Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань
Скачати 207.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань
Дата10.07.2012
Розмір207.93 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА


Тест-зошит контрольних завдань

(для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ – 2005


Етика та естетика: Тест-зошит контрольних завдань (для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”) / Укл. Фесенко Г. Г. – Харків, ХНАМГ, 2005. – 16 с.


Рецензент: М.В.Яцюк


Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.

Мета курсу: залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі між особистісних стосунків і художнього життя з позицій гуманізму.

Предмет курсу: сукупність практичних форм взаємовідносин людей, їх ціннісний зміст і значущість; процеси чуттєвого пізнання дійсності, закономірності розвитку мистецтва.

Основною формою контролю вивчення даного курсу є виконання тестових завдань, які допомагають поглибити, закріпити й творчо осмислити одержані знання.


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 6 від 10.01 2005 р.^ Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі


Що таке етoс? Про що ми можемо довідатися з назви науки етики?_____________________________________

________________________________________________

________________________________________________


Що є предметом етики? Чому етика є філософською наукою? ________________________________________

________________________________________________

________________________________________________


Що таке „золоте правило” моральності, чого воно вимагає від людини?_______________________________

_________________________________________________


Що означає здатність моральної норми до універсалізації?

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________


Чим викликана потреба в розрізненні моралі й моральності?______________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


Які сфери людського життя становлять особливий інтерес з погляду моралі? Обґрунтуйте Вашу точку зору.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


Що таке моральна цінність? Які потреби людського суб’єкта вона задовольняє?

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


Які моральні труднощі породжує науково-технічний прогрес? • ?


Тема 2. Категорії етики


Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)


 1. Російський історик В. О. Kлючевський говорив, що доброю він може назвати лише таку людину, яка не тільки не робить зла, а й не може його робити. Давнє туркменське прислів'я твердить, навпаки, що той, xтo не здатний на зло, не здатний і на добро. Якій точці зору Ви віддаєте перевагу? Чому?

 2. Чим відрізнятиметься наша моральна повага до негідної і до шанованої людини?

 3. Яка форма співчуття - співстраждання чи співрадість - уявляється Вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначні?

 4. В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою людського спілкування взагалі?

 5. У чому, на Вашу думку, полягає головна відмінність між еротичною і агапічною любов'ю? Чи мають вони якусь спільну основу? Яку саме?

 6. Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи? Чи є синонімічними терміни „свобода” і „воля”? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?

 7. Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене? У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини? Аргументуйте Вашу точку зору.

 8. Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?

 9. Як пов'язані совість і свобода людини?

 10. Як співвідносяться совість і сором? Чи може особа, на Вашу думку, відчувати сором перед самою собою? Чому?

^ Тема 3. Походження та історичні типи моралі


Коли в історії людства вперше починається утвердження системи нормативної регуляції життя (така, що в той чи інший спосіб звертається до людської свідомості)

 • Первісна епоха

 • Цивілізації Ст. Сходу

Ст. Греція і Рим


Визначіть передумови виникнення моралі:
З ім'ям якого вчителя людства пов’язується один з найдавніших і найпоширеніших кодексів моральної поведінки, що складається з десяти заповідей? _________________


Філософська й суспільно-етична доктрина, яка концентрує увагу на вдосконаленні особистості, суспільного життя людей та способах управління; від ІІ ст. н.е. офіційна державна доктрина в Китаї:

 • Даосизм

 • Конфуціанство

 • Дзен-буддизм


Яка світова релігія розвинула з етико-філософської системи, що вимагає дотримання морального закону як шляху визволення душі з коловороту втілень і досягнення нірвани? _______________


Антична етика розробляла проблеми:

 • блага і блаженства

 • сорому й совісті

 • чесноти

 • волі

 • достоїнства


Охарактеризуйте станово-корпоративну мораль Середньовіччя _______________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Визначіть основні тенденції розвитку моралі в сучасній цивілізації


Чи існує прогрес у галузі моральної культури людства? Обґрунтуйте свою позицію.

____________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________


Тема 4. Теорії етики, їх розвиток


Хто перших з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?___________


Діоген Сінопський – представник:

 • кінійської школи

 • класичної школи

 • стоїчної

 • елліністичної


З ім'ям Епікура пов'язана одна з найважливіших традицій філософської етики, що називається ___________________


Найважливіший сенс людського існування, за стоїками, полягає у ________________________


У свій час великому філософу-моралісту І. Канту пред'являлися заперечення з приводу того, що він занадто суворо оцінює тих, хто через життєві обставини не здатний точно і неухильно дотримувати моральні норми. «А якщо людина помирає від голоду, — запитували Канта, — і їй, щоб врятувати своє життя, треба украсти шматок хліба?» Що відповів І.Кант?

___________________________________________

Хто з мислителів Нового часу стверджував, що жодне суспільство не може скластися й існувати на ґрунті хаотичного зіткнення егоїстичних інтересів. Люди змушені укладати між собою своєрідну угоду – соціальний договір, який, обмежуючи на засадах взаємності прав кожного індивіда, тим самим має гарантувати реалізацію права на життя і його захист

 • Т.Гобс

 • І.Кант

 • А.Феєрбах


Хто з мислителів був виразником ідеї прогресу в царині людської моральності?

 • А.Тюрго

 • Ж.А.Кондорсе

 • Д.Віко


Хто з філософів розмежував поняття «мораль» і «моральність»?

 • Г. Гегель

 • І. Кант

 • Г. Фіхте


Кому з філософів XIX ст. належать слова «Людина людині Бог»?__________________


Чому, за А. Шопенгауэрем, самогубство не є виходом з життєвого страждання?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________


Охарактеризуйте надлюдину Ф. Ніцше.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


Кому належить авторство гасла «Хто не з нами — той проти нас, а хто проти нас — той ворог, а не людина»?___________________


Яка філософська школа стверджує, що людина «вкинута» у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, постійній турботі про шматок хліба та інших невідкладних справ, випробує почуття тривоги, а часом і страху? ______________________________


Хто з мислителів ХХ ст. вважав, що природа людини є агресивною?________Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)


 1. Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?

 2. Чому в конфуціанському моральному ідеалі „благородний муж” стає чиновником?

 3. Як інтерпретується мораль в контексті вчення Будди?

 4. У чому виражається етико-культурний смисл ідей божественного походження моральних принципів?

 5. У чому полягає особливість етико-нормативної програми Мухамеда на відміну від етико-нормативної програми Ісуса Христа?

 6. Чому моральна сила християнської любові особливо виявляється у вимозі любити ворогів, тих, які «проклинають», «ненавидять» і «ображають» людину?

 7. Розкрийте суть вислову грецького філософа Протагора „Людина – міра всіх речей”.

 8. Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.

 9. Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.

 10. Поясніть причини кризи ренесансних ідеалів.


Тема 5. Предмет естетики: історія і теорія проблеми


Визначіть основні форми естетичного

Що вважається традиційним предметом естетики? ________________________

_________________________________

_________________________________

Яка естетична категорія є мірою для інших категорій?

 • Комічне

 • Прекрасне

 • Трагічне

Покажіть, як змінювався естетичний ідеал протягом історії людства

Історична епоха

Характеристика естетичного ідеалу

Цивілізації Ст. Сходу
Античність
Середньовіччя
Відродження та Реформація
Новий час
Модерн та постмодерн


Тема 6. Сутність, природа та соціальні функції мистецтва


Виберіть правильне твердження:

 • Історію мистецтва слід розглядати як рух по висхідній

 • Періоди розвитку мистецтва повністю збігаються із загальним розвитком суспільства

 • Певні періоди розвитку мистецтва не збігаються із загальним розвитком мистецтва


Історично обумовлений спосіб створення художніх творів, побудований на певній системі принципів та узагальнення життєвого матеріалу, називається:

 • Художній напрям або течія

 • Художній метод

 • Художній стиль


Визначення конкретно-історичного етапу розвитку мистецтва, пов’язаного з певним напрямом суспільного духовного руху, основа якого становить певна концепція світу і людини, називається:

 • Художня епоха

 • Художній напрям або течія

 • Художній метод

Єдність художнього змісту і форми, яка закріплена в художньому досвіді, називається:

 • Художня спадкоємність

 • Художня традиція

 • Художнє новаторство


Стійка система художньо-образних засобів і прийомів художньої творчості, характерна для певного історичного періоду, називається:

 • Художній напрям або течія

 • Художній метод

 • Художній стиль


Визначіть складову відображувального процесу за характеристикою: „Воно не обмежується сферою переживання, що властиве окремим видам мистецтва (музика, лірична поезія). Без вираження ідеї і сенсу, мистецький твір э лише пасивна копія, яка в німоті своїй нічого не промовляє, не служить засобом естетичної інформації і спілкування”

 • Зображення

 • Мімезис

 • Вираження


Яка функція мистецтва передбачає розвиток творчих здібностей, синтез художності з практичною діяльністю людини?

 • Пізнавальна

 • Еврістична

 • Гедоністична


Визначіть функцію мистецтва за характеристикою: „Мистецтво називають святом піднесення людини над буденністю, а це і є одним з найреальніших засобів привернути інтерес публіки своєю досконалістю форми, думки, щирістю почуттів, висотою художнього таланту, принести людям радість і втіху”

 • Виховна

 • Практично-утилітарна

 • Гедоністична


Яким терміном можна позначити особливий почуттєвий стан, пов’язаний з духовним очищенням особистості, гармонією самопочуттів?

 • Катарсис

 • Релаксація

 • Мімезис
Тема 7. Типологія історичного розвитку мистецтва


Перші наскальні малюнки первісної людини присвячувалися:

 • Тваринам

 • Жінкам

 • Чоловікам


Визначіть тип мегалітичної архітектури, що представлена чотирикутною будовою з плит:

 • Дольмени

 • Менгіри

 • Кромлехи


Поява літератури, музики, театру пов’язана з:

 • Упорядкуванням зовнішнього світу людини

 • Упорядкуванням внутрішнього світу людини

 • Усвідомленням специфіки людського життя


У рамках якого стилю будувалися собори в Західній Європі в епоху Середньовіччя?

 • Готичний

 • Романський

 • І готичний, і романський


В яку культурно-історичну епоху живопис, скульптура і архітектура стали самостійними видами мистецтва?

 • Середньовіччя

 • Відродження

 • Новий час


Яка естетична категорія є мірою для інших категорій?

 • Комічне

 • Прекрасне

 • Трагічне


Іронія як певний художній прийом широко використовувався:

 1. Романтиками

 2. Сентименталістами

 3. Реалістами


Сади Семіраміди – це пам’ятка монументальної архітектури, що належить культурі

 • Шумеру

 • Єгипту

 • Вавілону


Визначіть архітектурний ордер за характеристикою: „Уособлює фігуру граціозної молодої дівчини”

 • Доричний

 • Іонічний

 • Корінфський


Найбільш відомими майстрами проторенесансу були:

 • Джотто

 • Донателло

 • Мікеланджело


У творчості Пуссена найповніше відображені ідеї:

 • Бароко

 • Класицизму

 • Реалізму


Образ життя суспільства (тобто все багатство життєвих обставин, які так чи інакше впливають на долю людини) є основним предметом для творчості митців, які працюють в рамках:

 • Бароко

 • Класицизму

 • Реалізму


Храми-зіккурати будувалися у:

 • Месопотамії

 • Стародавньому Єгипті

 • Стародавньому Китаї


Мистецтво Нового часу характеризується різноманітністю художніх стилів, а саме:

 • Бароко

 • Класицизм

 • Постмодернізм


Тема 8. Естетичне й етичне в культурі поведінки спеціаліста


Моральний бізнес передбачає створення цивілізованого підприємницького середовища. Ще на початку ХХ ст. середовищі поступово почали формуватися нові ціннісні орієнтації, форми відносин між підприємцями і владою, основою яких є етичні принципи: «Поважай право приватної власності, люби та поважай людину, будь вірний своєму слову, живи за доходами, будь цілеспрямованим, поважай владу». Сформулюйте сучасні етичні норми бізнесу, спираючись на етико-філософське знання.

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________


Сучасний діловий етикет ґрунтується на моральних принципах гуманізму й демократизму, що сприяють спілкуванню, взаєморозумінню між людьми. Яких правил етикету необхідно дотримуватись в управлінській діяльності?

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

 • __________________________________________________________________________________________________

Соціальна відповідальність організацій. Починаючи ще з часів зародження капіталістичних відносин та перших фірм-підприємств, почала формуватися думка про роль та значення фірм у суспільстві, в якому вона функціонує. А саме: про форми і засоби взаємодії фірми з навколишнім середовищем та соціальну відповідальність, що несе ця фірма як результат відповідної взаємодії. Ця думка знайшла вираження у розробці форм соціальної діяльності фірм.

Існують різні підходи до того, як слід співвідноситися організаціям у відношенні з їх суспільним середовищем, щоб вважатися соціально відповідальними. Багато дотримуються думки, що організація вважається соціально відповідальною, коли вона збільшує прибуток, не порушуючи законів і норм державного регулювання. Тобто, організація повинна переслідувати лише економічні цілі. Проте, має місце і інша точка зору: що організація в додаток до відповідальності економічного характеру покликана враховувати людські та соціальні аспекти впливу свого бізнесу на працівників, споживачів і місцеві громади, в яких відбувається її діяльність, а також вносити певний позитивний внесок у вирішення соціальних проблем суспільства в цілому. Тобто суспільство, зазвичай чекає від бізнесу не тільки високих економічних результатів, але і значних досягнень з точки зору соціальних цілей суспільства. Наведіть протилежні за характером твердження запропонованої проблеми.


Аргументи ЗА соціальну відповідальність організації

Аргументи ПРОТИ соціальної відповідальності організації^ Естетичне і ділова успішність. Роль естетичного у діловому житті визначається не лише красою виробничих процесів, а й покращенням якості роботи. Покажіть можливі варіанти „присутності” гармонії в офісі (інтер’єр, екстер’єр, дизайн) та зовнішньому вигляді ділової людини.

_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________

Список літератури


Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі

Апель К.-О. Ситуація людини як eтичнa проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. - К., 1999. - С. 231-254.

Бердяев Н. А. 0 назначении человека. - М., 1993.- С. 20-37.

Берлін І. Дві концепції свободи // Сучасна політична філософія. - К., 1998.- С. 56-113.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемax) // Этическая мысль: Науч. - публицист. чтения.- М., 1990. - С. 16-57.

Генон Р. Кризис современного мира. - М., 1991.

Глюксман А. Одинадцята заповідь. - К., 1994. - 288 с.

Мадьяр Д. Планетаризация сознания. - М., 1995.

Рікер П. Етика і мораль / / Рікер П. Навколо політики. - К., 1995 - С. 269-283.

Шрейдер ю. А. Этика: Введение в предмет. - М., 1998.- С. 3-26.

Этика: Словарь афоризмов и изречений / Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. - М., 1995.

Этология aгрессивности и этика ненасилия: Сб.материалов // Вопросы философии. - 1992- N 3.- С.3-94.


Тема 2. Категорії етики

Батай Ж. Литература и Зло. – М., 1994.

Бердяев Н. А. Эрос и личность (Философия пола и любви). – М., 1989. .

Берлін І. Дві концепції свободи / / Сучасна політична філософія. – К., 1998. – С. 56-113.

Бубер М. Образы добра и зла / / Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. - С. 125-156.

Гальцева Р. Свобода воли / / Философская энциклопедия. - М., 1967. - Т. 4. -С. 564-568.

Глюксман А. Одинадцята заповідь. - К., 1994.

Давыдов Ю. Н. Эmика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. – М., 1989. – 320 с.

Дробнuцкuй О. Г. Проблема совести в моральной философии / / Проблемы нравственности. - М., 1977. – С.165-182.

Ильин И. А. 0 сопротивлении злу силою //Ильин И. А. Путь к очевидности. – М., 1993. - С. 5-132.

Кьеркегор с. Наслаждение и долг. – Ростов н/Д., 1998. – С. 266-276, 290-298.

Левінас Е. Між нами. Дослідження думки про іншого. – К ., 1999.

Лосский Н. О. Бог и мировое зло. – М., 1994.

Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. - М., 1992. - С. 125-184, 208-261.

Мир и Эрос: Антология философских текстов о любви. – М., 1991..

Мэй Р. Любовь и воля. – М.; К., 1997.

Рікер П. Толерантність, нетолерантність, неnрийнятне // Рікер П. Навколо політики. – К., 1995. – С. 313-332

Рюриков Ю.Б. Самое утреннее из чувств: Культура любви. – К., 1985.

Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В. С. Соч.в 2 т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 121-134, 183-186, 224-234.

Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. – С. 109-178.

Хамитов Н. В. Философия одиночества: Одиночество женское и мужское. – К., 1995.


Тема 3. Походження та історичні типи моралі

Аболина Т. Г. Истoрические судьбы нравственности (Философский анaлиз нравственной культуры). - К.,1992.

Аристотель. Большая этика // Apистотель. Соч.: В 4т. - М., 1983. Т. 4. - С. 324-332.

Библия. Исход, 19-23.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избр. произв. - М.,1990.

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М.,1988. – С.26-48.

Древнекитайская философия: Собр. текстов в 2 т. – М.,1972.

Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Соч. –Т.1. – М.,1968. – С.5-73.

Купец. Гуманист. Придворный: Нравственные идеалы эпохи Возрождения. Антология // Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. – М.,1996. – С.353-574.

Мень А. Сын человеческий. –М.,1989.

Монтень М. Опыты: В 3 кн. – М.,1979.

Платон. Апология Сократа, Критий, Протагор // Соч. в 3 т. –М.,1970. – Т.1.

Сенека. О счастливой жизни // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.,1995.

Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М.,1997. – С.259-292.

Чаттопадхья Д. История индийской философии. – М.,1966.

.

Тема 4. Теорії етики, їх розвиток

Бердяєв Н.А. О назначении человека. – М.,1993.

Гельвеций К.А. Соч. в 2 т. – М.,1976-1977.

Кант Н. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 т. – М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 228-289;// И.Кант Соч. – М.,1997. –Т.III. – С.39-275.

Милль Дж. О свободе // Антология классической либеральной мысли. – М.,1995. – С.228 – 393.

Ницше Ф. К генеалогии морали. – Соч. в 2 т. – М.,1990. –Т.2. – С.407-555.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Избр. произв. в 2 кн. – СПб.,1990.

Проблема человека в западной философии. – М.,1988. – С. 443-482.

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманізм // Сумерки богов. – М.,1989.

Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловів В.С. – Соч. в 2 т. – М.,1990. – Т.1.

Спиноза Б. Избраные произведения: В 2 т. – М.,1957.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.,1989.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1994.

Фромм Э. Бегтство от свободы. – М.,1990.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – С. 267-301.

Швейцер А. Культура и этика // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.,1992. – С.92–105, 197–240.

Эпикур. Письмо к Манекен // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.,1979. – С.432-436Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М.,1994.

Юркевич П.Д. Мир с ближними как условие христианского общежития // Юркевич П.Д. Философские произведения. – М.,1990.


Тема 5. Предмет естетики: історія та теорія проблеми

Бергсон А. Сміх: Нарис про значения комічного. – К., 1994.

Іванов В.П. Практика й естетична свідомість. – К., 1971. – С.9 – 4l.

ЛюбимоваТ.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М.:Наука,1985.

Малахов В. А. Искусство и мироотношение. – К., 1988. – С. 35 – 49.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. – М.,1994.

Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Твори: В 20т. – К.,1955. – Т. 16. – С. 251– 297.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления

разных лет. – М., 1993. – С.47–132.

Эстетика: Учеб. пособие / Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю, Панченко В.И., Русин М.Ю. – К.,1991.

Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. – М., 1991.

Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как эстетическая категория эстетики. – М., 1986.


Тема 6. Сутність, природа та соціальні функції мистецтва

Аристотель. Поэтика / Соч. в 4-х т. – М., 1983. – С.645 – 680.

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – M.,1989.

Бахтин M.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре. – М., 1991.

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М., 1979.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975.

Иваньо И.В. Очерк развития эстетической мысли Украины. – М.,1981.

История эстетической мысли: В 6 т. – М.,1982. – T.1. – С.44 – 239.

Лекции по истории эстетики /Под ред. проф. Кагана М.С.. – Л.,1973. – Т..1 -С.21 – 65.

Лосев А.Ф. История античной эстетики /ранняя классика/. – М., 1963. – С.33 – 254, 501 – 551.

Эстетика Ренессанса: В 2т.— М.,1981.-Т.1.


Тема 7. Типологія історичного розвитку мистецтва

Асмус В.Ф. Кант.- М.,1973.- С. 381-532.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л.,1973.- С. 17-166.

Гартман Н. Эстетика.- М., 1958.

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М.,1988.- 445с.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика - М.: Искусство,1968 - Т.1- С.7-96.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-ХХ веков. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.

История эстетической мысли: В 6 т.-T.2. – М.,1985.-С.129-359;T3.- M., 1986.- С.18- 151; Т4.-М., 1987.-С.82-219.

Личковах В.А. Национальный стиль искусства // Философские науки.-1992.- № 1. – С.14-25.

Кант И. Критика способности суждения. - М.,1994.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.,1991. – С.93-308.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. – М.: Республика,1994.

Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М.: Мысль,1966. – С.47-71.

Шиллер Ф. Естетика. – К., 1974.

Эстетика немецких романтиков.- М., 1987. – С.7-202, 345-490.


Тема 8. Естетичне й етичне у культурі поведінки спеціаліста

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. – М.,2001.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. – М.,1990.

Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М.,1994.

Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М.,2001.

Рих А. Хозяйственная этика. – М.,1996.

Уткин Э.А. Этика бизнеса. – М.,2001.

Филиппов А.В. Психология и этика деловых отношений. – М.,1996.

Честара Дж. Деловой этике: Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М.,2000.

Шихиреев П.Н. Этические принципы ведения дел в России: Учебное пособие. – М.,1999.

Энн Мэри Сабат. Бизнес-этикет /Пер. с англ. Осетрова Б.Н. – М,1998.

Этикет на все случаи жизни. – М.,1999.

Ягер Дж. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. – М.,1994.

Ягодинский В.Н. Как себя вести: Практический курс культурного поведения. – М.,1991.


Навчальне видання


Етика та естетика”

тест-зошит контрольних завдань

(для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”)


Укладач: Галина Григорівна Фесенко


Відповідальний за випуск: М.В.Яцюк

Редактор: С.Д.Сусло


План 2005, поз. 415

___________________________________________________________________________________________________


Підп. до друку 29.06.05 Формат 60 *84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 2,0 Тираж 500 прим.

Зам. №

_______________________________________________________________________________________________


610002. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


С


ектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань
Етика та естетика: Зошит контрольних завдань (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємництва”) / Укл.: Фесенко Г. Г....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика»
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства «культурологія, етика, естетика»
«Культурологія, етика, естетика» методичні вказівки до практичної та самостійної роботи для студентів денної І заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
До організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи