

%
Роботу перевірив:

^ 1. Що являє собою системний підхід в технології міського господарства:

 1. Набір принципів для менеджерів, що дозволяє бачити підприємство як систему;

 2. Вміння пердставити всі частини підприємства як одне ціле;

 3. Спосіб мислення;

 4. Метод прийняття управлінських рішень, що враховують всю систему факторів, які впливають на підприємство.


^ 2. Типи технологій підприємств та галузових організацій можна класифікувати як:

 1. Технологічні, управлінські;

 2. Індивідуальні, безпереривні;

 3. Робота з людьми, предметами інформації;

 4. За повтором операцій і часом їх виконання.


^ 3. Для житлово-комунальних послуг характерно:

 1. приналежність до групи життєзабезпечення;

 2. велика змінюваність іншими послугами;

 3. соціальна значущість;

 4. всі відповіді правильні.


^ 4. Комунальна організація як відкрита система характеризується:

 1. Зв’язками елементів;

 2. Структурою виробництва послуг;

 3. Технологією;

 4. Навколишнім середовищем;


^ 5. Головним науковим методом дослідження технології виробництва міського господарства виступає:

 1. системний аналіз;

 2. нормативний метод;

 3. статистичний метод;

 4. всі відповіді правильні.


^ 6. Технологія виробництва на підприємстві житлово-комунального господарства   це сукупність:

 1. всі відповіді невірні;

 2. кадрової політики;

 3. координування процесів;

 4. контролю.


^ 7. Мережне господарство комунальних підприємств буває:

 1. наземне;

 2. підземне;

 3. всі відповіді вірні;

 4. повітряне.


8. Галузь зовнішнього міського благоустрою   це :

 1. шляхово-містове господарство;

 2. всі відповіді невірні;

 3. лазьні й пральні комбінати;

 4. санітарне очищення.


^ 9. Які чинники обумовлюють необхідність планувати наявність середньодобової потужності комунальних підприємств більш ніж середньодобова потреба:

 1. відстутність чіткого уявлення про майбутній попит;

 2. необхідність враховувати потенційне зростання попиту у майбутньому;

 3. коливання попиту протягом року та доби;

 4. всі відповіді невірні.


^ 10. Факторами підвищення ефективності технології виробництва вважають:

 1. удосконалення організації праці та виробництва;

 2. приріст кількості робітників;

 3. зростання обсягів переробленої сировини;

 4. зниження матеріалоємкості продукції.


^ 11. Способи скорочення обсягу відходів включають:

 1. подрібнення;

 2. всі відповіді вірні;

 3. піроліз;

 4. полігони ТПВ.


12. При змінюваній контейнерній системі:

 1. відходи вивантажують безпосередньо в сміттєвози;

 2. відходи вивозять разом з контейнерами;

 3. відходи не вивозять;

 4. всі відповіді невірні.


^ 13. Періодичність вивозу ТПВ не залежить від:

 1. сезону року;

 2. всі відповіді вірні;

 3. кліматичної зони;

 4. рішення ЖЕО.


^ 14. Основна мета комплексного сортування ТПВ:

 1. всі відповіді невірні;

 2. максимальне механізоване вилучення ТПВ компонентів;

 3. мінімальне механізоване вилучення ТПВ компонентів;

 4. отримання прибутку.


15. Інженерне впорядкування вулиць не включає:

 1. освітлення;

 2. озеленення;

 3. контейнери для збору ТПВ;

 4. всі відповіді вірні.


^ 16. За призначенням системи водопостачання діляться на:

 1. господарсько-питні, виробничі, протипожежні, технічні;

 2. виробничі, протипожежні, технічні, питні;

 3. господарсько-питні, виробничі, технічні;

 4. всі відповіді вірні.


^ 17. При якій системі відходи вивантажують безпосередньо в сміттєвоз:

 1. змінюваній;

 2. незмінюваній;

 3. змінюваній і незмінюваній;

 4. всі відповіді вірні.


^ 18.Змінювана контейнерна система може застосовуватися при дальності вивозу :

 1. не більше 8 км;

 2. більше 8 км;

 3. до 30 км;

 4. до 5 км.


^ 19. При змінюваній контейнерній системі:

 1. відходи вивантажують безпосередньо в сміттєвози;

 2. відходи вивозять разом з контейнерами;

 3. відходи не вивозять;

 4. всі відповіді вірні.


^ 20. Основна мета комплексного сортування ТПВ:

 1. мінімальне механізоване вилучення ТПВ компонентів;

 2. отримання прибутку;

 3. максимальне механізоване вилучення ТПВ компонентів;

 4. всі відповіді вірні.


^ 21. За призначенням системи водопостачання діляться на:

 1. виробничі, протипожежні, технічні, питні;

 2. господарсько-питні, виробничі, протипожежні, технічні;

 3. господарсько-питні, виробничі, технічні;

 4. інша відповідь.^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


 1. Характеристика послуг житлово-комунального господарства.

 2. Склад міського господарства.

 3. Виробничі особливості діяльності організацій комунального господарства міста.

 4. Загальні й специфічні наукові методи, що використовуються в організації виробництва на підприємствах міського господарства.

 5. Функціонування суспільного виробництва як єдиного процесу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ.

 6. Класифікація функцій управління.

 7. Основа функціонування об'єктів і суб'єктів у системі управління житлово-комунальним господарством.

 8. Склад міського господарства, як об'єкта організації виробництва.

 9. Дайте визначення поняттю:

 • технологія

 • техніка;

 • технізація;

 • технологічне оснащення; ·

 • технологічна карта;

 • технічний ресурс;

 • технологічний процес.

 • стратегія технологічного лідерства;

 • стратегія проходження за лідером;

 • стратегія сегментації; стратегія імітації.

 1. Які складові технічної політики організації житлово-комунального господарства?

 2. Чому в умовах ринкової економіки питанням розвитку нових технологій менеджер зобов'язаний надавати особливу увагу?

 3. Що дасть використання стратегічного підходу в області технології на підприємствах міського господарства?

 4. Опишіть технологію постачання населеного пункту водою?

 5. Як розділене водокористування за призначенням?

 6. Наведіть класифікацію поверхневих вод за типом придатності.

 7. Які об'єктивні причини скорочення природних ресурсів води в містах України?

 8. Перерахуйте параметри, за якими визначається забезпечення водними ресурсами в містах.

 9. Опишіть складові водогосподарського балансу.

 10. Що враховують норми водоспоживання на житлові і на виробничі потреби?

 11. Перерахуйте складові комплексу системи водопостачання міста.

 12. У чому полягають відмінності централізованої і децентралізованої систем водопостачання?

 13. Наведіть приклад технічного опису постачання міста водою з поверхневого джерела.

 14. Які недоліки і переваги постачання населеного пункту водою з поверхневого джерела?

 15. Наведить технічний опис постачання міста водою з підземного джерела.

 16. Перерахуйте переваги і назвіть недоліки артезіанського водопостачання.

 17. Дайте характеристику стічним водам.

 18. Які види забруднень їх формують.

 19. У чому полягають відмінності загальносплавного, роздільного, напівроздільного, комбінованого способу відведення стічних вод?

 20. Назвіть склад системи каналізування міста.

 21. Що означає поняття ''басейни каналізування"?

 22. Дайте характеристику централізованій, децентралізованій і регіональній схемам каналізування міста.

 23. Від чого залежить вибір системи каналізування населеного пункту?

 24. Яка роль екологічного захисту водоймищ від забруднень.

 25. Чим може людина допомогти природі в повноцінному відновленні водних ресурсів.

 26. Основні завдання підприємства водопостачання і водовідведення малого міста.

 27. Структурні підрозділи й служби підприємства водопостачання і водовідведення в малому місті.

 28. Проблеми санітарного очищення міст і екологія.

 29. Поняття про відходи.

 30. Склад твердих побутових відходів.

 31. Зарубіжний досвід очищення міст від ТБО.

 32. Перерахуйте способи збору і видалення ТБО з територій будинковолодіння.

 33. Магістральне транспортування відходів.

 34. Способи скорочення об'ємів ТБО.

 35. Використовування вторинних ресурсів.

 36. Утилізація відходів.

 37. Схема методів транспорту, переробки і утилізації ТБО

 38. Які машини застосовують при механізації робіт в час літнього прибирання вулиць?

 39. У чому полягає основне завдання зимового прибирання міських територій?

 40. Яка сучасна технологія зимового прибирання?

 41. З якою метою застосовують сміттєперевантажувальні станції?

 42. У чому полягають переваги пневмовакуумної системи видалення твердих побутових відходів?

 43. Перерахуйте основні шляхи знешкодження і переробки твердих побутових відходів.

 44. Способи скорочення об'єму відходів.

 45. Які елементи включаються в інженерне устаткування міських вулиць і доріг?

 46. На які категорії підрозділяються міські вулиці й дороги?

 47. Як можна визначити пропускну спроможність вулиці?

 48. Що таке поздовжній і поперечний профілі дороги (вулиці)?

 49. Які матеріали застосовують для спорудження основ вулиць?

 50. Який дорожній одяг міських вулиць застосовують в нашій країні?

 51. У чому полягає процес виготовлення гарячого асфальтобетону?

 52. Які організації в населених пунктах України надають населенню ритуальні послуги.

 53. Законодавчі акти, що регулюють похоронну діяльність?

 54. Вплив національних культур і їх специфіка в похоронній справі?

 55. Розкажіть про основні функції зелених насаджень у містах.

 56. Які чотири основні види посадок застосовують в зеленому господарстві?

 57. Які норми існують для зелених насаджень в містах?

 58. Для чого потрібний перспективний план озеленення міста?

 59. Що дає використання природного ландшафтного стилю в озелененні?

 60. Які породи дерев і чагарників визначають зимовий пейзаж міських насаджень?

 61. Чи треба при проведенні робіт з озеленення повністю заміняти грунт рослинною землею в посадочних ямах і траншеях?

 62. Що вигідніше, застосовувати квітники з однорічних або багаторічних кольорів?

 63. Які види мінеральних добрив застосовують в квітковому господарстві?

 64. Навіщо використовують регулятори зростання рослин?

 65. З якою метою проводять стрижку газонів, підрізування (кронування) дерев і чагарників?

 66. Звідки беруть посадочний матеріал для зелених насаджень?

 67. В яких підприємствах вирощується квіткова продукція (на зріз і в горщиках)?

 68. З якою метою механізується праця робітників-озеленювачів?

 69. Перерахуйте основні машини й механізми, вживані в зеленому господарстві.

 70. Які насадки використовують в дощувальних машинах?

 71. Види міського транспорту.

 72. Системи організації міського транспорту.

 73. Організація руху масового пасажирського транспорту.

 74. Види пасажироперевезень.

 75. Завдання організації руху міським пасажирським транспортом.

 76. Технологія пасажироперевезень міським електротранспортом.

 77. Організація пасажироперевезень в населеному пункті.

 78. Основні підрозділи трамвайно-тролейбусного управління крупного міста.

 79. Напрями підвищення ефективності роботи транспортних підприємств.

 80. Упровадження автоматизованих систем управління з використання ЕОМ.

 81. Склад організації руху міського транспорту

 82. Завдання організації руху міського транспорту

 83. У чому полягає оптимізація режиму руху міського електротранспорту.

 84. Які причини погіршують роботу нагрівальних приладів?

 85. Як здійснюється монтажне регулювання системи опалювання?

 86. Як визначають місце витоку газу?

 87. Як видаляють накип із змійовика водонагрівача?

 88. Перерахуйте умови прокладки газопроводів, що транспортують вологий і осушений газ.

 89. В яких випадках встановлюють відключаючі пристрої на лініях газопроводу?

 90. Назвіть основні правила прокладки дворової газової мережі.

 91. Перерахуйте правила монтажу внутрішнього газопроводу.

 92. Назвіть умови установки кріплень на трубопроводах газопроводу.


^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. – Харків: ХДАМГ, 2000. – 303 с.

 2. Бардаков В.А. Економіка водопостачання і водовідведення. -Харків: ХНАМГ, 2006. - с.330.

 3. Жуков Д.М. Экономика и организация ЖКХ города. М.:ВЛАДОС, 2003.   98 с.

 4. Зайцев Л.К. Экономика, организация и планирование строительства и эксплуатации городских дорог.   М.: Транспорт. 1981. 241 с.

 5. Закон України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 17 серпня. – № 154. – С.11.

 6. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 серпня. – № 144. – С.11-13.

 7. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. // Голос України, 12 червня 1997р. - №102 (1602). – С.5-14.

 8. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 серпня. – № 144. – С.11-13.

 9. Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію державної житлової політики” від 30 червня 1995 року № 254.

 10. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.

 11. Карлова О.А. Конспект лекцій з курсу «Технології виробництва в міському господарстві», Харків: ХНАМГ,- 2006, 98 с.

 12. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства, Харків: ХНАМГ, 2006.   389 с.

 13. Економіка міст. /За ред. Макухи В.   К.: ОСНОВИ, 1997.   243 с.

 14. Економіка міського господарства: Навч. посібників./ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. - 670 с.


Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Технологія виробництва в міському господарстві»(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.050100   "Економіка підприємства"

6.050200   “Менеджмент організацій”)


Укладач: Олена Анатоліївна Карлова


Редактор: М.З. Аляб'єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз. 392
Підп. до друку 22.02.07 Формат 60Ч84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,2 Облік.-вид. арк. 2,0 Тираж 300 прим. Зам. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
«Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 050100...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни "Гідродинамічні передачі І приводи" для студентів спеціальності
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни “Гідродинамічні передачі і приводи” / укладач О. І. Котенко....
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» для I семестру
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconО.І. Юдін, С. О. Россохін  методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “ Менеджмент у міському господарстві та будівництві”
Для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 – „Містобудування”, спец. 092103 та 092103 – „Міське...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві» iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи